(1) Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έγκριση του καταστατικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.)».
2.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Νόμου 1268/1982 η αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
3.  
  Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Ε.Ν. Πολυτεχνείου, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διεπομένη από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό που ακολουθεί και το οποίο εγκρίνεται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 2
1.  
Καταστατικό Εγκρίνεται το καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.)», το οποίο έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕπωνυμία - Μορφή - Έδρα - Διάρκεια Άρθρο 1 Επωνυμία - Μορφή Το ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύεται με το άρθρο πρώτο του Διατάγματος αυτού, λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.)». Άρθρο 2 Έδρα1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, στο Νομό Αττικής. 2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία η υποκαταστήματα για τις ανάγκες της εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας που έχουν έδρα επιμέρους μονάδες του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών. Άρθρο 3 ΔιάρκειαΗ διάρκεια της Εταιρείας αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ορίζεται σε εκατό (100) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ Άρθρο 4 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, το οποίο καταβάλλεται ολόκληρο από το Ε. Μ. Πολυτεχνείο μέσα σε ένα μήνα από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 5 Μέτοχος και μετοχή1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από μία μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 2.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αδιαίρετη και αμεταβίβαστη. 3.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. 4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου το ποσό καλύπτεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 6 Σκοπός1.Σκοπός της Εταιρείας είναι, η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τα οποία θα εκχωρούνται σ αυτήν κατά χρήση με απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και η προώθηση της ορθότερης διαχειρίσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και το συμφέρον του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 2.Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία μεριμνά για: 1)Την οργάνωση, τη διαχείριση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή του Λαυρίου σύμφωνα με την από 31.12.1992 σύμβαση μεταξύ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου με την οποία έγινε η παραχώρηση των ακινήτων των εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. 2)Την επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ ονόματι του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 3)Την επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική εγχώρια ή αλλοδαπή, επ ονόματι του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 4)Την έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.τ.λ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτά ή η δραστηριότητα αυτή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας. 5)Οποιαδήπτε άλλη ενέργεια και πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της Περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Άρθρο 7 Ορισμός «Περιουσίας»1.Ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, με την έννοια του προηγουμένου άρθρου 6, νοούνται υπό τον όρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ιδίως: 1)Τα παντός είδους ακίνητα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 2)Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του (χρήματα καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και άλλα αξιόγραφα εν γένει σε δραχμές και ξένο νόμισμα). 3)Τα παντός είδους ακίνητα που περιλαμβάνονται στην από 31.12.92 σύμβαση παραχώρησης ακινήτου μεταξύ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου που αφορούν τις εγκαταστάσεις της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. 2.Νοούνται επίσης ως «περιουσία» και χαρακτηρίζονται εφεξής με τον όρο αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή περιέχονται σε άλλα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.) εφόσον και κατά το μέρος που συμμετέχει το Ε.Μ. Πολυτεχνείο σ αυτά αμέσως ή εμμέσως για την εκπλήρωση του σκοπού του άρθρου 6 του παρόντος. Τα περιουσικά στοιχεία μπορεί να είναι ακίνητα ή κινητά. 3.Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία (ακίνητα, σκεύη, έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ίδια για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του και των κληροδοτημάτων του. Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο μπορεί να αναθέτει στην Εταιρεία, έναντι αμοιβής και με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες την επιμέλεια και συντήρηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 4.Τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στις παραπάνω παραγ. 1 και 2 υπάγονται στην «περιουσία» υπό την έννοια του παρόντος, εφόσον περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του άρθρου 11 παρ. 1. 5.Ο όρος «Περιουσία» θα έχει εφεξής, όποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, την έννοια που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 8 Ορισμός «αξιοποιήσεως» και «διαχειρίσεως» περιουσίας1.Ως «αξιοποίηση» και «διαχείριση» νοείται η ενέργεια κάθε πράξεως που αφορά το περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) το οποίο έχει παραδοθεί για αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση στην εταιρεία, εκτός από τις πράξεις εκποίησης. 2.Ειδικά για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή τελούν υπό τη συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της Πολιτείας. Άρθρο 9 Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 1.Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, εφόσον αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του. 2.Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του ιδρύματος και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 10 Απογραφή Περιουσίας1.Καμμία πράξη διαχείρισης δεν γίνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής της Περιουσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. 2.Τη φροντίδα της απογραφής αναλαμβάνει η Εταιρεία. 3.Η απογραφή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση, κτηματογράφηση και καταγραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας, της οποίας την αξιοποίηση και διαχείριση αναλαμβάνει η Εταιρεία, καθώς και τον υπολογισμό της αξίας του καθενός ακινήτου και της κάθε κατηγορίας κινητών περιουσιακών στοιχείων. Δια του παρόντος εκχωρούνται στην Εταιρεία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 31.12.1992 σύμβαση παραχώρησης ακινήτου μεταξύ Ε.Μ. Πολυτεχνείου και Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου. 4.Με βάση την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία: α. Παραλαμβάνει όλα τα στοιχεία της περιουσίας και αναλαμβάνει τη φύλαξή τους μέχρι το τέλος της απογραφής. 1)Προχωρεί στην πλήρη απογραφή της περιουσίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της αξίας. Άρθρο 11 Έναρξη λειτουργίας1.Κατά την απογραφή διαχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 7 παρ. 3 και όσα τυχόν άλλα εξαιρούνται της προς διαχείριση περιουσίας και υπογράφεται ειδικό πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υπαχθούν τελικώς στη διαχείριση της Εταιρείας. 2.Με απόφαση της Συγκλήτου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της μπορεί να αφαιρείται μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στη διαχείριση της Εταιρείας, οπότε υπογράφεται νέο σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση ολικής και οριστικής αφαίρεσης η Εταιρεία διαλύεται με ανακλητικό Π.Δ. που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, όπως και το παρόν. 3.Με ειδικές επιμέρους συμφωνίες, ορισμένα από τα στοιχεία της Περιουσίας είναι δυνατόν να περιέρχονται στη διαχείριση της Εταιρείας μόλις απογράφονται, πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου της απογραφής και ανεξαρτήτως των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται μόλις απογραφούν στο πρωτόκολλο, το οποίο στην περίπτωση αυτή ανοίγει πριν από την ολοκλήρωση της απογραφής, συμπληρώνεται δε και υπογράφεται τμηματικώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 12 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως1.Η Εταιρεία, ως διαχειριστής της Περιουσίας, συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημιές από το σύνολο της διαχείρισης. 2.Με ειδικές συμβάσεις του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και της Εταιρείας θα ορίζονται λεπτομερώς οι επί μέρους και τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στα κέρδη και στις ζημιές από τη διαχείριση και αξιοποίηση της Περιουσίας κατά κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή για μεμονωμένα περιουσικά στοιχεία. Οι συμβάσεις αναθεωρούνται ανά τριετία. Άρθρο 13 Τρόπος εκμεταλλεύσεως1.Η Εταιρεία τηρεί χωριστό λογαριασμό διαχείρισης για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Προκειμένου περί ακινήτων, υπάρχει χωριστός λογαριασμός για κάθε ακίνητο. Προκειμένου περί κινητών περιουσιακών στοιχείων, χωριστός λογαριασμός υπάρχει για κάθε κατηγορία κινητών (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, χωριστά για όσα εκφράζονται σε δραχμές και για όσα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα). 2.Η Εταιρεία συμμετέχει στο καθαρό κέρδος ή στην καθαρή ζημία που προκύπτει από την εκμετάλλευση του καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία, όπως προκύπτει από την κίνηση των επιμέρους λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 14 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την Εταιρεία. Θέση Γενικής Συνέλευσης επέχει η Σύγκλητος του Ε. Μ. Π. στην οποία ανήκουν και από την οποία ασκούνται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως. 2.Η Γενική Συνέλευση προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατ έτος ή εκτάκτως. Ο πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της συγκλήτου. 3.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύει τη λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 1)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αποζημίωσής τους 2)Έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού της Εταιρείας 3)Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας 4)Ορισμός Ελεγκτών 5)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση 6)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου 7)Έκδοση ομολογιακών δανείων 8)Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων 9)Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας 10)Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου 11)Εκχώρηση ή πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του Ε.Μ.Π. για την περαιτέρω αξιοποίηση του σύμφωνα με το σκοπό της εταιρείας. 12)Έλεγχος των πράξεων του Δ.Σ. ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του σκοπού της Εταιρείας. 13)Διορισμός εκκαθαριστών. 1) Διάλυση της Εταιρείας Άρθρο 15 Σύγκληση, Προεδρείο και Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου, υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 2.Το Δ.Σ., με μέριμνα του Προέδρου του, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά από αίτηση του ενός έκτου (1/6) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του Προέδρου του, οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 4.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5.Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. 6.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρύτανης και τούτου κωλυομένου ή ελλείποντος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας της Συγκλήτου. 7.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. 8.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου του και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις του ΕΜΠ και των ελεγκτών. 9.Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. 10.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του. 11.Για θέματα απαρτίας και λήψης απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 1268/82, όπως ισχύει κάθε φορά. Κατ εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τη διάλυση της Εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δανείων με ομολογίες, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 16 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τους αναπληρωτές τους, πρόσωπα που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο. 4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει συνεχώς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. Άρθρο 17 θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και τρεις φορές. 2.Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του. Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Συμβούλων1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από έξι συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών μηνών, ισοδυνάμει με παραίτηση. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αποδεκτές μόνο από αυτό. Άρθρο 19 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίζει εντός δεκαημέρου την ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης και να περιλαμβάνει στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση. Άρθρο 20 Λήψη αποφάσεων1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Άρθρο 21 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ως ανώτατο επιτελικό όργανο, τη χάραξη της πολιτικής της Εταιρείας, επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής διά του Γενικού Διευθυντή, και έχει τη γενικότερη εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. 3.Ο Πρόεδρος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου ως επιτελικού οργάνου και του Γενικού Διευθυντή, από τον οποίο ζητεί όλες τις αναγκαίες για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορίες και του οποίου το έργο επιβλέπει, ενεργοποιώντας και παρακολουθώντας επιπλέον και όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 25 και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλες τις συμβάσεις ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση των πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό. 6.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Εάν οποιοσδήποτε Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνηση του καταγράφεται στα πρακτικά. Άρθρο 22 Αποζημίωση Συμβούλων1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή πάγια αποζημίωση. Το ποσό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και ισχύει μέχρι τη σύγκλιση της νέας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 2.Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική προηγούμενη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Ο διορισμός μελών Δ.Ε.Π. στο Διοικητικό Συμβούλιο δε θεωρείται ως κατοχή δεύτερης θέσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Άρθρο 23 Αρμοδιότητες και όροι εργασίας Γενικού Διευθυντή 1.Ο Γενικός Διευθυντής έχει την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο. 2.Ο Γενικός Διευθυντής έχει κατ αρχήν ανεξαρτησία αποφάσεων στον τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 24 Διαχειριστικοί έλεγχοι1.Ο Γενικός Διευθυντής υπόκειται στους εξής εσωτερικούς ελέγχους, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες: 1)Εσωτερικός τακτικός έλεγχος 2)Εσωτερικός έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος. 2.Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατασταλτικοί. Διεξάγονται από ελεγκτές (auditοrs) ειδικών ελεγκτικών γραφείων, ημεδαπών και αλλοδαπών. Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέα ανάθεση στο ίδιο γραφείο δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει τουλάχιστον μια πενταετία από τον προηγούμενο έλεγχο. 3.Ο εσωτερικός τακτικός έλεγχος είναι ετήσιος, αφορά την αμέσως προηγούμενη χρήση και διεξάγεται μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και πριν από τον τακτικό έλεγχο του Ν. 2190/1920. 4.Ο εσωτερικός έκτακτος έλεγχος μπορεί να αφορά την τρέχουσα είτε να επεκταθεί σε οποιανδήποτε παρελθούσα χρήση και διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. 5.Ο έκτακτος έλεγχος γίνεται μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάγεται αφενός σε τυχαίο δείγμα λογαριασμών και αφετέρου στους συγκεκριμένους εκείνους λογαριασμούς, των οποίων τον έλεγχο επιθυμεί εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. 6.Τους αριθμούς των λογαριασμών που θα ελεγχθούν ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου. Οι αριθμοί των λογαριασμών του τυχαίου δείγματος ορίζονται με κλήρωση. 7.Τα πορίσματα των τακτικών και των εκτάκτων εσωτερικών ελέγχων γνωστοποιούνται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούνται να ενημερώνει αμέσως τον Πρύτανη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και τη Γεν. Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 25 Τακτικός έλεγχος1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης, με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 (Α 120). 2.Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζεται με την απόφαση ορισμού τους. 3.Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, η Εταιρεία ανακοινώνει στους Ορκωτούς Ελεγκτές το διορισμό τους. Εφόσον οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920. Άρθρο 26 Εποπτεία - Έλεγχος1.Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. 2.Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητεί. 3.Η Εταιρεία υπάγεται στην Εποπτεία του Κράτους που ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου, ως προς τη λειτουργία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο οποίος μπορεί να προβαίνει στο διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 27 Εταιρική χρήση 1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 1996. 2.Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Άρθρο 28 Ισολογισμός1.Η Εταιρεία υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 κ.ε. του Νόμου 2190/1920. Για τους κανόνες σύνταξης, δημοσιότητας και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και αφετέρου των εσωτερικών ελέγχων. 2.Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν (άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και 18 παρ. 2 του Ν. 1797/1988). 3.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού. Άρθρο 29 Πόροι της Εταιρείας -Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους 1.Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους που ανήκουν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο των οποίων η εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση. Α. Πόροι της Εταιρείας είναι: 1)Ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. 2)Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, εισφορές, χορηγίες και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς. 3)Έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων. Β. Πόροι του Ε.Μ. Πολυτεχνείου των οποίων η διαχείριση μπορεί να έχει η εταιρεία είναι: 1)Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στην τακτικό προϋπολογισμό ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για την ανέγερση, εξοπλισμό και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 2)Τα έσοδα από την εκποίηση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2.Η περιουσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 3.Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 4.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 30 Εσωτερικός Κανονισμός 1.Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις, οι βαθμοί και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σ αυτές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και οι αποδοχές του. 2.Οι υπάλληλοι και τα εν γένει στελέχη της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ευθύνονται γι αυτήν κατά τις διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως οι διαχειριστές εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. 3.Οι υπάλληλοι του Ε. Μ. Πολυτεχνείου δεν μπορούν να απασχολούνται παράλληλα και στην Εταιρεία με αμοιβή. Άρθρο 31 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο1.Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού. Η πράξη διορισμού φέρει τον τύπο που προβλέπουν οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών. 2.Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 32 Οικονομική επιβάρυνση του Ε.Μ. ΠολυτεχνείουΠέρα από την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και πέρα από την τυχόν προσφορά υπηρεσιών (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) από μέλη της Παν/κής κοινότητας, το Ε.Μ. Πολυτεχνείο δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία της Εταιρείας ωσότου η δραστηριότητα της αρχίσει να αποφέρει αύξηση των προσόδων από την περιουσία του και το κόστος της λειτουργίας της Εταιρείας μπορεί να χρηματοδοτείται από μέρος της αύξησης αυτής. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3, παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/ 1982 (Α87) β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α 167) γ) του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφιο β ΙΧ του Ν. 2083/1992 (Α 159). δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). ε) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247)
 • Την πρόταση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 10/13.5.94 και 21.7.95)
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. Β1/1404/12.10.94 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 28 παρ. 17 του Ν. 2083/1992.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου οικονομικού έτους 1996, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.
 • Τις γνωμοδοτήσεις αριθμ. 89/1995 και 38/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία