Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων είναι:
 1. το Μετρό Αθηνών, β) ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, γ) η Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων και η Περιφερειακή Οδός Υμηττού, δ) η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, ε) η Εγνατία Οδός, και στ) το Μετρό Θεσσαλονίκης
2.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων ανήκουν:
 1. Η διαμόρφωση των θέσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον τομέα των Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων.
 2. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ για την προώθηση του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής των Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων, η άσκηση της εποπτείας και η παρακολούθηση κάθε διαδικασίας αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκτέλεση των Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς και η εποπτεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
 3. Η αναγκαία στο πλαίσιο του ΥΠΕΧΩΔΕ συνεργασία με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και άλλων Οργανισμών σε ζητήματα αναγόμενα στα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα για το χειρισμό των σχετικών θεμάτων σύμφωνα με τις διαμορφωμένες θέσεις του ΥΠ.ΕΘ.Ο. ως συναρμοδίου Υπουργείου.
 4. Η άσκηση της εποπτείας στα νομικά πρόσωπα που εκτελούν ή διαχειρίζονται τα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα είτε κατά το στάδιο της κατασκευής είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας τους, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
 5. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής Υπουργών για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα
Άρθρο 3
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μεταφέρεται, με το προσωπικό της, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τον τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελέτης και Κατασκευής Μεγάλων Συγκοινωνιακών Έργων Νομού Αττικής» (ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής), που συστήθηκε με το Π.Δ. 91 /1991 (ΦΕΚ Α 42), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 513/1991 (ΦΕΚ Α 190). Στην ειδική αυτή Υπηρεσία υπάγεται κι η αρμοδιότητα των θεμάτων της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, καθώς και η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που εκτελεί το έργο της Εγνατίας Οδού, μετά την 31.12.1996. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137).
2.  
  Από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 91/1991 της ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής παραμένουν σ αυτή οι περιπτώσεις α - Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού -Σπάτων και β - η Περιφερειακή Οδός Υμηττού. Οι αρμοδιότητες για τα υπόλοιπα έργα που αναφέρονται στην Ίδια παράγραφο 1 του άρθρου 1 του αυτού Π.Δ/τος 91/1991 ασκούνται εφεξής από τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιε του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ Α 28).
3.  
  Στην αυτή ως άνω Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων μεταφέρεται με το προσωπικό της και η Δ/νση Έργων Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ του Π.Δ. 69/1988), η οποία μετονομάζεται σε Δ/νση Εποπτείας Νομικών Προσώπων και διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία ως ακολούθως:.
 1. Τμήμα εποπτείας νομικών προσώπων που εκτελούν τα έργα Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης και
 2. Τμήμα εποπτείας νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
 3. Γραφείο Γραμματείας
4.  
  Η αρμοδιότητα της Δ/νσης Εποπτείας Νομικών Προσώπων αφορά στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της, ως εξής:
 1. Τμήμα εποπτείας νομικών προσώπων που εκτελούν τα έργα Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπάγονται:
 2. Όλα τα θέματα που αφορούν στην άσκηση της εποπτείας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και σε όλα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα
 3. Τμήμα εποπτείας του νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στο οποίο υπάγονται:
 4. Όλα τα θέματα που αφορούν στην άσκηση της εποπτείας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και σε όλα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα
 5. Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο υπάγονται:
 6. Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων
5.  
  Αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής από τα ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. των σχετικών με τα θέματα προστασία Περιβάλλοντος διατάξεων καθίστανται οι οικείες υπηρεσίες της Γενικής Διευθύνσεως Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στις οποίες και έχουν κατά νόμο απονεμηθεί οι σχετικές αρμοδιότητες.
Άρθρο 4 "Συνιστώμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων συνιστάται ανεξάρτητο Γραφείο Χρονικού Προγραμματισμού Έργων, στο οποίο υπάγονται: Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και φορείς για την εφαρμογή χρονικού προγραμματισμού των έργων, με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και η παρακολούθηση εφαρμογής της σε όλα τα στάδια. Η κατάστρωση συνοπτικού διαγράμματος GΑΝΤΤ όλων των απαιτουμένων δραστηριοτήτων - εργασιών του έργου για εκτίμηση του συνολικού χρόνου και των τμηματικών προθεσμιών.
Άρθρο 5
1.  
  Για τα αντικείμενα της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων που αναφέρονται σε θέματα ποιότητας έργων, ή σε θέματα οικονομικά, νομοθετικά, διοικητικά ή σε θέματα εκπαίδευσης, πληροφορικής, οργάνωσης και εργαστηρίου Μεγάλων Έργων, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, Διοικητικού, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων. Οι Υπηρεσίες αυτές όταν χειρίζονται τα ανωτέρω αντικείμενα που αναφέρονται στα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα υπάγονται λειτουργικά στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων. Επίσης, οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων υπάγονται λειτουργικά στο Γενικό Γραμματέα ΣυγχρηματοδοτουμένωνΔημοσίων Έργων αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου β. Παράρτημα ΠΣΕΑ γ. Γραφείο Στατιστικής Υπηρεσίας δ. Γραφείο Τύπο και Δημοσίων Σχέσεων ε. Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων Ο όρος κατά περίπτωση «λειτουργικής» υπαγωγής των ανωτέρω υπηρεσιών στη νέα Γενική Γραμματεία κατ ουδέν θίγει την ιεραρχική υπαγωγή των Υπηρεσιών αυτών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ούτε αφορά στα θέματα της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπηρετούντων σ αυτές υπαλλήλων τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται αποκλειστικώς από τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
2.  
  Όπου απαιτούνται γνωμοδοτήσεις Τεχνικών Συμβουλίων αρμόδια είναι τα Τεχνικά Συμβούλια (Μελετών και Κατασκευών) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
Άρθρο 6
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του Νόμου 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 32 του Νόμου 2190/1994. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παράγραφος 9 του Νόμου 1558/1985.
2.  
  Η συμπληρωματική στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων γίνεται και με μετακίνηση από το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας των συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων μετά την αποπεράτωση των έργων ή εάν πλεονάζει μετά την αποπεράτωση ενός εκάστου Έργου επανέρχεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.
3.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγεται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 7 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 69/1988"
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 69/1988 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων"
1.  
  Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 1. Τμήμα Προγράμματος Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων
 2. Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων
 3. Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων
 4. Τμήμα Κτιριακών Έργων Αεροδρομίων και Λιμένων
 5. Γραφείο Γραμματείας
2.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 69/1988 καταργείται.
 1. Τμήμα Προγράμματος Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:
 2. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στα πλαίσια της πολιτικής των μεταφορών, όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τις ανάγκες εκτέλεσης λιμενικών έργων, σε συνδυασμό και με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 3. Η κατάρτιση ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εκτέλεσης των έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στα γενικά προγράμματα της ΓΓΔΕ.
 4. Ο προγραμματισμός έργων και μελετών βάσει των εγκρινόμενων πιστώσεων.
 5. Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος και οι ενέργειες για την τροποποίηση ή αναμόρφωσή του όταν παρίσταται ανάγκη.
 6. Η κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων έργων υποδομής αεροδρομίων βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους.
 7. Η επισήμανση τυχόν αναγκών συμπλήρωσης των μελετών από τεχνική ή συμβατική άποψη.
 8. Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων στο οποίο υπάγονται:
 9. Η εξέταση όλων των έργων Λιμένων από άποψη περιβάλλοντος.
 10. Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών λιμενικών έργων από την Κεντρική ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ ή με ανάθεση σε γραφείο μελετών, η κατάρτιση των αντιστοίχων συμβάσεων, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών.
 11. Η παροχή σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων.
 12. Η αντιμετώπιση θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στην έγκριση μελετών και κατασκευών ιδιωτικών λιμενικών έργων.
 13. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής και συντήρησης των λιμενικών έργων με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες και για την εξασφάλιση των πιστώσεων.
 14. Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
 15. Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
 16. Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
 17. Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.
 18. Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής των έργων.
 19. Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:
 20. Η εξέταση όλων των έργων αεροδρομίων από άποψη περιβάλλοντος σε συνεργασία με την ΥΠΑ.
 21. Η μέριμνα για την υλοποίηση της κατασκευής των έργων μέσω των περιφερειακών ή Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και την εξασφάλιση των πιστώσεων.
 22. Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
 23. Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
 24. Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
 25. Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής έργων.
 26. Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελουμένων έργων.
 27. Τμήμα Κτιριακών Έργων Αεροδρομίων και Λιμένων στο οποίο υπάγονται:
 28. Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των πολιτικών αεροδρομίων και λιμένων.
 29. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες κατ αναλογία του παραπάνω τμήματος γ.
 30. Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο υπάγεται:
 31. Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Δ/νσης, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων»
 • Τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 3, 29Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α 154) και του άρθρου 30 παράγραφος 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 6 και 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 (Α 43) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α 50).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α 245), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
 • Το Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 28) και 91/91 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 42Α).
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (21.500.000) περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τον ειδικό φορέα 31-120 και ΚΑΕ 0237 και για το καθένα από τα επόμενα έτη από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τους οικείους φορείς.
 • Την 263/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
Τροποποΐηση του Π.Δ. 91 /1991 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δηµοσίων γων (ΕΥΔΕ) για τη µελέτη και χατασκευή των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων Νοµού Αττικής». 1991/513 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/91 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 2016/4416 2016
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. 1997/334 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991». 2008/35 2008
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση τ[...]" 2010/81 2010
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012