ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/18

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-01-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος Διατάγματος, είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 377/93 (160/Α) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβ. των Ε.Κ. 93/44/ΕΟΚ/14.6.93 (Ε.Ε.L. 175/93) και 93/68/ΕΟΚ/22.7.93 (Ε.Ε.L. 220/93), που τροποποιούν την οδηγία 89/ 392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές. Άρθρο 2 Σε όλο το κείμενο ο όρος «σήμα ΕΚ» αντικαθίσταται από τον όρο «σήμανση CΕ». Άρθρο 3 Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα, τα οποία επιτελούν λειτουργία σχετική με την ασφάλεια και διατίθενται στην αγορά μεμονωμένως». β) στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος «εξάρτημα ασφαλείας», εφόσον δεν πρόκειται για εναλλάξιμο εξοπλισμό, είναι το εξάρτημα που ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διαθέτει στην αγορά προκειμένου, δια της χρήσης του, να επιτελέσει λειτουργία ασφαλείας και το οποίο, σε περίπτωση αστοχίας ή κακής λειτουργίας του, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εκτεθειμένων προσώπων». γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: i) διαγράφεται η ακόλουθη περίπτωση: «- τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την ανύψωση ή/και τη μετακίνηση προσώπων με ή χωρίς φορτία, εκτός από τα βιομηχανικά οχήματα με ανυψούμενη θέση», ii) η περίπτωση: «- οι εγκαταστάσεις με καλώδια για τη δημόσια ή όχι μεταφορά προσώπων», αντικαθίσταται από την ακόλουθη περίπτωση: «- οι εγκαταστάσεις με καλώδια για τη δημόσια ή όχι μεταφορά προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοι», iii) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: «-οι ανελκυστήρες που εξυπηρετούν κατά μόνιμο τρόπο καθορισμένα επίπεδα κτιρίων και άλλων κατασκευών, με θαλαμίσκο, ο οποίος μετακινείται κατά μήκος ακάμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15, ως προς το οριζόντιο επίπεδο που προορίζεται για τη μεταφορά: - προσώπων, - προσώπων και φορτίων - μόνο φορτίων, εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσιτός, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία και διαθέτει όργανα χειρισμού ευρισκόμενα εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού, - τα μεταφορικά μέσα προσώπων που χρησιμοποιούν οχήματα επί οδοντωτών κανόνων, - οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείου, - οι ανυψωτές θεατρικών μηχανημάτων, - οι ανελκυστήρες εργοταξίων» δ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 5.Όταν, για μια δεδομένη μηχανή ή ένα εξάρτημα ασφαλείας, οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται το παρόν διάταγμα καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σε συμμόρφωση προς ειδικές κοινοτικές οδηγίες, το παρόν διάταγμα δεν έχει ή παύει να έχει εφαρμογή στις εν λόγω μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας και κινδύνους μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω εθνικές διατάξεις». Άρθρο 4 Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 1.Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας στα οποία αναφέρεται το παρόν Διάταγμα, επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και ενδεχομένως των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, όταν είναι εγκατεστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους. 2.Οι διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν επηρεάζουν την ευχέρεια του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή του Υπουργείου Εργασίας, ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τις μηχανές του άρθρου 23 της υπ αριθ. 15928/Φ.7/753/91 (ΦΕΚ 572/Β/91) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εφεξής στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα ονομάζονται μηχανήματα έργων, να καθορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ατόμων και ιδίως των εργαζομένων κατά τη χρήση των εν λόγω μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές των μηχανών αυτών ή εξαρτημάτων ασφαλείας σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. 3.Επιτρέπεται, κατά τις εκθέσεις και τις επιδείξεις, η παρουσίαση μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας που δεν πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι οι μηχανές αυτές ή εξαρτήματα ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν πριν ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τις μετατρέψει, ώστε να είναι σύμφωνες προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τις επιδείξεις πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των προσώπων». Άρθρο 5 Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας, στα οποία εφαρμόζεται το Διάταγμα αυτό πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 14». Άρθρο 6 Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας, που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή τις εθνικές διατάξεις των άλλων Κρατών μελών, οι οποίες έχουν θεσπισθεί σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 93/44/ΕΟΚ, επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν ελεύθερα». 1)προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:« 4.Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά εξαρτημάτων ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον αυτά συνοδεύονται από δήλωση πιστότητας ΕΚ του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Γ». Άρθρο 7 Στο άρθρο 5 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.θεωρούνται ότι είναι σύμφωνες προς το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πιστοποίησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ: - οι μηχανές που φέρουν τη σήμανση «CΕ» και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Α, του άρθρου 14, - τα εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Γ του άρθρου 14. Η ανωτέρω σήμανση «CΕ» και η δήλωση πιστότητας ΕΚ επιτίθεται και καταρτίζεται αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επέρχεται προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 91/368/ΕΟΚ, 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη τα υπάρχοντα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές, που θεωρούνται ως σημαντικά ή χρήσιμα έγγραφα για την ορθή εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14. 2.Όταν ένα εθνικό πρότυπο, που αποτελεί μεταφορά εναρμονισμένου προτύπου, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει μία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, τότε η μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, θεωρείται σύμφωνη προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Ο ΕΛΟΤ δημοσιεύει τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν μεταφορά των εναρμονισμένων προτύπων και τα οποία θεωρούνται ισοδύναμα με τα εναρμονισμένα πρότυπα που δημοσιεύονται στα άλλα κράτη μέλη». Άρθρο 8 Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή το Υπουργείο Εργασίας, ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τα μηχανήματα έργων, ότι οι μηχανές που φέρουν σήμανση CΕ ή εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από δήλωση πιστότητας ΕΚ και χρησιμοποιούνται συμφώνως προς τον προορισμό τους, είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων και ενδεχομένως κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, τότε με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας, που έκανε την ανωτέρω διαπίστωση, οι ανωτέρω μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας, ή τα μηχανήματα έργων αποσύρονται από την αγορά, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά, η θέση τους σε λειτουργία ή περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους. Εάν οι ανωτέρω μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας φέρουν τη σήμανση CΕ, τότε η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναφέροντας τους λόγους λήψεως της και ειδικότερα εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται: α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, β) σε κακή εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, γ) σε κενό αυτών των ιδίων των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2. Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς της. Κάθε απόφαση που επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη θέση λειτουργία μηχανής, αιτιολογείται επακριβώς. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με την προσφυγή, την οποία μπορεί να ασκήσει, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί. Άρθρο 9 α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των μηχανών και των εξαρτημάτων ασφαλείας προς τις διατάξεις του παρόντος, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει, για κάθε μία από τις μηχανές ή για κάθε ένα από τα εξαρτήματα ασφαλείας, να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία Α ή Γ, κατά περίπτωση. Εξάλλου, και μόνο όσον αφορά τις μηχανές, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, οφείλει να επιθέσει στη μηχανή τη σήμανση CΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10». 1)Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:« 4α.Τα εξαρτήματα ασφαλείας υποβάλλονται στις διαδικασίες πιστοποίησης, οι οποίες εφαρμόζονται στις μηχανές δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4. Εξ άλλου, κατά την πραγματοποίηση εξέτασης τύπου ΕΚ, ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακριβώνει την. ικανότητα του εξαρτήματος ασφαλείας να εκτελεί τις λειτουργίες ασφαλείας τις οποίες δηλώνει ο κατασκευαστής». 1)η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 5. 1)Όταν οι μηχανές αποτελούν αντικείμενο άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση CΕ, η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει την πιστότητα των μηχανών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών, 2)Εάν ωστόσο μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση CΕ, υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής και των πράξεων προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες αυτές, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις μηχανές». 3)Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 6.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τήρησαν τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε άτομο που διαθέτει τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας στην αγορά εντός της Κοινότητας. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχουν και τα άτομα που συναρμολογούν μηχανές ή μέρη μηχανών ή εξαρτήματα ασφαλείας διαφορετικής προέλευσης ή που κατασκευάζουν τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας για δική τους χρήση». Άρθρο 10 Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 9 1.Το Υ.Β.Ε.Τ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα κράτη μέλη στους οργανισμούς που έχει ορίσει για την εκτέλεση των καθηκόντων των σχετικών με την αξιολόγηση της πιστότατος που αναφέρεται στο άρθρο 8, τα συγκεκριμένα καθήκοντα τους, καθώς και τους αριθμούς αναγνώρισης που έχουν εκ των προτέρων δοθεί στους εν λόγω οργανισμούς από την Επιτροπή. Η επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο όλων των οργανισμών αυτών και των αριθμών αναγνώρισής τους και μεριμνά ώστε ο κατάλογος αυτός να ενημερώνεται. 2.Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών καθορίζονται στο παράρτημα V. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία καθορίζονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα τεκμαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος V. 3.Το Υ.Β.Ε.Τ. ανακαλεί την έγκριση που έδωσε για ένα κοινοποιημένο οργανισμό όταν διαπιστώσει ότι αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράτημα V. Η ενέργεια αυτή ανακοινώνεται αμέσως στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη μέλη». Άρθρο 11 α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Η σήμανση πιστότητας «CΕ» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CΕ». Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει το σχετικό υπόδειγμα». 1)Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 3.Απαγορεύεται η επίθεση επί των μηχανών σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CΕ». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται επί των μηχανών, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήμανση «CΕ». 1)Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:« 4.Με την επιφύλαξη του άρθρου 7: 1)κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CΕ» που διαπιστώνεται από το Υ.Β.Ε.Τ. συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση «CΕ» και την άρση της παράβασης από τους όρους που επιβάλλει το Υ.Β.Ε.Τ., 2)αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το Υ.Β.Ε.Τ. λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7». Άρθρο 12 Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 1.Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή εκθέτει, ή θέτει σε λειτουργία μηχανή ή εξάρτημα ασφαλείας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος τιμωρείται με τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Ν. 2224/94. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω κυρώσεων, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται να επιβληθεί στους ανωτέρω παραβάτες πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2224/94. Κάθε απόφαση του λαμβάνεται κατ εφαρμογή του παρόντος Π.Δ/τος και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία μηχανής ή εξαρτήματος ασφαλείας, αιτιολογείται επακριβώς και κοινοποιείται το συντομότερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο. Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς της στον ενδιαφερόμενο. Οι ανωτέρω αποφάσεις επιβολής κυρώσεων που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας ή Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή Εργασίας αντίστοιχα. 2.Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος είναι για μεν το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας η 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, για δε το Υπουργείο Εργασίας η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή οι Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Τμήματα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κ.λπ.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 13 1.Το παράρτημα Ι του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: 1)Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 2)μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: «Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.». 3)οι εισαγωγικές παρατηρήσεις συμπληρώνονται από το ακόλουθο κείμενο:« 3.Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τους κινδύνους που καλύπτουν. Οι μηχανές παρουσιάζουν ένα σύνολο κινδύνων που ενδέχεται να διατυπώνονται σε περισσότερα από ένα κεφάλαια του παρόντος παραρτήματος. Ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να αναζητεί όλους όσους μπορούν να προκληθούν από τη λειτουργία της μηχανής του, οφείλει ακολούθως να τη σχεδιάζει και να την κατασκευάζει λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή του.» 1)στο σημείο 1.2.4, το τελευταίο εδάφιο που αφορά τη διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Όταν παύει η ενεργοποίηση του χειριστηρίου της διατάξεως επείγουσας διακοπής της λειτουργίας αφού έχει δοθεί εντολή διακοπής, η εντολή αυτή πρέπει να διατηρείται με δέσμευση της διατάξεως επείγουσας διακοπής μέχρι την αποδέσμευση της. Δεν πρέπει να είναι δυνατό να επιτυγχάνεται δέσμευση της διάταξης χωρίς αυτό να συνεπάγεται εντολή διακοπής. Η αποδέσμευση της διάταξης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλο χειρισμό, η δε αποδέσμευση αυτή δεν πρέπει να επαναφέρει τη μηχανή σε κίνηση, αλλά μόνο να επιτρέπει την εκ νέου εκκίνηση.» 2)προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.5.14. Κίνδυνος εγκλωβισμού σε μηχανή. Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες ή εξοπλισμένες με μέσα που να επιτρέπουν στα εκτεθειμένα άτομα να μην μένουν εγκλωβισμένα μέσα τους, ή σε περίπτωση αδυναμίας, να ζητήσουν βοήθεια. «1.5.15. Κίνδυνος πτώσης. Τα μέρη της μηχανής στα οποία προβλέπεται ότι μπορεί να μετακινηθούν ή να σταθούν άτομα, θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατό τα πρόσωπα να σκοντάψουν, να γλυστρίσουν ή να πέσουν πάνω ή έξω από τα μέρη αυτά». 3)το σημείο 1.6.2. δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. στ1) Το σημείο 1.7.3. τροποποιείται ως εξής: 4)Η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- τη σήμανση «CΕ» (βλέπε παράρτημα ΙΙΙ)». 5)Προστίθεται η ακόλουθη πέμπτη περίπτωση: . «- το έτος κατασκευής». 6)στο σημείο 1.7.4. στοιχείο α), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- υπενθύμιση των ενδείξεων που προβλέπονται για τη σήμανση, εκτός του αριθμού σειράς (βλέπε το σημείο 1.7.3.), που συμπληρώνονται ενδεχομένους από τις ενδείξεις για τη διευκόλυνση της συντήρησης (π.χ. διεύθυνση του εισαγωγέα, των επισκευαστών κ.λπ.)». 7)το σημείο 1.7.4. στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι οδηγίες χρήσης συντάσσονται, σε μία από τις γλώσσες της Κοινότητας από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Κατά τη θέση της σε λειτουργία, κάθε μηχανή πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση των οδηγιών στην ή στις γλώσσες της χώρας χρήσης και από το πρωτότυπο των οδηγιών. Η μετάφραση αυτή πραγματοποιείται είτε από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα είτε από το πρόσωπο που εισάγει τη μηχανή στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη. Κατά παρέκκλιση, οι οδηγίες συντήρησης που προορίζονται για το ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εξαρτάται από τον κατασκευαστή ή από τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, μπορούν να συντάσσονται σε μία μόνο από τις γλώσσες της Κοινότητας, κατανοητή από το προσωπικό αυτό». 8)το σημείο 1.7.4. στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Όλα τα έγγραφα παρουσίασης της μηχανής πρέπει να μην βρίσκονται σε αντίφαση με τις οδηγίες χρήσης καθόσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Τα τεχνικά έγγραφα όπου περιγράφεται η μηχανή πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή αερόφερτου θορύβου, οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο στ) κατωτέρω και, για τις φορητές ή/ και χειροκατευθυνόμενες μηχανές, τις πληροφορίες σχετικά με τις δονήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2.» 9)ο τίτλος του σημείο 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ». 10)στα σημεία 2.1, 2.2 και 2.3, οι λέξεις: «Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής που αναφέρονται στο (παραπάνω) κεφάλαιο 1,» διαγράφονται 11)στο σημείο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω της κινητικότητας τους πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις παρακάτω απαιτήσεις». 12)στο σημείο 4 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών, κατά κύριο λόγο κινδύνους πτώσης του φορτίου, πρόσκρουσης του φορτίου ή ανατροπής εξαιτίας χειρισμού του φορτίου πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις». Ίδη) στο σημείο 4.2.3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:. «Οι μηχανές που διακινούνται μεταξύ καθορισμένων επιπέδων και στις οποίες οι χειριστές μπορούν να εισχωρήσουν στο υποστήριγμα του φορτίου για να τακτοποιήσουν ή να στερεώσουν το φορτίο, πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται η μη ελεγχόμενη μετακίνηση του υποστηρίγματος του φορτίου, ιδίως κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση». 13)ο τίτλος του σημείου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ .. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 14)στο σημείο 5 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι μηχανές που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις». 15)προστίθεται το σημείο 6 που περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο:« 6.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Οι μηχανές που συνεπάγονται κινδύνους, που οφείλονται στην ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις. 6.1. Γενικά. 6.1.1. Ορισμός. Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου «θαλαμίσκος» είναι ο χώρος στον οποίο εισέρχονται τα πρόσωπα για να ανελκυσθούν, να καθελκυσθούν ή να διακινηθούν χάρη στην κίνησή του. 6.1.2. Μηχανική αντοχή. Οι συντελεστές χρήσης που ορίζονται στο σημείο 4 δεν είναι επαρκείς για τις μηχανές που προορίζονται για την ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να προσφέρει το χώρο και την αντίσταση που αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό προσώπων και στο μέγιστο φορτίο χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 6.1.3. Έλεγχος των καταπονήσεων για τις συσκευές που κινούνται από ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης. Οι απαιτήσεις του σημείου 4.2.1.4 ισχύουν ανεξαρτήτως της τιμής του μέγιστου φορτίου χρήσης. Εξαιρούνται οι μηχανές για τις οποίες ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι υπερφόρτωσης ή/ και ανατροπής. 6.2. Όργανα χειρισμού. 6.2.1. Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλλες λύσεις: Κατά γενικό κανόνα, ο θαλαμίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα να διαθέτουν όργανα χειρισμού των σχετικών κινήσεων για την άνοδο, την κάθοδο και, ενδεχομένως, τη μετακίνηση του θαλαμίσκου αυτού σε σχέση προς τη μηχανή. Τα όργανα αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων οργάνων χειρισμού της ίδιας κίνησης πλην των συστημάτων στάσης κινδύνου. Η λειτουργία των οργάνων χειρισμού πρέπει να απαιτεί τη συνεχή επενέργεια του χειριστή εκτός των μηχανών που εξυπηρετούν καθορισμένα επίπεδα. 6.2.2. Εάν μια μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων μπορεί να μετακινείται με το θαλαμίσκο σε θέση διαφορετική από τη θέση ακινησίας, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε το ή τα πρόσωπα που ευρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο να διαθέτουν τα μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τους κινδύνους που προέρχονται από τις μετακινήσεις της μηχανής. 6.2.3. Οι μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται ή να εξοπλίζονται για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους από υπερβολική ταχύτητα του θαλαμίσκου. 6.3. Κίνδυνοι πτώσεως των ατόμων εκτός του θαλαμίσκου. 6.3.1. Εφόσον τα προβλεπόμενα στο σημείο 1.5.15 μέτρα δεν είναι επαρκή, οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σημεία αγκύρωσης σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο και επαρκώς ανθεκτικά για την πρόσδεση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας από την πτώση. 6.3.2. Όταν υπάρχει καταπακτή στο δάπεδο ή στην οροφή ή πλευρικό άνοιγμα, η φορά ανοίγματος τους πρέπει να εμποδίζει την πτώση σε περίπτωση αιφνίδιου ανοίγματος. 6.3.3. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε το δάπεδο του θαλαμίσκου να μη λαμβάνει κλίση σε βαθμό που να δημιουργεί κίνδυνο πτώσης για τους επιβαίνοντες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κίνησης της μηχανής. Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι αντιολισθητικό. 6.4. Κίνδυνοι πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου. 6.4.1. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου. 6.4.2. Οι επιταχύνσεις και οι πεδήσεις του θαλαμίσκου ή του φέροντος οχήματος, ελεγχόμενες από τους χειριστές ή ενεργοποιούμενες από σύστημα ασφαλείας, εντός των ορίων φορτίου και ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής, δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους για τα εκτεθειμένα άτομα. 6.5. Σήμανση. Εάν χρειάζεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας, στο θαλαμίσκο πρέπει να αναγράφονται οι απαραίτητες ενδεικνυόμενες οδηγίες». 2.Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: 1)ο τίτλος του σημείου Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τις μηχανές (1)» 2)η υποσημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(1) Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (βλέπε παράρτημα Ι, σημείο 1.7.4. β), και να γράφεται είτε με γραφομηχανή, είτε με γράμματα του τύπου, πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις γλώσσες της χώρας όπου θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή. Η εν λόγω μετάφραση πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους με εκείνη των οδηγιών χρήσης». 3)προστίθεται το ακόλουθο σημείο Γ: «Γ. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τα εξαρτήματα ασφαλείας που διατίθενται μεμονωμένα στην αγορά (1). Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (2), - περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (4), - λειτουργία ασφαλείας την οποία επιτελεί το εξάρτημα ασφαλείας, εφόσον δεν συνάγεται καταφανώς από την περιγραφή, ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού και αριθμός της βεβαίωσης τύπου ΕΚ, ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού στον οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση, ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξακρίβωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση, ενδεχομένως, αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα, - ενδεχομένως, αναφορά στα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, - στοιχεία του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του». 4)προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση (4): «(4) Περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (σήμα κατασκευής, τύπος, αριθμός σειράς, αν υπάρχει κ.λ.π.)». 3.Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΣΗ «CΕ» Η σήμανση πιστότητας «CΕ» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CΕ» με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: - Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση. - Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CΕ πρέπει να έχουν την Ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω διάσταση για τις μηχανές μικρού μεγέθους». 4. Το παράρτημα ΙV τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) και γ) » 1)ο ακόλουθος υπότιτλος παρεμβάλλεται μετά τον τίτλο: «Α. Μηχανές». 2)το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Κυκλικά πριόνια (με μια ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν προς αυτό, ή του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό. 1.1. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα, στις οποίες το υλικό προσάγεται προς το εργαλείο με το χέρι ή με αφαιρετό προωθητήρα. 1.2. Μηχανές πριονίσματος με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα με τραπέζι καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση, στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι στο εργαλείο. 1.3. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, οι οποίες διαθέτουν από την κατασκευή τους μηχανικό σύστημα προώθησης του υλικού για πριόνισμα, αλλά προϋποθέτουν ότι το υλικό τοποθετείται και αφαιρείται με το χέρι. 1.4. Μηχανές πριονίσματος, με κινητό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, που κινείται μηχανικά αλλά προϋποθέτει ότι το υλικό τοποθετείται ή/και αφαιρείται με το χέρι». 3)το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Πριονοκορδέλες με σταθερή ή κινητή τράπεζα και πριονοκορδέλες με κινητό φορείο και με χειροκίνητη τροφοδοσία για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με το ξύλο ή για την κατεργασία του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό». 4)το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Συνδιασμένα μηχανήματα των τύπων που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4 και στο σημείο 7 για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό». 5)το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 7.Σβούρες με κάθετο άξονα στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό». ζ) στο τμήμα Α προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: «16. Μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων που περικλείουν κίνδυνο κατακόρυφης πτώσης από ύψος άνω των 3 μέτρων. 17.Πυροτεχνικές μηχανές για την κατασκευή πυροτεχνικών προϊόντων». η) προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «Β. Εξαρτήματα ασφαλείας: 1.Ηλεκτροευαίσθητα συστήματα σχεδιασμένα για την ανίχνευση της παρουσίας προσώπων, ιδίως άυλα φράγματα, ευαίσθητοι τάπητες, ηλεκτρομαγνητικοί ανιχνευτές. 2.Λογικές ενότητες που επιτελούν λειτουργίες ασφαλείας για όργανα χειρισμού που απαιτούν χρησιμοποίηση και των δύο χεριών. 3.Κινητά διαφράγματα για την προστασία των προσώπων που αναφέρονται στα σημεία 9, 10 και 11. 4.Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (RΟΡS). 5.Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων από πτώσεις αντικειμένων (FΟΡS)». 5.Στο παράρτημα V, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: «Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή», νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας» όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο». 6.Στο παράρτημα VΙ, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: «Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο». 7.Στο παράρτημα VΙΙ, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: «Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο». Άρθρο 14 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεσιν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και/ή χρησιμοποίηση μηχανών και των εξαρτημάτων ασφαλείας, που είναι σύμφωνες με το καθεστώς σήμανσης που ίσχυε προ της 1 ης Ιανουαρίου 1995. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Νόμου 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990, με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 31 του Ν. 2076/1992, με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/95) και με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984.
  • Την ΑΠ Δ15/Φ19/19148/22.9.1995 (ΦΕΚ 821/Β/25.9.95) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνο Βρεττό».
  • Την υπ αριθ. 91130/1968/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελισάβετ Παπαζώη» (Β 878).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (Α 154).
  • Την αριθ. 3/28.2.95 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις αριθ. 448/95 και 681/95 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνιών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/91130/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/91130_1968 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/Δ15/Φ19/19148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Δ15_Φ19_19148 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία