Λήψη μέτρων σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, που αφορά τις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ των Κρατών μελών του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 82/505/ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - περί συνάψεως της συμφωνίας σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές οδικές γραμμές που εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία (ΑSΟR) - και λήψη μέτρων σε εκτέλεση του Κανονισμού 56/1983 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1982 σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας περί των εκτάκτων διεθνών επιβατικών οδικών γραμμών που εκτελούνται με πούλμαν ή λεωφορεία (ΑSΟR).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το διάταγμα αυτό θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή των παρακάτω Κανονισμών και αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: α. Του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 20.3.92, τεύχος L74 πολιτική Μεταφορών. β. Της υπ αριθμ. 82/505/ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί συνάψεως της συμφωνίας σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές οδικές γραμμές, που εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία (ΑSΟR)», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 230 της 5.8.1982). γ. Του Κανονισμού 56/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας περί των εκτάκτων διεθνών επιβατικών οδικών γραμμών, που εκτελούνται με πούλμαν ή λεωφορεία (ΑSΟR)» (ΕΕL 10/13.1.83).
Άρθρο 2
1.  
  Οι διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές, που προβλέπονται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, στη Συμφωνία ΑSΟR και στις διακρατικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες διενεργούνται με την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το οποίο είναι αρμόδιο για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εκτέλεση των Κανονισμών ΕΟΚ και ειδικότερα:
 1. Για την έκδοση και ανανέωση των αδειών, που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 έως 10 του Κανονισμού 684/92
 2. Για την έκδοση των βιβλίων φύλλων πορείας (έγγραφα ελέγχου), που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κανονισμού 684/92 και άρθρο 7 της Συμφωνίας ΑSΟR
 3. Για την έκδοση των βεβαιώσεων για την μεταφορά εργαζομένων, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού 684/92
 4. Για την έκδοση κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, που προβλέπεται από τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Οι προβλεπόμενες αιτήσεις για την έκδοση και ανανέωση των ανωτέρω εγγράφων που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΟΚ και την συμφωνία ΑSΟR υποβάλλονται απ ευθείας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
3.  
  Η διάρκεια ισχύος των αδειών, που προβλέπονται στην παραγρ. 1 περιπτ. α του άρθρου αυτού, ορίζεται κατά περίπτωση στις αποφάσεις που τις χορηγούν, με κριτήριο την εξυπηρέτηση των επιβατικών αναγκών, δεν μπορεί, όμως να υπερβαίνει τα πέντε έτη για τις τακτικές γραμμές και τα δύο για τις γραμμές κλειστής διαδρομής, χωρίς παροχή καταλύματος. Αντίγραφα των αδειών αυτών κοινοποιούνται στην υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4.  
  Τα βιβλία φύλλων πορείας της παρ. 1 περιπτ. β του άρθρου αυτού έχουν διετή ισχύ. Τα αντίγραφα αυτών φυλάσσονται από τις επιχειρήσεις, που διενεργούν έκτακτες διεθνείς οδικές μεταφορές για 5 τουλάχιστον χρόνια, ώστε να ευρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών, ενώ τα πρωτότυπα μετά το τέλος κάθε ταξιδιού και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που τα χορήγησε για έλεγχο και στη συνέχεια στέλνονται στην Υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μετά τη λήξη της ισχύος των βιβλίων φύλλων πορείας ή την εξάντλησή τους χορηγούνται νέα με την επίδειξη των παλαιών και των αντιγράφων φύλλων πορείας που χρησιμοποιήθηκαν.
5.  
  Όπου στο παρόν Π.Δ. μνημονεύεται ο όρος Τελωνειακή Αρχή με αυτόν νοείται κάθε αρμόδια κατά τόπο Τελωνειακή Αρχή, ΕΥΤΕ ή παράρτημα αυτής.
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις"
1.  
  Οι διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 711/1977 «περί ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, των ειδικών διατάξεων των διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών, που εκάστοτε ισχύουν και των Κανονισμών και αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Ο έλεγχος της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΟΤ και τις Τελωνειακές και Αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στα κατωτέρω άρθρα:
2.  
  Οι Τελωνειακές ή Αστυνομικές Αρχές διενεργούν κατά λόγο αρμοδιότητος έλεγχο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής στα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης καθώς επίσης και στους χώρους όλων των γραφείων, εγκαταστάσεων και οχημάτων των επιχειρήσεων, που εκτελούν ή διοργανώνουν δρομολόγια οποιασδήποτε από τις γραμμές, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού 684/92, της συμφωνίας ΑSΟR και του κανονισμού ΕΟΚ 3912/92
3.  
  Οι έλεγχοι, που διενεργούνται βάσει της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των οδικών μεταφορών μεταξύ Κρατών μελών ή μη μελών, αλλά αποδεχθέντων τη συμφωνία ΑSΟR, θα διεξάγονται στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων που διενεργούνται κατά τρόπο μη εισάγοντα διακρίσεις σε όλο το έδαφος ενός κράτους μέλους
4.  
  Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 4 και 5 έως 10 του Κανονισμού 684/92 άδειες καθώς επίσης και το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του ίδιου Κανονισμού έγγραφο ελέγχου ως και του άρθρου 7 της συμφωνίας ΑSΟR (που περιλαμβάνει φύλλο πορείας και τεύχος μεταφράσεων του φύλλου πορείας ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων αυτών) πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται επί του οχήματος και να επιδεικνύονται στα εντεταλμένα για τον έλεγχο όργανα των Αρμοδίων κατά τόπους Τελωνειακών και Αστυνομικών Αρχών. Στην περίπτωση των γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού 684/92 θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται πάντοτε επί του οχήματος και να επιδεικνύεται στα ανωτέρω όργανα των Τελωνειακών και Αστυνομικών Αρχών η σύμβαση μεταξύ του οργανωτή και του μεταφορέα, ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό της. Στις κατά το άρθρο 13 του Κανονισμού 684/92 οδικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό θα πρέπει να βρίσκεται μόνιμα στο όχημα και να επιδεικνύεται, σε πρώτη ζήτησή της εκ μέρους των ίδιων πιο πάνω οργάνων, η βεβαίωση, που προβλέπεται από την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 13 του Κανονισμού 684/92 ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό της ή άδεια εφόσον πρόκειται για έτερες οδικές μεταφορές του άρθρου 2 παραγρ. 4 του καν. 684/92.
5.  
  Οι μεταφορείς που εκμεταλλεύονται πούλμαν και λεωφορεία στις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών, αλλά και οι επιχειρήσεις, που διοργανώνουν τα αντίστοιχα δρομολόγια υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των Τελεωνειακών και Αστυνομικών Αρχών, κάθε έλεγχο, που αποσκοπεί στη διαπίστωση της συμμόρφωσης τους προς τις διατάξεις της οικείας Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας και ιδίως, να επιτρέπουν στα ανωτέρω όργανα:
 1. Να ελέγχουν τα βιβλία και κάθε άλλο έγγραφο που είναι σχετικό με τη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Να κάνουν αντίγραφα ή να λαμβάνουν αποσπάσματα από τα βιβλία και τα έγγραφα που βρίσκονται στα γραφεία της επιχείρησης
 3. Να έχουν πρόσβαση σε όλα τα γραφεία, εγκαταστάσεις και οχήματα της επιχείρησης
 4. Να λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας που περιλαμβάνεται στα βιβλία, τα έγγραφα και τις τράπεζες
6.  
  Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν γραμμές κλειστής διαδρομής χωρίς κατάλυμα ή τακτικές γραμμές με εξαίρεση τις ειδικές τακτικές γραμμές πρέπει να φέρουν, καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού το προβλεπόμενο από το άρθρο 14 του Κανονισμού 684/92 ατομικό ή ομαδικό εισιτήριο, το οποίο υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα εντεταλμένα όργανα Τελωνειακών και Αστυνομικών Αρχών, όποτε αυτό ζητηθεί
Άρθρο 5 "Έλεγχος Έκτακτων Οδικών Επιβατικών Μεταφορών και Γραμμών κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος."
1.  
  Πριν από τη διενέργεια οδικής επιβατικής μεταφοράς ή γραμμής κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος η επιχείρηση μεταφοράς υποχρεούται να συμπληρώσει το κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Κανονισμού 684/92 και το άρθρο 7 της συμφωνίας ΑSΟR φύλλο πορείας και να το προσκομίζει στην πλησιέστερη προς την έδρα της υπηρεσίας το ΕΟΤ ή την Τουριστική Αστυνομία ή άλλη Αστυνομική Αρχή για θεώρηση.
2.  
  Οι Τελωνειακές και Αστυνομικές Αρχές πραγματοποιώντας τον κατά το άρθρο 4 του παρόντος έλεγχο, τόσο κατά την επιβίβαση των επιβατών, όσο και καθ όλη τη διαδρομή μετάβασης, μέχρι και την αποβίβαση υποχρεούνται να ελέγξουν και διαπιστώσουν:
 1. ότι υπάρχει φύλλο πορείας στο τουριστικό λεωφορείο, που πραγματοποιεί την μεταφορά, νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή την Τουριστική Αστυνομία ή άλλη Αστυνομική Αρχή όπως προβλέπεται και στην παρ. 1 του άρθρου τούτου.
 2. ότι τα πρόσωπα που μεταφέρονται ταυτίζονται με αυτά, που αναγράφονται στο φύλλο πορείας του εγγράφου ελέγχου
3.  
  Κατά την επιστροφή λεωφορείου, με το οποίο πραγματοποιείται έκτακτη γραμμή ως κατωτέρω:
 1. ταξίδι κλειστών θυρών, δηλαδή γραμμές κατά τις οποίες το ίδιο όχημα μεταφέρει μια ή περισσότερες προσχηματισμένες ομάδες επιβατών καθ όλο το μήκος της διαδρομής και την επαναφορά στη χώρα που το όχημα είναι καταχωρημένο
 2. Γραμμές κατά τις οποίες η διαδρομή μετάβασης γίνεται με έμφορτο όχημα από μια ή περισσότερες προσχηματισμένες ομάδες επιβατών και η διαδρομή επιστροφής χωρίς επιβάτες
 3. Γραμμές κατά τις οποίες η διαδρομή μετάβασης γίνεται με όχημα χωρίς επιβάτες και η επιστροφή με επιβάτες που επιβιβάζονται στο ίδιο σημείο της χώρας που δεν είναι καταχωρημένο το όχημα και ότι:
 4. γ1.
 5. Συνιστούν προσχηματισμένη ομάδα βάσει σύμβασης μεταφοράς που έχει συναφθεί πριν από την άφιξή τους στη χώρα όπου επιβιβάζονται ή γ2. έχουν μεταφερθεί προηγουμένως από τον ίδιο μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους της παραγρ. (β) και ότι μεταφέρονται εκτός της χώρας αυτής.
 6. Οι Τελωνειακές και Αστυνομικές αρχές διενεργούν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν:
 7. - Για την περίπτωση (α) αν οι επιβάτες που μεταφέρονται κατά την διαδρομή επιστροφής ταυτίζονται με αυτούς που μεταφέρθηκαν κατά την μετάβαση σύμφωνα με το φύλλο πορείας. - Για την περίπτωση (β) αν το λεωφορείο επιστρέφει πραγματικά χωρίς επιβάτες. - Για την περίπτωση (γ) ότι η διαδρομή μετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες για την παραλαβή επιβατών από άλλη χώρα - μέλος, Ε.Ε. ή της συμφωνίας ΑSΟR και την ύπαρξη σχετικών εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της Συμφωνίας ΑSΟR ήτοι για την περίπτωση (γ.1.) αντίγραφο της σύμβασης μεταφοράς και για την περ. (γ.2.) το φύλλο πορείας που συνόδευσε το όχημα κατά την διάρκεια μετάβασης με επιβάτες και επιστροφή χωρίς επιβάτες (περίπτωση β).
 8. Ο ίδιος έλεγχος που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού για τα Ελληνικά λεωφορεία διενεργείται κατά την είσοδο και έξοδο των λεωφορείων η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί στα άλλα Κράτη - μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών που έχουν συνάψει τη συμφωνία ΑSΟR και των τρίτων χωρών που έχει η χώρα μας συνάψει διακρατικές συμφωνίες
 9. Η οποιαδήποτε άλλη παράβαση των Κανονισμών της ΕΟΚ και της συμφωνίας ΑSΟR, καθώς και των διατάξεων του παρόντος, ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του ΕΟΤ ή της Τουριστικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και η Τελωνειακή Αρχή του τόπου διάπραξης της παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων κατά της επιχείρησης μεταφοράς
Άρθρο 6 "Έλεγχος τακτικών Διεθνών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών, Γραμμών Κλειστής Διαδρομής χωρίς παροχή καταλύματος και λοιπών εκτάκτων γραμμών του άρθρ. 2 σημείο 3.1. στοιχείο ε του Κανονισμού 684/92."
1.  
  Ο κάτοχος της άδειας ειδοποιεί τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τρεις μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή του να παύσει την εκμετάλλευση της γραμμής. Η ειδοποίηση πρέπει να αιτιολογείται. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να φροντίζει έγκαιρα για την διόρθωση των φύλλων με τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
2.  
  Οι τακτικές γραμμές, οι ειδικές τακτικές γραμμές και οι γραμμές κλειστής διαδρομής χωρίς κατάλυμμα υπόκεινται σε καθεστώς αδείας. Στην άδεια πρέπει να καθορίζονται:.
 1. Το είδος της γραμμής
 2. Το δρομολόγιο της γραμμής και ιδίως τα σημεία αναχώρησης προορισμού και συνοριακά σημεία διέλευσης
 3. Η διάρκεια ισχύος της άδειας
 4. Για τις τακτικές γραμμές, οι στάσεις, τα τιμολόγια και τα ωράρια.
 5. Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ή το πρωτότυπό της πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ζήτησής του από το ελεγκτικό όργανο των Τελωνειακών ή Αστυνομικών Αρχών που είναι εντεταλμένο για τον έλεγχο.
 6. Στην περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως επιδείξεως των ανωτέρω εγγράφων ενημερώνεται αμέσως η Τελωνειακή Αρχή του τόπου διάπραξης της παράβασης καθώς επίσης και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Ε.Ο.Τ. και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα.
Άρθρο 7 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους Έλληνες μεταφορείς ή τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες ή τους μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως και σε Κράτος μη μέλος αποδεχθέν τη συμφωνία ΑSΟR, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής του τόπου διάπραξης της παράβασης κατά τη διαδικασία που διαλαμβάνεται στην Τελωνειακή Νομοθεσία οι κατωτέρω κυρώσεις: α. Χρηματικό πρόστιμο από 150.000 έως 500.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. β. Απαγόρευση εξόδου για τα Ελληνικά αυτοκίνητα, από τη χώρα μας και εισόδου για τα ξένα οχήματα στη χώρα μας, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που έχει αποδεχθεί τη Συμφωνία ΑSΟR ή και σε τρίτο κράτος που έχει η χώρα μας συνάψει διακρατική συμφωνία, από δύο (2) μήνες έως δώδεκα (12) μήνες. γ. Για τα αυτοκίνητα που η άδειά τους έχει εκδοθεί στη χώρα μας εκτός της παραπάνω ποινής μπορεί να επιβληθεί και ποινή της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. Η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των Κρατικών πινακίδων επιβάλλεται από τον Νομάρχη εντός των ορίων της κατά τόπο αρμοδιότητος του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής. Οι πιο πάνω ποινές δύνανται να επιβληθούν διαζευκτικώς ή αθροιστικώς. ε. Με τη διαπίστωση της παράβασης το χρηματικό πρόστιμο καταβάλλεται αμέσως στο Τελωνείο και σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας καταβολής ειδοποιούνται αμέσως τα Τελωνεία εξόδου της χώρας για την απαγόρευση εξόδου του αλλοδαπού αυτοκινήτου. Ως προς το ελληνικό αυτοκίνητο τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. στ. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. ζ. Αντίγραφο απόφασης επιβολής του χρηματικού προστίμου αποστέλλεται από το Τελωνείο για μεν τα αλλοδαπά αυτοκίνητα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για να τηρείται ενήμερο το Κράτος - μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση και για τα ελληνικά αυτοκίνητα στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για τις δικές της ενέργειες και του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 8
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Π.Δ. 59 της 7.3.1986 (19/Α) και 83/86 της 26.3.86 (30/Α) καθώς επίσης και κάθε άλλη αντίθετη προς το Διάταγμα αυτό ρύθμιση.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος ανατίθεται στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70). β. Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α 261). γ. Του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). ε. Της με αριθμ. 87/2.2.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικ/νιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη» (Β’/83).
 • Του Κανονισμού της (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Του Κανονισμού της ΕΟΚ 1839/92 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού ΕΟΚ (684/92 όσον αφορά τα έγγραφα διεθνών μεταφορών επιβατών όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2944/93 της Επιτροπής.
 • Του Κανονισμού της (ΕΟΚ) αριθμ. 4060/89 για την κατάργηση των ελέγχων που διενεργώνται στα σύνορα των κρατών - μελών στον τομέα των οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών όπως τροποποιήθηκε με τον αριθ. 3356/7.11.91 κανονισμό του συμβουλίου της ΕΟΚ.
 • Της αριθμ. 82/505/ΕΟΚ/12.7.1982 Απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Περί συνάψεως συμφωνίας σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές οδικές γραμμές που εκτελούνται με πούλμαν ή λεωφορεία (ΑSΟR).
 • Του Κανονισμού αριθ. 56/83/ΕΟΚ/16.12.1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας περί των εκτάκτων διεθνών επιβατικών οδικών γραμμών που εκτελούνται με πούλμαν ή λεωφορεία (ΑSΟR).
 • Του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3912/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 «για τους ελέγχους που διενεργούνται εντός της Κοινότητας στον τομέα των οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών όσον αφορά μεταφορικά μέσα που έχουν άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε τρίτη χώρα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 280/1995 και 160/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/87 1996
ΝΟΜΟΣ 1977/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/711 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/56 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3912 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3912 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/684 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/684 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία