Ίδρυση εργαστηρίων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων τα εξής εργαστήρια: α) Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής ιδίως αντικείμενα: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και της οικογένειας, κοινωνικοποίηση του ατόμου, κοινωνική ιστορία της εκπαίδευσης, μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, κρατική θεσμική συγκρότηση και εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, λήψη αποφάσεων για επαγγελματικά και σχολικά θέματα, αναλυτικά προγράμματα. β) Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της ειδικής και θεραπευτικής αγωγής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ιδίως δε της παιδαγωγικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στα επίπεδα αγωγής, εκπαίδευσης, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με τον όρο θεραπευτική αγωγή εννοούνται οι τεχνικές και οι μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης και υποστήριξης εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σε χώρους όπως η οικογένεια, τα κανονικά σχολεία όπου είναι ενταγμένα άτομα με ειδικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες γραφής, ανάγνωσης, μαθηματικών κ.τ.λ., δυσλεξία, σωματικές αναπηρίες και δυσμορφίες), οι ειδικές τάξεις, τα ειδικά νηπιαγωγεία, τα ειδικά σχολεία, οι ειδικές επαγγελματικές σχολές, τα θεραπευτήρια και τα ειδικά καταστήματα ενήλικων.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου Τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο καθώς και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων και Επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας. ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστηρίου στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου καθώς και από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 3. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες:.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου μπορεί να ανατίθεται σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι: α. Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (Ά 53). γ. Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα. δ. Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: αα) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας. ββ) Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο, για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του αντίστοιχου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε εργαστήριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. Βαθμολόγιο φοιτητών. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παραχωρούνται για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού ο οποίος είναι αναγκαίος για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
 • Τη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων: α) Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 9/29.5.1991) και β) Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 77/ 4.6.1992) αντίστοιχα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη 1.000.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει εξ ημίσεως του προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων (Κ.Α.Ε. 4121).
 • Την αριθ. 8/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία