Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Εργαστηρίων"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τα εξής Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού (μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων τεχνικών και εργαλείων για την παραγωγή υψηλής ποιότητος λογισμικού), Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Πολυμέσων, Αυτοματοποιημένα Εργαλεία Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων. β) Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Έμπειρα Συστήματα, επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Νευρωτικά Δίκτυα, Συστήματα Κατανεμημένης Τεχνητής Νοημοσύνης, συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και Διοικητικής επιστήμης, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για Ομάδες, Επιχειρησιακή Έρευνα/προσομοίωση, Οικονομετρικά Υποδείγματα Αποφάσεων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. γ) Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Κατανεμημένα Συστήματα - Κατανεμημένα Λειτουργικά συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών - Μετάδοση δεδομένων - Επικοινωνίες, Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Συστήματα Επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή - Γραφικά Υπολογιστών -Πολυμέσα, Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Παράλληλη Επεξεργασία, εκπαιδευτικό Λογισμικό.
Άρθρο 2 "Εξωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Κάθε εργαστήριο του προηγούμενου άρθρου λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
2.  
  Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
3.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
6.  
  Τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές Εταιρείες με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνολογικών προβλημάτων της χώρας
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 2. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 3. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου
 6. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Λειτουργία α. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. [...]"
3.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε Εργαστηρίου είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ή την ίδια περιουσία του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 1268/82. β) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84. δ) Έσοδα από τη χρηματοδότηση ή την συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε. - UΝΕSCΟ, κ.λ.π.) ή από την Επιτροπή Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Κάθε Εργαστήριο τηρεί τα εξής βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Αρχείο εγγράφων - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών και βιβλίων - Αρχείο Ερευνητικών προγραμμάτων - Φάκελος ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων μελών του Εργαστηρίου - Φάκελος παραλαβής και χρέωσης υλικού Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. δ του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθ. ΥΠ 150/16.10.1995 (Β 860) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χαράλαμπου Καστανίδη».
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 30.3.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους (6.000.000) ετησίως η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Τις αριθ. 444/1995 και 696/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/150 1995
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία