ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/131

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως ΠροσωπικούΑεροπορικών Επιχειρήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 31 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Β.Δ. 571 /63, Α, 158) όπως ισχύει τροποποείται ως εξής: 1.Ο ασφαλισμένος, ο οποίος έχει καταστεί ανάπηρος από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος, το οποίο ο ίδιος διέπραξε και η ενοχή του αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εκπίπτει από το δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας Εάν υπάρχουν πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Καταστατικού αυτά δικαιούνται να λάβουν τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο να λάβουν σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου .
Άρθρο 2
1.  
  Η περιπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 31 του ανωτέρω Καταστατικού, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «α) Εάν ο συνταξιούχος εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των εξ μηνών, καθ όσον χρόνο εκτίει αυτή. Εφ όσον όμως υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου θα είχαν δικαιωθεί συντάξεως, αυτά δικαιούνται να λάβουν τη σύνταξη, η οποία θα έπρεπε να τους καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου αυτού». Συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν κριθεί ή και απορριφθεί κατ εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων της παρ. 1 και της παρ. 3 περίπτ. α του άρθρου 31 του Καταστατικού, επανακρίνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Τα οικονομικά αποτελέσματα, αρχίζουν από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως στο Ταμείο. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.Δ. 4262/ 1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 30 Ιουλίου 1956 συμβάσεως περί αεροπορικών συγκοινωνιών και κυρώσεως των υπ αριθμ.: α) 136/20.10.1959, β) 148/5.11.1959, γ) 166/18.12.1959 και δ) 52/4.4.1960 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α. 187).
 • Την 104/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α. 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ, 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/1992 (Α 65).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Α 201).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 80010/ 12.2.1996, άρθρο 3 (Β 91).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων που έχει ληφθεί κατά τις συνεδριάσεις αυτού 20ή/7.6.1994, 6η/ 14.3.1995 και 10η/16.5.1995.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει διατυπωθεί κατά την 75η/21.6.1995 συνεδρίαση του της ΚΗ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού το Ταμείου ύψους 519.680 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 629.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1959/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/136 1959
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1959/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/148 1959
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1959/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/166 1959
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1960/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/52 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4262 1962
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία