Υγειονομικός έλεγχος νωπών κρεάτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στην Ελλάδα και τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) των νωπών κρεάτων που προέρχονται από κατοικίδια ζώα που ανήκουν στο βόειο, χοίρειο, πρόβειο και αίγειο είδος, καθώς και στα κατοικίδια, μόνοπλα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 72/461/ΕΟΚ «περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων» (Ειδική έκδοση της Ε.Ε. των Ε.Κ. Κατηγορία 03 τόμος 008 σ. 236) ως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις Οδηγίες ΕΟΚ: 75/379/ΕΟΚ (ΕΕ 03 Τ 13 σ. 32) - 77/98/ΕΟΚ (ΕΕ 03 Τ 17 ο. 56) - 80/213/ΕΟΚ (ΕΕ 03 Τ 27 σ. 237) 80/1099/ΕΟΚ (ΕΕ 03 Τ 31 σ. 239) - 81/476/ΕΟΚ (ΕΕ L 186 8.7.81 σ. 20) 82/893/ΕΟΚ (ΕΕ L 378 31.12.82 σ. 57) 83/646/ΕΟΚ (ΕΕ L 360 23.12.83 σ. 44) 84/336/ΕΟΚ (ΕΕ L 177 4.7.84 σ. 22) 84/643/ΕΟΚ (ΕΕ L 339 27.12.84 σ. 27) 85/322/ΕΟΚ (ΕΕ L 168 28.6.85 σ. 41) 87/64/ΕΟΚ (ΕΕ L 34 5.2.87 σ. 52) - 87/489/ΕΟΚ (ΕΕ L 280 3.10.87 σ. 28) 89/662/ΕΟΚ (ΕΕ L 395 30.12.89 σ. 13) 91/266/ΕΟΚ (ΕΕ L 134 29.5.91 σ. 45) 91/687/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 31.12.91 σ. 16) 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 15.3.93 σ. 49) - Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 85/3768 (ΕΕ L 362 31.12.85 σ. 8) - Την Απόφαση του Συμβουλίου 87/231/ΕΟΚ (ΕΕ L 99 11.4.87 σ. 18).
2.  
  θεωρούνται ως κρέατα όλα τα τμήματα των ζώων αυτών που είναι κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
3.  
  θεωρούνται ως νωπά τα κρέατα τα οποία δεν υπέστησαν καμμία επεξεργασία που μπορεί να εξασφαλίσει τη συντήρησή τους. Εν τούτοις τα συντηρούμενα δια του ψύχους κρέατα θεωρούνται ως νωπά για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος, που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179). β) Χώρα αποστολής: το Κράτος μέλος, από το οποίο τα νωπά κρέατα αποστέλλονται προς ένα άλλο Κράτος μέλος. γ) Χώρα προορισμού: το Κράτος μέλος προς το οποίο αποστέλλονται τα νωπά κρέατα που προέρχονται από ένα άλλο Κράτος μέλος.
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Επιτρέπεται να αποστέλλονται από το έδαφος της χώρας προς το έδαφος άλλου Κράτους μέλους και αντιστρόφως, μόνο νωπά κρέατα που πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) Εφόσον πρόκειται για κρέατα, τα οποία ελήφθησαν από κατοικίδια ζώα προβείου ή αιγείου είδους ή των κατοικίδιων μονόπλων, πρέπει με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7, να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει στο έδαφος της χώρας τουλάχιστον τις τελευταίες 21 ημέρες, προ της σφαγής ή της γεννήσεως, εφόσον πρόκειται για ζώα ηλικίας μικρότερης των 21 ημερών. β) Πρέπει να έχουν ληφθεί από ζώα, τα οποία δεν προέρχονται ούτε από εκμετάλλευση ούτε από ζώνη στην οποία έχουν ληφθεί απαγορευτικά μέτρα κατ εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, περίπτωση β του Π.Δ/τος 125/1986 (Α 43), μετά από εμφάνιση αφθώδους πυρετού, πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και της ασθένειας του ΤΕSCΗΕΝ, ανάλογα με την ευαισθησία των εν λόγω ζωικών ειδών. γ) Πρέπει να έχουν ληφθεί σε σφαγεία, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί περίπτωση αφθώδους πυρετού, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, πανώλους των χοίρων ή ασθενείας του ΤΕSCΗΕΝ. Σε περίπτωση εμφάνισης μιας από τις ασθένειες αυτές, απαγορεύεται το ύποπτο μολύνσεως κρέας να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα και συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων Κρατών μελών. δ) Το κρέας δεν υπόκειται στα υγειονομικής φύσεως περιοριστικά μέτρα που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 707/1982 «περί μέτρων καταπολέμησης της κλασσικής πανώλης των χοίρων» (Α 150).
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 περίπτ. β), νωπά κρέατα που προέρχονται από ζώα χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, δύνανται να αποστέλλονται προς το έδαφος άλλου Κράτους μέλους και αντιστρόφως, μόνο υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά δεν προέρχονται από εκμετάλλευση της χώρας αποστολής, για την οποία έχουν ληφθεί απαγορευτικά υγειονομικά μέτρα κατόπιν εμφανίσεως βρουκελλώσεως των χοίρων, των προβάτων ή των αιγών. Η απαγόρευση αυτή διατηρείται τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά την επίσημη διαπίστωση του τελευταίου κρούσματος.
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Νωπά κρέατα που προέρχονται από ζώα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος απαγορεύεται να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Α του Π.Δ/τος 410/1994 Α 231).
Άρθρο 6 "(άρθρο 5δις Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Κρέατα μη προοριζόμενα για εμπορία στη χώρα ή για ενδοκοινοτικές συναλλαγές πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα που ορίζεται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο ΧΙ του Π.Δ/τος 410/1994 (Α 231) με την επιφύλαξη ότι στην εν λόγω σφραγίδα θα τίθεται αμέσως η ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος διατάγματος. Για τη φύλαξη και τη χρήση των οργάνων σφραγίσεως εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Παραρτήματος Α Κεφάλαιο ΧΙ σημείο 49 του Π.Δ/τος 410/1994 (Α 231). Τα κρέατα αυτά πρέπει να λαμβάνονται, να τεμαχίζονται, να μεταφέρονται ή να αποθηκεύονται ξεχωριστά ή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τα κρέατα που προορίζονται για εμπορία στη χώρα ή προς/και από, άλλα Κράτη μέλη ως νωπά Κρέατα.
Άρθρο 7
1.  
  Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας δύναται να χορηγεί σε μία ή περισσότερες χώρες αποστολής γενικές άδειες ή άδειες περιορισμένες σε καθορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να αποστέλλονται στην Ελλάδα νωπά κρέατα, τα οποία κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 περίπτ. α) δεν προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει στο έδαφος της Κοινότητας κατά την διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων 21 ημερών προ της σφαγής ή από της γεννήσεως, εφόσον πρόκειται για ζώα ηλικίας μικρότερης των 21 ημερών.
2.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας όταν χορηγεί γενική άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο Ι, ενημερώνει αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας όταν χορηγεί μία από τις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, πρέπει, σε περίπτωση διαμετακομίσεως, να λάβει αντίστοιχη άδεια των ενδιαφερόμενων χωρών διαμετακομίσεως
Άρθρο 8
1.  
  Όταν έχει εκδηλωθεί αφρικανική πανώλη των χοίρων, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, απαγορεύεται να αποστέλλονται νωπά χοιρινά κρέατα στο έδαφος άλλων κρατών μελών. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα του εδάφους της εν λόγω χώρας, εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 της Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ.
2.  
  Όταν η αφρικανική πανώλη των χοίρων εμφανίζεται στο έδαφος χώρας όπου δεν έχει εκδηλωθεί η ασθένεια για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, αποφασίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 9 της Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται μόνο σε ένα τμήμα της χώρας. Εν αναμονή της απόφασης αυτής και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 24 του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179) απαγορεύεται αμέσως η αποστολή νωπών χοιρινών κρεάτων που προέρχονται από το τμήμα του εδάφους στο οποίο διαπιστώθηκε η επιζωοτία. Για τον καθορισμό αυτού του τμήματος του εδάφους λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η εκδήλωση μιας ή περισσότερων περιπτώσεων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε τμήμα του εδάφους της χώρας που δεν συνδέεται γεωγραφικά με το κύριο μέρος του εδάφους της χώρας δεν εμποδίζει την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου θεωρούνται ότι πληρούνται, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ί) οι εστίες που διαπιστώθηκαν κατά την εμφάνιση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εξουδετερώθηκαν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, Η) η νέα εστία, για την οποία λαμβάνεται νέα απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, δεν συνδέεται επιδημιολογικά με την (τις) εστία (ες) που αναφέρεται (ονται) στην περίπτ. i)·.
3.  
  Η κατάργηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, κατ εφαρμογή της παραγράφου 2, αποφασίζεται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία
Άρθρο 9
1.  
  Κατά τον καθορισμό των τμημάτων του εδάφους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη: - οι μέθοδοι ελέγχου και εξάλειψης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, - η απουσία ασθένειας, επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες που έχει διαπιστωθεί με όλα τα μέσα ανίχνευσης συμπεριλαμβανομένων και των οροδιαγνωστικών ελέγχων, - η έκταση των εν λόγω τμημάτων και τα διοικητικά και γεωγραφικά τους όρια, -τα προστατευτικά μέτρα που εφαρμόζονται για να αποφευχθεί η μόλυνση ή η εκ νέου μόλυνση των χοίρων, - τα μέτρα ελέγχου των μετακινήσεων των χοίρων
2.  
  Κατά τον καθορισμό των τμημάτων εδάφους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, λαμβάνονται ιδίως υπόψη: - οι μέθοδοι καταπολέμησης της ασθένειας και ιδίως η θανάτωση των χοίρων των εκμεταλλεύσεων που έχουν προσβληθεί, μολυνθεί ή υπάρχει υποψία ότι έχουν μολυνθεί, - η έκταση των τμημάτων του εδάφους και τα διοικητικά και γεωγραφικά τους όρια, - οι επιπτώσεις της ασθένειας και η τάση εξάπλωσής της, - τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας, - τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό και τον έλεγχο των μετακινήσεων των χοίρων στο εξεταζόμενο τμήμα του εδάφους και έξω από αυτό
Άρθρο 10 "(άρθρο 11 Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)"
1.  
  Μέχρις ότου θεσπισθούν κοινοτικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή νωπών κρεάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφαρμόζεται η σχετική ελληνική νομοθεσία υπό τον όρο ότι δεν είναι ευνοϊκότερη των διατάξεων του παρόντος
Άρθρο 11 "(άρθρο 15 Οδηγίας Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι διατάξεις του μέρους Α του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179), εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στους ελέγχους στον τόπο καταγωγής, στη διοργάνωση και στις συνέπειες των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού, καθώς και στα ληπτέα μέτρα διασφάλισης.
Άρθρο 12
1.  
(Παράρτημα Οδηγίας 72/461/ΕΟΚ)Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣφραγίδα για τα κρέατα που προορίζονται για χρήσεις άλλες από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές νωπών κρεάτων 1.Η επανασφράγιση πρέπει να διενεργείται έτσι ώστε η ωοειδής σφραγίδα που ορίζεται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο ΧΙ σημείο 50 του Π.Λ/τος 410/1994 (Α 231), να καλύπτεται με ένα σταυρό, ο οποίος αποτελείται από δύο κάθετες γραμμές και ο οποίος τίθεται λοξά, έτσι ώστε να βρίσκεται στο κέντρο της σφραγίδας και οι ενδείξεις που αναγράφονται στη σφραγίδα να παραμένουν ευανάγνωστες. 2.Οι σημάνσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 δύνανται επίσης να τεθούν με τη βοήθεια μιας μόνης σφραγίδας, η οποία θα είναι μία ωοειδής σφραγίδα που έχει 6,5 εκατοστόμετρα ύψος. Στη σφραγίδα πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις, που θα είναι απόλυτα ευανάγνωστες: - στο πάνω τμήμα, με κεφαλαία, το όνομα της χώρας αποστολής, - στο κέντρο ο αριθμός της κτηνιατρικής εγκρίσεως του σφαγείου, - στο κάτω τμήμα, ένα από τα αρχικά ΕΕC - CΕΕ - ΕWG -ΕΕG - ΕΟF, -δύο κάθετες γραμμές να διαπερνούν τη σφραγίδα λοξά, η τομή των οποίων βρίσκεται στο κέντρο και τοποθετημένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανάγνωση των ενδείξεων. Οι χαρακτήρες πρέπει να έχουν ύψος 0,8 εκατοστόμετρα για τα γράμματα και 1 εκατοστόμετρο για τους αριθμούς. Η σφραγίδα είναι δυνατό να περιλαμβάνει ακόμα ένδειξη για την ταυτότητα του κτηνίατρου που έχει διενεργήσει τον υγειονομικό έλεγχο των κρεάτων.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παραγρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1388/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως η παράγρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 20 παράγρ. 1 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την Α.Π. 279972/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Αλέξανδρο Μπαλτά και Απόστολο Φωτιάδη» (Β* 95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 635/1995 και 108/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/279972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/279972 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/707 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/125 1986
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία