Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακόλουθα Εργαστήρια:
 1. Εργαστήριο Ψυχολογίας το οποίο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στους τομείς της Ψυχολογίας, Ειδικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής.
 2. Πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο έχει τους ακόλουθους σκοπούς:.
 3. Να ερευνά τις διαδικασίες μάθησης και απόκτησης γνώσεων, της ανάπτυξης της σκέψης, της σχολικής προσαρμογής και κοινωνικοποίησης, της ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού της σχολικής ηλικίας
  • Να ενθαρρύνει τη μελέτη των ατομικών διαφορών και των προβλημάτων μάθησης ιδιαίτερα παιδιών με ειδικές ανάγκες και την ανάπτυξη μοντέλων ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης για το μαθητικό πληθυσμό. ιιι) Να κάνει δυνατή τη συστηματική ενημέρωση και άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε διαδικασίες αξιολόγησης της ανάπτυξης των μαθητών, της προσαρμογής των στο σχολικό περιβάλλον, των εκπαιδευτικών τους αναγκών, καθώς και σε μεθόδους συμβουλευτικής και στήριξης των μαθητών στην τάξη.
  • Να βοηθά τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα και μέσω αυτής της διαδικασίας στην εκπαίδευσή τους ως ερευνητών. ν) Να έχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τους φοιτητές του Τμήματος για την καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών και επαγγελματικών τους αναγκών.
  • Να παρέχει συστηματική και ουσιαστική ενημέρωση (εκπαίδευση - άσκηση) των δασκάλων και στελεχών της εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών σχολικής ηλικίας. νιι) Να ενημερώνει και εκπαιδεύει γονείς και να διευκολύνει την επικοινωνία σχολείου - οικογένειας.
 4. Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής το οποίο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική.
 5. Ειδικότερα το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την ερευνητική, πειραματική και μεθοδολογική προσέγγιση:
 6. των Αναλυτικών Προγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων, της συνεργασίας και καθοδήγησης των πρωτογενών και δευτερογενών παιδαγωγικών ομάδων (γονέων - δασκάλων), των μεθόδων διδασκαλίας θεωρητικά και πρακτικά, του μαθητοκεντρικού και ομαδοκεντρικού προσανατολισμού της εργασίας και του επαναπροσανατολισμού στη θεώρηση του γνωστικού - συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, χωρίς να εισχωρεί στην ιδιωτική σφαίρα της αξιακής και βιολογικής ανάπτυξης του ατόμου.
2.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών επιμορφωτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκουν, τα εργαστήρια καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1.
 2. Τη διεξαγωγή έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης και της εκπαίδευσης, που απαιτούν οι ανάγκες της χώρας
 3. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας με μέλη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ελληνικά ή ξένα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
 5. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, προγραμμάτων επιμόρφωσης καθώς και τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων που η ειδικότητά τους είναι συναφής με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα των εργαστηρίων
 6. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στο αντίστοιχο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου
 7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α53).
Άρθρο 2 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 3. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/1985 (Α 167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το οικείο τμήμα, που καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλου ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου.
7.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση η μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 5
1.  
  Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2.  
  Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 9 (Α 53).
3.  
  Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα
4.  
  Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως:
 1. Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας
 2. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρθρο 6 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας Βαθμολόγιο φοιτητών Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 7 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). δ) Του άρθρου 1 περίπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
 • Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 23.3.1995, 11.5.1995).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 2.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την αριθμ. 703/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία