ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναστέλλονται επ αόριστον τα μέτρα που περιέχονται στα Προεδρικά Διατάγματα υπ αριθμ.: 234/1992 (ΦΕΚ Α 122/15.7.92), - 211/1993 (ΦΕΚ Α 90/4.6.1993), - 421/1993 (ΦΕΚ Α 180/6.10.93), 106/1995 (ΦΕΚ Α 68/12.4.1995), 107/1995 (ΦΕΚ Α 68/12.4.1995), υπό τις προϋποθέσεις που θέτονται στα κατωτέρω άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Η αναστολή που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 1, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που έχουν επιβληθεί στους Σέρβους της Βοσνίας βάσει των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων
Άρθρο 3
1.  
  Όλα τα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται δεσμευμένα ή έχουν κατασχεθεί κατ εφαρμογή των Π.Δ. 234/1992 και 421/1993 αποδεσμεύονται ή αίρεται η σχετική κατάσχεση υπό την προϋπόθεση ότι οιαδήποτε τέτοια κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε οποιαδήποτε τέτοια κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαίτηση, δικαιώματα επί περιουσίας οφειλέτου για διασφάλιση οφειλής, δικαστικές αποφάσεις ή εμπράγματα βάρη ή αποτελούν κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία οιουδήποτε φυσικού προσώπου, εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως ή άλλου νομικού προσώπου που είναι ή έχει κριθεί αφερέγγυο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παραμένουν δεσμευμένα ή κατασχεμένα έως ότου αποδεσμευθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 4
1.  
  Αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ. 234/1992 και 421/1993 που αφορούν την δέσμευση ή κατάσχεση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, όσον αφορά όλα τα σχετικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που δεν βρίσκονται την παρούσα στιγμή δεσμευμένα ή κατασχεμένα.
Άρθρο 5
1.  
  Η αναστολή που περιγράφεται στα ανωτέρω άρθρα δεν θίγει τις απαιτήσεις των διαδόχων Κρατών της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας όσον αφορά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 6
1.  
  Δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις σχετικές με την εκτέλεση οποιουδήποτε συμβολαίου ή άλλης συναλλαγής, όπου μια τέτοια εκτέλεση έχει επηρεασθεί από τα μέτρα που επιβλήθηκαν βάσει των Π.Δ. 234/1992, 211/1993, 421/1993. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας - Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημοσίας Τάξεως, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α/139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
 • Την απόφαση 1022(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία έχει δημοσιευθεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 257/12.12.95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ αρ. 92/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας - Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημοσίας Τάξεως, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-06-14 Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/117
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/234 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/234 1992
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. 1993/211 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/234/1992421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/234_1992421 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/421 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1074 (1996) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1997/310 1997
Αναστολή εφαρμογής κυρώσεων κατά Σέρβων Βοσνίας που διατηρήθηκαν βάσει απόφασης 1022(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1998/15 1998