ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση Συνιστάται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Άρθρο 2 "Υπαγόμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπάγονται με το προσωπικό τους οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:
 1. Το Τμήμα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (άρθρο 5 παρ. 1δ του Π.Δ. 258/ 1993).
 2. Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού (άρθρο 7 του Π.Δ. 258/1993).
 3. Η Διεύθυνση Εποπτείας (άρθρο 9 παρ. 2α του Π.Δ. 258/1993 εκτός των θεμάτων του εδαφίου δδ της παρ. 2α του άρθρου αυτού).
 4. Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού (άρθρο 3 παρ. 3 και τα άρθρα 16 έως και 23 του Π.Δ. 258/1993 όπως τροποποιηθέντα ισχύουν).
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ανήκουν: α. Η εισήγηση για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα. β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. γ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της.
Άρθρο 4
2.  
  Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994.
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
4.  
  Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33 παρ. 2-5 του Ν. 2190/ 1994.
Άρθρο 5
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης επικουρούν στο έργο τους οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 23 Ν. 2362/1995).
2.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του Διατάγματος
Άρθρο 6 "Ισχύς Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Των άρθρων 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 εδάφιο πρώτο, 29Α, όπως προστέθηκε με Ν. 2018/1992 άρθρο 27 (ΦΕΚ Α 154) και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195).
 • Του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50).
 • Του Π.Δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 116). β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε ετήσια βάση δραχμών 38.500.000 σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία για το έτος 1996 περιορίζεται σε δραχμές 26.000.000 και θα καλυφθεί από τις γραμμένες πιστώσεις στο φορέα 47/ 110 ΚΑΕ 200, 300 και 500. γ. Τη με αριθμό 230/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994