Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Το καταστατικό του Κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής: «ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 11.Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης (Τ.Α.Π.Ε.Ζ.Θ.), ιδρύθηκε με την 4888.6598/24.1.28 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 26/8.2.28 τεύχος Παράρτημα), μετατράπηκε με το από 29-3/4.4.1938 Β. Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 30 του Α.Ν. 962/1937» (Α 133), σε Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Π.Ε.Ζ.Θ.), το δε Καταστατικό του εγκρίθηκε με την 3933/13.3.1939 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 88/Β/1939). 2.Το Τ.Π.Π.Ε.Ζ.Θ. μετονομάσθηκε σε Ταμείο Πρόνοιας προσωπικού Ελευθέρας Ζώνης και Λιμένος Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Π.Ε.Ζ.Λ.Θ.), με το Ν.4074/60 (ΦΕΚ 99/Α/ 1960) και σε Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ) με το Β. Δ/γμα 758/11.11.70 (ΦΕΚ 250/Α/70). 3.Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, στα επόμενα άρθρα «Ταμείο». Άρθρο 21.Σκοπός του Ταμείου αυτού είναι η υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος: 1)Στους υποχρεωτικώς ασφαλισμένους σ αυτό σε περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης από την υπηρεσία τους και 2)Στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου τους. 2.Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) και στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ) και διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/ 77/Α 198). 3.Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου αρχίζει αυτοδίκαια από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων στον Ο.Λ.Θ. ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 31.Το Ταμείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο 41.Όργανο διοίκησης του Ταμείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 7/μελές και αποτελείται από: 1)τον Πρόεδρο. 2)Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 3)Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων. 4)Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων. 5)Δύο (2) πρόσωπα που έχουν γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα Οικονομικά, Διοίκησης και Οργάνωσης. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται από πρόσωπα που έχουν μία από τις πιο κάτω ιδιότητες: Την ιδιότητα του Συμβούλου Επικρατείας ή Συμβούλου Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Νομικού Συμβούλου Διοίκησης ή Παρέδρου των πιο πάνω Σωμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει ή Δικηγόρου ή άλλου έγκριτου προσώπου ειδικού στα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινωνικής Πολιτικής. Σε περίπτωση διορισμού ως αναπληρωτού του Προέδρου προσώπου που έχει την ιδιότητα του Συμβούλου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Νομικού Συμβούλου Διοίκησης ή Παρέδρου των πιο πάνω Σωμάτων, αυτός προεδρεύει του συμβουλίου σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος. Αποκλείεται ο διορισμός ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου που έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου άλλου Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ή Πολιτικής, δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 3.Ολα τα μέλη του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος αυτού, εκτός των λόγω θέσεως μελών, διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με 3ετή θητεία, που αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης. Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους (υπό στοιχ. γ της παρ. 1) με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται μετά από γνώμη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων. Το μέλος που εκπροσωπεί τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (υπό στοιχ. β της παρ. 1) με τον αναπληρωτή του διορίζεται μετά από γνώμη της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Το μέλος που εκπροσωπεί τους συνταξιούχους (υπο στοιχείο δ της παραγρ. 1) με τον αναπληρωτή του διορίζεται μετά από γνώμη του Συλλόγου των συνταξιούχων του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης. Οι γνωμοδοτήσεις των πιο πάνω οργανώσεων και του Ο.Λ.Θ υποβάλλονται στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν έγκαιρα ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης προβαίνει στο διορισμό των αντιπροσώπων των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και Ο.Λ.Θ κατά την κρίση του. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση μεταξύ των μελών του έναν Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών του. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμά του εφ όσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση έκπτωσης θανάτου ή οπωσδήποτε αποχώρησης από το Συμβούλιο του Αντιπροέδρου του, ενεργείται νέα εκλογή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εκπεσόντος, αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου. 5.Δεν διορίζεται μέλος του Δ.Σ. εκπρόσωπος των ασφαλισμένων ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στον Ο.Λ.Θ και αντίστοιχη ασφάλιση στο Ταμείο. 6.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρευρίσκεται, χωρίς ψήφο, Κυβερνητικός Επίτροπος. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος δικαιούται να παίρνει το λόγο για κάθε θέμα, να υποβάλει προτάσεις και να ζητά εντός 48 ωρών από της λήψεως της, την αναστολή εκτέλεσης κάθε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά την κρίση του αντίκειται στις διατάξεις κειμένων Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την λειτουργία του Ταμείου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ζητήθηκε η αναστολή εκτέλεσης από τον Κυβερνητικό Επίτροπο δεν εκτελούνται μέχρις ότου άρει τη διαφωνία απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Κυβερνητικό Επίτροπο. Η απόφαση του Υπουργού είναι υποχρεωτική για το Ταμείο. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν κοινοποιήσει στο Ταμείο την απόφασή του για τη διαφωνία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του Δ.Σ., τούτο (το Δ.Σ.) μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση της απόφασης για την οποία διατυπώθηκε διαφωνία του Κυβερνητικού Επιτρόπου. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστέλλει μόνο μία φορά μέχρι την επόμενη συνεδρίαση και την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία θα διατυπώσει αιτιολογημένες επιφυλάξεις, που αναφέρονται σε ουσιώδη συμφέροντα του Ταμείου ή σε γενικότερα κρατικά συμφέροντα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε επόμενη συνεδρίασή του με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να διατάξει την εκτέλεση της απόφασης που έχει ανασταλεί και διαφωνούντος του Κυβερνητικού Επιτρόπου. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος και ο αναπληρωτής του διορίζονται με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον καταληκτικό βαθμό της υπαλληλικής ιεραρχίας. Καλείται πάντοτε, επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Κυβερνητικού Επιτρόπου είναι η αυτή με των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7.Σε περίπτωση λήξεως της Θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και του Γραμματέως, αυτή παρατείνεται μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της. Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως ή έκπτωσης λόγω απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίσθηκε κάποιο μέλος ή ο Κυβερνητικός Επίτροπος, το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση μέχρι του διορισμού του αντικαστάτη του και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το τρίμηνο, εφόσον με τα λοιπά μέλη του, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορεί να επιτευχθεί απαρτία. 8.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου μετέχει με δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος των υπάλληλων του Ταμείου, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου. 9.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προκειμένου περί φανερός ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου. Προκειμένου περί μυστικής ψηφοφορίας η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 10.Χρέη Γραμματέως -του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται μετά του αναπληρωτού του, με την πράξη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος του Γραμματέως και του αναπληρωτή του, χρέη Γραμματέως εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του Ταμείου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 11.Στον Πρόεδρο, τα μέλη, Κυβερνητικό Επίτροπο, Εισηγητή και Γραμματέα του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και στον Πρόεδρο επιπλέον καταβάλλεται και πάγια μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και Υπουργικές αποφάσεις. 12.Για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, επιμέλεια του Προέδρου, τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα αυτού, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο, και το Γραμματέα του Δ.Σ. 13.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μέχρι 4 φορές το μήνα και εκτάκτως όσες φορές παραστεί ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται του Αντιπροέδρου ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως η πλειοψηφία των μελών. Κάθε μέλος το οποίο αδικαιολόγητα απουσιάσει επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές από της κυρώσεως των πρακτικών, τα οποία μπορεί να κυρωθούν και την ημέρα της συνεδρίασης. 14.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Προϊστάμενο του Ταμείου και εν απουσία αυτού από τον αναπληρωτή του. Άρθρο 51.Η αντιπροσώπευση του Ταμείου ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής καθώς και έναντι τρίτων ανήκει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος για όλες τις αρμοδιότητες αυτού. 3.Για την ανάληψη τίτλων ή χρημάτων απαιτούνται τρεις υπογραφές, του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, ενός από τα μέλη του Συμβουλίου που ορίζεται από το Δ.Σ., με τον αναπληρωτή του, και του Προϊσταμένου του Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 61.Οι υπηρεσίες του Ταμείου διεξάγονται με ίδιο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 2.Τα του προσωπικού του Ταμείου ορίζονται με ειδικό Κανονισμό. 3.Για τις εισφορές και παροχές πρόνοιας του προσωπικού του Ταμείου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 71.Το Δ.Σ. διοικεί το Ταμείο, διαχειρίζεται κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο τα Κεφάλαια του Ταμείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν αυτό μέσα στα πλαίσια που έχουν τεθεί από το Καταστατικό αυτό. 2.Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των κρατήσεων που έχουν επιβληθεί υπέρ του Ταμείου. 3.Επιβλέπει την καταχώρηση κάθε πράξης στους οικείους λογαριασμούς και αποφασίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται σ αυτό. 4.Προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. 5.Εγκρίνει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό, ετήσιο Ισολογισμό και Απολογισμό του Ταμείου, που συντάσσονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, τα οποία υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο. 6.Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Ταμείου. 7.Προτείνει κάθε μεταβολή του παρόντος Καταστατικού, η οποία θεωρείται επιβεβλημένη και η οποία εγκρίνεται όπως και το παρόν Καταστατικό. Άρθρο 8 Οι δαπάνες διοικήσεως φωτισμού και θερμάνσεως βαρύνουν το Ταμείο. Άρθρο 91.Οι πληρωμές στους ασφαλισμένους των δικαιωμάτων τους καθώς και κάθε άλλη πληρωμή που βαρύνει το Ταμείο διενεργούνται είτε απ ευθείας από το Ταμείο του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης, είτε από το Υποκατάστημα αναγνωρισμένης Τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης του Ταμείου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού με βάση τις εντολές πληρωμής ή τις επιταγές που εκδίδει το Ταμείο. 2.Οι πληρωμές που ενεργούνται δια του Οργανισμού Λιμενος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) διενεργούνται με βάση αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ του Ταμείου και Ο.Λ.Θ. δια συμψηφιστικών λογιστικών πράξεων στο τέλος κάθε μηνός έναντι των αντίστοιχων δικαιωμάτων του Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 10 Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Το οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει από 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Άρθρο 12 Κάθε ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από το Δ.Σ. καθώς και αυτά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΡΟΙΆρθρο 131.Πόροι του Ταμείου είναι: 1)Μηνιαία εισφορά κάθε ασφαλισμένου εκτός των νέων ασφαλισμένων, κατά το Ν. 2084/1992 (Α 165), σε ποσοστό 3% στις πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. 2)Μηνιαία εισφορά του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) ίση προς 6% επί των κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδοχών των ασφαλισμένων, εκτός των νέων ασφαλισμένων κατά το Ν.2084/1992 (Α 165). 3)Η συνολική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης από 1.1.93 (νέος ασφαλισμένος κατά το νόμο 2084/92 (Α 165) και το νόμο 2320/95 (Α 133) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4% επί των αποδοχών που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2320/95 (Α 133) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 4)Το προϊόν της εκποιήσεως των αζητήτων εμπορευμάτων μετά την αφαίρεση των οφειλομένων στο Ταμείο του Ο.Λ.Θ. 5)Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων υλικών του Ο.Λ.Θ. 6)Ποσοστό 2% που υπολογίζεται στην αξία των εκτελουμένων στον Ο.Λ.Θ. έργων και των πάσης φύσεως υλικών που προμηθεύεται και γενικά σε κάθε πληρωμή με εξαίρεση τις αποδοχές του μόνιμου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και Λιμενεργατικού προσωπικού και του προσωπικού του Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ. Όλοι οι πιο πάνω πόροι παρακρατούνται από τον Ο.Λ.Θ, ο οποίος τους αποδίδει στο Ταμείο κάθε μήνα με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 59 παρ. 2,4 και 61 του Ν.2084/92. (Α 165). 2.Οι απαιτήσεις του Ταμείου από ληξιπρόθεσμες εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος εισπράττονται κατ εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 14 Τα κεφάλαια του Ταμείου είναι διακεκριμένα και ανεξάρτητα από την περιουσία του Ο.Λ.Θ. και έχουν αποκλειστικά τον οριζόμενο με το παρόν καταστατικό προορισμό και δεν μπορούν ούτε να κατασχεθούν ούτε να γίνουν αντικείμενο αγωγής ή εκτελέσεως από μέρους των ασφαλισμένων του Ταμείου ή των κληρονόμων αυτών είτε τρίτων, παρά μόνο για την προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από το καταστατικό αυτό. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου κατατίθενται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν.1611/50 (Α 304) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2999/54 (Α 311 ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν. 2216/94 (Ά 83). Άρθρο 151.Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου μπορούν να επενδύονται: 1)Σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 2)Σε πάσης φύσεως μετοχές. 3)Σε εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών τίτλους ομολογιακών δανείων γενικά. 4)Σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. 5)Σε προσωπικά δάνεια στους ασφαλισμένους. 6)Σε ακίνητα. 2.Για την αγορά ακινήτων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η αγορά των κατά τα εδάφ. α μέχρι και δ χρηματογράφων ενεργείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού και της Τράπεζας της Ελλάδος. 3.Τα πιο πάνω χρηματόγραφα κατατίθενται για φύλαξη στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε Τράπεζα που ορίζεται από το Δ.Σ. αναλόγως των οριζομένων από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 16 Δάνεια στους ασφαλισμένους Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού μέρος των διαθεσίμων Κεφαλαίων του Ταμείου μπορεί να διατίθεται για χορήγηση προσωπικών δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, το ύψος του χορηγουμένου ποσού, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος και τρόπος εξόφλησης του δανείου καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις παρακρατούνται ανελλιπώς από το μισθό των ασφαλισμένων με τη φροντίδα του Ο.Λ.Θ. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία του ασφαλισμένου ή θανάτου αυτού, παρακρατείται ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό του δανείου από το εφ άπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται να λάβουν ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του, εάν δε δεν δικαιούνται (ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι αυτού) εφάπαξ βοηθήματος αυτό εισπράττεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).Άρθρο 171. Το Ταμείο χορηγεί εφ άπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους με τις εξής προϋποθέσεις: α) Εφόσον τύχουν κύριας σύνταξης. β) Εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο άνω των 5 ετών και μέχρι 35. γ) Σε περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το εφ άπαξ βοήθημα κατά τον χρόνο της αποχώρησής του, 2.Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται οι εισφορές ασφαλισμένων που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2335/95 (Α185) όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 3.Κλάσμα έτους πλέον των 6 μηνών θεωρείται συμπληρωμένο έτος ασφάλισης και προσμετράται, μικρότερο των 6 μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη. 4.Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα αντιστοιχεί σε τόσες μηνιαίες αποδοχές όσα και τα έτη ασφάλισης στο Ταμείο και όχι πλέον των 35 ετών. Ως μηνιαίες αποδοχές, νοούνται ο μέσος όρος των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έξοδό του από την Υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό των αποδοχών αυτών υπολογίζονται: - ο βασικός μισθός που έχει ο υπάλληλος (μισθολογικό κλιμάκιο) - το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του. - Η Α.Τ.Α. ή τυχόν προσαυξήσεις αντ αυτής το επίδομα εξομάλυνσης και - το ειδικό επίδομα του άρθρου 41 του Ν. 2065/92 (Α 113), (18.000 δρχ.), προσαυξημένου του αθροίσματος των πιο πάνω αποδοχών. 5.Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το τριακονταπενταπλάσιο (35) του αθροίσματος του 1ου Μ.Κ., όπως αυτό καθορίζεται από το Ν. 1505/84, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του ποσού ή ποσοστού της ΑΤΑ, του επιδόματος εξομάλυνσης και του ειδικού επιδόματος του άρθρου 41 του Ν.2065/92 κατά την έξοδο του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία. 6.Για τους νέους ασφαλισμένους όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 13 «πόροι του Ταμείου» περ. γ, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη . Άρθρο 18 Αναγνώριση προϋπηρεσιών1.Οι ασφαλισμένοι από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ταμείου και μέχρι τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώριση με εξαγορά ως χρόνου ασφάλισής τους στο Ταμείο των προϋπηρεσιών: 1)Κάθε προϋπηρεσίας η οποία διανύθηκε στην πρώην Ελευθέρα Ζώνη Λιμένος Θεσ/νίκης (Ε.Λ.Ζ.Θ.) και σήμερα Οργανισμό Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) και Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2)Κάθε προϋπηρεσίας η οποία διανύθηκε εκτός Ο.Λ.Θ. και Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ και αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 2.Οι προϋπηρεσίες της παρ. 1 αναγνωρίζονται εφόσον δεν έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο Ταμείο ή Κλάδο Πρόνοιας για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος. 3.Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση θανάτου του τη σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλουν τα μέλη της οικογένειάς του. 4.Η πρόσθετη εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας του ασφαλισμένου ως χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Προνοίας του Ταμείου καθορίζεται: 1)Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της περίπτωσης α της παρ. 1 σε ποσοστό 5% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, του μηνός υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Από την εισφορά αυτή και μέχρι 10 έτη ποσοστό 3% βαρύνει τον εργοδότη και 2% τον ασφαλισμένο ενώ για χρόνο αναγνώρισης πέραν των 10 ετών βαρύνεται ο ασφαλισμένος με το σύνολο της εισφοράς αυτής (5%). 2)Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της περίπτωσης β της παρ. 1 με την καταβολή πρόσθετης εισφοράς 7% επί των μηνιαίων αποδοχών του, όπως καθορίζονται για την περίπτωση (α) της παρ. αυτής και η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο. 5.Το ποσό της εισφοράς εξοφλείται με μηνιαίες δόσεις που παρακρατείται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου και των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται. Η παρακράτηση των δόσεων γίνεται από τον Ο.Λ.Θ. από την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου για την αναγνώριση, και αποδίδεται μαζί με τις τακτικές εισφορές. 6.Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλισμένου από την υπηρεσία πριν από την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εισφοράς για την αναγνώριση, το υπόλοιπο ποσό της οφειλής παρακρατείται ολόκληρο από το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται ο ασφαλισμένος. Άρθρο 191.Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν έτυχε εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17, δικαιούνται να πάρουν εφάπαξ βοήθημα τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον τύχουν σύνταξης λόγω θανάτου του. 2.Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα ισούται προς το 100% του βοηθήματος που θα έπαιρνε ο ασφαλισμένος και εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι κατανέμεται αυτό ισομερώς. 3.Σε περίπτωση που καθυστερήσει η απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος, αυτό αποδίδεται άτοκα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943/91. Άρθρο 20 ΠαραγραφήΑν το εφ άπαξ βοήθημα δεν εισπραχθεί απο τον δικαιούχο ή τα μέλη της οικογένειάς του σε περίπτωση θανάτου του εντός πενταετίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί χορηγήσεώς του, η σχετική απαίτηση παραγράφεται. Άρθρο 21 Σε περίπτωση που αποχωρήσει ασφαλισμένος από την Υπηρεσία του Ο.Λ.Θ. για οποιονδήποτε λόγο και λάβει το προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό εφάπαξ βοήθημα, εάν επαναπροσληφθεί λογίζεται ασφαλισμένος από την ημερομηνία επαναπρόσληψης. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Μέχρι 31.12.1997 το εφάπαξ βοήθημα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης Μέχρι 31.12.1997 σε περίπτωση θανάτου των ασφαλισμένων το εφάπαξ βοήθημα καταβάλλεται στους δικαιούχους με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου Καταστατικού. Άρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης» (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 141/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 86η/18.12.1995 συνεδρίασή του της ΚΗ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι με το παρόν Π.Δ/γμα προκαλείται δαπάνη η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΛΘ για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 25.000.000.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1422/1984 (Α 27) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1469/1984 (Α111).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4074/ 1960 (Α99).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/ 1981 (Α68).
 • Την αριθ. 80010/12.2.1996 (91 Β/13.2.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/1992 (Α102).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΛΘ που διατυπώθηκε κατά την 30η/5.9.1995 συνεδρίασή του.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010/12.2.1996(91Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010_12_2_1996(91Β 1996
ΝΟΜΟΣ 1960/4074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4074 1960
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1984/1422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1422 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του ΤομέαΠρονοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του ΤΑΠΙΤ. 2009/18 2009