Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας διαρθρώνονται ως εξής: Α.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α) Τμήμα Βιοτεχνικών θεμάτων β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων γ) Τμήμα Μητρώου δ) Τμήμα Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Β.- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α) Τμήμα Διοικητικού β) Τμήμα Οικονομικού γ) Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών δ) Τμήμα Τύπου, Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων Γ.-ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ α) Γραφείο Γραμματειακής Στήριξης Οργάνων Διοίκησης β) Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών Δ.- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου"
1.  
  Α.- Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Βιοτεχνίας και Ανάπτυξης στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2081 /1992, ανήκουν τα παρακάτω θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Βιοτεχνικών θεμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν την βιοτεχνία και γενικώτερα την οικονομική πορεία της χώρας. - Η μελέτη και αντιμετώπιση κάθε θέματος και αναφέρεται στη βιοτεχνία και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων. - Η υπόδειξη μέτρων και την καλύτερη οργάνωση της βιοτεχνικής παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της. - Η εκπόνηση σχεδίων βιοτεχνικής ανάπτυξης. - Η γνωμοδότηση επί θεμάτων τεχνικών, οικονομικών και εν γένει αναπτυξιακών και η χάραξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων οικονομικών προγραμμάτων. - Η εισήγηση για τη συγκρότηση και συντονισμό ομάδων εργασίας με συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων. - Η μέριμνα και συντονισμός για την οργάνωση, συνδιοργάνωση, συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή των Ελληνικών προϊόντων. - Η συγκέντρωση και επιλογή στοιχείων που ενδιαφέρουν τους βιοτέχνες και η προώθηση για δημοσίευσή τους στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου. - Η φροντίδα για την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών στους βιοτέχνες σ όλα τα θέματα που τους αφορούν και η συνεχής ενημέρωση των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, επί των διατάξεων νόμων και διοικητικών πράξεων που αφορούν τα βιοτεχνικά θέματα. - Η σύνταξη εγγράφων που συνηγορούν υπέρ της επίλυσης προβλημάτων των βιοτεχνών και η αποστολή τους στους αρμόδιους φορείς. - Η συμβολή για την τυποποίηση των Ελληνικών προϊόντων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την υλοποίησή της. - Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση συμμετοχής των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, στους δημόσιους διαγωνισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό. - Η ανάπτυξη επικοινωνίας των βιοτεχνικών μελών και οργανώσεών τους με το Επιμελητήριο, η συγκέντρωση θέσεων και απόψεων που προέρχονται από την πείρα τους, η αξιολόγηση και ο εμπλουτισμός αυτών και η υποβολή σχετικών προτάσεων στους αρμόδιους φορείς. - Η οργάνωση και παρακολούθηση ημερίδων γενικού ενδιαφέροντος. - Η μελέτη και πρόταση μέτρων για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ως και η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της λειτουργίας του Επιμελητηρίου με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την αύξηση της παραγωγικότητας. - Η στατιστική παρακολούθηση της βιοτεχνικής κίνησης, η συγκέντρωση και η μελέτη όλων των σχετικών στοιχείων που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. - Η σύνταξη μελετών γενικών και κλαδικών. -Η παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βιοτεχνίας (π.χ. τη χρηματοδότηση, τους συνεταιρισμούς, τις κοινοπραξίες, τα φορολογικά ζητήματα της βιοτεχνίας και των βιοτεχνών, τα αγορανομικά ζητήματα, τη χωροταξία της βιοτεχνικής δραστηριότητας, περιβαλλοντικά, κ.α.) σε συνδυασμό με την παροχή τεχνικής βοήθειας και την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων στο χώρο της βιοτεχνίας. β.- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Κοινοτικά προγράμματα: α) Εύρεση πηγών πληροφόρησης - παρακολούθησης αυτών. β) Υποβολή προτάσεων για την ένταξη του ΒΕΑ στα εν λόγω προγράμματα. γ. Ενημέρωση - ένταξη μελών σε αυτά. δ) Εφαρμογή - υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων, είτε αυτοτελώς, είτε με την σύσταση ενδιάμεσου φορέα. - Συμμετοχή σε κοινοτικά και γενικώτερα διεθνή δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. - Σύσταση εταιριών - δικτύων για την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. -Δημιουργία Τράπεζας δεδομένων με στοιχεία που αφορούν επιχειρήσεις μέλη του ΒΕΑ και αξιοποίηση αυτών. - Ενέργειες για την σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών με θεματολογία. - Θεσμικό πλαίσιο. - Κρατικές προμήθειες. - Οικονομικά εμπορικά στοιχεία. - Η παρακολούθηση της Κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και της δομής του νομικοοικονομικού κοινοτικού καθεστώς που επηρεάζει την παραγωγή, την μεταποίηση και την διακίνηση αγαθών. - Η παρακολούθηση εκδηλώσεων διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας και παροχή βοήθειας σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις. - Η ανάπτυξη σχέσεων με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωεπιμελητήριο. Διεθνείς Οργανισμούς και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Οργανισμών αυτών. - Συνεργασία με ξένους φορείς μεταποίησης - Εμπορίου και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών. -Συγκέντρωση - ταξινόμηση - παρακολούθηση στοιχείων από έρευνες αγορών για διάφορα προϊόντα, για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες. - Μελέτη αξιοποίηση των εκθέσεων, των εμπορικών μας ακολούθων. - Οργάνωση ημερίδων διεθνούς ενδιαφέροντος. - Η οργάνωση συμμετοχής του ΒΕΑ σε διεθνή συνέδρια, ως και η οργάνωση Πανελλήνιων συνεδρίων και διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα. - Οργάνωση διενέργεια και παρακολούθηση εμπορικών - επιμελητηριακών αποστολών από και προς το εξωτερικό. - Τήρηση αρχείων των μετά των ξένων κρατών Συμβάσεων. -Η μελέτη και παρακολούθηση των διατάξεων που αφορούν στο εξαγωγικό εμπόριο, καθώς και η ενημέρωση των εξαγωγέων βιοτεχνών επί των ισχυουσών διατάξεων για τις εξαγωγές και επί των δυνατοτήτων εξαγωγής Ελληνικών προϊόντων σε ξένες χώρες. - Δημιουργία, τήρηση ειδικού αρχείου εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του ΒΕΑ. γ.- Τμήμα Μητρώου Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η τήρηση ειδικού ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ κατά νομική μορφή των Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων της περιφέρειας του ΒΕΑ. - Η τήρηση ειδικού ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ των Βιοτεχνικών επιχειρήσεων μελών του ΒΕΑ. - Η τήρηση του Εμπορικού Μητρώου των Βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας του ΒΕΑ. - Η έγκαιρη παρακολούθηση της Ιδρυσης, μεταβολής, τροποποίησης, διάλυσης ή πτώχευσης των Βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας αρμοδιότητας ΒΕΑ και η ανάλογη τακτοποίηση των τηρουμένων μητρώων Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων. -Η έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στα μέλη του ΒΕΑ, η βεβαίωση του γνήσιου ή του ιδιοχείρου της υπογραφής αυτών, η έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης εμπορευμάτων και η παροχή πληροφοριών σε θέματα αρμοδιότητας Μητρώου. - Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ χρήσης ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ σε νεοϊδρυόμενες ή τροποποιούμενες Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τοπικής αρμοδιότητας ΒΕΑ. - Η χορήγηση κωδικών αριθμών σήμανσης κοσμημάτων και ή έγκριση χρησιμοποίησης αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές ή άλλες διατάξεις, σε κατασκευαστές και εισαγωγές κοσμημάτων της περιφέρειας αρμοδιότητας ΒΕΑ, καθώς η τήρηση ειδικού μητρώου κατά κωδικό αριθμό. - Η σύνταξη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους καταλόγου πραγματογνωμόνων και δειγματοληπτών. - Η μέριμνα για την διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών, Δειγματολειψιών και Διαιτησιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τήρηση ειδικού αρχείου. - Η μέριμνα για την σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου ως και κάθε άλλης υπηρεσιακής διεργασίας σχετικές με τις εκλογές. - Η συλλογή στοιχείων, νόμων, κανονισμών, δικαστικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων, κ.λπ., για την τεκμηρίωση του έργου της ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στα επί μέρους Επιμελητήρια, καθώς και για την υποβοήθηση του έργου της σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο λειτουργούσας Δευτεροβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής Επιμελητηριακής Κατάταξης συγκεκριμένων επιχειρήσεων. - Η μελέτη, η διαχείριση και η υπηρεσιακή υλοποίηση κάθε θέματος που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου. - Η στατιστική παρακολούθηση των λειτουργικών δεδομένων του Τμήματος και η έκδοση σχετικών στατιστικών δελτίων. δ. Τμήμα Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Οργάνωση σύσταση φορέων με σκοπό την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους. - Η μέριμνα για την οργάνωση σεμιναρίων διαλέξεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης βιοτεχνών σε διάφορα θέματα όπως έρευνα της αγοράς, κοστολόγηση, διαφήμιση, τυποποίηση, διάθεση προϊόντων, αύξηση της παραγωγικότητας και γενικά της οργάνωσης των επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας. - Η παρακολούθηση της βιοτεχνικής εκπαίδευσης στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου ως και η συλλογή στοιχείων αναφερομένων στις ανάγκες της βιοτεχνίας σε ειδικευμένο προσωπικό. Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν τα παρακάτω θέματα κατανεμόμενα μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Διοικητικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας. - Η μερίμνα για την αξιοποίηση των εκπαιδευθέντων και μετακπαιδευθέντων, -Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, πολυγράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, καθώς και η αποστολή τηλετύπων και η τηλεμετάδοση εγγράφων. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο, των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και η διανομή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες. - Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών, οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους, με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η μέριμνα για την φύλαξη και τον καθαρισμό του καταστήματος της Υπηρεσίας. -Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, του τηλετύπου και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση του Διοικητικού Απολογισμού. β. Τμήμα Οικονομικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η μέριμνα για την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του ΒΕΑ ή των τροποποιήσεων αυτού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. - Η μέριμνα για την σύνταξη σχεδίου του Οικονομικού Απολογισμού. - Η μέριμνα για είσπραξη κάθε εσόδου, η πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου προς εξόφληση των συνδρομών τους. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου καθώς και η εκκαθάρισης αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την διαχείριση του υλικού της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας και τη σωστή αξιοποίηση των χωρών στέγασης και των ακινήτων του Επιμελητηρίου, καθώς και την καλή χρήση των επίπλων και σκευών. - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων μηχανημάτων, κ.λπ.). - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για τη σύσταση τις Υπηρεσίες πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων, και εντύπων υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και η μέριμνα για την νόμιμη και ακριβή χαρτοσήμανση όλων των παραστατικών εγγράφων, στοιχείων είσπραξης και πληρωμής, κ.λπ. - Η διαχείριση πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Επιμελητηρίου και η τήρηση σχετικού βιβλίου διαχείρισης. Το ποσό της ταμειακής πρόβλεψης θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων. γ. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται: - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Επιμελητηρίου από πλευράς, ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. δ. Τμήμα Τύπου, Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η προβολή του έργου του Επιμελητηρίου δια του τύπου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου. - Η επιμέλεια για τις εκδόσεις του Επιμελητηρίου και η αποστολή αυτών στα μέλη και τους Οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού. - Η έκδοση ενημερωτικών Δελτίων Τύπου, επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση του ημερήσιου τύπου και περιοδικού οικονομικού τύπου και η ενημέρωση των Υπηρεσιών για δημοσιεύματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους. - Η μέριμνα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου και τον εμπλουτισμό της με νέες εκδόσεις και γενικά έντυπο υλικό. - Η επιμέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, για την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων αποστολών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Γραφεία του Επιμελητηρίου. Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ α. Γραφείο Γραμματειακής Στήριξης Οργάνων Διοίκησης Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού υπάγονται: Η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση, η προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και η μέριμνα για την πρόσκληση των μελών των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, η επιμέλεια για την έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών της Δ.Ε. και του Δ.Σ. και προώθησή τους στα αρμόδια Τμήματα. - Η επιμέλεια για την αποστολή αντιγράφων των. πρακτικών του Δ.Σ. στο Υπουργείο Εμπορίου. - Ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά τις αρμοδιότητες της Διοίκησης και η τήρηση αρχείου και ευρετηρίου των θεμάτων αυτών. - Η μέριμνα για τη γραμματειακή στήριξη των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. - Η τήρηση Βιβλίου Επιτροπών και Συμβουλίων που μετέχουν ως εκπρόσωποι του ΒΕΑ μέλη του Δ.Σ. και του Επιμελητηρίου. - Ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά την Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων. - Η τήρηση αρχείου άρθρων και ομιλιών των μελών της Δ.Ε. - Η προετοιμασία θεμάτων για την συμμετοχή των μελών της Δ.Ε. και του Δ.Σ. σε διάφορες εκδηλώσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες, Συναντήσεις, κ.λπ. - Η τήρηση βιβλίου παρουσίας των μελών των Οργάνων Διοίκησης του ΒΕΑ. - Η επιμέλεια για την παραχώρηση χρήσεως των αιθουσών συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου. - Μέριμνα για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής. - Η τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών ανάδειξης μελών Οργάνων Διοίκησης. β. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού υπάγονται: - Η γνωμοδότηση επί οιουδήποτε νομικού ζητήματος. - Ο χειρισμός όλων των δικαστικών υποθέσεων του Επιμελητηρίου. - Η δια του Νομικού Συμβούλου εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου κατόπιν εντολής. - Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των διοικητικών πράξεων. - Η μέριμνα για τη νομική διασφάλιση της Διοίκησης, ως προς τις αποφάσεις της. - Η μέριμνα για τη νομική διασφάλιση των πόρων, των απαιτήσεων, και της περιουσίας του Επιμελητηρίου. - Η συγκέντρωση της νομικής ύλης και η μέριμνα για τη λειτουργία Νομικής Βιβλιοθήκης. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού θα έχουν σχέση με τις διεθνείς σχέσεις του ΒΕΑ τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής, όπως: - Η εκπροσώπηση των ελεύθερων Ελληνικών Εργοδοτικών Οργανώσεων στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων οργάνων του εξωτερικού και η προβολή των θέσεων τους κατόπιν οδηγιών των οργάνων αυτών που τους διαβιβάζονται μέσω του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση των εργασιών των οργάνων του Ευρωεπιμελητηρίου και η ενημέρωση του ΒΕΑ. - Η έρευνα της διεθνούς αγοράς και η συλλογή εμπορικών πληροφοριών, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις. - Η μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς της. - Η επαφή και η συνεργασία με αλλοδαπά επιμελητήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, η ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς τους, η ανταλλαγή πληροφοριών, η προβολή Ελληνικών προϊόντων, η προώθηση εξαγωγών και των οικονομικών συμφερόντων της χώρας γενικώτερα. -Το Γραφείο αυτό συνεργάζεται με τα Τμήματα και Γραφεία του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 3 "Σύσταση νέων θέσεων"
1.  
  Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, συνιστώνται τριάντα τρεις (33) νέες θέσεις μονίμου προσωπικού και δύο (2) νέες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες, οι οποίες αναδιαρθρώνονται κατά κλάδους ή ειδικότητες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Μόνιμο Προσωπικό Οι νέες νέες θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται κατά Κλάδους ως εξής: - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις είκοσι δύο (22) Από τις θέσεις αυτές οι δύο (2) θα διατεθούν στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες. - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, Ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών, θέση μία (1). - Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. Ειδικότητας Αγγλικής, θέση μία (1) και Ειδικότητας Γαλλικής, θέση μία (1). - Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέση μία (1). - Κλάδος ΠΕ Στατιστικής, θέση μία (1). - Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις επτά (7). -Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις έξη (6) από τις οποίες πέντε (5) θέσεις Ειδικότητας Πληροφορικής και μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. -Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρολογίας, θέση μία (1). - Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών, θέση μία (1). - Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις τριάντα εννέα (39) εκ των οποίων δέκα (10) για εργασίες εισπράκτορα και δύο (2) προσωρινές που προήλθαν από την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 1476/84. - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις δέκα έξη (16) από τις οποίες τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικότητας Προγραμματιστών και δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητος Χειριστών Η/Υ. Από τις δώδεκα (12) θέσεις η μία (1) θα διατεθεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες. - Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων θέσεις οκτώ (8) από τις οποίες τέσσερις (4) θέσεις Ειδικότητας Ελληνικής, θέσεις δύο (2) Ειδικότητας Ξενόγλωσσων Δακτυλογράφων από τις οποίες η μία (1) θα διατεθεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες και θέσεις δύο (2) Ειδικότητας Στενογράφων. - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, θέσεις επτά (7) από τις οποίες θέσεις δύο (2) ειδικότητας Γαλλικής γλώσσας, ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας θέσεις δύο (2), ειδικότητας Γερμανικής γλώσσας θέση μία (1), ειδικότητας Ισπανικής γλώσσας θέση μία (1) και ειδικότητας Ιταλικής γλώσσας θέσης μία (1). - Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών, θέσεις δύο (2). - Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέση μία (1) οδηγού οχημάτων. - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις έξη (6). - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τέσσερις (4). - Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέσεις τέσσερις (4).
Άρθρο 5 "Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, θέσεις ένδεκα (11) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες:
 1. Ένας (1) ειδικός σε θέματα οικονομοτεχνικά (οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχειρησιακή έρευνα, οργάνωση παραγωγής, κοστολόγηση και άλλα συναφή θέματα)
 2. Ένας (1) ειδικός σε θέματα μικροοικονομίας, ο οποίος θα διατεθεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες
 3. Ένας (1) Ειδικός σε θέματα μακροοικονομίας
 4. Ένας (1) ειδικός σε θέματα έρευνας αγοράς (ΜΑRΚΕΤΙΝG)
 5. Ένας (1) ειδικός σε θέματα οργάνωσης παραγωγής·
 6. Ένας (1) ειδικός σε θέματα Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 7. Ένας (1) ειδικός σε θέματα χωροθέτησης οργάνωσης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων, καθώς και σε θέματα τυποποίησης προϊόντων ποιοτικού ελέγχου και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 8. Ένας (1) ειδικός σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 9. Ένας (1) ειδικός σε θέματα Διεθνών Σχέσεων - Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος θα διατεθεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο στις Βρυξέλλες
 10. Ένας (1) ειδικός σε θέματα ΠεριβαλλοντολογΙας
 11. Ένας (1) ειδικός σε θέματα χωροταξίας.
 12. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής).
2.  
  Τρεις (3) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1476/84, που θα καταργηθούν μόλις κενωθούν, από τις οποίες: α) μία (1) θέση γραφέα, β) δύο (2) θέσεις εισπράκτορα.
3.  
  Πέντε (5) θέσεις προσωρινές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγ· 2-5 του Ν. 1746/88 που θα καταργηθούν μόλις κενωθούν από τις οποίες: α) δύο (2) θέσεις προγραμματιστών-χειριστών Η/Υ, β) δύο θέσεις χειριστών Η/Υ, γ) μία θέση επιμελητών εξωτερικών εισπράξεων.
4.  
  Οκτώ (8) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από επαναπρόσληψη σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις, που θα καταργηθούν μόλις κενωθούν, από τις οποίες: α) τέσσερις (4) θέσεις γενικών καθηκόντων διοικητικού περιεχομένου (1635/1991 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας), β) μία (1) θέση ΥΕ Καθαρίστριας (820/1991 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας), γ) δύο (2) θέσεις επιμελητών εξωτερικών εισπράξεων (1635/1991 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας), δ) μία (1) θέση χειριστού τηλεφωνικού κέντρου ΤΕΛΕΞ, ΤΕΛΕΦΑΞ, (1635/1991 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας). 5. Επτά (7) μόνιμες θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ άρθρο 44 του Ν. 1882/1990 και ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/ Φ. 12/86/2651 /27.7.90 (Β 495) από τις οποίες: α) μία (1) θέση χειρίστριας τηλεφωνικού κέντρου ΤΕΛΕΞ, ΤΕΛΕΦΑΞ, Β) δύο (2) θέσεις ΥΕ Κλητήρων, γ) δύο (2) θέσεις χειριστών Η/Υ, δ) δύο (2) θέσεις ΔΕ εισπρακτόρων.
Άρθρο 6 "Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  - Δικηγόροι, θέσεις δύο (2) Ένας (1) παρ. Αρείω Πάγω και Ένας (1) παρά ΠρωτοδΙκαις. Η πιό πάνω έμμισθη εντολή διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα κώδικα περί Δικηγόρων. Η υπηρεσία των Δικηγόρων θα είναι πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 7
1.  
  Τα προσόντα πρόσληψης σε θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 172/92 (ΦΕΚ 81 /Α/92) και 386/92 (ΦΕΚ 186/Α/92)
2.  
  Τα προσόντα πρόσληψης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 της παρ. 2 του Ν. 1943/91.
3.  
  Τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού τις παραγρ. 5 του άρθρου 5 είναι τα οριζόμενα στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου (7).
Άρθρο 8
1.  
  Των Διεθύνσεων του ΒΕΑ προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Των Τμημάτων, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Ειδικότερα στα Τμήματα «Διεθνών Σχέσεων» και «Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης» μπορούν να προΐστανται εκτός των παραπάνω κατηγοριών και υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών -Διερμηνέων.
3.  
  Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Άρθρο 9
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατά κλάδους, κατηγορίες και σχέση εργασίας Οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, 5 και 6
2.  
  Οι διατάξεις του Π.Δ. 230/88 (ΦΕΚ 98/Α/88) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει άλλως τα της Οργάνωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, καθώς και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού, καταργούνται με τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκησ, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α/87).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθεση δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) της τάξεως των 82.250.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που θα καλυφθεί με τους ΚΑΕ 0211, 0232, 0226, 0259 και 0425.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παραγρ. 1 και 36 παραγρ. 15 Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητος αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/94).
 • Το ΠΔ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
 • Την αριθμ. ΚΥΑ 289/96 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, «σχετικά να ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 92/Β/ 14.2.96).
 • Την αριθμ. 13/6.3.96 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137/Β/ 96).
 • Την αριθμ. 62/9.11.92 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
 • Τις αριθμ. 497/95 και 172/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-05-31 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/94
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/230 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία