Ίδρυση Εργαστηρίων σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στα κατωτέρω αναφερόμενα Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εργαστήρια ως εξής: Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 1. «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 2. Φιλοσοφικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές, Ανθρωπολογικές και Ιστορικές διαστάσεις του φαινομένου της Παιδείας.
 3. Αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και συντελεστών της Αγωγής.
 4. Προσεγγίσεις της Αγωγικής διαδικασίας και οι μέθοδοι της διαμορφωτικής διεργασίας, οι τρόποι αποκτήσεως, συστηματοποιήσεως και λειτουργικής διατάξεως και χρήσεως του μορφοποιητικού υλικού (γλωσσικού), λογικομαθηματικού, εικαστικού, μουσικού, ρυθμοκινητικού, θεατρικού κ.α. Συγκριτική ιστορική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων, Αναλυτικά προγράμματα, Σχέσεις της Παιδείας με την οικονομία και την πολιτική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και οι νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και Σχέσεις παιδείας και Τεχνών.
 5. «Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 6. ΙΙ.
 7. ΙΙΙ.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. «Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στην προώθηση των εκπαιδευτικών θεμάτων των αποδήμων Ελλήνων και των Ελλήνων της διασποράς σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες υποδοχής καθώς και των εκπαιδευτικών θεμάτων των παλιννοστούντων Ελλήνων, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 8. ΙV.
 9. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 2
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός. Κάθε εργαστήριο του προηγουμένου άρθρου λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
1.  
  Αποστολή. Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου Τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο καθώς και άλλων Τμημάτων του εκάστοτε Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διαξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α53).
Άρθρο 4
1.  
  Προσωπικό. Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 3. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/85 (Α 167) του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το οικείο τμήμα, που καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας και αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοίκηση και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
7.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 7 "Πόροι κάθε Εργαστηρίου είναι:"
1.  
  Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενες νομοθεσίας
2.  
  Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (Α 53.
3.  
  Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα και
4.  
  Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως:
 1. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από διάφορα Υπουργεία της Χώρας
 2. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο, για τους σκοπούς του Εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του αντίστοιχου Πανεπιστημίου
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Εργαστήριο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο Ερευνητικών προγραμμάτων - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθ. ΥΠ 150/16.10.1995 (Β 860) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χαράλαμπου Καστανίδη».
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων: α) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 14/1.7.1992 και 2/21.10.1992). β) Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 9/29.5.1991). γ) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδριάσεις 78/3.5.1991 και 80/29.5.1991). δ) Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 39/19.11.1993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 800.000 δρχ. για κάθε Εργαστήριο, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό του οικείου Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει το ιδρυόμενο Εργαστήριο.
 • Τις αριθ. 443/1995 και 695/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/150 1995
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία