θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 66/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "("
1.  
  Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουνε τα μέτρα καταπολέμησης που εφαρμόζονται στην περίπτωση εμφάνισης ψευδοπανώλους πτηνών: α) σε εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών, β) σε ταχυδρομικά περιστέρια ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 (Ε.Ε. αριθ. L 260 της 5.9.1992 σελ. 1). Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της τήρησης των Κτηνιατρικών διατάξεων που διέπουν την εμπορία μεταξύ της Χώρας και των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ε.Ε.). Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εμφάνισης ψευδοπανώλους στα άγρια πτηνά που ζουν ελεύθερα. Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. για τυχόν μέτρα που λαμβάνει.
Άρθρο 24
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Οκτωβρίου 1993, με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, η οποία αρχίζει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 25
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη αντίθετη προς το παρόν διάταγμα. ΣτονΥφυπουργό Γεωργίαςαναθέτουμε τηδημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο2 "(Αρθρο 2 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 211/1992 << Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης >> (Α 100). Επιπλέον νοούνται ως : α. << προσβεβλημένα πουλερικά >>, τα πουλερικά : - στα οποία η παρουσία της ψευδοπανώλους των πτηνών έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μετά από εξέταση που πραγματοποιεί εγκεκριμένο εργαστήριο ή - στα οποία, στην περίπτωση δεύτερης και επομένων εστιών, διαπιστώθηκαν κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις που προσιδιάζουν στην ψευδοπανώλη των πτηνών. β. <<πουλερικά ύποπτα προσβολής >>, τα πουλερικά που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις που καθιστούν βάσιμη την υποψία της παρουσίας της ψευδοπανώλους των πτηνών, γ. << πουλερικά ύποπτα μόλυνσης >>, τα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί έμμεσα ή άμεσα στον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών, δ. τα απορρίμματα από κουζίνες, εστιατόρια, ή ενδεχομένως από βιομηχανίες που χρησιμοποιούν κρέας, ε. > η αρχή που είναι αρμόδια κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 5 του Μέρους Β του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179), στ.<< επίσημος κτηνίατρος >> ο κτηνίατρος, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, που ορίζεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, για την εφαρμογή των μέτρων του παρόντος,. ζ. << ταχυδρομικό περιστέρι >>, το περιστέρι που μεταφέρεται ή προορίζεται να μεταφερθεί από τον περιστερεώνα του, ώστε να αφεθεί ελεύθερο, κατά τρόπο που να μπορεί να πετάξει ελεύθερο, προς τον περιστερεώνα του ή προς οποιονδήποτε άλλο προορισμό, η. <>, η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται . για την κατοχή ή την εκτροφή ταχυδρομικών περιστεριών.
Άρθρο Αρθρο3 "(Αρθρο 3 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Την υπόνοια της παρουσίας ψευδοπανώλους των πτηνών υποχρεούται, ο καθένας να αναφέρει αμέσως στην πλησιέστερη επίσημη κτηνιατρική αρχή . Η δήλωση γίνεται εγγράφως ή προφορικώς οριζομένου δι’αυτής του ονόματος του κατόχου και της επακριβούς διευθύνσεως αυτού.
2.  
  Σε δήλωση υποχρεούνται να προβαίνουν πρωτίστως ο κάτοχος των πτηνών, ο επισκεψάμενος αυτά κτηνίατρος, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου στο οποίο πιθανόν διαγνώσθηκε η νόσος ή και κάθε άλλος που περιποιείται τα προσβεβλημένα ή ύποπτα προσβολής πτηνά
3.  
  Στην ως άνω δήλωση υποχρεούνται να προβαίνουν επίσης ο πλοίαρχος, ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, ο πιλότος αεροπορικής πτήσης, ο οδηγός αυτοκινήτου ή άλλων μέσων που μεταφέρουν πτηνά. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η δήλωση των παραπάνω είναι δυνατόν να γίνεται προς τον λιμενάρχη, του πρώτου λιμένα προσορμήσεως ή τον σταθμάρχη του πρώτου σιδηροδρομικού σταθμού, ή τον αερολιμενάρχη του πρώτου αερολιμένα προσγειώσεως ή την πλησιέστερη αστυνομική αρχή του τόπου διακίνησης του μεταφορικού μέσου, όπου και ακινητοποιείται απαγορευομένης της εκφορτώσεως. Στην περίπτωση αυτή, οι ώς άνω αναφερόμενοι, ειδοποιούν πάραυτα την πλησιέστερη επίσημη κτηνιατρική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.  
  Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 329364/22.3.1994 << Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ >> (Β 223).
5.  
  Οι παραβάτες των παραγράφων 1,2 και 3 τιμωρούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του Ν. 248/1914 (Δ 110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4085/1960 (Α 110) διατάξεις.
Άρθρο Αρθρο4 "(Αρθρο 4 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχουν πουλερικά ύποπτα προσβολής ή μολύνσεως από ψευδοπανώλη των πτηνών, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή αναθέτει σε επίσημο κτηνίατρο να θέσει σε εφαρμογή αμέσως τα επίσημα μέσα ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της εμφάνισης της ασθένειας. Ειδικότερα, ο επίσημος κτηνίατρος,· λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγματα για τις εργαστηριακές εξετάσεις. ·.
2.  
  Από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί η υποψία παρουσίας της ασθένειας, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής ή του νομίμου αναπληρωτή του, θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επίβλεψή της ειδικότερα δε διατάσσει :
 1. την απογραφή όλων των κατηγοριών πουλερικών της εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό, για κάθε κατηγορία, του αριθμού των νεκρών πουλερικών, των πουλερικών που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα και των πουλερικών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.
 2. Η απογραφή πρέπει να ενημερώνεται για να λαμβάνονται υπόψη οι γεννήσεις και οι θάνατοι πουλερικών κατά την περίοδο της ύπαρξης υπονοιών τα στοιχεία της απογραφής αυτής πρέπει να ενημερώνονται και να προσκομίζονται όποτε ζητηθούν, μπορούν δε να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη,.
 3. τον περιορισμό όλων των πουλερικών της εκμετάλλευσης στους χώρους στέγασής τους, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο επιτρέπει την απομόνωση τους, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά,
 4. την απαγόρευση των μετακινήσεων πουλερικών από ή προς την εκμετάλλευση,
 5. την με έγγραφη άδειά της μετακίνηση :
 6. ·- προσώπων, άλλων ζώων και οχημάτων από και προς την εκμετάλλευση, - κρέατος ή πτωμάτων πουλερικών, ζωοτροφών, υλικού, απορριμμάτων, περιττωμάτων, αχυροστρωμνής, κόπρου ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ψευδοπανώλη των πτηνών,
 7. την απαγόρευση της εξόδου αυγών από την εκμετάλλευση, εκτός από τα αυγά τα οποία αποστέλλονται απευθείας σε εγκατάσταση για την παρασκευή ή/και την επεξεργασία προϊόντων αυγών, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Π.Δ. 443/1991 (Α 163) και τα οποία μεταφέρονται συνοδευόμενα από άδεια που χορηγείται από την ίδια.
 8. Η άδεια αυτή πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος,.
 9. τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους των κτιρίων στέγασης πουλερικών και της ίδιας της εκμετάλλευσης,
 10. την διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Εως ότου τεθούν σε ισχύ τα επίσημα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος εγκατάστασης εκτροφής πουλερικών για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν προσβληθεί από την ασθένεια, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 με εξαίρεση την περίπτωση ζ
4.  
  Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να εφαρμόζει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις, εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υποψία προσβολής, δημιουργούν υποψίες ενδεχόμενης μόλυνσης
5.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αίρονται μόνον όταν ο επίσημος κτηνίατρος κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον υποψία μόλυνσης από την ψευδοπανώλη των πτηνών. Μετά από αιτιολογημένη έκθεση του, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης άρσης των μέτρων από τον προϊστάμενο της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Άρθρο Αρθρο5 "(Αρθρο 5 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί επίσημα η εμφάνιση της ψευδοπανώλους των πτηνών στα πουλερικά μιας εκμετάλλευσης, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, με απόφαση του προϊσταμένου αυτής ή του νομίμου αναπληρωτή του λαμβάνει επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, τα ακόλουθα μέτρα
 1. όλα τα πουλερικά της εκμετάλλευσης θανατώνονται επί τόπου χωρίς χρονοτριβή.
 2. Τα νεκρά ή θανατωμένα πουλερικά, καθώς και όλα τα αυγά καταστρέφονται.
 3. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας,.
 4. όλα τα υλικά ή απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές, η αχυροστρωμνή και η κόπρος που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται ή υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία η επεξεργασία αυτή, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου, πρέπει να εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών που ενδεχομένως υπάρχει,
 5. εφόσον έχουν σφαγεί πουλερικά κατά την διάρκεια της πιθανολογούμενης περιόδου επωάσεως της νόσου, το κρέας των εν λόγω πουλερικών αναζητείται, στο μέτρο του δυνατού, και καταστρέφεται,
 6. τα προς επώαση αυγά που γεννώνται κατά τη διάρκεια της πιθανολογούμενης περιόδου επωάσεως της νόσου και τα οποία έχουν εξαχθεί από την εκμετάλλευση αναζητούνται και καταστρέφονται τα πουλερικά τα οποία έχουν ήδη επωασθεί από τα εν λόγω αυγά τίθενται υπό επίσημο έλεγχο.
 7. Τα αυγά που προορίζονται για κατανάλωση, τα οποία γεννώνται κατά την διάρκεια της πιθανολογούμενης περιόδου επωάσεως της νόσου και τα οποία έχουν εξαχθεί από την εκμετάλλευση, αναζητούνται και καταστρέφονται, εκτός αν προηγουμένως είχαν απολυμανθεί δεόντως,.
 8. μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) , τα κτίρια στέγασης των πουλερικών, οι γύρω χώροι, τα μεταφορικά μέσα και κάθε υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος,
 9. δεν επανεισάγονται στην εκμετάλλευση πουλερικά τουλάχιστον επί 21 ημέρες μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην περίπτωση
 10. διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος
2.  
  Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις, εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία της ασθένειας, δημιουργούν υποψίες ενδεχόμενης μόλυνσης
3.  
  Στην περίπτωση που ένα στέλεχος ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών με δείκτη ενδοεγκεφαλικής παθογένειας (ΙCΡΙ) ανώτερο από 0,7 και κατώτερο από 1,2 έχει απομονωθεί σε σμήνος πουλερικών που δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα της ψευδοπανώλους των πτηνών και έχει αποδειχθεί από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο Παράρτημα V του παρόντος διατάγματος, ότι η απομόνωση του εν λόγω ιού προέρχεται από εξασθενημένο ζων εμβόλιο κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να εγκρίνει την εφαρμογή παρέκκλισης από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 περιπτώσεις α) έως στ) υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημο έλεγχο για περίοδο τριάντα ημερών και απαιτεί ειδικότερα : - να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 περιπτώσεις α) β) δ) ε) και στ), - κανένα πουλερικό να μην εγκαταλείπει την εκμετάλλευση εκτός αν πρόκειται να οδηγηθεί απευθείας σε σφαγείο που ορίζει η ίδια. Η τοπική Κτηνιατρική αρχή, που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο αυτό, πρέπει να ενημερώνεται για την πρόθεση να αποσταλούν σε αυτό πουλερικά προς σφαγή και, αμέσως μόλις τα πουλερικά φθάσουν στο σφαγείο, πρέπει να διατηρούνται και να σφάζονται χωριστά από τα υπόλοιπα πουλερικά.
4.  
  Το νωπό κρέας από τα πουλερικά που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ./τος 85/1994 (Α 64).
Άρθρο Αρθρο6 "(Αρθρο 6 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα χωριστά σμήνη πουλερικών, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1, όσον αφορά τα υγιή σμήνη πουλερικών μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι ο επίσημος κτηνίατρος στην αιτιολογημένη έκθεση του βεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες των εκμεταλλεύσεων αυτών είναι τέτοιες ώστε υπάρχει πλήρης διαχωρισμός όσον αφορά τη στέγαση, τη φύλαξη και τη σίτιση, έτσι ώστε ο ιός να μην δύναται να μεταδοθεί από ένα σμήνος σε άλλο
Άρθρο Αρθρο7 "(Αρθρο 7 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Η επιδημιολογική έρευνα αφορά :
 1. τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να υπήρχε η ψευδοπανώλης των πτηνών στην εκμετάλλευση, ή στον περιστερεώνα,
 2. την πιθανή προέλευση της ψευδοπανώλους· των πτηνών στην εκμετάλλευση ή στον περιστερεώνα και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων ή περιστερεώνων όπου βρίσκονται πουλερικά, περιστέρια ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που πιθανόν να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από την ίδια πηγή,
 3. τις μετακινήσεις προσώπων, πουλερικών, περιστεριών σε αιχμαλωσία ή άλλων ζώων, οχημάτων, αυγών, κρέατος και πτωμάτων καθώς και οποιωνδήποτε υλικών ή ουσιών που ενδεχομένως έχουν μεταφέρει τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών από ή προς την εν λόγω εκματάλλευση ή περιστερεώνα
2.  
  Για τον πλήρη συντονισμό όλων των μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εξάλειψης της ψευδοπανώλους των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν και για τους σκοπούς της διεξαγωγής της επιδημιολογικής έρευνας, συνιστάται Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων. Η σύνθεση της ομάδας αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γενικοί κανόνες λειτουργίας της καθώς και η συνεργασία της με την Κοινοτική Ομάδα Αντιμετώπισης κρίσεων καθορίζονται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία.
Άρθρο Αρθρο8 "(Αρθρο 8 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οταν ο επίσημος κτηνίατρος έχει λόγους να υποπτεύεται ότι τα πουλερικά μιας εκμετάλλευσης ενδέχεται να έχουν μολυνθεί λόγω της μετακίνησης προσώπων, ζώων ή οχημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με αιτιολογημένη έκθεση του εισηγείται την έκδοση απόφασης από τον προϊστάμενο της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατριακής αρχής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, με την οποία η εκμετάλλευση αυτή τίθεται υπό επίσημο έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 2
2.  
  Σκοπός του επίσημου ελέγχου είναι ο άμεσος εντοπισμός κάθε υποψίας μόλυνσης από ψευδοπανώλη των πτηνών, η απογραφή των πουλερικών και ο έλεγχος των μετακινήσεων τους, καθώς και η ανάληψη, ενδεχομένως, της δράσης που προβλέπεται, στην παράγραφο 3
3.  
  Οταν μια εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημο έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, η Νομαρχιακή επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, απαγορεύει την έξοδο πουλερικών από την εκμετάλλευση, με την εξαίρεση της απευθείας μεταφοράς των πουλερικών σε σφαγείο, υπό επίσημο έλεγχο, με σκοπό την άμεση σφαγή τους. Πριν από τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο επίσημος κτηνίατρος πραγματοποιεί κλινική εξέταση των πουλερικών, ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία της ψευδοπανώλους των πτηνών στην εκμετάλλευση. Οι. περιορισμοί των μετακινήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται για περίοδο 21 ημερών από την τελευταία ημέρα πιθανής μόλυνσης. Εν τούτοις, οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται επί επτά τουλάχιστον ημέρες.
4.  
  Οταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να περιορίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, σε ένα μόνο τμήμα της εκμετάλλευσης και στα πουλερικά που περιλαμβάνει, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω πουλερικά έχουν στεγαστεί, φυλαχθεί και σιτισθεί εντελώς χωριστά και από ιδιαίτερο προσωπικό στο εν λόγω τμήμα της εκμετάλλευσης
5.  
  Οταν ο επίσημος κτηνίατρος έχει λόγους να υποπτεύεται ότι χα ταχυδρομικά περιστέρια ή ένας περιστερεώνας έχουν μολυνθεί από τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών, με αιτιολογημένη έκθεσή του εισηγείται την έκδοση απόφασης από τον Προϊστάμενο της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στον περιστερεώνα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των μετακινήσεων των ταχυδρομικών περιστεριών εκτός του περιστερεώνα επί είκοσιμία ημέρες
Άρθρο Αρθρο9 "(Αρθρο 9 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση της ψευδοπανώλους των πτηνών στα πουλερικά, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή οριοθετεί, γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, προστατευτική ζώνη ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνεται σε μία ζώνη επίβλεψης ακτίνας τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων. Για την οριοθέτηση των εν λόγω ζωνών λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικοί, διοικητικοί, οικολογικοί και επιζωοτιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την ψευδοπανώλη των πτηνών καθώς και οι διαρθρώσεις ελέγχου.
2.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην προστατευτική ζώνη περιλαμβάνουν :
 1. τον εντοπισμό όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν πουλερικά εντός της ζώνης,
 2. περιοδικές επισκέψεις σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν πουλερικά, κλινική εξέταση των πουλερικών αυτών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις και τήρηση μητρώου επισκέψεων με τις σχετικές παρατήρησεις,
 3. τη διατήρηση όλων των πουλερικών στους χώρους στέγασής τους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου είναι δυνατόν να απομονωθούν,
 4. τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους των εκμεταλλεύσεων,
 5. τον έλεγχο των μετακινήσεων ατόμων που έρχονται σε επαφή με πουλερικά, πτώματα πουλερικών και αυγά, καθώς και τον έλεγχο των οχημάτων που μεταφέρουν πουλερικά, πτώματα πουλερικών και αυγά εντός της ζώνης.
 6. Κατά γενικό κανόνα, απαγορεύεται η μεταφορά πουλερικών, εκτός αν πρόκειται για διαμετακόμιση μέσω των μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αξόνων,.
 7. την απαγόρευση της εξόδου πουλερικών και αυγών προς επώαση από την εκμετάλλευση στην οποία ευρίσκονται, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η ίδια αρχή έχει επιτρέψει τη μεταφορά :
 8. i. πουλερικών για άμεση σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται κατά προτίμηση στη μολυσμένη ζώνη ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, σε σφαγείο εκτός της ζώνης αυτής το οποίο ορίζεται, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, όπου βρίσκεται το σφαγείο.
 9. Το κρέας των πουλερικών αυτών πρέπει να φέρει το ειδικό σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ/τος 85/1994 (Α 64) ii. νεοσσών μιας ημέρας ή νεαρών ορνίθων σε ηλικία ωοτοκίας προς εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται εντός της ζώνης επίβλεψης και στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά.
 10. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η μεταφορά νεοσσών μιας ημέρας ή νεαρών ορνίθων σε ηλικία ωοτοκίας προς εκμετάλλευση, η οποία ευρίσκεται εντός της ζώνης επίβλεψης δύναται, να επιτραπεί να μεταφερθούν οι εν λόγω νεοσσοί ή νεαρές όρνιθες σε εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται εκτός της ζώνης επίβλεψης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου •Γεωργίας, ώστε να κινηθεί η κοινοτική διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 92/(66/ΕΟΚ.
 11. Οι προαναφερόμενες εκμεταλλεύσεις πρέπει να τίθενται υπό επίσημο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2., iii. αυγών προς επώαση, προς εκκολαπτήριο το οποίο ορίζεται από την ίδια αρχή.
 12. Τα αυγά και οι συσκευασίες τους πρέπει να απολυμαίνονται πριν από την αποστολή τους.
 13. Οι μετακινήσεις που προβλέπονται στα σημεία i. ii. & iii. πρέπει να πραγματοποιούνται με απευθείας μεταφορά και υπό επίσημο έλεγχο, επιτρέπονται δε μόνον μετά από υγειονομική επίσκεψη της εκμετάλλευσης από τον επίσημο κτηνίατρο.
 14. Τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά από τη χρήση,.
 15. την απαγόρευση της μεταφοράς ή της διασκόρπισης, άνευ αδείας, μεταχειρισμένων στρωμνών και κόπρου πουλερικών,
 16. την απαγόρευση της διεξαγωγής ζωοπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων και άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών
3.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην προστατευτική ζώνη ισχύουν τουλάχιστον επί 21 ημέρες μετά την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, των προκαταρκτικών ενεργειών καθαρισμού και απολύμανσης στη μολυσμένη εκμετάλλευση. Η προστατευτική ζώνη θα αποτελεί στην περίπτωση αυτή τμήμα της ζώνης επίβλεψης.
4.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επίβλεψης περιλαμβάνουν :
 1. τον εντοπισμό όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν πουλερικά εντός της ζώνης,
 2. τον έλεγχο των μετακινήσεων πουλερικών και αυγών προς επώαση εντός της ζώνης,
 3. την απαγόρευση της μετακίνησης πουλερικών εκτός της ζώνης κατά τις πρώτες 15 ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για απευθείας μεταφορά σε σφαγείο που βρίσκεται εκτός της ζώνης επίβλεψης και ορίζεται εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, όπου βρίσκεται το σφαγείο.
 4. Το κρέας των πουλερικών αυτών πρέπει να φέρει το ειδικό σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ/τος 85/1994 (Α 64).
 5. την απαγόρευση της μετακίνησης αυγών προς επώαση από τη ζώνη επίβλεψης, με εξαίρεση τη μεταφορά σε εκκολαπτήρια που ορίζονται από τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή.
 6. Πριν από την αποστολή τους, χα αυγά και οι συσκευασίες τους πρέπει να απολυμαίνονται,.
 7. την απαγόρευση της μεταφοράς μεταχειρισμένων στρωμνών και κόπρου πουλερικών εκτός της ζώνης,
 8. την απαγόρευση της διεξαγωγής ζωοπανηγύρεων, αγορών εκθέσεων και άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών,
 9. με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) την απαγόρευση της μεταφοράς πουλερικών, εκτός αν πρόκειται για διαμετακόμιση μέσω των μεγάλων οδικών ή σιδηροδρομικών αξόνων
5.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επίβλεψης ισχύουν τουλάχιστον επί τριάντα ημέρες μετά την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 των προκαταρκτικών ενεργειών καθαρισμού και απολύμανσης στη μολυσμένη εκμετάλλευση
6.  
  Σε περίπτωση που οι ζώνες εκτείνονται στο έδαφος περισσοτέρων νομών με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής οριοθετούνται οι ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο χ. Η άρση των μέτρων γίνεται με τις ίδιες διοικητικές ενέργειες με τις οποίες επεβλήθηκαν.
7.  
  Οταν η επιδημιολογική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 7 επιβεβαιώνει ότι η εστία οφείλεται σε μόλυνση που δεν επεκτείνεται, το μέγεθος και η διάρκεια εφαρμογής των ζωνών προστασίας και εποπτείας μπορούν να μειώνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της οδηγίας- 92/66/ΕΟΚ
Άρθρο Αρθρο10 "(Αρθρο 10 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι λεπτομέρειες που επιτρέπουν την εκ των υστέρων παρακολούθηση των μετακινήσεων αυγών, πουλερικών και πτηνών σε αιχμαλωσία, καθορίζονται από τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, στις αποφάσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 4 παρ. 2, 5 παρ. 1 και 9 παρ. 6.
2.  
  Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος πουλερικών ή/ και ταχυδρομικών περιστεριών υποχρεούται να παρέχει, σε κάθε αίτηση της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, τις πληροφορίες που αφορούν τα πουλερικά και τα αυγά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εκμετάλλευσή του, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες ή εκθέσεις όπου έχουν συμμετάσχει, τα ταχυδρομικά περιστέρια
3.  
  Ολα τα πρόσωπα που ασχολούνται με τη μεταφορά ή το εμπόριο πουλερικών, αυγών, ταχυδρομικών περιστεριών, και πτηνών σε αιχμαλωσία, υποχρεούνται να παρέχουν στη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή τις πληροφορίες που αφορούν τις μετακινήσεις πουλερικών, αυγών, ταχυδρομικών περιστεριών και πτηνών σε αιχμαλωσία τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς ή εμπορίας και να προσκομίζουν όλα τα σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες στοιχεία
Άρθρο Αρθρο11 "(Άρθρο 11 της Οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένα και κατάλληλα για τους σκοπούς του παρόντος
2.  
  Οι δραστηριότητες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο σύμφωνα :
 1. με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου,
 2. με την προβλεπόμενη στο παράρτημα ΙΙ διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης
Άρθρο Αρθρο12 "(Αρθρο 12 της Οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ
Άρθρο Αρθρο13 "(Αρθρο 13 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να ενημερώνονται οι κάτοικοι των ζωνών προστασίας και επίβλεψης για τους ισχύοντες περιορισμοϋς και να λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή αυτών των μέτρων
Άρθρο Αρθρο14 "(Αρθρο 14 της Οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Επιτρέπεται, ο εμβολιασμός κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, με εμβόλια για τα οποία δίδεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, για προφυλακτικούς σκοπούς ή ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που λαμβάνονται κατά την περίοδο εμφάνισης της ασθένειας Το εργαστήριο αυτό :.
 1. ελέγχει τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα περιφερειακά εργαστήρια διάγνωσης,
 2. ελέγχει την αποτελεσματικότητα, τη δραστικότητα και την καθαρότητα των εμβολίων που επιτρέπονται για προφυλακτική χρήση ή που αποθηκεύονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων
2.  
  Επιτρέπονται μόνο τα εμβόλια για τα οποία έχει δοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον αρμόδιο φορέα
3.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 1995 τα κριτήρια των εμβολίων κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών στο πλαίσιο των προγραμμάτων τακτικού εμβολιασμού πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση 93/152/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 1993 (Ε.Ε. αρ. L 59 της 12.3.1993 σελ. 35). Προς το σκοπό αυτό, το εργαστήριο αυτό :.
 1. μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια στα περιφερειακά εργαστήρια,
 2. ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στην επικράτεια
 3. διενεργεί περιοδικούς συγκριτικούς ελέγχους,
 4. διατηρεί απομονώσεις ιών της ψευδοπανώλους των πτηνών που προέρχονται από επαληθευμένα κρούσματα στην επικράτεια,
 5. εξασφαλίζει την επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια
4.  
  Το εθνικό εργαστήριο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα V του παρόντος δ/τος. Α ρ θ ο 15 (Αρθρο 16 της Οδηγίας 92/66/ΕΟΚ).
Άρθρο Αρθρο16 "(Αρθρο 17 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)."
1.  
  Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, σχετικά με τη διενέργεια προληπτικού εμβολιασμού των πουλερικών κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, είτε αυτή γίνεται σε εθελοντική βάση, είτε σε υποχρεωτική.
2.  
  Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν : τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση κάθε χρησιμοποιουμένου εμβολίου, τις διαδικασίες ελέγχου της διανομής, της αποθήκευσης και της χρήσης των εμβολίων, τα είδη και τις κατηγορίες των πουλερικών που μπορούν ή πρέπει να εμβολιάζονται, τις ζώνες στις οποίες μπορεί ή πρέπει να διενεργείται εμβολιασμός, τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει ο εμβολιασμός
3.  
  Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να καταρτίζει προγράμματα εμβολιασμού των ταχυδρομικών περιστεριών. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η Επιτροπή των Ε.Κ. Με την επιφύλαξη αυτού του προγράμματος, οι οργανωτές αγώνων και εκθέσεων ταχυδρομικών περιστεριών υποχρεούνται να εγγράφουν σε αγώνες ή εκθέσεις, μόνο τα ταχυδρομικά περιστέρια που έχουν προηγουμένως εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών.
Άρθρο Αρθρο17 "(Αρθρο 18 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οταν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της ψευδοπανώλους των πτηνών και προκειμένου να συμπληρωθούν τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής μπορεί να καθορίζεται μια γεωγραφική ζώνη και μία χρονική περίοδος εντός των οποίων θα πραγματοποιηθεί, υπό επίσημο έλεγχο, και το ταχύτερο δυνατό, ο συστηματικός εμβολιασμός (επείγων εμβολιασμός) ορισμένων ειδών πουλερικών. Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, σχετικά με την κατάσταση που αφορά την ψευδοπανώλη των πτηνών και το πρόγραμμα για τον επείγοντα εμβολιασμό.
2.  
  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παραγρ. 1 ο εμβολιασμός ή ο επανεμβολιασμός των πουλερικών απαγορεύεται στις εκματαλλεύσεις όπου εφαρμόζονται οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
3.  
  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 :
 1. τα καθοριζόμενα προς εμβολιασμό είδη πουλερικών πρέπει να εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατόν,
 2. όλα τα πουλερικά των καθοριζόμενων ειδών, τα οποία γεννώνται ή εισάγονται σε εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού πρέπει να έχουν εμβολιασθεί ή να εμβολιάζονται,
 3. κατά τη διεξαγωγή των εργασιών εμβολιασμού που προβλέπονται στην παράγραφο 1, όλα τα πουλερικά των καθοριζομένων ειδών τα οποία εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης εμβολιασμού δεν πρέπει να μετακινούνται από τις εκμεταλλεύσεις , εκτός αν πρόκειται γιά :
 4. νεοσσούς μιας ημέρας που μεταφέρονται σε εκμετάλλευση εντός της ζώνης εμβολιασμού όπου θα εμβολιασθούν, πουλερικά που μεταφέρονται απευθείας σε σφαγείο εντός της ζώνης εμβολιασμού γιά άμεση σφαγή.
 5. Εάν το σφαγείο βρίσκεται εκτός της ζώνης εμβολιασμού η μετακίνηση των πουλερικών επιτρέπεται μόνο μετά από υγειονομική επίσκεψη της εκμετάλλευσης από τον επίσημο κτηνίατρο.
4.  
  Τα μέτρα αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 περιπτώσεις β) και δ) εφαρμόζονται για περίοδο τριών μηνών μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού που προβλέπονται στην παράγραφο 1 . η ισχύς των εν λόγω μέτρων μπορεί να προτείνεται για μιά ή περισσότερες συμπληρωματικές περιόδους τριών μηνών.
5.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 περιπτώσεις α) και β), με την απόφαση της παραγράφου 1, μπορούν να εξαιρούνται από τον προβλεπόμενο συστηματικό εμβολιασμό ορισμένα σμήνη πουλερικών ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, που εξασφαλίζουν την υγειονομική τους προστασία και τα σμήνη αυτά υποβάλλονται σε περιοδικούς ορολογικούς ελέγχους
6.  
  όταν οι εργασίες εμβολιασμού που προβλέπονται στην περίπτωση α) ολοκληρωθούν, είναι δυνατόν να επιτρέπονται οι μετακινήσεις από την περιοχή εμβολιασμού για : νεοσσούς μιας ημέρας οι οποίοι προορίζονται για την παραγωγή κρέατος και οι οποίοι μεταφέρονται σε μιά εκμετάλλευση για να εμβολιασθούν, η εκμετάλλευση αυτή πρέπει να τηρείται υπό επιτήρηση μέχρι τη σφαγή των πουλερικών που έχουν μεταφερθεί εκεί, πουλερικά που έχουν εμβολιασθεί πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες και προορίζονται για άμεση σφαγή, αυγά προς επώαση που προέρχονται από πουλερικά αναπαραγωγής που έχουν εμβολιασθεί πριν από τρείς τουλάχιστον εβδομάδες, τα αυγά και οι συσκευασίες τους πρέπει να απολυμαίνονται πριν από την μετακίνηση
Άρθρο Αρθρο18 "(Άρθρο 19 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ορισμένα ταχυδρομικά περιστέρια ή πτηνά σε αιχμαλωσία, έχουν προσβληθεί από την ψευδοπανώλη των πτηνών, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή αναθέτει σε επίσημο κτηνίατρο να θέσει αμέσως σε εφαρμογή τα επίσημα μέσα ανίχνευσης με σκοπό την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της εμφάνισης της ασθένειας ειδικότερα, ο επίσημος κτηνίατρος, λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα για τις εργαστηριακές εξετάσεις
2.  
  Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η υποψία προσβολής, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή με απόφαση του προϊσταμένου αυτής ή του νομίμου αναπληρωτή του, θέτει τον περιστερεώνα ή την εκμετάλλευση υπό επίσημη εποπτεία διατάσσοντας ιδίως να περιορισθούν στον περιστερεώνα ή την εκμετάλλευση όλα τα περιστέρια, τα πτηνά σε αιχμαλωσία και οτιδήποτε ενδέχεται να μεταδώσει την ψευδοπανώλη των πτηνών
3.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται, στις παραγράφους 1 και 2 αίρονται μόνον εφόσον η εμφάνιση της ψευδοπανώλους των πτηνών έχει διαψευστεί από τον επίσημο κτηνίατρο, με αιτιολογημένη έκθεσή του. Η άρση των μέτρων γίνεται με τις ίδιες διοικητικές ενέργειες με τις οποίες αυτά επεβλήθηκαν.
4.  
  Μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η μόλυνση, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή διατάσσει :
 1. την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και εξάλειψης που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α), β), ε) και στ), στα ταχυδρομικά περιστέρια ή τα πτηνά σε αιχμαλωσία και τους περιστερεώνες ή τις εκμεταλλεύσεις που έχουν προσβληθεί από την ψευδοπανώλη των πτηνών,
 2. τουλάχιστον :
 3. i.την απαγόρευση κάθε μετακίνησης περιστεριών ή πτηνών σε αιχμαλωσία εκτός του περιστερεώνα ή της εκμετάλλευσης για 60 τουλάχιστον ημέρες μετά την εξαφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων της ψευδοπανώλους των πτηνών, ii. την καταστροφή ή την επεξεργασία όλων των υλικών ή απορριμμάτων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.
 4. Η επεξεργασία πρέπει να εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών και όλων των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών που αναφέρεται στο σημείο i),.
 5. επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7
5.  
  Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας παρέχει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ασθένειας και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο παράρτημα VΙ
Άρθρο Αρθρο19 "(Αρθρο 20 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται η χρήση, για τη διατροφή των πουλερικών, λυμάτων που προέρχονται από διεθνή μεταφορικά μέσα, όπως πλοία, χερσαία οχήματα και αεροσκάφη. Τα εν λόγω λύματα πρέπει να συγκεντρώνονται και να καταστρέφονται υπό επίσημο έλεγχο.
2.  
  Η χρήση για τη διατροφή των πουλερικών, λυμάτων εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1, ή απορριμμάτων πουλερικών, επιτρέπεται μόνο κατόπιν θερμικής επεξεργασίας σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν τη μη μετάδοση της ασθένειας και την καταστροφή του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών
Άρθρο Αρθρο20 "(Αρθρο 21 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει σχέδιο επείγουσας επέμβασης στο οποίο διευκρινίζονται τα εθνικά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης της ψευδοπανώλους των πτηνών. Με το σχέδιο αυτό εξασφαλίζεται στο προσωπικό πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και σε όποιο άλλο κατάλληλο υλικό είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. Το σχέδιο παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις ανάγκες σε εμβόλια τα οποία η Ελλάδα θεωρεί ότι πρέπει να έχει για ένα επείγοντα εμβολιασμό.
2.  
  Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την κατάρτιση του σχεδίου αυτού παριέχονται στο παράρτημα VΙΙ του παρόντος
3.  
  Το σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται, στο παράρτημα VΙΙ, υποβάλλεται στην Επιτροπή της Ε.Ε. από την αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.
4.  
  Το σχέδιο που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εγκρίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
5.  
  Το σχέδιο που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, είναι δυνατό να τροποποιείται ή να συμπληρώνεσαι με την ίδια διαδικασία όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος
Άρθρο Αρθρο21 "(Άρθρο 22 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Εφόσον παρίσταται ανάγκη οι αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, γιά την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται για χα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία.
Άρθρο Αρθρο22 "(Αρθρο 23 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι ενέργειες που συνδέονται με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος καθορίζονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 (Ε.Ε L 224 της 18.8.1990)και στις εκάστοτε ισχύουσες περί οικονομικών ενισχύσεων για την καταπολέμηση ασθενειών εθνικές διατάξεις.
Άρθρο Αρθρο23
1.  
(Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ ΚΑΙ VΙΙ της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, και VΙΙ, τα οποία έχουν ως ακολούθως : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ε ) ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Η άδεια που χορηγεί η αρμόδια αρχή για τη μεταφορά αυγών από μία ύποπτη εκμετάλλευση που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε. του παρόντος προς εγκατάσταση εγκεκριμένη για την παρασκευή και την επεξεργασία προϊόντων αυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Π.Δ. 443/1991 (Α 163), εφεξής αποκαλούμενη << οριζόμενη εγκατάσταση >>, οφείλει να τηρεί τους εξής όρους: 1.Για να μπορούν να εξαχθούν από την ύποπτη εκμετάλλευση, τα αυγά πρέπει : 1)να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙV του παραρτήματος του Π.Δ. 443/1991 (Α 163), β. να αποστέλλονται από την ύποπτη εκμετάλλευση κατευθείαν στην οριζόμενη εγκατάσταση πριν από την αναχώρηση, κάθε αποστολή πρέπει να σφραγίζεται από τον επίσημο κτηνίατρο της ύποπτης εκμετάλλευσης και να παραμένει καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς μέχρι την οριζόμενη εγκατάσταση. 2.Ο επίσημος κτηνίατρος της ύποπτης εκμετάλλευσης πληροφορεί την αρμόδια αρχή της οριζόμενης εγκατάστασης για την πρόθεση να της αποσταλούν αυγά. 3.Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την οριζόμενη εγκατάσταση βεβαιώνει ότι : 1)τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1β. αυγά παραμένουν απομονωμένα από τα άλλα αυγά από την άφιξή τους στην εγκατάσταση μέχρι την επεξεργασία τους, 2)τακελύφη των αυγών αυτών θεωρούνται υλικό υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) και θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του ιδίου προεδρικού διατάγματος, 3)τα υλικά συσκευασίας, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των αναφερομένων στην περίπτωση 1β. αυγών και όλα τα μέρη με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα αυγά καθαρίζονται και απολυμαίνονται κατά τρόπον ώστε να καταστρέφεται πλήρως ο ιός της ψευδοπανώλους των πτηνών, 4)ο επίσημος κτηνίατρος της ύποπτης εκμετάλλευσης ενημερώνεται για κάθε αποστολή επεξεργασμένων αυγών .. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΕΩΝ Ι.Προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση 1)Αμέσως μόλις τα σφάγια των πουλερικών απομακρυνθούν για καταστροφή, τα μέρη των εγκαταστάσεων στα οποία στεγάζονταν τα πουλερικά καθώς και κάθε μέρος κτιρίου, χώρου κ.λ.π., το οποίο μολύνθηκε κατά τη σφαγή ή κατά την μεταθανάτια επιθεώρηση, πρέπει να ψεκάζεται με απολυμαντικό εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος. 2)Κάθε ιστός πουλερικού ή αυγού που ενδέχεται να έχει μολύνει τα κτίρια, τους χώρους, τα εργαλεία κλπ., πρέπει να συλλέγεται προσεκτικά και να καταστρέφεται μαζί με τα σφάγια. 3)Το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στην απολυμαινόμενη επιφάνεια επί 24 τουλάχιστον ώρες. ΙΙ.Τελικός καθαρισμός και απολύμανση 1)Το λίπος και οι ακαθαρσίες πρέπει να αφαιρούνται από όλες τις επιφάνειες με ένα κατάλληλο απολιπαντικό, στη συνέχεια δε οι επιφάνειες πρέπει να πλένονται με νερό. 2)Μετά το πλύσιμο με νερό, σύμφωνα με το στοιχείο α, πραγματοποιείται περαιτέρω ψεκασμός με απολυμαντικό.3)Μετά από επτά ημέρες, οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό, ξεπλένονται με κρύο νερό, ψεκάζονται με απολυμαντικό και ξεπλένονται πάλι με νερό. 4)Οι μεταχειρισμένες στρωμνές και η κόπρος πρέπει να υφίστανται επεξεργασία ικανή να σκοτώσει τον ιό, η οποία πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει μία από τις μεθόδους : i.αποτέφρωση ή κατεργασία με ατμό θερμοκρασίας 700 C, ii. ταφή σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μπορούν να τα φτάσουν τρωκτικά και αγριοπούλια, iii. στοίβαγμα και ύγρανση (για τη διευκόλυνση της ζύμωσης, αν χρειάζεται, κάλυψη για τη διατήρηση της θερμότητας ώστε να επιτυγχάνεται θερμοκρασία 20ο C και παραμονή υπό κάλυψη επί 42 ημέρες κατά τρόπον ώστε να μη μπορούν να τα φτάσουν τρωκτικά και αγριοπούλια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Οι ακόλουθες μέθοδοι απομόνωσης και χαρακτηρισμού των ιών της ψευδοπανώλους των πτηνών πρέπει να θεωρούνται ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και ως τα στοιχειώδη μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάγνωση της ασθένειας. 0 ιός που ευθύνεται για την ψευδοπανώλη των πτηνών είναι το πρωτότυπο του ιού των Ρaramyxονiridae. Υπάρχουν, επί του παρόντος, εννέα ορολογικός διακριτές ομάδες παραμυξοϊών των πτηνών, οι οποίες ονομάζονται ΡΜV-1, ΡΜV-2, ......... ΡΜV-9 . Ολοι οι ιοί της ψευδοπανώλους ανήκουν στην ομάδα ΡΜV-1. Οσον αφορά τις διαγνωστικές μεθόδους για την επαλήθευση και τη διαφορική διάγνωση της ψευδοπανώλους, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: Ψευδοπανώλης των πτηνών ονομάζεται η μολυσματική νόσος πουλερικών η οποία πρόξενείται από στέλεχος του παραμυξοϊκού 1 σχετικό με τα πτηνά με δείκτη ενδοεγκεφαλικής παθογένειας (ΙCΡΙ) μεγαλύτερο από 0,7 για νεοσσούς μιας ημέρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΔείγματαΕπιχρίσματα αμάρας (ή κόπρανα) και επιχρίσματα τραχείας από ασθενή πτηνά κόπρανα ή περιεχόμενο καταφανώς προσβεβλημένων οργάνων (έντερο, εγκέφαλος, τραχεία, πεύμονες, ήπαρ, σπλήνα και άλλα) από πρόσφατα θανόντα πτηνά. 2.Επεξεργασία των δειγμάτων Τα όργανα και οι ιστοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύναται να ομαδοποιούνται, αλλά τα κόπρανα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία χωριστά. Τα επιχρίσματα πρέπει να τοποθετούνται σε επαρκή ποσότητα αντιβιοτικού μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης βύθιση τους. Τα δείγματα κοπράνων και οργάνων πρέπει να ομοιογενοποιούνται (σε κλειστό αναμεικτήρα ή με γουδί και γουδοχέρι και αποστειρωμένη άμμο) σε αντιβιοτικό μέσο ώστε να λαμβάνεται αιώρημα 10-20% Β/0. Τα αιωρήματα πρέπει να αφήνονται περίπου δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (ή επί μεγαλύτερο διάστημα στους 40 C) και εν συνεχεία να διαυγάζονται με φυγοκέντριση (π.χ. 800 έως 1000 g επί 10 λεπτά). 3.Αντιβιοτικό μέσο Διάφορα εργαστήρια έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία διάφορους τύπους αντιβιοτικού μέσου και τα εργαστήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV θα είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές. Για τα δείγματα κοπράνων απαιτούνται υψηλές συγκέντρωσεις αντιβιοτικών. Ενα τυπικό μείγμα είναι : 10.000 μονάδες / ml πενικιλλίνης, 10 my/ml στρεπτομυκίνης, 0,25 mg/ml γενταμυκίνης και 5.000 μονάδες /ml μυκοστατίνης σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (SΤΡ). Οι συγκεντρώσεις αυτές μπορούν να είναι πέντε φορές χαμηλότερες για τους ιστούς και τα επιχρίσματα της τραχείας. Για τον έλεγχο των Chlamydia επιτρέπεται, η προσθήκη 50 mg/ml οξυτετρακυκλίνης. Κατά την παρασκευή του μέσου το ρΗ πρέπει να ελέγχεται μετά την προσθήκη αντιβιοτικών και να γίνεται η κατάλληλη προσαρμογή ώστε να λαμβάνεται ένα ρΗ μεταξύ 7,0 και 7,4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απομόνωση του ιού Απομόνωσητ ου ιούστα γονιμοποιημένααυγά των ορνίθων Εμβολιάζονταιμεταξύ 0,1και 0,2ml διαυγασθείσας επιπλέουσας στοιβάδαςστον αλλαντοειδήθύλακα καθενός από τέσσερατουλάχιστον γονιμοποιημένααυγά ορνίθωνπου επωάζονται επίέωςημέρες,θεωρητικά, τα αυγά αυτά πρέπει ναπροέρχονται από σμήνος ΕΟΡS(απαλλαγμένο από ειδικά παθογόναόργανα), εάνόμως τούτοδεν είναι δυνατόν, επιτρέπεταιη χρησιμοποίησηαυγών που προέρχονται, απόσμήνος απαλλαγμένοαπόαντισώματατου ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών. Τα εμβολιασμένα αυγά διατηρούνται σε θερμοκρασία 37οκαι παρακολουθούνται καθημερινά. Σταδιακά,τα αυγά πουπεριέχουν νεκράή θνησιγενή έμβρυακαι όλατα αυγά που εναπομένουνέξι ημέρες μετάτον εμβολιασμόπρέπει ναδιατηρούνται σε ψύξη, σεθερμοκρασία 4οκαι νααποτελούν το αντικείμενο έρευναςαιμοσυγκόλλησης με βάση τουγρό του αλλαντοειδούς θύλακα/αμνιακόυγρό. Ελλείψει αιμοσυγκόλλησης, επαναλαμβάνεταιαυτή ηδιαδικασία, χρησιμοποιώντας ωςεμβόλιο τα αραιωμένο υγρό αλλαντοειδούς θύλακα/αμνιακόυγρό. Εάν παρατηρείται αιμοσυγκόλληση, πρέπει, να αποκλείεται με σχετική καλλιέργεια, η παρουσία βακτηρίων. Αν υπάρχουν βακτήρια, επιτρέπεται η διήθηση των υγρών μέσω μεμβράνης 450 nm, η προσθήκη περαιτέρω αντιβιοτικών και ο εμβολιασμός των γονιμοποημένων αυγών σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1.Προκαταρκτική διαφοροποίηση Ολοι οι ιοί που προκαλούν αιμοσυγκόλληση πρέπει να υποβάλλονται στο εθνικό εργαστήριο που αναφέρεται στο παράρτημα ΧV για πλήρη αναγνώριση, χαρακτηρισμό και δοκιμασίες παθογένειας. Πρέπει όμως να μπορούν να εφαρμόζονται, το συντομότερο δυνατόν, προσωρινά μέτρα καταπολέμησης της νόσου ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση του ιού, τα δε περιφερειακά εργαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την παρουσία του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών,. Επομένως, τα υγρά που εμφανίζουν αιμοσυγκόλληση, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε δοκιμασία (αιμοσυγκόλλησης όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 5 και 6. Η θετική παρεμπόδιση, δηλαδή τουλάχιστον 2 με πολυκλωνικό αντιορρό ειδικό για τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών, με γνωστό τίτλο τουλάχιστον 2 μπορεί να χρησιμεύει ως προκαταρκτική αναγνώριση που επιτρέπει την εφαρμογή προσωρινών μέτρων ελέγχου. 2.ΕπαλήθευσηΤο εθνικό εργαστήριο πρέπει να πραγματοποιεί την πλήρη διαφορική διάγνωση οποιουδήποτε αιμοσυγκολλητικού παράγοντα. Η επαλήθευση του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών πρέπει και πάλι να γίνεται με παρεμπόδιση, μέσω δοκιμασιών παρεμπόδισης της αιμοσυγκόλλησης με μόνο-ειδικούς αντιορρούς κοτόπουλου. Σε όλες τις θετικές απομονώσεις πρέπει να γίνονται δοκιμασίες ενδοεγκεφαλικού δείκτη παθογένειας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. Δείκτες παθογένειας άνω του 0,7 δείχνουν την παρουσία ιού που απαιτεί την πλήρη εφαρμογή μέτρων ελέγχου. Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την ταξινόμηση σε ομάδες των ιών της ψευδοπανώλους των πτηνών, και ειδικότερα οι τεχνικές τον μονοκλωνικών αντισωμάτων έχουν επιτρέψει την ομαδοποίηση των στελεχών και απομονωμάτων. Ειδικότερα, υπάρχουν μερικά μονοκλωνικά αντισώματα που είναι ειδικά για τα στελέχη εμβολίου που χρησιμοποιούνται στο έδαφος της Κοινότητας και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε απλές δοκιμασίες αναστολής αιμοσυγκόλλησης. Επειδή συχνά μπορούν να απομονωθούν ζωντανά στελέχη εμβολίου από τα πουλερικά δειγματοληψίας, είναι φανερό το πλεονέκτημα της ταχείας αναγνώρισής τους από το εθνικό εργαστήριο. Αυτά τα μονοκλωνικά αντισώματα θα μπορούσαν να λαμβάνονται από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς και να προσκομίζονται στα εθνικά εργαστήρια γιά επαλήθευση της απομόνωσης των ιών εμβολίου. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να υποβάλλουν όλους τους παράγοντες που προκαλούν αιμοσυγκόλληση στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς. 3.Περαιτέρω ταξινόμηση σε ομάδες και χαρακτηρισμός των απομονώσεων Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς πρέπει να λαμβάνει όλους τους ιούς που προκαλούν αιμοσυγκόλληση από τα εθνικά εργαστήρια για περαιτέρω αντιγονικές και γενετικές μελέτες για την επίτευξη μεγαλύτερης κατανόησης της επιζωοτιολογίας της νόσου (ή των νόσων) στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου αναφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΧΕΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ταχείες δοκιμασίες για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών σε εμβολιασμένα πτηνά και ανίχνευση των αντισωμάτων σε μη εμβολιασμένα πτηνά, περιγράφονται παρακάτω: 1.Ανίχνευση ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών Εχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ταχείες δοκιμασίες που ανιχνεύουν άμεσα τα αντιγόνα της ψευδοπανώλους των πτηνών για τη διάγνωση λοιμώξεων σε εμβολιασμένα πτηνά. Εκείνες που έχουν μέχρι σήμερα συχνότερα χρησιμοποιηθεί είναι οι δοκιμασίες φθορίζοντος αντισώματος σε επιμήκεις διατομές της τραχείας και δοκιμασίες αντισώματος με υπεροξειδάση στον εγκέφαλο. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος αμφιβολίας ότι θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και άλλες άμεσες δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου για τις λοιμώξεις από τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών. Το με μειονέκτημα των εν λόγω δοκιμασιών είναι ότι δεν παρέχουν τη δυνατότητα εξέτασης όλων των πιθανών σημείων πολλαπλασιασμού του ιού της ψευδοπανώλους στα εμβολιασμένα πτηνά. Ετσι, π.χ. η απουσία ένδειξης ιού στην τραχεία δεν αποκλείει τον πολλαπλασιασμό του ιού στο έντερο Δεν συνιστάται καμμία άμεση μέθοδος ανίχνευσης για χρήση ρουτίνας στη διάγνωση της ψευδοπανώλους των πτηνών, αν και κάτω από ειδικές συνθήκες αυτές οι δοκιμασίες μπορεί να παίξουν χρήσιμο ρόλο. 2.Ανίχνευση αντισωμάτων σε μη εμβολιασμένα πτηνά Η πλειονότητα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διάγνωση της ψευδοπανώλους των πτηνών είναι εξοικειωμένα με τη δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης και η σύσταση που περιγράφεται παρακάτω αφορά τη δοκιμασία για τη μέτρηση αντισωμάτων έναντι του ιού. Εντούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία οι συνδεόμενες με ένζυμα δοκιμασίες ανοσοπροσρόφησης (ΕLΙSΑ) για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού. Προτείνεται, εάν υπάρχει επιθυμία εφαρμογής της δοκιμασίας ΕLΙSΑ σε επίπεδο περιφερειακού εργαστηρίου, να παρακολουθείται η δοκιμασία από το εθνικό εργαστήριο που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV. 1)ΔειγματαΠρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος από όλα τα πτηνά εάν το μέγεθος του σμήνους είναι μικρότερο από 20 και από 20 πτηνά από μεγαλύτερα σμήνη (αυτό θα δώσει πιθανότητα 99% ανίχνευσης τουλάχιστον ενός θετικού ορού εάν 25% ή περισσότερο από το σμήνος είναι θετικό, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σμήνους). Το αίμα πρέπει να αφήνεται να πήξει και να αφαιρείται ο ορρός του αίματος για υποβολή σε δοκιμασία. 2)Εξέταση για αντισώματα Τα μεμονωμένα δείγματα ορρού πρέπει να δοκιμάζονται για την ικανότητά τους να αναστέλλουν το αντιγόνο αιμοσυγκόλλησης του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών σε τυποποιημένες δοκιμασίες αναστολής, αιμοσυγκόλλησης όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιούνται 4 ή 8 μονάδες αιμοσυγκολλητίνης για τη δοκιμασία ΗΙ. Φαίνεται ότι και οι δύο μέθοδοι είναι έγκυρες και η επιλογή πρέπει να αφήνεται στην κρίση των εθνικών εργαστηρίων. Το χρησιμοποιούμενο αντιγόνο όμως, θα επηρεάσει το επίπεδο στο οποίο ένας ορός θεωρείται θετικός: για 4 ΗU θετικός ορρός είναι ο ορρός που εμφανίζει τίτλο 24 ή μεγαλύτερο και για 8 ΗU, όποιος ορρός εμφανίζει τίτλο 23 ή μεγαλύτερο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Δοκιμασία αιμοσυγκόλλησης (ΗΑ) Τα αντιδραστήρια 1.Ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου ρυθμισμένο με φωσφορικό (0,05Μ) με ρΗ 7,0 7,4 (SΤΡ). 2.Μείγμα ερυθρών αιμοσφαιρίων από τουλάχιστον τρία κοτόπουλα χωρίς ειδικό παθογόνο (εάν δεν υπάρχουν, μπορεί να ληφθεί αίμα από πουλιά που παρακολουθούνται τακτικά και έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού) σε ίσο όγκο διαλύματος Αlseνer. Τα αιμοσφαίρια πρέπει να πλυθούν τρεις φορές σε ΡΒS πριν από τη χρήση. Για την άλλη δοκιμασία συνιστάται αιώρημα με αιματοκρίτη 1%. Συνιστάται η χρήση ως πρότυπου αντιγόνου του στελέχους Ulster 2C του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών. Μέθοδος1)Τοποθετούνται 0,025 ml SΤΡ σε κάθε τρυβλίο μιας πλαστικής πλάκας μικροτιτλοδότησης (πρέπει να χρησιμοποιούνται τρυβλία με πυθμένα σχήματος V). 2)Τοποθετούνται 0,025 ml αιωρήματος ιού (δηλαδή αλλαντοικού υγρού) στο πρώτο τρυβλίο. 3)Χρησιμοποιείται μικροαραιωτήρας ή γίνονται αραιώσεις στο διπλάσιο (1:2 έως 1:4096) ιού κατά πλάτος της πλάκας. 4)Τοποθετούνται άλλα 0,025 ml SΤΡ σε κάθε τρυβλίο. 5)Προστίθενται 0,025 ml ερυθρών αιμοσφαιρίων 1% σε κάθε τρυβλίο. 6)Αναμειγνύονται με ελαφρό κτύπημα και τοποθετούνται σε θερμοκρασία 4ο C. 7)Τα τρυβλία αναγιγνώσκονται 30 έως 40 λεπτά αργότερα όταν τα δείγματα αναφοράς έχουν κατασταλάξει. Η ανάγνωση γίνεται με κλίση της πλάκας και παρατήρηση της παρουσίας ή απουσίας δακρυόσχημης ροής υγρού των ερυθροκυττάρων. Τα τρυβλία χωρίς αιμοσυγκόλληση πρέπει να ρέουν μι: τον ίδιο ρυθμό όπως τα κύτταρα αναφοράς χωρίς ιό. 8)Ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης είναι η μεγαλύτερη αραίωση που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η αραίωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει 1 μονάδα ΗΑ. Μια ακριβέστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του τίτλου αιμοσυγκόλλησης είναι να γίνει η δοκιμασία αιμοσυγκόλλησης σε ιούς από πλήρες φάσμα αρχικών αραιώσεων, δηλαδή, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 κ.λ.π. Αυτό συνιστάται για την ακριβή παρασκευή αντιγόνου για δοκιμασίες αναστολής αιμοσυγκόλλησης (κεφάλαιο 6). ΚΕΦΑΛΑΙΟ6 Δοκιμασία αναστολήςαιμοσυγκόλλησης(ΗΙ)Τααντιδραστήρια(βλέπε κεφάλαιο5) 1)SΤΡ2)Αλλαντοϊκό υγρό που περιέχει το αραιωμένο με SΤΡ ώστε να περιέχει 4 ή 8 ΗU ανά 0.025 ml. 3)Ερυθροκύτταρα κοτόπουλου 1% 6)Αρνητικός ορρός αναφοράς από κοτόπουλο. 5)Θετικός ορρός αναφοράς. Μέθοδος1)Τοποθετούνται 0,025 ΜL ΡΒS σε όλα τα τρυβλία μιας πλαστικής πλάκας μικροτιτλοδότησης (με τρυβλία με πυθμένα σχήματος V). 2)Τοποθετούνται 0.025 ml ορρού στο πρώτο τρυβλίο της πλάκας. 3)Χρησιμοποιείται μικροαραιωτήρας για τις διπλές αραιώσεις του ορού κατά πλάτος της πλάκας. 4)Προστίθενται 0,025 ml αραιού αλλαντοϊκού υγρού που περιέχει 4 ή 8 ΗU. 5)Γίνεται ανάμειξη με ελαφρό κτύπημα και τοποθετείται η πλάκα στους 4ο C επί τουλάχιστον 60 λεπτά ή σε θερμοκρασία δωματίου επί τουλάχιστον 30 λεπτά. 6)Προστίθενται 0,025 ml ερυθροκυττάρων 1% σε όλα τα τρυβλία. 7)Αναμειγνύονται με ελαφρό κτύπημα και τοποθετούνται σε θερμοκρασία 4ο C. 8)Τα τρυβλία αναγιγνώσκονται 30-40 λεπτά αργότερα όταν τα δείγματα αναφοράς έχουν κατασταλάξει. Η ανάγνωση γίνεται με κλίση της πλάκας και παρατήρηση της παρουσίας ή απουσίας δακρυόσχημης ροής με τον ίδιο ρυθμό όπως στα τρυβλία ελέγχου που περιέχουν ερυθροκύτταρα (0,025 ml) και μόνο ΡΒS (0,05 ml). 21)Ο τίτλος αναστολής είναι η υψηλότερη αραίωση αντί ορρού που προκαλεί αναστολή 4ή 8 μονάδων ιού. (Κάθε δοκιμασία πρέπει να περιλαμβάνει μια τιτλοδότηση αιμοσυγκόλλησης για την επιβεβαίωση της παρουσίας των απαιτούμενων ΗΑU) . 22)Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη λήψη τίτλου κάτω του 23 για 4 ΗΑU ή 22 για 8 ΗΑU με τον αρνητικό ορρό αναφοράς και τίτλου που να απέχει λιγότερο από μια αραίωση από το γνωστό τίτλο του θετικού ορρού αναφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΔοκιμασίαδείκτη ενδοεγκεφαλικήςπαθογενετικότητας 1.Λοιμογόνο πρόσφατα συλλεγέν αλλαντοϊκό υγρό (με τίτλο αιμοσυγκόλλησης μεγαλύτερο από 24) αραιώνεται 1:10 σε αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (δεν πρέπει ναχρησιμοποιηθούν αντιβιοτικά).2.0,05 mlτου αραιωμένουιούενίενταιενδοεγκεφαλικώς σεκαθένα από 10 νεοσσούς μιας ημέρας (δηλ. 24-40 ώρες μετά την εκκόλαψη). Οι νεοσσοί πρέπει να προέρχονται από αυγά που έχουνληφθεί απόσμήνος χωρίςειδικά παθογόνα.3.Τα πτηνάεξετάζονται σεδιαστήματαωρών επίοκτώ ημέρες. 4.Σεκάθε παρατήρησηκάθε πτηνόβαθμολογείται:= φυσιολογικό,= άρρωστο=νεκρό. 5.Οδείκτης υπολογίζεταιόπως φαίνεταιστο παρακάτω παράδειγμα:: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ (αριθμός πτηνών) 1 2 3 4 5 6 7 8 Σύνολο Βαθμολογία Φυσιολογικό Αρρωστο Νεκρό 10 0 0 4 6 0 0 10 0 0 4 6 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 14χ0 20χ1 46χ2 = 0 = 20 = 92 4 ι ΣΥΝΟΛΟ = 112 Δείκτης = η μέση βαθμολογία ανά πτηνό και ανά παρατήρηση .= 112/80 =1,4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Αξιολόγηση της ικανότητας σχηματισμού πλακών 1.Συνήθως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μιά σειρά αραιώσεων ιού ώστε να είναι, βέβαιο ότι υπάρχει ο βέλτιστος αριθμός πλακών στη πλάκα δοκιμασίας. Δεκαπλάσιες αραιώσεις μέχρι 107 σε SΤΡ πρέπει να είναι επαρκείς. 2.Συρρέουσες μονοστοιβαδικές καλλιέργειες εμβρύου κοτόπουλου ή κατάλληλης κυτταρικής σειράς (π.χ. νεφρός βοδιού Μadin Darby) παρασκευάζονται σε τρυβλία Ρetri 5 cm. 3.0,2 ml κάθε αραίωσης ιού προστίθενται σε καθένα από τα δύο τρυβλία Ρetri και ο ιός αφήνεται να προσροφηθεί επί 30 λεπτά. 4.Μετά από πλύση 3 φορές με SΤΡ, τα μολυσμένα κύτταρα επικαλύπτονται με το κατάλληλο μέσο που περιέχει 1% W/V άγαρ και ενδεχομένως 0,01 mg/ml θρυψίνη. Εχει σημασία να μην προστεθεί ορρός στο μέσο επικάλυψης. 5.Μετά από επώαση επί 72 ώρες στους 37ο C οι πλάκες πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος. Παρατηρούνται καλύτερα αφαιρώντας την επικάλυψη άγαρ και χρωματίζοντας την μονοστοιβάδα των κυττάρων με κρυσταλλικό ιώδες (0,5% w/ν) σε 25% ν/ν αιθανόλη. 6.Ολοι οι ιοί πρέπει να δίνουν διαυγείς πλάκες όταν επωάζονται παρουσία θρυψίνης στην επικάλυψη. Οταν δεν υπάρχει θρυψίνη στην επικάλυψη, μόνο οι ιοί που είναι μολυσματικοί για τα κοτόπουλα θα σχηματίσουν πλάκες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.Βέλγιο Ιnstitut Νatiοnal de Recherches Veterinaires, Grοeselenbrg 99 Β 1180 Βruxelles ΔανίαΝatiοnal Veterinary Labοratοry, Ροultry Disease Diνisiοn, Ηangονej 2, DΚ 82 00 Αarhus Ν ΓερμανίαΒundesfοrschungsanstalt fur Viruskrankheiten der tiere Αnstaltsteil Riems (Friedrich-Lοffler-Ιnstitut D-Ο-2201 Ιnsel Riems ΓαλλίαCentre Νatiοnal d Εtudes Veterinaires et Αlimentaires-Labοratοire Central de Recherches Αgricοles et Ροrcines, Β.Ρ.53, F 22440 Ρlοufragan ΕλλάςΙνστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Νεαπόλεως 25 Αγία Παρασκευή - Αθήνα, Ελλάς ΙρλανδίαVeterinary Research Labοratοry, Αbbοtstοwn Castleknοck, Dublin 15 ΙταλίαΙnstitutο Ζοοprοfilatticο Sperimentale di Ρadοna - Via G. Οrus n. 2 Ι. - 351 00 Ρadονa ΛουξεμβούργοΙnstitut Νatiοnal de Recherches Veterinaires, Grοeselenderg 99 Β 1180 Βruxelles Κάτω Χώρες Centraal Diergeneeskunding Ιntituut, Vestiging Virοlοgie, Ηοutribweg 39, ΝL 8221 Ra Lelystad Πορτογαλία Labοratοriο Νaciοnal de Ιnνestigacaο Veterinaria (LΝΙV), Εstrada de Βenfica 701, 1500 Lisbοa Ισπανία Labοratοriο de Sanidad y Ρrοducciοn Αnimal, Ζοna Franca, Circunνalaciοn - Τramο 6, Εsguina Calle 3, Ε-08004 Βarcelοna Ηνωμένο Βασίλειο Central Veterinary Labοratοry, Νew Ηaw, Weybridge, GΒ-Surrey ΚΤ15 3ΝΒ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ονομα του εργαστηρίου Central Veterinary Ladοratοry Νew Ηaw WeybridgeSurrey ΚΤ3WΒ Ηνωμένο Βασίλειο Το Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την ψευδοπανώλη των πτηνών έχει τις εξής αρμοδιότητες : 1.να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους διάγνωσης της ψευδοπανώλους των πτηνών στα κράτη μέλη, ιδίως : 1)προσδιορίζοντας, διατηρώντας και προμηθεύοντας στελέχη του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών, για τις ορολογικές δοκιμές και την παρασκευή του αντιορρού. 2)προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ορρούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, για την τυποποίηση των δοκιμών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος, 3)καταρτίζοντας και διατηρώντας συλλογή στελεχών και απομονωμάτων του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών, 4)διοργανώνοντας κατά περιόδους κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, 5)συλλέγοντας και συμπαραβάλλοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα, 6)χαρακτηρίζοντας τα απομονώματα του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών με τις πιο προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η επιζωοτιολογία της ασθένειας αυτής, 7)παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά την επιτήρηση, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της ψευδοπανώλους των πτηνών, 8)διατηρώντας εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών και τους άλλους παρεμφερείς ιούς ώστε να γίνεται γρήγορα η διαφορική διάγνωση, 9)αποκτώντας βαθειά γνώση της παρασκευής και χρησιμοποίησης τωνανοσολογικών κτηνιατρικών προϊόντων πουχρησιμοποιούνται, γιατην καταπολέμηση και τη ριζική εξάλειψητης ψευδοπανώλουςτων πτηνών, 2- να βοηθείενεργά στον εντοπισμότωνεστιώντης ψευδοπανώλους των πτηνών στα κράτη μέλη, μελετώντας τα απομονώματα ιών που του αποστέλλονται προς επιβεβαίωση διαγνώσεων, χαρακτηρισμόκαι επιζωοτιολογικέςμελέτες. 3.ναδιευκολύνει την κατάρτιση ή την επιμόρφωσηεμπειρογνωμόνων εργαστηριακήςδιαγνωστικής, προκειμένου να εναρμονιστούνοι διαγνωστικέςτεχνικές σεόλη την Κοινότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ - ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 1.Τόπος όπου ευρίσκεται : - ο περιστερεώνας .............................- η εκμετάλλευση .............................2.Ονομα και διεύθυνση του (των) ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών): 3.Υπόνοια για την ύπαρξη της ψευδοπανώλους των πτηνών: 1)ημερομηνία : ............................2)αιτιολογία : ............................3)αριθμός : - κατεχομένων περιστεριών κατά τη στιγμή της διατύπωσης της υπόνοιας - πτηνών σε αιχμαλωσία 4.Επαλήθευση της εμφάνισης της ψευδοπανώλους των πτηνών 1)ημερομηνία: ............................2)επαλήθευση από : ............................ γ.,κλινικά συμπτώματα που παρατηρήθηκαν κατά τη στιγμή της επαλήθευσης :...... 5.Καθεστώςεμβολιασμού κατάτη στιγμήτηςδιατύπωσηςτης υπόνοιας :..6.Επιβολή περιορισμού μετακινήσεων στις: ...............7.Αρση περιορισμού μετακινήσεων στις: ...............8.Αριθμός σμηνώνπουλερικών πουευρίσκονται σεαπόσταση 1 km από τονπεριστερεώνα ή τηνεκμετάλλευσηπου αναφέρεται στοσημείο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Τα σχέδιαεπεμβάσεων πρέπεινα προβλέπουν τουλάχιστον:1.δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης σε εθνικόεπίπεδο η οποία θα συντονίζει όλαταεπείγοντα μέτρα στο κράτος μέλος, 2.κατάρτισητου καταλόγου τωντοπικών κέντρωνέκτακτης ανάγκης τα οποία διαθέτουν τονκατάλληλο εξοπλισμό για τον συντονισμό των μέτρων ελέγχουσετοπικόεπίπεδο, 3.λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με τηνεφαρμογή μέτρωνέκτακτης ανάγκης, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του,4.τη δυνατότητα όλων τωντοπικών κέντρωνέκτακτης ανάγκης να έρχονται σε επαφήμετα πρόσωπα ή τουςοργανισμούς που έχουνάμεση έμμεσησχέση μετημόλυνση,5.την ύπαρξητου εξοπλισμούκαιτου υλικού που απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογήτωνμέτρωνέκτακτης ανάγκης, 6.λεπτομερείςοδηγίες σχετικά με τηδράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση υπόνοιαςήδιαπίστωσης περιπτώσεων μόλυνσηςήμετάδοσηςσυμπεριλαμβανομένων και των μέσωνκαταστροφής τωνπτωμάτων 7.εκπόνησηεκπαιδευτικών προγραμμάτων για τονεκσυχρονισμό και τηνανάπτυξη των γνώσεων τωνσχετικών με τις επί τόπου καιτιςδιοικητικέςδιαδικασίες, 8.για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία μεταθανάτιας εξέτασης, το αναγκαίο δυναμικό για τις ορρολογικές, ιστολογικές κλπ, εξετάσεις και εκσυγχρονισμό των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων), 9.διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση που πρέπει να επαναφερθεί σε ισχύ ο εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης, 10.κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης.
 • α) Του άρθρου 1 παράγραφος 1, 2, 3 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως το άρθρο τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 και 9 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914» (Α- 47). γ) Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Την με αριθμό 279972/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας, Αλέξανδρο Μπαλτά και Απόστολο Φωτιάδη» (Β 95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμό 383/1993, 505/1995 και 96/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/279972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/279972 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1960/4085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4085 1960
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/443 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/443 1991
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Όροι υγειονομικού ελέγχου, που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/85 1994