ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/179

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
«Άρθρο μόνο» Επιτρέπεται στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ να χρησιμοποιεί τον τίτλο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ. 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την από 19.10.95 αίτηση του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ».
  • Την αριθμ. 3698/94 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του ανωτέρω σωματείου.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 289/14.2.96 (ΦΕΚ 92/Β/96) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης·
  • Το Π.Δ/γμα 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμών, Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
  • Την αριθμ. 130/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία