Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: α. Κλινική με τον τίτλο «Γ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική» η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της μαιευτικής και της γυναικολογίας. Η κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρακολούθηση των εγκύων και την παροχή κάθε διαγνωστικής και θεραπευτικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, τη διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με οξέα και χρόνια γυναικολογικά νοσήματα. β. Εργαστήριο με τον τίτλο της «Ιατρικής Φυσικής» (ΕΦΙΠΑ) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα εφαρμογών της Φυσικής στην Ιατρική καθώς και σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας των αρχών και των νόμων της Φυσικής.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Κλινική και το Εργαστήριο έχουν ως αποστολή: α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική ή το Εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1. β. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική ή το Εργαστήριο. γ. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ. Την άσκηση προληπτικής, ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο. ε. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Κλινική και το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες, μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του Διοικητικού, Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο τοποθετείται στην Κλινική και το Εργαστήριο.
Άρθρο 4
1.  
  Η Κλινική και το Εργαστήριο διευθύνεται αντίστοιχα από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/ 1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή τους
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική ή το Εργαστήριο, για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινική ή το Εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής ή του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εγκατάστασης της Κλινικής ή του Εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του νοσηλευτικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. 2.Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή του Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Κλινικής ή του εργαστηρίου είναι: α. Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2083/1992 (Α 159). β. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών των ιδρυόμενων Εργαστηρίων με το άρθρο 1 του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ. Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα. δ. Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της Κλινικής ή του Εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική ή το Εργαστήριο είναι τα εξής: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α 43).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (συνεδρίαση 3/6.12.94).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλούνται ετησίως 700.000 δρχ. για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της κλινικής και του εργαστηρίου η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον Προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121 α6).
 • Την αριθ. 679/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία