Σύνθεση, συγκρότηση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύνθεση, Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Π."
1.  
  Το εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (εφεξής Ε.Κ.Ε.Π. ή Κέντρο), διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2224/94), (εφεξής Δ.Σ.).
2.  
  Το Δ.Σ. του Κέντρου είναι ενδεκαμελές (11) και αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Τον Αντιπρόεδρο
 3. Ένα υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
 5. Τρεις εκπροσώπους εργοδοτικούς που υποδεικνύονται ως εξής:
 6. ένας από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ένας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ένας από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
 7. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 8. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
3.  
  Οι φορείς που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποδεικνύουν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω υποδείξεων, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβαίνει και χωρίς τις υποδείξεις στο διορισμό εκπροσώπων αυτών των φορέων. Τα υπό στοχεία δ και ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών.
4.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος.
5.  
  Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει και με ελλιπή συγκρότηση, μέχρι τρεις μήνες, σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του πεθάνει ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον καλείται στη συνεδρίαση το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
6.  
  Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτού. Μέχρι την στελέχωση του Κέντρου, χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οριζόμενος με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία διορίζεται το Δ.Σ. του Κέντρου.
7.  
  Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των μελών αυτού.
8.  
  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου είναι πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντιστοιχούν στο 80% και 75% των αποδοχών και λοιπών παροχών με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού και να έχουν εμπειρία σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού και κάτοχοι δύο ξένων γλωσσών κατά προτίμηση Αγγλικής και Γαλλικής ή Γερμανικής.
Άρθρο 2
1.  
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Κατευθύνει τις δραστηριότητες του Κέντρου για την εκπλήρωση της αποστολής του και των σκοπών του όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2224/94.
 2. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους Κανονισμούς που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 224/94.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Κέντρου
 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου
 5. Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων
 6. Προσλαμβάνει και απολύει το διευθυντή και το προσωπικό του Κέντρου
 7. Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών
 8. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Κέντρου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
 9. Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού
 10. Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο από το Νόμο και τους Κανονισμούς
2.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού που αναφέρονται στα εδάφια β και δ της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 3 "Πόροι του Κέντρου"
1.  
  Οι πόροι του Ε.Κ.Ε.Π. προέρχονται από: α) Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τακτικό και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και σε ποσοστό όχι πάνω από το 20% του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ε.Π. β) Την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. δ) Δωρεές, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις. ε) Τον πόρο 0,45 που προβλέπεται για τον ΟΑΕΔ βάσει του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 2224/94 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2336/95 και κατά τη διαδικασία των διατάξεων αυτού.
Άρθρο 4
1.  
  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων διοικητικού, επιστημονικού, ερευνητικού, τεχνικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού του Κέντρου καθορίζεται σε εβδομήντα (70) άτομα. Διοικητικό Προσωπικό 1)5 άτομα κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με γνώση μιας ξένης γλώσσας και γνώσεις ηλεκτρικού υπολογιστού (Η/Υ). 2) 5 άτομα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Διοικητικού με γνώση μιας ξένης γλώσσας και γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστού (Η/Υ). Επιστημονικό Προσωπικό 1)Κοινωνικοί λειτουργοί κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 10. 2)Ψυχολόγοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 10. 3)Κοινωνιολόγοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 10. 4)Νομικοί κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 3. 5) Οικονομολόγοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης άτομα 5. Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ερευνητικό Προσωπικό 1)Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 4. 2)Ψυχολόγοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 4. 3)Κοινωνιολόγοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) άτομα 4. Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού και να έχουν εκπονήσει έρευνες και μελέτες σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τεχνικό Προσωπικό 1) Ηλεκτρολόγος κατηγορίας Τεχνολογικής ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (Υ.Ε.) άτομο 1. 2)Χειριστές Φωτοτυπικών μηχανημάτων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) άτομα 2. Βοηθητικό και λοιπό Προσωπικό 1)Καθαρίστριες κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) άτομα 2. 2)Κλητήρες κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) άτομα 2. 3)Οδηγός κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) άτομο 1. 4)Φύλακες κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) άτομα 2.
2.  
  Δημιουργείται θέση Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Π., ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Κέντρου. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΚΕΠ. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α 112).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσόν των 20.000.000 εκατ. δρχ. που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτους 1996 και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 2599.
 • Την 158/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
ΝΟΜΟΣ 1994/224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/224 1994
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία