Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 1. Να είναι άνδρες και γυναίκες Ελληνες πολίτες ή ομογενείς
 2. Ηλικία μέχρι 26 ετών.
 3. Ειδικά οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και Τ.Ε.Ι. μπορούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών.
 4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας 11 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας και οι γυναίκες να είναι τουλάχιστον 18 ετών
 6. Ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.60 μ. οι γυναίκες χωρίς υποδήματα, στηθική περίμετρο οι άνδρες 0,85 μ.
 7. Να έχουν σωματική ικανότητα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε σχολές του στρατού ξηράς
 8. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα
 9. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 10. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 11. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 12. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους
 13. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
2.  
  Ο αριθμός αυτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτεται κατά κατηγορίες και σε ποσοστό για κάθε κατηγορία που καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού με τον περιορισμό ότι το ποσοστό της κατηγορίας Δ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% των κατατασσομένων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Από τους υποψηφίους που έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από τους υποψηφίους που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ειδικότητας - Τεχνολόγου Μηχανολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρονικής, Τεχνολόγου Μηχανολογικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνολόγου Οχημάτων, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Νοσηλευτών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής και επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Γ και άνω. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Από τους υποψηφίους τεχνίτες των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών αποφοίτων Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. Από Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Φανοποιούς απόφοιτους Μέσης ή Κατώτερης αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής του κλάδου αυτοκινήτου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης που έχουν τρία (3) χρόνια πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, που πιστοποιείται με βεβαίωση του εργοδότη και παράλληλη προσκόμιση βιβλιαρίου του ΙΚΑ. Για τη συμπλήρωση του ποσοστού που καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης για την κατηγορία αυτή οι τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων θα λαμβάνονται κατ ισομοιρία. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ποσοστού που αναλογεί σε κάποια ειδικότητα αυτό συμπληρώνεται από τεχνίτες των ειδικοτήτων Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ισότιμης του Λυκείου και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο, αποδεικνυόμενη από βιβλιάριο ασφάλισης του Ν.Α.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΑπό υποψηφίους Μουσικούς Μπάντας τουλάχιστον αποφοίτους Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής, των οποίων οι μουσικές γνώσεις πιστοποιούνται με βεβαίωση Ωδείου ή Φιλαρμονικής.
3.  
  Είναι δυνατόν κατά τους διαγωνισμούς για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών να μην προκηρύσσεται ποσοστό θέσεων για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων αλλά για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών, με εξαίρεση την κατηγορία Δ, όπου η προκήρυξη του ελάχιστου ποσοστού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι υποχρεωτική. Ποσοστό της κατηγορίας Ε προκηρύσσεται για τις πόλεις όπου εδρεύουν πυροσβεστικά Συνεργεία, της κατηγορίας ΣΤ για τις πόλεις όπου υπάρχουν Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και της κατηγορίας Ζ μόνον για την πόλη της Αθήνας. Το ποσοστό της κατηγορίας Ζ προσδιορίζεται από την προκήρυξη κατά όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες της Μουσικής Μπάντας του Σώματος. Σε διαγωνισμό για κατάταξη στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών οι υποψήφιοι άνδρες εκτός των ανωτέρω προσόντων θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και να είναι κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα.
4.  
  Για κάθε μία από τις προκηρυχθείσες κατηγορίες συντάσσονται από την επιτροπή κατάταξης πίνακες υποψηφίων κατά πόλεις, αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους πίνακες αυτούς διορίζονται κατά σειρά επιτυχίας μέχρι να συμπληρωθούν τα ποσοστά που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με την αλληλοσυμπλήρωση των πινάκων στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσής τους από υποψηφίους ή σε περίπτωση εξάντλησής τους.
Άρθρο 2 "Διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"
1.  
  Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσεται πανελλήνιος διαγωνισμός για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων των Υπηρεσιών αυτού κατά πόλη. Ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από γυναίκες υποψήφιες.
2.  
  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Υπηρεσίες μίας μόνο πόλης. Πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις οποίες οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ αυτές. Ειδικά για τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών κενές θεωρούνται οι θέσεις αυτών που δεν μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου και ηλικία μικρότερη των 35 ετών.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι με το διαγωνισμό της προηγούμενης παραγράφου πυροσβεστικοί υπάλληλοι υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα (1) έτος σε μία από τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά και θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στις Υπηρεσίες της πόλης στην οποία διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται απ αυτήν παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται γι αυτούς από τον κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού
Άρθρο 3
1.  
  Ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι θέσεις κατά φύλο που θα καλυφθούν κατά πόλη και κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη σχετική μ αυτόν λεπτομέρεια. Περίληψη της απόφασης αυτής ανακοινώνεται στα καταστήματα όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες της πρωτεύουσας και στις εφημερίδες της έδρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση τοπικού διαγωνισμού. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
2.  
  Οι ιδιώτες που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλουν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του τόπου καταγωγής ή διαμονής τους μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού:
 1. Αίτηση σύμφωνα με το καθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή.
 3. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 5. Επικυρωμένα αντίγραφα στρατολογίας τύπου Α, του τίτλου σπουδών τους, των πτυχίων ξένων γλωσσών, της επαγγελματικής άδειας οδηγού, για τους επιθυμούντες να καταταγούν ως οδηγοί και πιστοποιητικών προϋπηρεσίας για τις κατηγορίες που απαιτείται.
 6. Προκειμένου για αθλητές του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος πιστοποιητικό της οικείας ομοσπονδίας του αθλήματος ή της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.
 7. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο απαιτείται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού.
 8. Οι υποψήφιοι που κατάγονται ή διαμένουν σε οικισμούς όπου δεν υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταθέτουν τις αιτήσεις στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου καταγωγής ή διαμονής τους.
3.  
  Οι Διοικητές ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των Υπηρεσιών που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων:
 1. Ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Μετρούν το ανάστημα και τη στηθική περίμετρο των υποψηφίων και συντάσσουν για τον καθένα σχετική βεβαίωση που επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά τους
 3. Επιστρέφουν, με έγγραφό τους που κοινοποιείται και στην Επιτροπή Κατάταξης, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
 4. Γνωστοποιούν εγγράφως στους υποψηφίους την ημερομηνία και τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις, που έχουν προκαθορισθεί από την Επιτροπή Κατάταξης και υποβάλλουν σαυτήν τα δικαιολογητικά το ταχύτερο
Άρθρο 4 "Επιτροπή Κατάταξης - εξετάσεις και βαθμολογία υποψηφίων"
1.  
  Για την εξέταση των υποψηφίων και τη σύνταξη των προβλεπομένων στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος πινάκων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Επιτροπή Κατάταξης που αποτελείται από έναν (1) Αρχιπύραρχο ή Πύραρχο ως Πρόεδρο και δύο (2) ακόμα ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται Πυραγός. Το έργο της επιτροπής στις περιπτώσεις που απαιτείται, βοηθούν αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζονται για το σκοπό αυτό με διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
2.  
  Οι υποψήφιοι αρχικά εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών ως εξής:
 1. Οσοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εξετάζονται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Νομού Αττικής
 2. Οσοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας εξετάζονται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης
 3. Οσοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου εξετάζονται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πάτρας.
 4. Εάν κάποιο από τα τρία μέλη της Επιτροπής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το αρμόδιο όργανο συγκρότησης της Επιτροπής με Υγειονομικό Αξιωματικό του Σώματος και μόνο για την εξέταση των υποψηφίων δοκίμων πυροσβεστών.
 5. Οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών εξετάζουν τους υποψήφιους μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων).
 6. Η γνωμοδότηση των Υγειονομικών Επιτροπών για την καταλληλότητα ή μη κάθε υποψηφίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κατάταξης και επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά τους.
 7. Υποψήφιοι που κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών του διαγωνισμού με πρακτικό των ανωτέρω Υγειονομικών Επιτροπών που τοιχοκολλείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην έδρα της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις.
3.  
  Για την εξακρίβωση των σωματικών δυνατοτήτων και της αντοχής τους οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται στις πόλεις όπου οι υποψήφιοι εξετάσθηκαν από τις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελούνται από έναν Αντιπύραρχο ή Επιπυραγό Γ.Υ., ως πρόεδρο και δύο κατώτερους αξιωματικούς Γ.Υ. ως μέλη. Ως Γραμματέας ορίζεται κατάλληλος βαθμοφόρος του Σώματος. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα: (1) Αλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. για τους άνδρες και 2,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). (2) Αλμα σε ύψος τουλάχιστον 1 μ. για τους άνδρες και 0,80 για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). (3) Δρόμος 1000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες σε χρόνο τουλάχιστον 4 και20 (μία προσπάθεια). (4) Βάδισμα σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων, πλάτους οκτώ (8) εκατοστών και ύψους ενός μέτρου από το έδαφος και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις χωρίς πτώση. Επιτρέπεται μία μόνο προσπάθεια. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν έστω και σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες κρίνονται ως μη ικανοί και αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών με πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών που τοιχοκολλείται στην έδρα της Υπηρεσίας όπου διενεργούνται οι εξετάσεις και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κατάταξης. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης του υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιαστεί κώλυμα εξέτασης του, η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών δύναται να αναβάλει για μία φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών.
4.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία και πόλη η Επιτροπή κατάταξης ενεργεί ως εξής:
 1. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Α και Β γίνεται ξεχωριστά κατά κατηγορία με βάση το βαθμό του πτυχίου τους, στον οποίο προστίθενται μία (1) μονάδα για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον ενός έτους και μιάμισυ (1,5) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μία (1) μονάδα για όποιον κατέχει πτυχίο επιπέδου LΟWΕR για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες.
 2. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 3. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 5. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 6. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 7. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Γ, ΣΤ και Ζ γίνεται ξεχωριστά κατά κατηγορία με βάση το γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου.
 8. Στο βαθμό αυτό προστίθεται μιάμισυ (1,5) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μία (1) μονάδα για όποιον κατέχει πτυχίο επιπέδου LΟWΕR για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες.
 9. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 10. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό στο απολυτήριο του Λυκείου.
 12. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας ή Εκθεσης, των Αρχαίων, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας του τίτλου σπουδών τους.
 13. Σε περίπτωση που στο απολυτήριο τίτλου σπουδών δεν υπάρχει βαθμός σε κάποιο από τα μαθήματα αυτά λαμβάνεται ο μέσος όρος των υπολοίπων από αυτά τα μαθήματα και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά.
 14. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 15. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της κατηγορίας Δ γίνεται με βάση το βαθμό του τίτλου σπουδών τους στον οποίο προστίθεται μιάμισυ (1,5) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μία (1) μονάδα για όποιον κατέχει πτυχίο επιπέδου LΟWΕR για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες.
 16. Στο άθροισμα των ανωτέρω βαθμολογιών προστίθενται πέντε (5) μονάδες για τον κάθε υποψήφιο που έχει επαγγελματική άδεια οδηγού Ε κατηγορίας ή τρεις (3) μονάδες για τον υποψήφιο που κατέχει άδεια Δ κατηγορίας.
 17. Επίσης στους ανωτέρω βαθμούς προστίθεται μία (1) μονάδα για κάθε πλήρες έτος προϋπηρεσίας που έχει ο υποψήφιος μετά τη χρονολογία απόκτησης άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ κατηγορίας.
 18. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 19. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 20. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που κατέχει άδεια μεγαλύτερης κατηγορίας.
 21. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 22. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 23. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της κατηγορίας Ε γίνεται χωριστά κατά ειδικότητες, αφού προστεθούν στο γενικό βαθμό του απολυτηρίου του Τεχνικού Λυκείου ή του πτυχίου της Τεχνικής Σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει, μιάμισυ (1,5) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μία (1) μονάδα για όποιον κατέχει πτυχίο επιπέδου LΟWΕR για την αγγλική ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες.
 24. Στο άθροισμα των ανωτέρω βαθμολογιών προστίθενται δύο (2) μονάδες σ όποιον υποψήφιο έχει απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή πτυχίου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 25. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 26. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 27. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται σε σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που κατέχει απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 28. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που έχει μεγαλύτερη προϋπηρεσία και σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά.
 29. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
5.  
  Στους υποψηφίους των κατηγοριών Γ έως και Ζ που, εκτός του υποχρεωτικού τίτλου σπουδών που απαιτείται για την κατηγορία τους, κατέχουν και αναγνωρισμένο από το Κράτος πτυχίο άλλης Σχολής διετούς φοιτήσεως και άνω προστίθεται στη βαθμολογία τους μία (1) μονάδα
6.  
  Η προϋπηρεσία των υποψηφίων, προκειμένου να βαθμολογηθεί, πρέπει να βεβαιώνεται από το Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών, για όσους είναι ασφαλισμένοι σ αυτό και για όσους είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο Επιθεώρησης Εργασίας, που πιστοποιείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος εργάσθηκε με την ιδιότητα του οδηγού και παράλληλη προσκόμιση αντιγράφου του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5
1.  
  Στους διαγωνισμούς για κατάταξη περισσοτέρων των διακοσίων δοκίμων πυροσβεστών σε μία πόλη, αριθμός μέχρι δέκα (10) καλύπτεται από αθλητές, εκ των αναφερομένων στα άρθρα 22 και 23 του Ν.2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/Α), οι οποίοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψηφίους, εκτός από το όριο ηλικίας, που γι αυτούς ορίζεται το 30ο έτος. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ως άνω αριθμό, προηγούνται όσοι επιτυγχάνουν διάκριση, κατά σειρά σε διοργανώσεις ολυμπιακών, παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών αγώνων ή καταρρίπτουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση και ακολουθούν κατά σειρά, όσοι επιτυγχάνουν διάκριση σε διοργάνωση Μεσογειακών ή Βαλκανικών αγώνων ή καταρρίπτουν ή ισοφαρίζουν πανελλήνια επίδοση. Εάν οι υποψήφιοι έχουν πετύχει διάκριση σε ίδια διοργάνωση, προηγούνται εκείνοι που καταλαμβάνουν την καλύτερη θέση και μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια θέση όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.
Άρθρο 6
1.  
  Μετά το τέλος των διαδικασιών του άρθρου 4, η Επιτροπή Κατάταξης συντάσσει τους εξής πίνακες:
 1. Επιτυχόντων με σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία και κατά πόλη στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι βαθμολογίες του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 4.
 2. Αποτυχόντων στις αθλητικές δοκιμασίες και κριθέντων υγειονομικά ακατάλληλων
 3. Μη παρουσιασθέντων για εξέταση
2.  
  Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες επιτυχόντων αναγράφεται η βαθμολογία κάθε υποψηφίου, τα μόρια που συγκεντρώνει και τα πρόσθετα προσόντα του, όταν ζητούνται από την προκήρυξη και έχουν δηλωθεί από τον υποψήφιο. Οι πίνακες αυτοί τοιχοκολλούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και κάθε υποψήφιος που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα οποία δεν έχουν υπολογισθεί ορθά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπηρεσιακά στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει στην εξέταση της βασιμότητας αυτών και αν απαιτείται ενεργεί τις διορθωτικές πράξεις γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόμενο την απόφασή του.
3.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. Εκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 7
1.  
  Μετά τη δημοσίευση των πινάκων επιτυχόντων, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καλεί τους επιτυχόντες ονομαστικά, κατά κατηγορία και πόλη, τον απαιτούμενο αριθμό για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους
2.  
  Αν σε μία πόλη ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των προκηρυχθεισών θέσεων, καλούνται για συμπλήρωση των θέσεων αυτών ισάριθμοι επιτυχόντες της ίδιας κατηγορίας από την πλησιέστερη πόλη, εφόσον το επιθυμούν και αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων λόγω απροθυμίας των κληθέντων, καλείται από επιτυχόντες της ίδιας πόλης ανάλογος αριθμός μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα επιτυχόντων. Αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία από την αμέσως πλησιέστερη προς την πόλη για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και ούτω καθ εξής μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις.
3.  
  Για τον υπολογισμό του αριθμού των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού που προκηρύχθηκαν, λαμβάνεται υπόψη κατά πόλη και κατηγορία και το ποσοστό των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπεται από την παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 53/1989 (Α 26). Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά προκύπτει πέραν του ακεραίου και κλασματικό υπόλοιπο μεγαλύτερο του μισού της μονάδας, υπολογίζεται η αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, ενώ αν το υπόλοιπο είναι ίσο ή μικρότερο του μισού της μονάδας δεν υπολογίζεται. Αν κατά τον παραπάνω υπολογισμό δεν προκύπτει ακέραιος αλλά μόνον κλασματικός αριθμός, αυτός υπολογίζεται ως μονάδα. Οταν η προκηρυχθείσα θέση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες είναι μία (1), στη θέση αυτή διορίζεται ο υποψήφιος στον οποίον έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις και έχει την καλύτερη σειρά επιτυχίας από τους άλλους υποψήφιους που εμπίπτουν σε αυτές. Εάν το προβλεπόμενο από τις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους που δεν εμπίπτουν σ αυτές.
4.  
  Οι κατατασσόμενοι, κατά την προσέλευσή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Την αστυνομική τους ταυτότητα
 2. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 4. Τα υπό στοιχεία (β) και (γ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία κατάταξης·.
5.  
  Οι κατατασσόμενοι πριν την ορκωμοσία τους παραπέμπονται, από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, σε στρατιωτικό νοσοκομείο για κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε στρατιωτικές σχολές. Οσοι κριθούν με γνωμάτευση της ανωτέρω Υγειονομικής Επιτροπής υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τους πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται η απόφαση διορισμού τους με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Το ίδιο γίνεται και για αυτούς που προσκομίζουν ελλειπή ή ανακριβή δικαιολογητικά.
6.  
  Οσοι κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι και τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη και έγκυρα δίνουν τον όρκο του Δημόσιου Υπάλληλου ενώπιον του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αρχίζουν την εκπαίδευσή τους στο Τμήμα Δοκίμων Πυροσβεστών
7.  
  Οσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν του δικαιώματος της κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης για κατάταξη κρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη.
8.  
  Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη καθώς και εκείνων που ο διορισμός τους ανακλήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται με πρόσκληση ισάριθμων υποψηφίων από τους οικείους πίνακες κατά σειρά επιτυχίας
9.  
  Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού μπορεί να ελέγχει με έγγραφό του, προς τις εκδούσες αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογητικών στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολόγηση των υποψηφίων που επελέγησαν για κατάταξη
10.  
  Δόκιμοι Πυροσβέστες οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, με ψευδή ή ανακριβή δικαιολογιτικά εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Άρθρο 8 "Καταστροφή δικαιολογητικών"
1.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 9 "Μεταθέσεις"
1.  
  Οι μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις: α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. β. Λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία. γ. Για λόγους υγείας. δ. Λόγω σπουδών. ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. στ. Λόγω συνυπηρέτησης ή κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης. ζ. Λόγω δυσμενούς κρίσεως. η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.
Άρθρο 10 "Τοποθετήσεις - μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων"
1.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μπορούν να υπηρετήσουν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους και Υπαξιωματικούς αποφοίτους Παραγωγικής Σχολής κατά περίπτωση, σε οργανικές θέσεις κατώτερες του βαθμού τους, εφόσον με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον, με τον περιορισμό ότι, οι Αξιωματικοί επιτρέπεται να υπηρετούν σε θέση που προβλέπεται για τον προηγούμενο βαθμό τους, μόνο όταν άλλος συνάδελφός τους του βαθμού αυτού δεν επιθυμεί να υπηρετήσει στη θέση αυτή και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.
Άρθρο 11 "Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία."
1.  
  Η συνολική υπηρετούσα δύναμη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται, τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας Τάξης Υπηρεσίες, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθμούς στους αξιωματικούς και με την υποχρέωση για τους υπαλλήλους από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω όπως στις μάχιμες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων. Με βάση την κατανομή αυτή διενεργούνται οι μεταθέσεις του προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. Τυχόν υπεράριθμοι υπάλληλοι μετατίθενται υποχρεωτικά ως εξής: Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 3 του παρόντος στην πόλη που υπηρετούν, απ αυτούς δε προτιμούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. Αν πρόκειται να μετατεθούν ως υπεράριθμοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 3 του παρόντος και προκύπτει ανάγκη να γίνει επιλογή μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων ή μεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων, τότε η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με βάση τα λιγότερα μόρια που διαθέτουν. Αν υπάρχουν υπεράριθμοι που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 3 του παρόντος, τότε μετατίθενται οι υπάλληλοι που έχουν τα λιγότερα μόρια, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν διετία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους μεταθέσεων στην πόλη που υπηρετούν, από αυτούς δε προτιμούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων.
1.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του δηλώσει τόπο συμφερόντων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν άπαξ δήλωση προτίμησης της πόλης, στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει.
 1. Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
 3. Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του.
 4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (γ) οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία.
 5. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή.
 6. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων.
 7. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του.
 8. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 9. Σε περίπτωση κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποία υπάγεται διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
 10. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.
 11. Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 12. Θανάτου συζύγου.
 13. Απόκτησης πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη.
 14. Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 15. Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
 16. Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του.
 17. Ως πόλη, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 18. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.
 19. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους.
 20. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κατάταξης (π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους. 2.
Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος πυροσβεστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει:.
Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία
Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
Την πόλη στην οποία έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός τους, του γεγονότος αποδεικνυομένου με δημόσια έγγραφα. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α και γ οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν υποβληθούν νέες. Αλλαγή της πόλης των συμφερόντων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου στις περιπτώσεις γάμου του υπαλλήλου, απόκτησης πρώτης κατοικίας από τον υπάλληλο ή τη σύζυγό του σε διαφορετική πόλη, λύσης του γάμου του ή θανάτου της συζύγου του. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους.
3.  
  Επιπυραγοί που συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχή έτη και οι νεώτεροι τους στο βαθμό αξιωματικοί έξι (6) συνεχή έτη καθώς και Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες που συμπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποια πόλη από τους επιθυμούντες να μετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 18 του παρόντος. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων, μετατίθενται οι νεότεροι απ αυτούς ως προς την αρχαιότητα. Μεταθέσεις από τον τόπο συμφερόντων του υπαλλήλου για πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα απ αυτόν καθώς και μεταθέσεις για οπουδήποτε, εφόσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) μήνες και ο υπάλληλος επέστρεψε στον τόπο των συμφερόντων του, δεν διακόπτουν τον χρόνο του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
4.  
  Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή πρόκειται να δημιουργηθούν σ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη συμφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων μετατίθενται οι αρχαιότεροι απ αυτούς.
5.  
  Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν όσοι υπάλληλοι έχουν τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές θέσεις. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που πρόκειται να μετατεθούν από Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ζητήσουν να υπηρετήσουν, σε πόλη της επιθυμίας τους, εφόσον σ αυτή υπάρχουν κενές θέσεις προσωπικού, με βάση τα μόρια που διαθέτουν, άλλως η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη που υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, των εχόντων τα λιγότερα μόρια μετατιθεμένων στις πιο απομακρυσμένες Υπηρεσίες. Οι μετατιθέμενοι κατά τον τρόπο αυτό υπάλληλοι έχουν δικαίωμα μετάθεσης για άλλη πόλη μετά την πάροδο διετίας.
6.  
  Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας μετατίθενται υποχρεωτικά, κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων στην πόλη των συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη προτίμησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον ανάλογο αριθμό μορίων. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους υπαλλήλους που δεν επιθυμούν τη μετάθεσή τους. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών και ελευθερίας γιατρού αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού υπάλληλος φοιτήσει στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε σχολεία και κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από επιθυμία του ή απόσπαση με αίτησή του ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του έτους.
7.  
  Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν περισσότερο από ένα έτος στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, δεν μετατίθενται για δεύτερη φορά σ οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον ομοιόβαθμοι ή νεότεροί τους δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν τη μετάθεση.
8.  
  Ο χρόνος των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους του Υπαλλήλου αφαιρείται για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος των αποσπάσεων που έγιναν με αίτηση του Υπαλλήλου, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, δεν αφαιρείται από τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και για τον υπολογισμό του χρόνου συμπλήρωσης διετίας, όπου αυτή απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 12
1.  
  Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του, πάσχει από δυσίατο νόσημα και αποδεδειγμένα στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει η αναγκαία υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος και για πόλη όπου υπάρχει η υποδομή αυτή. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του υπαλλήλου.
2.  
  Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο υπάλληλος
3.  
  Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους λογίζονται στην πόλη που μετατέθηκαν ως υπεράριθμοι και όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ όπου προήλθαν, εκτός αν επιθυμούν να μετατεθούν αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται για λόγους υγείας δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σ αυτή, της πόλης αυτής λογιζομένης ως πόλης συμφερόντων του και για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος.
4.  
  Αξιωματικοί που βρίσκονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου μπορούν να υπηρετούν ως υπεράριθμοι σε Υπηρεσίες που προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού τους, με τον περιορισμό ότι σε κάθε Πυροσβεστικό Σταθμό θα υπηρετεί ένας εξ αυτών και δύο σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Περιφερειακή Διοίκηση
Άρθρο 13 "Μεταθέσεις λόγω σπουδών"
1.  
  Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου σε δημόσια Ανώτατη Σχολή ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο έτη, τα έτη φοίτησης υπολογιζόμενα από της εγγραφής. Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση που στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Μετάθεση για σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ αυτήν με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται λόγω σπουδών δεν λαμβάνει μόρια, για όσο διάστημα υπηρετεί σαυτή, της πόλης λογιζομένης ως πόλης συμφερόντων του. Οταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 14 "Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου"
1.  
  Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
Άρθρο 15
1.  
  Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης καθώς και με υπάλληλο που δεν μετατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Διατάγματος. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται, αν δεν παρέλθει έτος από την προηγούμενη μετάθεση.
2.  
  Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
 1. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους.
 2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους και μπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, προσμετρουμένου και του χρόνου που διήνυσε στην προηγούμενη Υπηρεσία.
 3. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλη των συμφερόντων τους
3.  
  Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία της συζύγου, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 4 του Ν. 286/76 (Α 78). Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τη σύζυγό του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόρια λογιζομένης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του.
4.  
  Επιτρέπεται η συνυπηρέτηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων οπουδήποτε με σύζυγό τους πυροσβεστικό ή πολιτικό υπάλληλο του Σώματος. Στις περιπτώσεις που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ο νεότερος ακολουθεί υποχρεωτικά τον αρχαιότερο. Σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων είναι πυροσβεστικός υπάλληλος και ο άλλος πολιτικός υπάλληλος του Σώματος, ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό υπάλληλο.
Άρθρο 16 "Μεταθέσεις λόγω προαγωγής - μεταθέσεις συνεπεία δυσμενούς κρίσης."
1.  
  Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους και αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις. Στην περίπτωση που λόγω προαγωγής υπάρξουν ομοιόβαθμοι υπεράριθμοι σε κάποια πόλη και ορισμένοι απ αυτούς πρέπει να μετατεθούν, μετατίθενται αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4ετία ή 6ετία, άλλως οι νεοπροαχθέντες.
Άρθρο 17 "Τοποθετήσεις των εξερχομένων από την Πυροσβεστική Ακαδημία"
1.  
  Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από το Τμήμα Δοκίμων Πυροσβεστών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Α Κεφαλαίου του παρόντος διατάγματος. Επιπλέον οι διοριζόμενοι στο εξής Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών υπηρετούν υποχρεωτικά εντός της πρώτης δεκαετίας της σταδιοδρομίας τους στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγρ. 6 του άρθρου 10, για ένα έτος, εφόσον υπάρχουν σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες προηγουμένων εκείνων που είναι άγαμοι.
2.  
  Οι Αρχιπυροσβέστες που εξέρχονται από το Τμήμα Αρχιπυροσβεστών τοποθετούνται εκ νέου στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν και έχουν γι αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 31 Αυγούστου του έτους των μεταθέσεων
3.  
  Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από το Τμήμα Ανθυποπυραγών τοποθετούνται, εφόσον έχουν προηγουμένως εξετασθεί οι αιτήσεις μεταθέσεων των παλαιοτέρων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών, σε θέσεις του βαθμού τους
4.  
  Ανθυποπυραγοί δεν επιτρέπεται να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στα Γραφεία των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στις Ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος εκτός των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
5.  
  Οι τοποθετήσεις των εξερχομένων από όλα τα Τμήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποφασίζονται από τα Συμβούλια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 18
1.  
  Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. β. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου. γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη συμφερόντων του. δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου. ε. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου.
2.  
  Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:
 1. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σαυτές ενάμισυ (1,5) μόριο.
 2. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων νήσων και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν δύο και μισό (2,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές.
 3. Οσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές.
 4. Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας.
 5. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.
 6. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια στο διάστημα που εκτίει ποινή αργίας.
 7. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθμολογούνται με δέκα (10) μόρια για τη σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο παιδί, είκοσι (20) για το δεύτερο παιδί και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά.
 8. Ως μέλη της οικογένειάς του υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
 9. Η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου και γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος.
 10. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών λαμβάνουν επιπλέον δέκα (10) μόρια.
 11. Επίσης οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον μόρια για κάθε παιδί τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους.
 12. Προκειμένου περί Σχολών της ημεδαπής προϋπόθεση για την επί πλέον βαθμολόγηση είναι η έδρα της Σχολής να μη συμπίπτει με την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.
 13. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισμού μορίων με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως εγγράφως, διαφορετικά τιμωρείται πειθαρχικά.
 14. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη των συμφερόντων τους, της κάθε μετάθεσης υπολογιζομένης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής:
 15. (1) Στην πόλη των συμφερόντων τους 0 μόρια (2) Από 51-100χλμ. 20 μόρια (3) Από 101 - 250 χλμ. 40 μόρια (4) Από 251 - 500 χλμ. 60 μόρια (5) Από 501 και άνω 80 μόρια.
 16. Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων.
 17. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από το συνυπολογισμό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται.
 18. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου - Αντιρρίου και Ακτίου -Πρέβεζας.
 19. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στην πόλη των συμφερόντων του, για κάθε μετάθεση του ο υπάλληλος, βαθμολογείται για την πρώτη με τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη με πενήντα (50) μόρια και εβδομήντα πέντε (75) μόρια για κάθε επιπλέον μετάθεση.
 20. Ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων της περίπτωσης αυτής θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης των συμφερόντων του.
 21. Δεν θεωρείται μετάθεση για τον υπολογισμό μορίων, για την περίπτωση αυτή, μετάθεση που διήρκησε λιγότερο από έξι (6) μήνες.
 22. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας του ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο
3.  
  Δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε πόλη που συμπίπτει με την πόλη των συμφερόντων του, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος φοίτησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στα Τμήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πραγματοποιούνται με αίτηση τους.
4.  
  Δεν θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για τις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οι μεταθέσεις προς την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου και εκείνες που έγιναν από την πόλη συμφερόντων για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα απ αυτήν ή εκείνες που έγιναν απ οπουδήποτε για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα από την πόλη συμφερόντων του
Άρθρο 19
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και κοινοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για δε τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια, συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το μεν πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, για δε το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις που αφορούν τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.  
  Κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται οι εξής πίνακες:
 1. Πίνακας των κενών θέσεων, κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων.
 2. Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις που προκύπτουν από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από εκείνη που αναφέρεται στην Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος καθώς και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν λόγω μεταθέσεων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 11 χρόνο στην Υπηρεσία αυτή.
 3. Πίνακας μεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
 4. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος μέχρι 10 Φεβρουαρίου.
 5. Ενστάσεις κατά του πίνακα μεταθέσεων μπορούν να υποβληθούν, από κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση του.
 6. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συμβούλια μεταθέσεων μέχρι 10 Μαρτίου τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ως τις 30 Μαρτίου.
4.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους αυτού συμπληρώνουν διετία στην πόλη που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη που επιθυμούν να μετατεθούν. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι διαλαμβανόμενοι στις παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του παρόντος υπάλληλοι.
5.  
  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και του πίνακα μεταθέσεων των Υπαλλήλων ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Η σειρά στη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής: Πρώτα αποφασίζονται οι μεταθέσεις των υπεράριθμων υπαλλήλων, ακολούθως εκείνων που συμπληρώνουν 4ετία, 6ετία ή 8ετία κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3του άρθρου 11 σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες αιτήσεις και τέλος οι μεταθέσεις σε θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις και με βάση τα λιγότερα μόρια. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται υποχρεωτικά μέχρι 31 Αυγούστου.
6.  
  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων για την κάλυψη κενών θέσεων Υπηρεσιών τότε μετατίθενται υποχρεωτικά προς αυτές εκείνοι οι υπάλληλοι που έχουν δηλώσει τις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών αυτών ως πόλεις συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην πόλη που υπηρετούν και αν πάλι υπάρξουν κενές θέσεις οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων ως εξής:
 1. Καλούνται, κατά βαθμό και ειδικότητα ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον πίνακα μεταθέσεων και συμπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 31 Αυγούστου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση.
 2. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης προτίμησης και ο υπάλληλος που μετατίθεται με τη διαδικασία αυτή λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό αυτό μόρια.
 3. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει.
 4. Αν για κάποια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ αυτήν, τότε μετατίθενται εκείνοι που έχουν τα περισσότερα μόρια οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία.
 5. Ειδικά για την κάλυψη κενών θέσεων Επιπυραγών και Πυραγών για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις μετατίθενται ανεξαρτήτως μορίων οι μη έχοντες μετατεθεί καθ όλη τη σταδιοδρομία τους, εξαιρέσει εκείνων που υπηρετούν στις οριζόμενες από την παράγρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος Υπηρεσίες, προηγουμένων εκείνων που έχουν τα λιγότερα μόρια.
 6. Μη υπαρχόντων τέτοιων περιπτώσεων η κάλυψη των θέσεων γίνεται με τη διαδικασία των περιπτώσεων α και β της παρούσας.
6γ.  
  Αν εξακολουθούν και πάλι να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων, κατά σειρά αρχαιότητας, από υπαλλήλους των Υπηρεσιών που έχουν υπεράριθμους υπαλλήλους. Ειδικότερα, καλούνται, κατά βαθμό και κατηγορία, ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, οι οποίοι εντάσσονται κατά σειρά στις παρακάτω οικογενειακές καταστάσεις.άγαμοι, έγγαμοι, γονέας με ένα ανήλικο παιδί, γονέας με δύο ανήλικα παιδιά. Μεταξύ υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα από τον πίνακα μεταθέσεων, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση. Με βάση τις δηλώσεις αυτές οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποιες Υπηρεσίες υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ’ αυτήν, τότε μετατίθενται οι αρχαιότεροι κατά σειρά αποφοίτησης, οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία από αυτές που οι κενές τους θέσεις πρόκειται να πληρωθούν με την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Υπηρεσίες με υπεράριθμους υπαλλήλους ή αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων, καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα, σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Οι υπάλληλοι που θα μετατεθούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών και των υφιστάμενων Υπηρεσιών αεροδρομίων εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του παρόντος κανονισμού για τρία (3) έτη. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δύνανται να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, εφόσον το επιθυμούν και οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν .
7.  
  Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Εκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:.
 1. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που λειτουργεί για πρώτη φορά
 2. Λόγω προαγωγής, κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας
 3. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου
 4. Για λόγους υγείας
 5. Λόγω δυσμενούς κρίσεως
 6. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους
 7. Λόγω υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή συνυπηρέτηση
 8. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.
 9. Για τις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά προηγούνται στην ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων, ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν ως πόλη συμφερόντων, πόλη που ευρίσκεται εντός του Νομού στον οποίον πρόκειται να λειτουργήσει η νέα Υπηρεσία και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ή αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των θέσεων, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
 10. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γιαυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 11. Αν δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, τότε μετατίθενται σε Υπηρεσίες, όπου εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.
8.  
  Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους με οποιοδήποτε τρόπο μετατιθεμένους δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα πορείας στους υπαλλήλους που μετατίθενται χορηγούνται την 1η και την 16η εκάστου μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται 10 ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από 5.
9.  
  Εκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του ΠΑΣΧΑ και ενός 15νθημέρου μετά το ΠΑΣΧΑ
Άρθρο 20
1.  
  Αποσπάσεις υπαλλήλων επιτρέπονται για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών ή μετά από αιτήσεις υπαλλήλων. Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις ενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους από τις Υπηρεσίες που πρόκειται να γίνουν αποσπάσεις, αποσπώνται οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σύγκριση με τους ομοιόβαθμούς τους που υπηρετούν στην ίδια Υπηρεσία, τα λιγότερα μόρια. Στις περιπτώσεις που η απόσπαση ενεργείται για υπηρεσιακούς λόγους ο υπάλληλος στην Υπηρεσία που αποσπάται λαμβάνει μόρια κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου ο οποίος στο διάστημα από 31 Αυγούστου εκάστου έτους μέχρι τις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις συμπληρώνει το χρόνο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος.
2.  
  Οι αποσπάσεις με βάση τις τυχόν υπάρχουσες αιτήσεις υπαλλήλων ικανοποιούνται, εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα αποσπασθούν και εφόσον οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται στις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις. Οι αποσπάσεις με αίτηση του υπαλλήλου μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών και επιτρέπεται μία ανά διετία.
3.  
  Οι αποσπάσεις του παρόντος άρθρου, από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι και του Επιπυραγού, γίνονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για δε τους λοιπούς Αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών κάθε έτους, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος και μετάταξης του υπαλλήλου στην κατηγορία των ειδικών υπηρεσιών, που διαρκούν μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις. Προκειμένου να λειτουργήσει παράρτημα του Τμήματος Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε πόλη εκτός της πόλης έδρας αυτής, είναι δυνατόν η απόσπαση να διαρκέσει όσο και η διάρκεια λειτουργίας του τμήματος αυτού.
4.  
  Απόσπαση πυροσβεστικού προσωπικού σε δημόσια υπηρεσία του εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται με την ίδια απόφαση .
Άρθρο 21 "Μετακινήσεις προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη"
1.  
  Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη δε θεωρούνται μεταθέσεις και γίνονται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο
2.  
  Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορεί να μεταθέτει, από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, αξιωματικούς προκειμένου αυτοί να τοποθετηθούν Υπασπιστές του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του Αρχηγού και Υπαρχηγού του Σώματος. Για τους Υπασπιστές, για όσο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή, δεν ισχύει ο Κανονισμός Μεταθέσεων, μετά δε τη λήξη της θητείας των ως Υπασπιστών αυτοί επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν αν εξακολουθεί να υπάρχει σ αυτή θέση του βαθμού τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
3.  
  Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση και έχει συσταθεί σ αυτή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γίνεται ως εξής:
 1. Του Διοικητή και Υποδιοικητή της Διοίκησης με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διοικητή
 2. Των Διοικητών των Σταθμών και λοιπών Αξιωματικών από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης
 3. Οι μετακινήσεις των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς και αντιθέτως γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή
 4. Των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών μεταξύ των Υπηρεσιών της Διοίκησης από το Διοικητή της Διοίκησης
4.  
  Στις πόλεις όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς σαυτή να έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών οι μετακινήσεις του προσωπικού, γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή
5.  
  Στις πόλεις όπου έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να εδρεύει σ αυτή Περιφερειακή Διοίκηση οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται:
 1. Του Διοικητή της Διοίκησης από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
 2. Τους Διοικητές των Σταθμών από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης
 3. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού από τον Διοικητή της Διοίκησης
7.  
  Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Άρθρο 22 "Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων"
1.  
  Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία «ένεκα ταύτης και δια ταύτην» που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
Εξαιρούνται των μεταθέσεων - αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία ένεκα ταύτης και δια ταύτην που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
2.  
  Επίσης δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέλησή τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα
3.  
  Οι υπάλληλοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπηρετούν εντός των οργανικών θέσεων της πόλης που υπηρετούν. Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων, εφόσον το επιθυμούν, υπηρετούν, για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα των Συμβουλίων.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού .
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παράγρ. 7, 12, 13, 14, 16, 19 παραγρ. 7 και 22 παράγρ. 1 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους.
5.  
  Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου, που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος, είναι κατ αρχήν αμετάθετοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος, για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου και αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους για τις οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 του Κανονισμού Μεταθέσεων. Ειδικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αυτής της παραγράφου σε περίπτωση μετάθεσής τους λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά διετία και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας, επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 23 "Τελικές μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου και της Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ Κω με την Π.Υ/ Κ.Α Κω, η Π.Υ Καλαμάτας με την Π.Υ/Π.Α Καλαμάτας, η Π.Υ Λεχαινών με την Π.Υ/Π.Α Ανδραβίδας, η Π.Υ Ρόδου με την Π.Υ/Κ.Α Ρόδου, η Π.Υ Οινοφύτων με την Π.Υ/Π.Α Τανάγρας, η Π.Υ Βόλου με την Π.Υ/Π.Α Αγχιάλου, η Δ.Ι.Π.Υ.Ν Αχαΐας με την Π.Υ/Π.Α Αράξου, η Π.Υ Καβάλας με τις Π.Υ Ελευθερούπολης, και Π.Υ. Χρυσούπολης, η Π.Υ Λαμίας με την Π.Υ Μακρακώμης, η Π.Υ Άρτας με την Π.Υ Φιλιππιάδας, η Π.Υ Καρδίτσας με τις Π.Υ Παλαμά και Σοφάδων, η Π.Υ Αλεξάνδρειας με την Π.Υ Βέροιας, η Π.Υ Πύργου με την Π.Υ Αμαλιάδας, η Π.Υ Ναυπλίου με την Π.Υ Άργους και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων .
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Διατάγματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κατατάξεις άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός των κατατασσομένων Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών, με τη διαφορά ότι, όταν οι κατατασσόμενοι είναι αξιωματικοί, αντί Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό τους εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. Για την κατάταξη Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος που αναφέρονται στην κατάταξη οδηγών Δοκίμων Πυροσβεστών, εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα αντί όμως της βαθμολογίας του απολυτηρίου Λυκείου λαμβάνεται υπόψη για την τοποθέτησή τους κατά σειρά επιτυχίας ο βαθμός του πτυχίου της Σχολής Εμποροπλοιάρχων και Μηχανικών από την οποία έχουν αποφοιτήσει και αντί της κατηγορίας της άδειας οδήγησης λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται η κατηγορία του διπλώματος.
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στον αυτό νομό, εξαιρουμένων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησιά. Σε κάθε νησί όπου υπάρχουν περισσότερες από μία Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, πλην Κρήτης και Εύβοιας, λογίζονται ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη .
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Διατάγματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κατατάξεις άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός των κατατασσομένων Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών, με τη διαφορά ότι, όταν οι κατατασσόμενοι είναι αξιωματικοί, αντί Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό τους εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. Για την κατάταξη Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος που αναφέρονται στην κατάταξη οδηγών Δοκίμων Πυροσβεστών, εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα αντί όμως της βαθμολογίας του απολυτηρίου Λυκείου λαμβάνεται υπόψη για την τοποθέτησή τους κατά σειρά επιτυχίας ο βαθμός του πτυχίου της Σχολής Εμποροπλοιάρχων και Μηχανικών από την οποία έχουν αποφοιτήσει και αντί της κατηγορίας της άδειας οδήγησης λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται η κατηγορία του διπλώματος.
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη ο Νομός Αττικής εκτός της πόλης του Λαυρίου, επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ./Π.Α. Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ./Κ.Α. Ρόδου. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο.
3.  
  Οπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και προκειμένου για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση γίνεται αναφορά στον όρο υπάλληλοι νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα
4.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, τη μόνιμη παραμονή στην Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους, εφόσον δεν εξελιχθούν σε αξιωματικούς. Δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους μόνιμη παραμονή στις Υπηρεσίες αυτές έχουν και οι υπάλληλοι που θα υπηρετήσουν μελλοντικά στις Υπηρεσίες αυτές. Η αίτησή τους εισάγεται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αρνητική απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για κάθε άλλη Υπηρεσία του Σώματος πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής. Για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.
5.  
  Οι προθεσμίες του Κεφαλαίου Β του παρόντος Διατάγματος, εκτός εκείνων της παραγράφου 5 του άρθρου 19, είναι για το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος, ενδεικτικές
6.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων που αφορούν τις μεταθέσεις που η ισχύς τους αρχίζει από 1-9-1996, οπότε καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και η, του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α 51). ε. Του Π.Δ. 108/1994 Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τη δαπάνη που προκαλούσαν οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού που ενεργούνταν μέχρι σήμερα.
 • Την 243/1996 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-06-24 Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/131
2005-05-27 Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131).
Τροποποίηση Τύπος
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του δηλώσει τόπο συμφερόντων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν άπαξ δήλωση προτίμησης της πόλης, στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή.
Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους.
Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει.
 • Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
 • Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του.
 • Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (γ) οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία.
 • Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή.
 • Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων.
 • Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του.
 • Σε διαφορετική περίπτωση ο/η υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 • Σε περίπτωση κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποία υπάγεται διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
 • Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 • Θανάτου συζύγου.
 • Απόκτησης πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη.
 • Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
 • Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του.
 • Ως πόλη, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.
 • Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους.
 • Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κατάταξης (π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους. 2.
 • Αντικατάσταση
  A/2005/125
  2007-07-31 Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία «ένεκα ταύτης και δια ταύτην» που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
  Αντικατάσταση
  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους.
  Για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού .
  Αντικατάσταση
  A/2007/170
  2014-07-29 Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α΄ 131).
  Τροποποίηση Τύπος
  Απόσπαση πυροσβεστικού προσωπικού σε δημόσια υπηρεσία του εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού.
  Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται με την ίδια απόφαση .
  Προσθήκη
  Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
  Προσθήκη
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου και της Αίγινας.
  Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ Κω με την Π.Υ/ Κ.Α Κω, η Π.Υ Καλαμάτας με την Π.Υ/Π.Α Καλαμάτας, η Π.Υ Λεχαινών με την Π.Υ/Π.Α Ανδραβίδας, η Π.Υ Ρόδου με την Π.Υ/Κ.Α Ρόδου, η Π.Υ Οινοφύτων με την Π.Υ/Π.Α Τανάγρας, η Π.Υ Βόλου με την Π.Υ/Π.Α Αγχιάλου, η Δ.Ι.Π.Υ.Ν Αχαΐας με την Π.Υ/Π.Α Αράξου, η Π.Υ Καβάλας με τις Π.Υ Ελευθερούπολης, και Π.Υ. Χρυσούπολης, η Π.Υ Λαμίας με την Π.Υ Μακρακώμης, η Π.Υ Άρτας με την Π.Υ Φιλιππιάδας, η Π.Υ Καρδίτσας με τις Π.Υ Παλαμά και Σοφάδων, η Π.Υ Αλεξάνδρειας με την Π.Υ Βέροιας, η Π.Υ Πύργου με την Π.Υ Αμαλιάδας, η Π.Υ Ναυπλίου με την Π.Υ Άργους και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων .
  Αντικατάσταση
  A/2014/154
  2017-03-03 Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131).
  Τροποποίηση Τύπος
  Αν εξακολουθούν και πάλι να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων, κατά σειρά αρχαιότητας, από υπαλλήλους των Υπηρεσιών που έχουν υπεράριθμους υπαλλήλους.
  Ειδικότερα, καλούνται, κατά βαθμό και κατηγορία, ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, οι οποίοι εντάσσονται κατά σειρά στις παρακάτω οικογενειακές καταστάσεις.άγαμοι, έγγαμοι, γονέας με ένα ανήλικο παιδί, γονέας με δύο ανήλικα παιδιά.
  Μεταξύ υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα από τον πίνακα μεταθέσεων, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση.
  Με βάση τις δηλώσεις αυτές οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει.
  Αν για κάποιες Υπηρεσίες υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ’ αυτήν, τότε μετατίθενται οι αρχαιότεροι κατά σειρά αποφοίτησης, οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία από αυτές που οι κενές τους θέσεις πρόκειται να πληρωθούν με την ως άνω διαδικασία.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Υπηρεσίες με υπεράριθμους υπαλλήλους ή αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων, καλούνται οι νεώτεροι κατά αρχαιότητα, σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια.
  Οι υπάλληλοι που θα μετατεθούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών και των υφιστάμενων Υπηρεσιών αεροδρομίων εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του παρόντος κανονισμού για τρία (3) έτη.
  Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δύνανται να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, εφόσον το επιθυμούν και οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν .
  Προσθήκη
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στον αυτό νομό, εξαιρουμένων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησιά.
  Σε κάθε νησί όπου υπάρχουν περισσότερες από μία Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, πλην Κρήτης και Εύβοιας, λογίζονται ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη .
  Αντικατάσταση
  A/2017/27
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1976/286 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/286 1976
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
  Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/167 2003
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1997/239 1997
  Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
  Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
  Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
  Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις. 1999/154 1999
  Ρύθμιση θεμάτων των υπαλλήλων που προβλέπεται να μεταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2612/1998. 1999/164 1999
  Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/68 1999
  Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
  Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
  Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/167 2003
  Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
  Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005
  Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2007/132 2007
  Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α΄ 131). 2014/93 2014
  Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2017/13 2017