Οργανωτική διάρθωση των Υπηρεσιακών μονάδων της . Εθνικής Σχολής Δικαστών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι υπηρεσιακές μονάδες της Εθνικής Σχολής Δικαστών (Ε.Σ.ΔΙ) συγκροτούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως: α. Τμήμα Διοικητικού β. Τμήμα Οικονομικού γ. Τμήμα Βιβλιοθήκης.
Άρθρο 2 "Τμήμα Διοικητικού"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: - Παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Σ.ΔΙ και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας. - Τήρηση μητρώου και υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων, φύλαξη αρχείου προσωπικού και μεταβολών. - Τήρηση των φακέλων των εκπαιδευομένων. - Παρακολούθηση της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. - Μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προσόντων των υπαλλήλων. - Μέριμνα για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Ε.Σ.ΔΙ. - Τήρηση διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού της Ε.Σ.ΔΙ. καθώς και των εκπαιδευομένων. - Παρακολούθηση αδείων (κανονικής, εκπαιδευτικής, αναρρωτικής, λοχείας, γονικής κ.λπ.) του προσωπικού της Ε.Σ.ΔΙ. και των εκπαιδευομένων. - Έκδοση και ετήσια θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων νοσηλείας. - Παραπομπή του προσωπικού και των εκπαιδευομένων στις υγειονομικές υπηρεσίες. - Μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη διάρθρωση και σύνθεση των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Σ.ΔΙ. και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών καθώς και μέτρων για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους και την καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων εργασίας και την απλούστευση διαδικασιών. - Τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας. - Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. - Παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Σ.ΔΙ. - Μέριμνα για την εκτύπωση και διανομή εκπαιδευτικών εν γένει εντύπων, καθώς και κάθε άλλου εντύπου σχετιζομένου με τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Σ.ΔΙ. - Βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών. - Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. -Τήρηση του αρχείου και διεκπεραίωση κάθε άλλης γραμματειακής υπηρεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών της Σχολής. - Μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία των τηλεφωνικών και τηλεπικοινωνιακών κέντρων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Ε.Σ.ΔΙ. - Διακίνηση της εν γένει αλληλογραφίας της Ε.Σ.ΔΙ., των μισθοδοτικών καταστάσεων, ενταλμάτων, τιμολογίων και κάθε είδους λογιστικών στοιχείων, κάθε εισερχομένου και εξερχομένου εγγράφου καθώς και του εν γένει εκπαιδευτικού υλικού της Ε.Σ.ΔΙ. - Εκτύπωση, φωτοτύπηση και εκτέλεση των συναφών εργασιών. - Εκτέλεση κάθε εσωτερικής και εξωτερικής εργασίας και άλλης βοηθητικής υπηρεσίας στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Σ.ΔΙ και της εκτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου. - Εποπτεία της καθαριότητας των χώρων της Ε.Σ.ΔΙ. και κάθε άλλη συναφής εργασία που ήθελε ανατεθεί από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σπουδών.
Άρθρο 3 "Τμήμα Οικονομικού"
1.  
  - Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες: - Συγκέντρωση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. - Κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Ε.Σ.ΔΙ. (τακτικού και επενδύσεων), απολογισμού και ισολογισμού και υποβολή του για έγκριση στα αρμόδια Υπουργεία. -Διαχείριση κάθε δαπάνης και εντολής, εκκαθάριση αποδοχών, απολαβών και γενικά αμοιβών και αποζημιώσεων των διδασκόντων του κάθε είδους προσωπικού της Ε.Σ.ΔΙ και των εκπαιδευομένων σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της. - Κατάρτιση μισθοδοτικών καταστάσεων, έκδοση ενταλμάτων, τιμολογίων κ.λπ. - Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων εν γένει της Ε.Σ.ΔΙ. - Υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των απολογισμών και ισολογισμών για τον κατασταλτικό έλεγχο. - Παρακολούθηση της κίνησης κάθε είδους λογαριασμών της Ε.Σ.ΔΙ στην Τράπεζα. - Μέριμνα για την αξιοποίηση, διαφύλαξη και εκμετάλλευση των περιουσιακών εν γένει στοιχείων της Ε.Σ.ΔΙ. και φύλαξη χρεογράφων και άλλων αξιών της. - Επιμέλεια για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. - Κατάρτιση των απαραίτητων συμβάσεων με τρίτους, φύλαξη στοιχείων και παρακολούθηση της εκτέλεσης τους. - Εκκαθάριση των οφειλών κάθε είδους. - Εκκαθάριση δαπανών των επιμορφωτικών προγραμμάτων. - Διεξαγωγή κάθε λογιστικής και ταμιακής εργασίας της Ε.Σ.ΔΙ. - Επεξεργασία προτάσεων για τις διοικητικές δαπάνες του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, με φορέα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας της Ε.Σ.ΔΙ. - Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων. - Παρακολούθηση της είσπραξης και της απόδοσης κρατήσεων ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και των κάθε φύσεως κρατήσεων από τις αποδοχές του προσωπικού και των εκπαιδευομένων. - Παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης λογαριασμού των υπολόγων από εντάλματα προπληρωμής και έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών γενικά στοιχείων όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. - Επιμέλεια έκδοσης καταλογιστικών αποφάσεων και παρακολούθηση της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών διαχείρισης των χρηματικών και των λοιπών παραστατικών στοιχείων. - Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Σ.ΔΙ. - Διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων διαχείρισης υλικού των υπηρεσιών της Ε.Σ.ΔΙ. - Μέριμνα για την ασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Ε.Σ.ΔΙ., του εξοπλισμού που απαιτείται για τις λειτουργικές της ανάγκες, καθώς και για την ετήσια απογραφή τους. - Διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών ρεύματος, πετρελαίου, ύδατος, τηλεπικοινωνιών και λοιπών λογαριασμών και οφειλών. - Μέριμνα για την κίνηση, λειτουργία και τη συντήρηση οχημάτων, εγκαταστάσεων και χώρων της Ε.Σ.ΔΙ. - Παρακολούθηση και διαχείριση, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές (ιδίως Υπουργείου Εσωτερικών -Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της χρηματοδότησης από τα οικεία Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ., υποβολή σχετικών προτάσεων, συγκέντρωση και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών για την έγκριση και απόδοση κονδυλίων και απορρόφηση των χορηγούμενων πιστώσεων. - Διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, εφοδιασμός με χαρτόσημα και έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευομένων και των συναλλασσομένων με την Ε.Σ.ΔΙ. - Διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού και την ανάθεση έργου για τις λειτουργικές ανάγκες Ε.Σ.ΔΙ. καθώς και απευθείας ανάθεση για προμήθειες και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την αγορά ακινήτων και για τη μίσθωση ξενοδοχείων, κτιρίων, εξοπλισμού και μέσων για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Σ.ΔΙ. και τήρηση της σχετικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Μέριμνα για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών. - Τήρηση και ενημέρωση όλων των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, καθώς και τήρηση εν γένει των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης της Ε.Σ.ΔΙ.
Άρθρο 4 "Τμήμα Βιβλιοθήκης"
1.  
  - Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες: - Μέριμνα για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με βιβλία, μελέτες, επιστημονικά περιοδικά και λοιπά έντυπα σχετικά με το αντικείμενο της Ε.Σ.ΔΙ. με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της έργου και των επιμορφωτικών προγραμμάτων της και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων σ αυτήν, των εκπαιδευομένων και των επιμορφωμένων. - Εφοδιασμός με κάθε είδους εκδόσεις σχετικές με την ελληνική και ξένη δικαιοσύνη και άλλα συναφή θέματα. - Εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων φορέων και ερευνητών για ζητήματα δικαιοσύνης. - Παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. - Οργάνωση και λειτουργία ειδικής τεκμηρίωσης σε θέματα δικαιοσύνης, καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία σχετικών στοιχείων με δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου. - Οργάνωση και τήρηση αρχείου νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και επιλεκτική συλλογή αποφάσεων δικαστηρίων της αλλοδαπής κατά το μέτρο του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος. - Μέριμνα για τη σύνδεση με τράπεζες νομικών και εν γένει επιστημονικών πληροφοριών εσωτερικού και εξωτερικοί - Συνεργασία με ημεδαπές και ξένες βιβλιοθήκες, κέντρα ερευνών, μελετών και τεκμηρίωσης, εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και με άλλους οργανισμούς, ιδρύματα και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συλλογή, ταξινόμηση και τήρηση στοιχείων που ενδιαφέρουν την Ε.Σ.ΔΙ. και τις υπηρεσιακές μονάδες της. - Προμήθεια και ταξινόμηση των φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης. - Βιβλιοδεσία βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων. - Οργάνωση και λειτουργία αναγνωστηρίου και παραρτημάτων στις οργανικές μονάδες της Ε.Σ.ΔΙ. -Κατάρτιση καταλόγων καρτελλοθηκών και ηλεκτρονικού ευρετηρίου της βιβλιοθήκης.
Άρθρο 5
1.  
  Στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού και στα Τμήματα (α) Διοικητικού και (β) Οικονομικού, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Στο Τμήμα Βιβλιοθήκης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.
2.  
  Σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Σ.ΔΙ. αναπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ Α 37, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28).
Άρθρο 6 "Τοποθέτηση Προσωπικού"
1.  
  Η τοποθέτηση και η κατανομή των προϊσταμένων και του εν γένει προσωπικού της Ε.Σ.ΔΙ. ενεργείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά τους και αίρεται κάθε σχετική αμφισβήτηση. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ν. 2236/1994 «Εθνική Σχολή Δικαστών» (ΦΕΚ 146Α). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α).
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β)
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη για το 1996 του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 343.200 δραχμών για καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένων Τμημάτων που έχει εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό στο φορέα νομικών προσώπων με αριθμό 0230 και ΚΑΕ 0238. Από το έτος 1997 και εφεξής προκαλείται ετήσια δαπάνη δραχμών 440.000 περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους παραπάνω κωδικούς αριθμούς εξόδων.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 65/1996 μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημοσ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-06-14 Οργανωτική διάρθωση των Υπηρεσιακών μονάδων της . Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/118
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνική Σχολή Δικαστών. 1994/2236 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία