Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91 /439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, . της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15) αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες Ομάδα 1 Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Α, Β και Β + Ε και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 Ομάδα 2 Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Γ, Δ, Γ + Ε, Δ + Ε και Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων Οι υποψήφιοι οδηγοί για χορήγηση άδειας οδήγησης και οι οδηγοί για ανανέωση άδειας οδήγησης ή επέκτασης της άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία ή υποκατηγορία, κατατάσσονται στην ομάδα 1 ή στην ομάδα 2 στην οποία θα ανήκουν μετά τη χορήγηση ή την ανανέωση ή την επέκταση της άδειάς τους Β ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1 ΟΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 1.1 Οπτική οξύτητα Αρχική χορήγηση ή ανανέωση Το άρθροισμα της οπτικής οξύτητας των δύο ματιών μετρούμενης με γυαλιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 10/10 Αναλυτικά 5/10 στο ένα μάτι και 5/10 στο άλλο ή 6/10 στο ένα μάτι και 4/10 στο άλλο ή 7/10 στο ένα μάτι και 3/10 στο άλλο ή 8/10 στο ένα μάτι και 2/10 στο άλλο Αν η οπτική οξύτητα του ενός ματιού είναι μικρότερη από 2/10 και η οπτική οξύτητα του άλλου 8/10 τουλάχιστον, ο οδηγός ή ο υποψήφιος οδηγός υπάγεται στις διατάξεις περί μονοφθαλμίας Η οπτική οξύτητα σε περιπτώσεις διαθλαστικών ανωμαλιών λαμβάνεται με διορθωτικά γυαλιάή φακούς επαφής Τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής πρέπει να είναι καλά ανεκτά από τον οδηγό ή τον υποψήφιο οδηγό Αρχική χορήγηση ή ανανέωση Με γυαλιά 8/10 στο ένα μάτι και 5/10 στο άλλο μάτι, τουλάχιστον Η διόρθωση πρέπει να γίνεται με γυαλιά μέχρι 4 διοπτρίες ή μέχρι αστιγματικές ή με φακούς επαφής Χωρίς γυαλιά 5/10 σε κάθε μάτι τουλάχιστον Οι ενδοφθάλμιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί. 1.2 Οπτικά πεδία Χορήγηση ή ανανέωση Αν διαπιστωθεί διαταραχή του οπτικούπεδίου του ενός ματιού, άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται, εφόσον η οπτική οξύτητα του άλλου ματιού είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικής ανωμαλίας), τουλάχιστον 8/10 και το οπτικό του πεδίο πλήρες Στην περίπτωσηαυτή ο οδηγός υφίσταται περιοδική επανεξέταση ανά 3ετία, ή συντομότερα ανυπάρχει πάθηση που μπορεί να προκαλέσει διαταραχή του οπτικού πεδίου του υγιούς ματιού (π.χ. γλαύκωμα) Το οπτικό πεδίο κάθε ματιού δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 120 σε οριζόντιο επίπεδο Χορήγηση ανανέωση Το οπτικό πεδίο του κάθε ματιού χωριστά πρέπει να είναι πλήρες Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται αδρή εκτίμηση του οπτικού πεδίου Αν κατά την εξέταση διαπιστωθεί διαταραχή ή υπόνοια διαταραχής του οπτικού πεδίου ή πάθηση που είναι πιθανόν να προκαλεί διαταραχή του οπτικού πεδίου, θα πρέπει να εκτελείται λεπτομερής λήψη του οπτικού πεδίου με κατάλληλο όργανο Αν ο εξεταστής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, μπορεί να ζητήσει να γίνει η εξέταση σε Κρατικό Νοσοκομείο. 1.3 Αντίληψη χρωμάτων Χορήγηση ή ανανέωση Χορήγηση άδειας Οοδηγός ήυποψήφιος οδηγός πρέπει να διακρίνει άνετα τατρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) ενός τρίχρωμου φανού) Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει ομαλή αντίληψη των χρωμάτων Η εξέταση για τη διαπίστωση της ομαλής αντίληψης των χρωμάτων γίνεται με τους ισοχρωματικούς πίνακες (Ιshihara) Σε περίπτωση ελαφράς δυσχρωματοψίας διαπιστουμένης με πίνακες (Ιshihara), επιτρέπεται η αρχική χορήγηση με τη σύμφωνο γνώμη της Δ.Ι.Ε. για την κατηγορία Β προς οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτ/ του Ανανέωση άδειας Η άδεια ανανεώνεται εφόσον οοδηγός διακρίνει άνετα τατρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) ενός τρίχρωμου φανού. 1.4 Διόφθαλμη όραση Χορήγηση ή ανανέωση Χορήγηση ανανέωση Αν ο οδηγός ή ο υποψήφιος οδηγός πάσχει από έκδηλο στραβισμό (ετεροτροπία), άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται, εφόσον το υγιέστερο μάτι έχει οπτική οξύτητα (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικήςανωμαλίας) τουλάχιστον 8/10 και οπτικό πεδίο πλήρες Αν κατά την εξέταση οδηγού ή υποψηφίουοδηγού διαπιστωθεί διπλωπία, άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται με την προϋπόθεση ότι κατά την οδήγηση η όραση του ενός ματιού, θα αποκλείεται με ειδικά γυαλιά, κάλυψη ή φακό επαφής Η οπτική οξύτητα του χρησιμοποιούμενου ματιού πρέπει να είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικής ανωμαλίας)τουλάχιστον 8/10 και το οπτικό του πεδίο πλήρες Οδηγοί που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις (εκδήλου στραβισμού και διπλωπίας) υφίστανται περιοδική επανεξέταση ανά 3ετία Ο οδηγός δεν πρέπει να πάσχει από πάθηση που αποτελεί εμπόδιο στη στερεοσκοπική όραση (π.χ. έκδηλο στραβισμό ή διπλωπία. 1.5 Αφακία Χορήγηση ή ανανέωση Χορήγηση ή ανανέωση Η αμφοτερόπλευρη αφακία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση ήανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον με γυαλιά ή φακούς επαφής εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις της ελάχιστης απαιτούμενης οπτικήςοξύτητας Η ετερόπλευρη αφακία πρέπει να διορθώνεται με ενδοφθάλμιο φακό ή φακό επαφής Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης δεν χορηγείται αν δεν έχει περάσει τουλάχιστονένα εξάμηνο από την εγχείρηση Η αφακία, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης έστω και αν διορθώνεται με φακούς επαφής ή ενδοφθάλμιους φακούς ή γυαλιά Όταν η αφακία διορθώνεται με ενδοφθάλμιους φακούς, επιτρέπεται η αρχική χορήγηση άδειας Β κατηγορίας για οδήγησηΕ.Δ.Χ. αυτ/ του, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας Η άδεια χορηγείται για τρία χρόνια, μετά 6μηνο από την εγχείρηση Μετά την πάροδο της τριετίας χορηγείται κανονικά. 1.6 Μονοφθαλμία Χορήγηση ή ανανέωση Χορήγηση ή ανανέωση Αν ο οδηγός ή ο υποψήφιος οδηγός δε βλέπει από το ένα μάτι ή έχει στο ένα μάτι οπτική οξύτητα μικρότερη από 2/10 (διορθωμένη), είναι δυνατόν να του χορηγηθεί άδεια οδήγησης ή να ανανεωθεί υφιστάμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι αρμόδια ιατρική αρχή θα πιστοποιήσει ότιη κατάσταση αυτή της μονοφθαλμίας υπάρχει από 6μήνου τουλάχιστον Η οπτική οξύτητα του μοναδικού ματιού πρέπει να είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικής ανωμαλίας)8/10 τουλάχιστον και το οπτικό του πεδίο πλήρες Αν το μοναδικό μάτι είναι άφακο, η διόρθωσή τουπρέπεινα εξασφαλίζεται μεφακό επαφής ήενδοφθάλμιο φακό Αν με την κατάσταση της μονοφθαλμίας συνυπάρχει και κώφωση, άδεια οδήγησης δενχορηγείται ούτε ανανεώνεται Οι μονόφθαλμοι οδηγοί υποχρεώνονται ν ανανεώνουντην άδεια οδήγησής τους κάθε τρία χρόνια Δε χορηγείται άδεια. 1.7 Λοιπές παθήσεις των ματιών Χορήγηση ή ανανέωση Χορήγηση ή ανανέωση Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται, σε Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται, ούτεανανεώνεται κάθε πάθησητων ματιών που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ασφαλή οδήγηση, έστω και αν δεν αναφέρεται στις παραπάνωπαραγράφους Σε αμφίβολες περιπτώσεις οπρωτοβάθμιος εξεταστής παραπέμπει τον εξεταζόμενο σε Δ.Ι.Ε. στις παρακάτωπαθήσεις, έστω και αν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους Εσπερανωπία (νυκτερινή τύφλωση) Κάθε περιορισμός των κινήσεων του βολβού, έστω και αν δε συνοδεύεται από διπλωπία Πτώση του βλεφάρου, εφόσον στην πρωτεύουσα θέση των ματιών καλύπτεται μέρος του κορικού πεδίου Απώλεια του φωτοκινητικού αντανακλαστικού Σημαντικού βαθμού εξόφθαλμος ή βλάβες των βλεφάρων που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα απόέκθεση του κερατοειδούς Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς ή χοριοειδούς Προχωρημένου σταδίου αγγειακές βλάβες του αμφιβληστροειδούς Κάθε πάθηση των ματιών που αποτελεί εμπόδιο στην ασφαλή οδήγησηκαι τις ιδιαίτερες απαιτήσειςαυτών των κατηγοριών, έστω και αν δεν αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο πρωτοβάθμιος εξεταστής παραπέμπει τονεξεταζόμενο σε Δ.Ι.Ε. Για διαθλαστικές ανωμαλίες που χειρουργούνται με τους σύγχρονους επιστημονικούς τρόπους (φωτοδιαθλαστική κερατοτομή) δύναται να χορηγηθεί άδεια οδήγησης, εφ όσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας και εφ όσον δεν παρατηρούνται εκφυλιστικές αλλοιώσεις (χοριοαμφιβληστροειδικές) συνεπεία της διαθλαστικής ανωμαλίας Χορηγείται άδεια τουλάχιστον 6 μήνες μετά την επέμβαση και η πρώτη ανανέωση γίνεται στη 2ετία Μετά την πρώτη ανανέωση και εφ όσον η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, δύναται η ανανέωση να γίνει κανονικά ανά 5ετία, με τη σύμφωνο γνώμη της Δ.Ι.Ε. 2 ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ) ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2. 1 Όπως στην παράπλευρη στήλη. α. Η τέλεια απόφραξη των ρινικών κοιλοτήτων ή του ρινοφάρυγγα, απόοποιαδήποτε αιτία. 2 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση Στους χειρουργηθέντες με καρκίνο λάρυγγα εφ όσον φέρουν μόνιμη τραχειοτομία β. Όλες οι μορφές της φυματιώσεως, της τριτογόνου συφίλιδος και του καρκίνου του λάρυγγα, έστω κι αν δεν προκαλούν απόφραξημία και έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από την εκτέλεση της επέμβασης. 3 Στους φέροντες μόνιμη τραχειοτομία, αν δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκτέλεση της και σ όσους έχουν υποστεί χορδοπηξία λόγω απαγωγικής παραλύσεως, εάν επίσης δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκτέλεση της. γ. Στους πάσχοντες από αμφοτερόπλευρη απαγωγική παράλυση των φωνητικών χορδών χωρίςτραχειοτομία. 4 Η χρήση ηλεκτροακουστικής συσκευής επιτρέπεται κατά την κρίση της Δ.Ι.Ε. ανεξάρτητα από το βαθμό και την αιτιολογία της βαρηκοΐας. δ. Στους βαρήκοους στους οποίους το ποσοστό βαρυκοΐας υπερβαίνει το 35%-45% και ανεξάρτητα αιτιολογίας Ηλεκτροακουστική συσκευή δεν επιτρέπεται. 5 Όπως στην παράπλευρη στήλη. ε. Στουςπάσχοντες από ιλίγγους λαβυρινθικής αιτιολογίας με διαταραχές της ισορροπίας. 6 Όπως στηνπαράπλευρη στήλη. στ Οι μονόπλευρες ή αμφίπλευρες χρόνιεςπυώδεις ωτίτιδες, ότανσυνοδεύονται από επιπλοκές όπως οστεομυελίτιδα, μαστοειδίτιδα, χολοστεάτομα ή λαβυρινθικά φαινόμενα. 7 Όπως στην παράπλευρη στήλη. 7 Μόνιμος ή παροξυντικός ίλιγγος και ανωμαλίες της ισορροπίας οσοδήποτε μικρές και αν είναι κατά την ιατρική εξέταση. 9 Οι υπερήλικες (άτομα πάνω από 65 χρόνων) για V αποκτήσουν άδεια οδήγησης, χρειάζονται απαραίτητα ακουομετρικό διάγραμμα, που πρέπει να εκδίδει Κρατικό Νοσοκομείο και πρέπει να περιλαμβάνει την αέρινη και οστέινη καμπύλη Σε άτομα με μεγάλη βαρηκοία που έχουν ξεπεράσει το 75ο έτος της ηλικίας, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας κρίνεται και σύμφωνα με τη γενική κατάσταση του ενδιαφερόμενου Το ακουομετρικό διάγραμμα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην Δ.Ι.Ε. που θα τον εξετάσει Η ανανέωση της άδειας οδήγησης εναπόκειται στην κρίση της Δ.Ι.Ε. που θα λάβει υπόψη της το βαθμό και τη μορφή της βαρηκοΐας και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροακουστικής συσκευής. θ. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται ν αποκτούν οι κωφάλαλοι άδεια οδήγησης κατηγορίας Β και υποκατηγορίας Β1, κάτω από τις εξής προϋποθέσεις αα Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση ή την ανανέωση της άδειας οδήγησης, θα διενεργείται από την Δ.Ι.Ε., η οποία καθορίζει και το χρόνο ισχύος της άδειας. ββ. θα προηγείται εξέταση των κωφαλάλων σε ιατρο-ψυχολογικό κέντρο, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης τους, που πάντα πρέπει να ξεπερνά τα 105 WΑΙS, και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι. ι. Άδειες οδήγησης Α κατηγορίας, που χορηγήθηκαν σε κωφάλαλους, με προγενέστερες, του παρόντος, διατάξεις, δεν ανανεώνονται. 3 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ακρωτηριασμός, ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΑ, ΣΠΟΝΔΥΛΑΘΡΟΠΑΘΗΣΗ, κ.λπ.) ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2. 1 Απαγορεύεται η χορήγηση ή ανανέωση α. Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης οι οποίες προκαλούν κατάργηση της κινητικότητάς της (π.χ. αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα κλπ.) ιδιαίτερα όταν οι παθήσεις προσβάλουν την Α.Μ.Σ.Σ. Για τεκμηρίωση του προβλήματος απαιτείται ακτινολογικός και βιοχημικός αιματολογικός έλεγχος. 1 Για την κατηγορία Α και υποκατηγορία Α1 αα Οποιοσδήποτε ακρωτηριασμός μεεξαίρεση τον ακρωτηριασμό των δακτύλων, οπότε, κατ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο εφ όσον η συλληπτική λειτουργία της άκρας χειρός είναι πλήρης. 1 Οποιασδήποτε αιτιολογίας πάθηση που προκαλεί ελάττωση της μυϊκής ισχύος των άκρων. β. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης με συνοδό κατάγματα ή και εξαρθρώματα σπονδύλων με ή χωρίς νευρολογική σημειολογία τα οποία προκαλούν μόνιμη παραμόρφωση σημαντικού βαθμού ή αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. 2 Οποιεσδήποτε περιπτώσεις προκαλούν αστάθεια της σπονδυλικής στήλης ή κατάργηση της κινητικότητας τμήματος ή του συνόλου αυτής. δδ Οποιασδήποτε αιτιολογίας κατάργηση του πλήρους εύρους κινήσεων γονάτων ή και ισχίων καθώς και ποδοκνημικών.Κατ εξαίρεση σε κατάργηση της κινητικότητας τωνποδοκνημικών, επιτρέπεταιη οδήγηση μόνον εφ όσον το δίκυκλο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή ο συμπλέκτης και ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτωνλειτουργεί με το χέρι καθώς επίσης και το φρένο Η επιτροπή γιατρών Δ.Ι.Ε. κρίνει ανάλογα με το πάσχον κάτω άκρο, το είδος της τροποποίησης που απαιτείται Γενικά επειδή στην κατηγορία Α και υποκατηγορία Α1 γ. Μόνιμη μετατραυματική μονο-παρατετραπληγία. 2 Δισκοκήλες μόνον εφ όσον προκαλούν έκπτωση της μυϊκής λειτουργίας. 3 Ακρωτηριασμοί ή φωκομελίες ενός ή περισσοτέρων από τα τέσσερα άκρα σε οποιοδήποτε ύψος, ανεξάρτητα εάν έχει τοποθετηθεί πρόθεση τεχνητού μέλους. 4 Η για οποιοδήποτε λόγο ελάττωση της μυϊκής ισχύος των άκρων, καθώς και ο για οποιοδήποτε λόγο περιορισμός της κινητικότητας αγκώνος, πηχεοκαρπικής, ισχίων, γονάτων, ποδοκνημικών. δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν οι μετατροπές που προβλέπονται για τα οχήματα της ομάδας 1., ισχύει ό,τι και στην ομάδα 2. προκειμένου για τη διατήρηση ή τη χορήγηση άδειας οδήγησης δικύκλου (Α ή Α1). 5 για την κατηγορία Β και την υποκατηγορία Β1 1 Οποιεσδήποτε αναπηρίες ή ακρωτηριασμοί που δεν επιτρέπουν ασφαλή οδήγηση ακόμη και με τροποποιημένο όχημα Ενδεικτικά:(1) Ακρωτηριασμός των δύο άνω άκρων σε οποιοδήποτε ύψος. (2)Έκπτωση μυϊκής λειτουργίας αμφοτέρων άνω άκρων συνεπεία εγκεφαλικής βλάβης, αυχενικής μυελοπάθειας, τραυματικής ή μη αιτιολογίας, περιφερικής βλάβης των νεύρων των άνω άκρων κ.λπ. 2 Πρωτοπαθείς ή μεταστατικές νεοπλασίες των οστών. 3 Στις περιπτώσεις εκείνες που έχει καταργηθεί πλήρως η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης ιδιαίτερα της Α.Μ.Σ.Σ. από οποιαδήτε αιτία. δδ Στις περιπτώσεις που υπάρχει αστάθεια της σπονδυλικής στήλης ή κατάγματα Α1 κ.λπ. έως Α7 ψευδαρθρωμένα και ιδιαίτερα κατάγματα Α1, Α2 σπονδύλων ψευδαρθρωμένα. εε Στις περιπτώσεις που δεν επιτελείται απόλυτα η συλληπτική λειτουργία των άκρων των χεριών. 6 Η για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία εκτέλεσης πληρέστερης συλληπτικής λειτουργίας και των δυο άκρων χειρών. 7 Σε περίπτωση ακρωτηριασμού των δακτύλων στο ένα ή και στα δύο άκρα των χεριών, η οδήγηση επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο εφ όσον έχει επέλθει ακρωτηριασμός 1 Μικρού δακτύλου 2 Μικρού και παραμέσου δακτύλου 3 Μικρού και μέσου δακτύλου 4 Παραμέσου δακτύλου 5 Μέσου δακτύλου Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ακρωτηριασμού των δακτύλων, είναι αναγκαία η ισχυρή συλληπτική λειτουργία και των δύο άκρων χεριών και εκτιμάται αναλόγως από την Επιτροπή των γιατρών της Δ.Ι.Ε. θ. Χρόνια οστεομυελίτιδα και ιδιαίτερα με εντόπιση σε θέση υψηλής φόρτισης, όταν πρόκειται για τα κάτω άκρα, με λέπτυνση του φλοιού, απολύματα κ.λπ. ι. Σε περιπτώσεις ανισοσκελίας μετατραυματικής ή μη αιτιολογίας και όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη των 10 εκατοστών. ια Επί νεοπλασιών πρωτοπαθών ή μεταστατικών, καθώς και με μεταβολικές παθήσεις των οστών εκτός της οστεοπόρωσης. ιβ Άτομα τα οποία απηλάγησαν της στρατιωτικής θητείας για ορθοπεδικά προβλήματα, ανεξάρτητα εάν αυτά αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ιγ Συγγενείς γενικά διαμαρτυρίες ή άλλες παραμορφωτικές παθήσεις του ερειστικού συστήματος, που έχουν σαν αποτέλεσμα την σπαστικότητα ή την αδυναμία ή οιαδήποτε άλλη παραμόρφωση που δυσχεραίνει την πλήρη και φυσιολογική λειτουργία της προσβεβλημένης περιοχής. 2 Επιτρέπεται α. Η οδήγηση τροποποιημένου οχήματος με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης και ειδική λαβή στο τιμόνι στις εξής περιπτώσεις αα Ακρωτηριασμό ενός άνω άκρου. ββ Έκπτωση λειτουργίας ενός άκρου οιασδήποτε αιτιολογίας εκτός εάν για το αίτιο της βλάβης ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο που αναφέρεται σε παθήσεις εκτός των ορθοπεδικών. γγ Συγγενείς διαμαρτυρίες ή παραμορφωτικές παθήσεις των άνω άκρων υπό την προϋπόθεση ότι το ένα τουλάχιστον άνω άκρο είναι ακέραιο και λειτουργεί απολύτως φυσιολογικά. δδ Όταν στο ένα άκρο έχει καταργηθεί η συλληπτική λειτουργία του άκρου του χεριού. εε Σε περιπτώσεις ακρωτηριασμών των δακτύλων επιτρέπεται η οδήγηση μόνον εφόσον η σύλληψη είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση. 1 Η οδήγηση τροποποιημένου οχήματος με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ωστήριο επιτάχυνσης (γκάζι) και φρένο με ειδική διασκευή για χειρισμό τους με τα χέρια στις περιπτώσεις αα Παραπληγία αμφοτέρων κάτω άκρων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο, για το αίτιο της βλάβης, σημείο του παρόντος διατάγματος που αναφέρεται σε άλλες παθήσεις εκτός των ορθοπεδικών. 1 Ακρωτηριασμό αμφοτέρων κάτω άκρων με την προϋπόθεση ότι και το κάθισμα είναι τροποποιημένο κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σωστή στήριξη του σώματος. 2 Οποιεσδήποτε παθήσεις ή μετατραυματικές καταστάσεις έχουν προκαλέσει τον εκσεσημασμένο περιορισμό ή την πλήρη κατάργηση της κινητικότητας αμφοτέρων των γονάτων ή και των δύο ισχίων. 3 Γενικά παθήσεις ή συγγενείς διαμαρτυρίες ή παραμορφωτικές καταστάσεις που προκαλούν σημαντικού βαθμού έκπτωση της λειτουργίας αμφοτέρων των κάτω άκρων. 3 Σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού ενός κάτω άκρου ανάλογη θα είναι και η τροποποίηση των μοχλών που θα χειρίζεται ο οδηγός με τα χέρια και παραμένει στην κρίση των ιατρών της Δ.Ι.Ε. 4 Σε περιπτώσεις χρόνιας οστεομυελίτιδας και ιδιαίτερα όταν αυτή εντοπίζεται σε περιοχές υψηλής φόρτισης των κάτω άκρων η αναγκαιότητα και το είδος τροποποίησης παραμένει στην κρίση των ιατρών της Δ.Ι.Ε. Σε κάθε περίπτωση όμως και εφόσον κατ αρχήν δεν απαιτείται τροποποίηση, ο. χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης θα είναι περιορισμένος, θα εκτιμάται δε η κατάσταση με ακτινολογικό έλεγχο. 5 Περιπτώσεις ανισοσκελίας και εφόσον η βράχυνση του ενός κάτω άκρου υπερβαίνει ή είναι Ίση με 10 εκ., απαιτείται τροποποίηση (ανύψωση) των ποδοστηρίων (πεντάλ). 6 Σε περιπτώσεις που έχει γίνει ολική αρθροπλαστική ισχύου/ων ή γόνατος ή ημιαρθροπλαστική, απαιτείται χορήγηση αδείας περιορισμένης χρονικά ισχύος Η εκτίμηση κάθε φορά θα στηρίζεται στην κλινική εξέταση και στον ακτινολογικό έλεγχο. 7 Κάθε άλλη κατάσταση συνδεδυασμένης βλάβης του ερειστικού και μυϊκού συστήματος εκτιμάται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους. 8 Κάθε άτομο που έχει απαλλαγεί της στρατιωτικής του θητείας για λόγους ορθοπεδικού προβλήματος, εκτιμάται από τους ιατρούς της Δ.Ι.Ε. με ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να είναι κάτοχος άδειας Β κατηγορίας και Β1 υποκατηγορίας Εάν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο μυοσκελετικό σύστημα έχουν παροδικό χαρακτήρα, είναι αυτονόητο ότι η οδήγηση καθ όλο το διάστημα της αποκατάστασης απαγορεύεται ή επιτρέπεται με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στην ομάδα 1, εφόσον πρόκειται για άδεια οδήγησης Β κατηγορίας ή Β1 υποκατηγορίας Μετά την αποδρομή και εφόσον έχει παγιωθεί η βλάβη, απαιτείται εκτίμηση του βαθμού ανικανότητας Υποχρεωτική επομένως είναι η λεπτομερής εξέταση, η εκτίμηση των ακτινογραφιών ή των αποτελεσμάτων άλλων απεικονιστικών μεθόδων (π.χ. CΤ ΜRΙ) καθώς και όπου απαιτείται, σκόπιμο είναι να γίνεται ειδικός εργαστηριακός έλεγχος (π.χ. νευροφυσιολογικός, σπινθηρογράφημα κ.λπ.) Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί ή εκείνοι που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης και έχουν οποιαδήποτε σωματική αναπηρία και για τους οποίους έχει αποφανθεί η επιτροπή ότι απαιτείται ειδικά διασκευασμένο όχημα, παραπέμπονται για πρακτική εξέταση από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 1 Η ανάστροφη θέση των σπλάχνων και οι ανωμαλίες θέσεως της αορτής, εφόσον δεν προκαλούν λειτουργικές ανωμαλίες, δεν αποτελούν κώλυμα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης. 2 Οι βαλβιδικές παθήσεις, όταν συνοδεύονται από φαινόμενα καρδιακής ανεπάρκειας. β. Όλες οι βαλβιδικές παθήσεις, πουδιαπιστώνονται σαν οργανικέςκαι έχουν προκαλέσει διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή καρδιακή ανεπάρκεια πλην αυτών που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση Εφόσονόμως δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα χρειάζεται να γίνεται τακτικότερη ανανέωση της άδειας οδήγησης. 3 Οι συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς και της αορτής, όταν συνοδεύονται από φαινόμενα καρδιακής ανεπάρκειας. γ. Όλες οι συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς και της αορτής που έχουν προκαλέσει διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή καρδιακή ανεπάρκεια, πλην αυτών που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση Όταν όμως δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα, χρειάζεται να γίνεται τακτικότερη ανανέωση της άδειας οδήγησης. 4 Η μόνιμηβραδυκαρδία λόγω αποκλεισμού,έστω και αν φέρει ηλεκτρικό βηματοδότη Εξαιρούνταιοι συγγενείς αποκλεισμοί, οι οποίοι όμως πρέπει να υποβάλλονται σεετήσιο έλεγχο Η μαρμαρυγή,ο πτερυγισμός του κόλπουμε ταχυαρρυθμία, εφόσον υπάρχουν σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. δ. Η πλήρης αρρυθμία, η μαρμαρυγή μετάταχυαρρυθμίας, η βραδυαρρυθμία, ο πτερυγισμός του κόλπου Η παροξυντική ταχυκαρδία Η βραδυκαρδία λόγω αποκλεισμού, έστω και αν φέρει ηλεκτρικό βηματοδότη Οι κοιλιακές έκτακτες συστολές οι πολυάριθμες ή πολύμορφες. 5 Όπως στην παράπλευρη στήλη. ε. Όλες οι συγκοπικές καταστάσεις, έστω και αν λείπουν κλινικά ή ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα. 6 Οι περιπτώσεις στηθάγχης, εφόσον είναι επίμονες και συνοδεύονταιμεσοβαρά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. στ Όλες οι τυπικές περιπτώσεις στηθάγχης με ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες. 7 Το έμφραγμα του μυοκαρδίου μόνο σε περίπτωση παραμένουσας στηθάγχης ή άλλων επιπλοκών και λειτουργικών διαταραχών. ζ. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ακόμη και μετά την ίασή του, εφόσον δημιουργεί κλινικά προβλήματα. 8 Όπως στην παράπλευρη στήλη. η. Τα αορτικά ή αρτηριακά ανευρίσματα, εφόσον τα τελευταία είναι σημαντικού βαθμού. 9 Αποφρακτικές αρτηρίες με βαρείες λειτουργικές διαταραχές (γάγγραινα κ.λπ.). θ. Οι αποφρακτικές αρτηρίες με λειτουργικές διαταραχές ή τροφικές αλλοιώσεις. 10 Η υπέρταση, εφόσον η διαστολική υπερβαίνει μονίμως τα 130 mm Ηg και η συστολική τα 260 mm Ηg και εφόσον συνυπάρχουν επιπλοκές. ι. Η υπέρταση, εφόσον η διαστολική υπερβαίνει μονίμως τα 120 mm Ηg ή η συστολική υπερβαίνει τα 180 mm Ηg ή όταν υπάρχουν επιπλοκές Για τις κατηγορίες και των δύο ομάδων (1 και 2), μπορεί να χορηγείται άδεια όταν δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές και ρυθμίζονται ικανοποιητικά με τη θεραπεία, αρκεί να ελέγχονται σε συντομότερα της 5ετίας χρονικά διαστήματα. 11 Για τις παθήσεις του αναπνευστικού, μπορεί η κρίση του γιατρού να είναι επιεικής και να χορηγηθεί άδεια οριστική ή προσωρινή, αν δεν παρακωλύεται η ασφαλής οδήγηση. ια Όλες οι παθήσεις που εμποδίζουν την αναπνοή υπό μορφή δύσπνοιας, οι αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, Θωρακοπλαστικές, λοβεκτομές ή πνευμονεκτομές, εφόσον παρουσιάζουν μείωση της ζωτικής χωρητικότητας από 40% και έχουν RC 02 50. 12 Όπως στην παράπλευρη στήλη. ιβ Κίρρωση του ήπατος με ασκίτη ή ασκίτης οποιασδήποτε αιτιολογίας. 13 Όπως στην παράπλευρη στήλη, εκτός αν ο υποψήφιος ή ο οδηγός υφίσταται συστηματική χρονία αιμοκάθαρση. ιγ Άδεια οδήγησης δε χορηγείται ούτε ανανεώνεται σε υποψήφιους ή οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. 5 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 1 Οι παθήσεις της παράπλευρης στήλης (Ομάδα 2) μπορούν να επιτρέπουν τη χορήγηση άδειας,εφόσον είναι ήπιες και τα υπολείμματα αυτών δεν εμποδίζουν την οδήγηση ή επιτρέπουν την οδήγηση μετά από τροποποίηση τουοχήματος Έτσι, στις αριστερές ημιπαρέσεις, είναι απαραίτητο το α. Παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που συνεπάγονται διαταραχές της κινητικότητας (είτε αυτές προκύπτουν από βλάβες του πυραμιδικού, είτε του εξωπυραμιδικού, είτε του παρεγκεφαλιδικού συστήματος) ή της αισθητικότητας, κυρίως εις το βάθος, ως και των γνωστικών (αφασία, όχημανα είναιαυτόματο ενώ στις δεξιές, εκτός από αυτόματο, θα πρέπει να έχει το γκάζι και το φρένο αριστερά Και στις δύο περιπτώσεις το τιμόνι πρέπει να είναι υδραυλικό Στις παραπληγίες θα πρέπει το όχημα να είναι αυτόματο, το τιμόνι υδραυλικό και το φρένο με το γκάζι να βρίσκονται σε μέρος, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετο χέρι Οι τροποποιήσεις αυτές θα ελέγχονται, κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, από την ειδική επιτροπή της πρακτικής εξέτασης Η διάρκεια της άδειας θα είναι,αρχικά τουλάχιστον, περιορισμένη και θα εξαρτάται από το είδος των συμπτωμάτων και την πρόβλεψη της πορείας της νόσου Στη σκλήρυνση κατά πλάκας, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση των νευρολογικών συμπτωμάτωνκαι οι επερχόμενες ώσεις επισυμβαίνουν κατά αραιά χρονικά διαστήματα, μπορεί να χορηγηθεί άδεια περιορισμένης διάρκειας (1 και το πολύ 2 χρόνια) Στην Ρarkinsοn,η χορήγηση άδειας θα εξαρτηθεί από το βαθμό έντασης των συμπτωμάτων, την ανταπόκριση στη θεραπεία και από τις τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων (κυρίως τις έντονες υπερκινησίεςκαι τις ψυχικές διαταραχές).Η άδεια απαραίτητα θα δίδεται για 1 ή το πολύ 2 χρόνια. σία, αγνωσία,απραξία), νοητικών και ψυχικών λειτουργιών Εάν οι παθήσεις αυτές είναι παροδικές και μη υποτροπιάζουσες και δεν αφήνουν μόνιμα κατάλοιπα σε βαθμό που να επηρεάζουν την οδήγηση, μπορούν να επιτρέπουν τη χορήγηση άδειας, μετά εύλογο χρονικό διάστημα από της αποδρομής τους Η άδεια αρχικά, θα είναι περιορισμένης, χρονικά, ισχύος Η σκλήρυνση κατά πλάκας και η νόσος του Ρarkinsοn, ανεξάρτητα τουβαθμού εξέλιξης και της κατάστασης πουβρίσκονται από πλευράς θεραπείας,δεν επιτρέπουν τηχορήγηση άδειας οδήγησης. 2 Οι παθήσεις της παράπλευρης στήληςμπορούν να επιτρέπουν τη χορήγηση άδειας, εφόσον είναι ήπιες, σταθεροποιημένες ή εκτρωτικές ήεμφανίζουν υπολείμματα, που δεν παρεμποδίζουν την οδήγηση ή επιτρέπουν αυτήν μετά από τροποποίηση του οχήματος Η τροποποίησηαυτή θα ελέγχεται απότην ειδική επιτροπή πρακτικής εξέτασης κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης Η διάρκειαισχύος της άδειας θαεξαρτάται από την πάθηση και την προβλεπόμενη πορεία της.- β. Παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος (ριζών, πλεγμάτων και νεύρων), οιασδήποτε αιτιολογίας, που προκαλούν μείωση της μυϊκής ισχύος και παράλυση, καθώς και διαταραχές της αισθητικότητας Από αυτές, εκείνες που δεν έχουν εξελικτικό ή υποτροπιάζοντα χαρακτήρα και δεν αφήνουν μόνιμα κατάλοιπα. (συνεπώς αποδράμουν τελείως), μπορεί να επιτρέψουν τη χορήγηση άδειας οδήγησης για εύλογο χρονικό διάστημα από της αποδρομής τους. 3 Όπως στην παράπλευρη στήλη, πλην στα αρχικά στάδια, κατά τα οποία η νόσος δεν παρεμποδίζει την οδήγηση, μπορεί να χορηγηθεί άδεια, η οποία όμως, οπωσδήποτε, θα είναι περιορισμένης ισχύος γ. Παθήσεις μυών (μυϊκές δυστροφίες, μυοτονικά σύνδρομα, περιοδικές παραλύσεις κ.λπ. 4 Όπως στην παράπλευρη στήλη δ. Μυασθένεια. 5 Όπως στην παράπλευρη στήλη, πλην 1) της δευτεροπαθούς επιληψίας, εφόσον, αποδεδειγμένα, η νόσος, πουτην προκάλεσε έχει πλήρως ιαθεί και επί μια 3ετία, μετά το τέλος της αντιεπιληπτικής αγωγής δεν έχει εκδηλωθεί κανενός είδους κρίση και δεν υπάρχουν παθολογικά, νευρολογικά ευρήματα ή ψυχικές διαταραχές, οποιασδήποτε φύσης, 2) των επιληπτικών, εκείνων, των οποίων αποδεδειγμένα, ηθεραπεία υπήρξε αποτελεσματική και επί μια 3ετία, μετά το τέλος της, δεν έχει εκδηλωθεί κανενός είδους κρίση και δεν υπάρχουν νευρολογικά ευρήματα ή ψυχικές διαταραχές, οποιασδήποτε φύσης και 3) της περίπτωσης εκείνης, κατάτην οποίατο άτομο εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία, αλλά αφενός ταφάρμακα που χρησιμοποιεί υπάγονται στην κατηγορία των σύγχρονων φαρμάκων τα οποία δεν επηρεάζουν την οδήγηση και αφετέρου οι κρίσεις του,αποδεδειγμένα, έχουν ρυθμιστεί (τα 2 τελευταία χρόνια δεν πρέπει να έχει εκδηλωθεί καμμία απολύτως κρίση, τα δε Η.Ε. Γραφήματα τηςπεριόδου αυτής ναείναιφυσιολογικά) Σ αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια απαιτούνται 1) Νευρολογική εξέταση.2) Ψυχιατρική εξέταση. 3)Σχετική γνωμάτευση από τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου ή κρατικού Νοσοκομείου. 4)Σχετική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, εφόσον υπάρχει. 5) Ελεγχος ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, εφόσον ε. Όλες οι μορφές της επιληψίας, οποτεδήποτε και άν έχουν διαγνωσθεί στο παρελθόν. υπάρχει 6) Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα Απαραίτητα 2 πρόσφατα με δίμηνη μεταξύ τους διαφορά, ληφθέντα σε κρατικό Νοσοκομείο ή στο Πανεπιστήμιο και συσχέτιση με παλαιότερα, εφόσον υπάρχουν Κατά • την κρίση του Νευρολόγου εάν χρειάζονται επιπλέον 7) Η.Ε. Γράφημα 24ωρης διάρκειας 8) Χαρτογράφηση εγκεφάλου και 9) Αξονική τομογραφία εγκεφάλου Για τα άτομα της 3ης περίπτωσης - που τελούν υπό θεραπεία - επιπρόσθετα απαιτείται ο ανά 3μηνο έλεγχος α) των επιπέδων των φαρμάκων στο αίμα και β) των Η.Ε.Γ. Αμφότερες οι εξετάσεις θα γίνονται σε κρατικό Νοσοκομείο ή στο Πανεπιστήμιο Ο έλεγχος αυτός θα τίθεται υπόψη του νευρολόγου της Δ.Ι.Ε., ο οποίος και θα έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας, εάν απαιτηθεί Εφόσον όλα τα στοιχεία (και για τις τρεις, υπό εξαίρεση, περιπτώσεις) συνηγορούν υπέρ της χορήγησης άδειας, τότε η άδεια θα δίδεται στην αρχική δοκιμαστικά, για διαστήματα 1-2 χρόνων και οριστικά μετά την 3η ή 4η φορά και με την προϋπόθεση ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. 6 Οι νευρολογικές κλινικές (κρατικές ή ιδιωτικές) υποχρεώνονται να γνωστοποιούν, με έγγραφό τους στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, τη νοσηλεία ή την εξέταση και παρακολούθηση στα εξωτερικά τους ιατρεία, των πασχόντων από επιληψία. 7 Η νευρολογική εξέταση γίνεται από Νευρολόγο της Δ.Ι.Ε. ο οποίος μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, σχετική γνωμάτευση από τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου ή από τους Διευθυντές των Κρατικών Νευρολογικών κλινικών. 8 Υποψήφιοι οδηγοί που τελούν σε αναβολή στράτευσης για νευροψυχιατρική πάθηση, εξετάζονται υποχρεωτικά από ΔΙΕ, στην οποία προσκομίζουν απαραίτητα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α και κρίνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα του παρόντος, παραρτήματα Σε περίπτωση που κριθούν ικανοί από τη ΔΙΕ, η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει, έγγραφα, την αρμόδια Στρατολογική Αρχή. 9 Άτομα που κρίθηκαν ανίκανα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω νευρολογικής πάθησης, δεν μπορούν να τύχουν άδειας οδήγησης έστω και αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αποδρομής της νόσου, μετά την απαλλαγή από την στράτευση, παρά μόνον αν πληρούν τις διατάξεις που ορίζει το παρόν παράρτημα, για κάθε πάθηση. 6 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 1 Όπως στην παράπλευρη στήλη α. Οργανικές ψυχικές διαταραχές όπως άνοιες (ΑΙtzheimer, Ρick, Ηuntingtοn αγγειακή, πολυεμφραγματική κ.λπ.) αμνησιακά σύνδρομα, σύνδρομα εκπτωτικού χαρακτήρα, σύνδρομα διαταραχής των γνωστικών λειτουργιών, οργανικά ψυχοσύνδρομα τύπου παραληρητικού σχιζοφρενικόμορφου, διαταραχής διάθεσης ή προσωπικότητας και συμπεριφοράς κ.λπ., οιασδήποτε αιτιολογίας (εκφυλιστική, αγγειακή, λοιμώδης, τοξική, ενδοκρινική, μεταβολική τραυματική) και ανεξάρτητα του σταδίου εξέλιξης αυτών Όσες από τις καταστάσεις αυτές είναι αναστρέψιμες και εκλείψει ο αιτιολογικός παράγων που τις προκάλεσε, μπορεί να επιτρέψουν τη χορήγηση άδειας, 5 χρόνια μετά την οριστική και πλήρη (χωρίς κατάλοιπα) αποδρομή τους Αρχικά, επί 2-3 χρόνια, η ισχύς της άδειας θα είναι για 2 χρόνια. 2 Νοητική καθυστέρηση με επίπεδα νοητικού πηλίκου κάτω του 70 WΑΙS και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν διαταραχέςτης συμπεριφοράς, αφού στην περιοχή της μεταιχμιακής νοητικής λειτουργίας(ΙQ 84-71) μπορεί να εμφανισθούν τέτοιου είδους διαταραχές β. Νοητική καθυστέρηση με επίπεδα νοητικού πηλίκου κάτω του 80 (κλίμακα WΑΙS). 3 Όπως στην παράπλευρη στήλη με τις εξής διαφορές Στη βραχείααντιδραστική ψύχωση η νόσος να έχει αποδράμει από 5ετίας και στις διαταραχές της προσωπικότητας να μην περιλαμβάνεται η ναρκισσιστική και η οιστριονική.Στη σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή, το διάστημα από της αποδρομής της νόσου, μπορεί να περιορισθεί στα 10 χρόνια. γ. Σχιζοφρενική ψύχωση (όλοι οι τύποι σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές (παρανοϊκές) διαταραχές Η βραχεία αντιδραστική ψύχωση, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το μήνα, μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση άδειας, εφόσον έχει αποδράμει από 10ετίας και το μεσολαβήσαν εν τω μεταξύ διάστημα είναι ελεύθερο οιωνδήποτε ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων Επιπρόσθετα, τα άτομα της κατηγορίας αυτής, δεν θα πρέπει να εμφανίζουν διαταραχή προσωπικότητας του τύπου της σχιζοειδικής, /παρανοϊκής, μεταιχμιακής, οιστριονικής και ναρκισσιστικής Η άδεια αρχικά θα χορηγείται για διαστήματα 2ετίας Ησχιζοφρενικόμορφη διαταραχή, της οποίας οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις διαρκούν το πολύ μέχρι 6 μήνες, μπορεί να επιτρέψει τηχορήγηση άδειας, με την προϋπόθεση της από 15ετίας απουσίας οιωνδήποτε ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων - μετά την αποδρομή της - της καλής προνοσηρής και μετανοσηρής κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας του ατόμου και της χωρίς καμμιάς διαταραχής της προσωπικότητάς του.Η άδεια θα χορηγείται για τις 2 - 3 πρώτες φορές ανά 2ετία. 4 Όπως στην παράπλευρη στήλη με τις εξής διαφορές Στη μείζοναυποτροπιάζουσα κατάθλιψη και στη διπολική διαταραχή, όταν τα μεσοδιαστήματα νορμοθυμίας υπερβαίνουν τα 3 χρόνια, τα άτομα δεν είναι καλής λειτουργικής και συναισθηματικής ποιότητας και είναι ελεύθερα λήψης φαρμάκων, τα οποία επηρεάζουν την οδήγηση, μπορεί να χορηγείται άδεια ανά 1 ή 2 το πολύ χρόνια Εάν τα άτομα αυτά, υποβάλλονται σε θεραπεία με λίθιο ή σε άλλο ψυχοπροφυλακτικό φάρμακο με καλή ανταπόκριση, η χορηγούμενη άδεια μπορεί ναανανεώνεται κατά μεγαλύτεραχρονικά διαστήματα Στημείζονα κατάθλιψη με ένα μοναδικό επεισόδιο και στη δυσθυμική διαταραχή η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά παρέλευση 5ετίας,απότης αποδρομής της νόσου και θα ανανεώνεται κάθε 1, 2 ή το πολύ 3 χρόνια και μετά 3 - 4 φορές ανά μεγαλύτερα διαστήματα. δ. Διαταραχέςδιάθεσης, που έχουν σχέση με τη μείζονα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη, τη διπολική διαταραχή (μανιοκαταθλιπτική ψύχωση) και την κυκλοθυμική διαταραχή Στη μείζονα κατάθλιψη με ένα μοναδικό προ 10ετίας και πλέον επεισόδιο, μπορεί να χορηγηθεί άδεια, ανανεούμενη ανά 2ετία Στη δυσθυμική διαταραχή μπορεί να χορηγηθεί άδεια, ανανεούμενη ανά 2ετία, εφόσον η νόσος έχει αποδράμει, τουλάχιστον από 10ετίας και εφόσον δεν παρατηρείται κοινωνική και επαγγελματική έκπτωση, ούτε γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων Στη ψυχολογική - καταθλιπτική - αντίδραση σε σωματική ασθένεια ή σε πένθος ή και σε άλλες ψυχοπιεστικές καταστάσεις, τα άτομα κρίνονται κατά περίπτωση, με βάση την προ-νοσηρή προσωπικότητα, την κοινωνική προσαρμογή, το βαθμό λειτουργικότητας, την απόσταση από το stress κ.λπ Ητυχόν χορήγηση άδειας θα είναι αρχικά για 1, 2 ή 3 χρόνια. 5 Όπως στην παράπλευρη στήλη με τη διαφορά ότι το χρονικό διάστημα από της ε. Αγχώδειςκαι φοβικές νευρώσεις, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διάταραχή αποδρομής της νόσου περιορίζεται στα 5 χρόνια. μετατροπής,διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, ψευδοάνοια, σύνδρομο Ganser Εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν αποδράμει από 10ετίας (αυτό να βεβαιώνεται από Κρατικό Ψυχιατρικό Ίδρυμα ή από 2 ψυχιάτρους) και δε γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων, μπορεί να χορηγηθεί άδεια οδήγησης, στηναρχή και επί 2 - 3 φορές ανά 2 χρόνια. 6 Όπως στηνπαράπλευρη στήληεκτός εάν μετά το 30ό έτος της ηλικίας διαπιστώνεται η καλή κοινωνική προσαρμογή Στην περίπτωσηαυτή θα πρέπει ναλαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι της λειτουργικότηταςτου ατόμου Η τελική εκτίμηση πρέπει να απορρέει από ενδελεχή εξέταση,συγκέντρωση στοιχείων από το ιστορικό και το περιβάλλον ή και από παρακολούθηση -εξωτερική ή εσωτερική - σε Κρατικό Ίδρυμα Η άδεια θα δίδεται για 1 - 2 ή το πολύ 3 χρόνια Κατά την επανεξέταση θα ελέγχεται εκτός των άλλων και εάν το άτομο έχει υποπέσει σε αξιόλογα τροχαία παραπτώματα, έχει απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και έχει προβεί, γενικά σε αντικοινωνικές ενέργειες. στ Διαταραχές προσωπικότητας Συγκεκριμένα:Παρανοϊκή, σχιζοειδική, σχιζότυπη, μεταιχμιακή,συναισθηματικά ασταθής,παρορμητική, δυσκοινωνική (ψυχοπαθητική) προσωπικότητα. 7 Όπως στην παράπλευρη στήλη. η. Όπως στην παράπλευρη στήλη, εκτός από τη χρήση ελασσόνων ηρεμιστικών, όπου με βάση τη δόση που χορηγούνται και την εξάρτηση πουπροκαλούν, θα κρίνεται εάν θα δοθεί άδεια, η οποία και θα ισχύει για 1 ή το πολύ 2 χρόνια. ζ. Χρόνιοςαλκοολισμός Εάν το άτομο έχει υποβληθεί σε θεραπεία απεθισμού, σε ειδικό κέντρο, επιτυχώς και από τότε έχουν περάσει 5 χρόνια χωρίς χρήση αλκοόλ, μπορεί να χορηγηθεί άδεια, που θα ανανεώνεται κάθε 1 ή 2 χρόνια. η. Χρήσηνευροληπτικών αντικαταθλιπτικών και ελασσόνων ηρεμιστικών ή και γενικότερα φαρμάκων, που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την οδήγηση. 8 Όπως στην παράπλευρη στήλη, μετηδιαφοράη άδεια να μπορεί να χορηγηθεί σε 5 χρόνια από της αποθεραπείας του ατόμου. θ. Τοξικομανία Στην περίπτωση που το άτομο έχει ακολουθήσει επιτυχώςτα προγράμματα τωνειδικών θεραπευτικών κοινοτήτων ή των ειδικών κέντρων απεξάρτησης, δεν κάνει χρήση υποκατάστατων, έχει πλήρως ενταχθεί στην κοινωνία με καλή επαγγελματική λειτουργικότητα καισωστές διαπροσωπικές σχέσεις και δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, μπορείναπάρει άδεια ισχύος 1 ή 2 ετών, μετά την παρέλευση 10ετίας από της αποθεραπείας του. ι. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη κατάσχεση της άδειας οδήγησης και να πληροφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για κάθε οδηγό, που σημαίνεται ως τοξικομανής. 9 Η ψυχιατρική εξέταση γίνεται παρά του ψυχιάτρου της Δ.Ι.Ε., ο οποίος εάν απαιτείται μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, σχετική γνωμάτευση από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου ή από τους Διευθυντές των Κρατικών Ψυχιατρικών Κλινικών. 10 Η νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική συνεπάγεται την προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης Η αφαιρεθείσα. άδεια επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, μετά από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., βάσει των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος. 11 Οι ψυχιατρικές κλινικές (δημόσιες ή ιδιωτικές) υποχρεώνονται να γνωστοποιούν, εγγράφως, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τη νοσηλεία οποιουδήποτε ατόμου που έχει άδεια οδήγησης ή που πρόκειται στο μέλλον να ζητήσει τη χορήγησή της, για ψυχολογική συνδρομή ή διαταραχές της προσωπικότητας. 12 Υποψήφιοι οδηγοί που τελούν σε αναβολή στράτευσης για ψυχιατρική πάθηση, εξετάζονται, υποχρεωτικά, από τη ΔΙΕ, στην οποία προσκομίζουν, απαραίτητα, πιστοποιητικό τύπου «Α» και κρίνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα το παρόντος παραρτήματος Στην περίπτωση που κριθούν «ΙΚΑΝΟΙ» από τη ΔΙΕ, η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Στρατολογική Αρχή. 13 Ατομα που κρίθηκαν ανίκανοι από τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω ψυχιατρικής πάθησης δεν μπορούν να τύχουν άδειας οδήγησης, έστω κι αν προσκομίσουν πιστοποιητικό συνδρομής της νόσου μετά την απαλλαγή τους από το στράτευμα, παρά μόνο αν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήματος, όπως αυτές ισχύουν για κάθε πάθηση. 7 ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΣΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 1 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. α. Εκτεταμένες παθήσεις του δέρματος (ιχθύαση, πέμφθυξ, έκζεμα κ.λπ.) όταν, λόγω παρακωλύσεως των κινήσεων των μελών δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής οδήγηση. 2 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. β. Ελεφαντίαση του οσχέου ή των άκρων, όταν παρακωλύεται η λειτουργική ικανότητα. 3 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. γ. Μεγάλες μη ανατάξιμες βουβωνοκήλες ή πολύ σοβαρές σπλαχνοκήλες. 4 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. δ. Εκτεταμένη νευροϋνομάτωση (νόσος του Recklin-ghaοysen). 5 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. ε. Η αιμοφιλία, συγγενείς αιματοπαθείς ή επίκτητες που έχουν μόνιμα χαμηλό αιματοκρίτη ή διαταραχές της πήξεως. 6 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. στ Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων (μυξοίδημα, Ν. Βasοdοw, Ν. Αddisοn) συνοδευόμενες από λειτουργικές διαταραχές. 7 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. ζ. Ο βαρύς σακχαρώδης διαβήτης ο συνοδευόμενος από οξονουρία, αρτηριοσκλήρυνση και όσοι χρειάζονται Ιnsulin, των οποίων το επίπεδο σακχάρου αίματος δε ρυθμίζεται ικανοποιητικά με τη χρήση ινσουλίνης Αυτών που ρυθμίζεται ικανοποιητικά το σάκχαρο του αίματος με ινσουλίνη, πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ανά διετία κατά ανώτερο χρονικό διάστημα. 8 Στην κρίση του γιατρού ως προς την ασφαλή οδήγηση. η. Η υπέρμετρος παχυσαρκία που υπερβαίνει κατά 70% το κανονικό βάρος του σώματος, όταν παρακωλύεται η ασφαλής οδήγηση και ιδίως όταν συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές της κυκλοφορίας και της αναπνοής. 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ικανότητας, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από το καθοριζόμενο για ανανέωση της άδειάς του, ο εξεταστής οφείλει να αναγράψει την πάθηση στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό και να καθορίσει ανανέωση σε συντομότερο χρονικό διάστημα Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 1 Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποστούν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί, έπειτα από ιατρική εξέταση Η ικανότητά τους αυτή ελέγχεται με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν παράρτημα Με τις Ίδιες προϋποθέσεις ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση (λόγω ανανέωσης της άδειας οδήγησης, λόγω εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. κ.λπ.). 2 Η ιατρική εξέταση διακρίνεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1 Η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων 1 Παθολόγου (και των συναφών ειδικοτήτων του αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου και ρευματολόγου) ή καρδιολόγου ή πνευμονολόγου ή έχοντες την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Η παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει και από γενικούς γιατρούς ή γιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια Στην περίπτωση αυτή, τόσο για την αρχική σύμβαση, όσο και για την ανανέωση, είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην Υπηρεσία και σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. 2 Οφθαλμιάτρου. 2 Κάθε γιατρός γνωματεύει στον τομέα της ειδικότητάς του, για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου και εκδίδει ιατρικό πιστοποιητικό, στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΑΝΙΚΑΝΟΣ» Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3 Όταν απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, αυτές μπορούν να ενεργούνται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων, νευροψυχιάτρου, ορθοπεδικού και ωτορινολαρυγγολόγου, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 4 Δικαίωμα για την ενέργεια της ιατρικής εξέτασης έχουν οι συμβεβλημένοι, για το σκοπό αυτό, με τις νομαρχιακού επιπέδου οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, γιατροί του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους Σε περίπτωση που σε κάποια ευρεία περιοχή δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί, η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων γίνεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας ή από συμβεβλημένους γιατρούς γειτονικών νομών Ο γιατρός πρέπει να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα. 5 Η σύμβαση των παραπάνω γιατρών με την οικεία, νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, είναι ετήσιας διάρκειας και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά. 6 Με απόφαση του οικείου Νομάρχη καταγγέλονται, μονομερώς, οι συμβάσεις των εξεταστών γιατρών, αν προκύψει σε βάρος τους αμέλεια ή αβλεψία ή παράλειψη κατά την εκτέλεση του έργου τους Οι γιατροί των οποίων καταγγέλεται η σύμβαση, δεν μπορούν να συνάψουν νέα σύμβαση με οποιαδήποτε νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πριν παρέλθει πενταετία και σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 1 Στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας δύνανται να συνιστώνται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (ΔΙΕ) για την εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Κάθε ΔΙΕ συντίθεται από πέντε γιατρούς των ειδικοτήτων οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχιάτρου και ορθοπεδικού Ο αρχαιότερος από αυτούς ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Καθήκοντα γραμματέως της ΔΙΕ ανατίθενται σε διοικητικό υπάλληλο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών Αν είναι αδύνατη η συγκρότηση της ΔΙΕ με τις παραπάνω πέντε ειδικότητες, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της συγκεκριμένης νομαρχίας, να μεταβούν σε άλλο, μη όμορο νομό, τότε είναι επιτρεπτή η συγκρότηση της ΔΙΕ με λιγότερους γιατρούς, αλλά οπωσδήποτε με αυτούς των ειδικοτήτων παθολόγου και οφθαλμιάτρου Αν εξετάζονται όμως νευροψυχικά ή ωτορυνολαρυγγολογικά ή ορθοπεδικά περιστατικά, είναι υποχρεωτική η παρουσία και γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας Σε αδυναμία παρουσίας γιατρού της απαιτούμενης ειδικότητας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται με έγγραφο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην ΔΙΕ, της πλησιέστερης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2 Η συγκρότηση της ΔΙΕ ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη Η θητεία των μελών και του Γραμματέα της ΔΙΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται Η θητεία των μελών των ΔΙΕ που λειτουργούν ήδη δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος Η συγκρότηση των ΔΙΕ ενεργείται κατά προτίμηση από γιατρούς διευθυντές ή επιμελητές των κρατικών ή στρατιωτικών νοσοκομείων και, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων, από ιδιώτες γιατρούς, που υποδεικνύονται από τον οικείο ιατρικό Σύλλογο. 3 Η αρμοδιότητα των ΔΙΕ, ανάγεται στην εξέταση από τα μέλη τους, κατά ειδικότητα 1 Των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών οι οποίοι υπερέβησαν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2 Των υποψηφίων οδηγών που κρίνονται ανίκανοι από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, εφόσον ζητείται από τους ίδιους. 3 Των κωφαλάλων. 4 Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης, εφόσον η αρχική εξέταση τους, έγινε από ΔΙΕ. 5 Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών γενικά, καθώς και των οδηγών που παραπέμπονται από την Υπηρεσία για ιατρική εξέταση ή επανεξέταση βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 ή βάσει άλλων διατάξεων Τα μέλη των ΔΙΕ δεν επιτρέπεται να έχουν συγχρόνως και την ιδιότητα του πρωτοβάθμιου εξεταστή. 4 Οι ΔΙΕ συνεδριάζουν με την παρουσία όλων των μελών και του Γραμματέα και μπορεί να πραγματοποιήσουν, οι μεν των Νομαρχικακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις μηνιαίως, οι δε των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τρεις (3) Οι αποφάσεις των ΔΙΕ διατυπώνονται σε χωριστό πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και το Γραμματέα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. 1 Όποιος κρίνεται ανίκανος κατά την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέτασή του, από την αρμόδια προς τούτο ΔΙΕ, υποβάλλοντας σχετική ένσταση, στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών εντός αποκλειστικής ημερομηνίας ενός έτους από την ημερομηνία της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασής του Για την εξέταση του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια ΔΙΕ, απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ίσου με αυτό που κάθε φορά καταβάλλεται για την εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο μαζί (συνολικό ποσό) υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/ 1970 Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, όταν η παραπομπή του ενδιαφερόμενου γίνεται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Μεταφορών Επικοινωνιών Όποιος, κατά την παραπάνω επανεξέτασή του από την ΔΙΕ, κριθεί ανίκανος, δεν μπορεί να εξετασθεί εκ νέου από ΔΙΕ, αν δεν περάσει ένας χρόνος από την επανεξέταση του αυτή Μετά την πάροδο του ενός χρόνου δικαιούται σε επανεξέταση από τη ΔΙΕ εφόσον προσκομίσει ιατρικά στοιχεία που να δείχνουν, ότι η πάθησή του βελτιώθηκε ή ιάθηκε. 2 Η κατά την προηγούμενη περίπτωση, ένσταση η αίτηση επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου, μαζί με την απόδειξη καταβολής του ποσού υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970 και επισήμου αντιγράφου των πρωτοβάθμιων ή της δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης, διαβιβάζονται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών στην αρμόδια ΔΙΕ, προς την οποία παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος για εξέταση ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕ Οι ΔΙΕ συνιστώνται στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της συγκεκριμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Υποχρεούνται όμως, σε εξέταση και όσων παραπέμπονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των κοντινότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες δεν είναι δυνατή η σύσταση ΔΙΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Για την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970 Νο 541077 «έσοδα εκ της ιατρικής εξέτασης των οδηγών», ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος Το ποσό αυτό καταβάλλεται και για την εξέταση της παρ. 4 της ενότητας «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του Κεφ Γ του παρόντος Παραρτήματος Δεν απαιτείται η καταβολή του ποσού αυτού την δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση σε περίπτωση που εξέταση αυτή διενεργείται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του ΚΟΚ Ν. 2094/1992 ή με πρωτοβουλία της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Παρέχεται αποζημίωση στους γιατρούς πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης με το ποσό, που ισχύει κάθε φορά, ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στους εξεταστές γιατρούς, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους ή με επιταγή ή με άλλο πρόσφορο τρόπο Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους κρατικούς γιατρούς της παρ. 4 της ενότητας «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του Κεφ Γ του παρόντος παραρτήματος Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του κατωτάτου ορίου αμοιβών, αυτό γνωστοποιείται στους συμβεβλημένους εξεταστές γιατρούς και ισχύει από το αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Στα μέλη των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΔΙΕ), παρέχεται για την ιατρική εξέταση αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, ίση με το οκταπλάσιο που ισχύει, κάθε φορά, ως κατώτατο όριο αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης στο ιατρείο, των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών ΓΕΝΙΚΑ. 1 Σε κάθε περίπτωση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ,Δ,Γ + Ε,Δ + Ε και Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων, επιβάλλεται η επίδειξη του απολυτηρίου στρατού ή του φύλλου πορείας ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» Σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί στους γιατρούς το στοιχείο αυτό, τα πιστοποιητικά υγείας δε γίνονται δεκτά από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2 Τα πιστοποιητικά υγείας της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, δε γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους .
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/95 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών, καθώς και των οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της άδειας τους σε άλλη ή άλλες κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας ή υποκατηγορίας για την οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει άδεια οδήγησης Κατά την πρακτική εξέταση ο εξεταζόμενος συνοδεύεται, υποχρεωτικά από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών Όσοι έχουν αναπηρία τέτοια, ώστε να είναι απαραίτητο να οδηγούν ειδικό ή διασκευασμένο όχημα επιτρέπεται να εξετασθούν πρακτικά στο συγκεκριμένο αυτό όχημα, με παρουσία εκπαιδευτή. 4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της πρακτικής εξέτασης η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, σύμφωνα με τις περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα Δεν αποκλείεται όμως η ευθύνη του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εφόσον κατά τις ως άνω διατάξεις υφίσταται τοιαύτη .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 13 του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 19/95 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η πρακτική εκπαίδευση του υποψηφίου επιβάλλεται να γίνεται σε οδούς των παραπάνω κατηγοριών
2.  
  Το άρθρο 85 του από 22/29.1.1931 Π. Δ/τος «περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων» καταργείται.
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση «στ» της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/95 (Α 15) αντικαθίσταται όπως παρακάτω:«.
 1. Καταβάλει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις ποσά υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, ήτοι:
 2. - το παράβολο των χιλίων (1000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση - το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις, ποσό για την ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών κ.λ.π. - το πάγιο τέλος χαρτοσήμου παραλαβής της άδειας - τις εισφορές υπέρ τρίτων (ΕΛΠΑ, ΤΣΑ, κ.λ.π.)».
2.  
  Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση πρέπει να καταβάλει το συνολικό ποσό των 2 χ 10.000 = 20.000 (είκοσι χιλιάδων) δραχμών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70, το οποίο αναπροσαρμόζεται, υποχρεωτικά την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου, αρχής γενομένης από την 1 η Ιουλίου 1996, με βάση τον τύπο: Ποσό = Ποσό αρχικό χ λ όπου, Ποσό αρχικό = 2 χ 1.00 = 2.000 δραχμές, και λ ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση λ = 0,000416 (μ1 +Μ2),όπου μ1 είναι το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη κατά το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους και μ2 το ημερομίσθιο του τεχνίτη για το ίδιο αυτό τρίμηνο. Τα πιο πάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς καμιά προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 2052/92. Το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω μαθηματικό τύπο στρογγυλεύεται προς τα επάνω στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό χιλιοδράχμων. Η ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Εθνικής Τράπεζας και των συμβεβλημένων γιατρών, για το ύψος του συνολικού αυτού ποσού, γίνεται, κάθε φορά με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ποσό δεν καταβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος παραπεμφθεί για δευτεροβάθμια εξέταση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών, σε περίπτωση που έχει ήδη εξεταστεί πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, αλλά γενώνται αμφιβολίες για τη σωματική και διανοητική του ικανότητα»
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1 η Ιουλίου 1996. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990. β. Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α 261). γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/ 1978 (Α 189). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). ε. Της με αριθ. 87/4.2.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών», καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη» (Β 83).
 • Την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, που αναφέρεται στην άδεια οδήγησης (Φ.Ε.Κ. L237/24.8.91), και το Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15 Α).
 • Το από 3.10.95 πρακτικό ομάδας εργασίας γιατρών, η οποία είχε συσταθεί με τις 65155/422/95 και 68370/ 511 /95 αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 159/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/87 1996
ΝΟΜΟΣ 1978/823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/823 1978
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1931/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/22 1931
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/ΠΔ19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/ΠΔ19 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης. Τροποποίηση και συ[...]" 1998/181 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 19/1995 (Α~ 15), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/1996 (Α~ 115) και το Π.Δ. 181/1998 (Α~ 133). 1999/309 1999