ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/184

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 (άρθρο 1 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Με το παρόν καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 84 Παράρτημα Γ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L. 268/54 της 14.9.92) και εκτέλεση της 95/176/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ L. 117 της 24.5.1995 σελ.23). Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82. Το παρόν δεν θίγει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τα ζώα συντροφίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταργήσεως των κτηνιατρικών ελέγχων στα μεταξύ κρατών μελών σύνορα. Άρθρο 2 (άρθρο 2 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νοείται ως : α) «εμπόριο» : το εμπόριο όπως ορίζεται στο σημείο 3) του άρθρου 16 του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179), β) «ζώα» : τα ζώα των ειδών που δεν καλύπτονται από τα προεδρικά διατάγματα 125/1986 (Α 43), 528/1991 (Α 204), 211/1992 (Α 100), 223/1995 (Α 128), 35/1995 (Α31) και 412/1994 (Α232). γ) «επίσημα εγκεκριμένος οργανισμός, ινστιτούτο ή κέντρο» : οποιαδήποτε μόνιμη, γεωγραφικά περιορισμένη εγκατάσταση, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13, στην οποία συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ένα ή περισσότερα ζωικά είδη, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, και με την αποκλειστική επιδίωξη ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους στόχους : - έκθεση των ζώων αυτών και εκπαίδευση του κοινού, - διατήρηση των ειδών, βασική ή εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα ή εκτροφή ζώων για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, δ) «ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης» : οι ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 2.Επιπλέον, εφαρμόζονται καταναλογία οι ορισμοί, εκτός από τους ορισμούς των εγκεκριμένων κέντρων και οργανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 2 των προεδρικών διαταγμάτων 125/1986 (Α43), 211/1992 (Α 100) και 223/1995 (Α 128). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Άρθρο 3 (άρθρο 3 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Επιτρέπεται το εμπόριο των ειδών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 μόνον εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς όρους του παρόντος, και ιδίως των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται από την κτηνιατρική νομοθεσία. Άρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγρ. 1, σημείο α) του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται στο εμπόριο των ζώων που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10 του παρόντος. Επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 και ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπόριο των ζώων αυτών, μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 10 και εφόσον προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή εμπορικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 1 και 3 του παρόντος οι οποίες είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές και οι οποίες αναλαμβάνουν : - να εξετάζουν τακτικά τα διατηρούμενα ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179), - να δηλώνουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή - εκτός από την εμφάνιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης - την εμφάνιση των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Β για τις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα καταπολέμησης ή επιτήρησης, - να τηρούν τα ειδικά μέτρα καταπολέμησης μιας ασθένειας που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 14 ή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, - να διαθέτουν στην αγορά, για εμπορικούς σκοπούς, μόνο ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή ζώνες για τις οποίες δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα για λόγους υγειονομικού ελέγχου. Όσον αφορά τα ζώα που δεν συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή εμπορικό έγγραφο που προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 11, μόνο ζώα που συνοδεύονται από αυτοπιστοποίηση εκ μέρους του κατόχου της εκμετάλλευσης που βεβαιώνει ότι τα εν λόγω ζώα δεν παρουσίαζαν τη στιγμή της αποστολής κανένα έκδηλο σύμπτωμα ασθενείας και ότι η εκμετάλλευσή του δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου, - να τηρούν τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση των καλών συνθηκών διαβίωσης των διατηρούμενων ζώων. Άρθρο 5 (άρθρο 5 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1.Επιτρέπεται το εμπόριο των πιθήκων (simiae και prοsimiae) μόνο από και προς οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα που είναι επίσημα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές της χώρας ή τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13 και οι πίθηκοι αυτοί συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε, του οποίου η βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του οργανισμού, του ινστιτούτου ή του κέντρου προέλευσης για να εγγυηθεί την υγειονομική κατάσταση των ζώων. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 επιτρέπεται η απόκτηση από εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο πιθήκων από ιδιώτη. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, ινστιτούτα ή κέντρα υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με πλήρη και διαρκώς ενημερωμένα στοιχεία του ιδιώτη στη κατοχή του οποίου περιέρχονται ένας ή περισσότεροι πίθηκοι. Άρθρο 6 (Α204) και 35/1995 (Α 31), μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 1. γενικά: α) φέρουν αναγνωριστικά σημεία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 σημείο γ) του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179), β) δεν πρόκειται να θανατωθούν στο πλαίσιο προγράμματος εξάλειψης μιας μεταδοτικής ασθένειας, γ) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 36/1987 (Α 10) και του άρθρου 5α του προεδρικού διατάγματος 125/1986 (Α 43) όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 49/1992 (Α21), δ) προέρχονται από εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημεία β) και γ) του προεδρικού διατάγματος 125/1986 (Α43) και για την οποία δεν ισχύει κανένα μέτρο υγειονομικού περιορισμού ιδίως αυτά που έχουν ληφθεί κατ εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων 36/1987 (Α 10), 707/1982 (Α 150) και 35/1995 (Α31) και στην οποία έχουν διατηρηθεί συνεχώς από τη γέννησή τους ή κατά τις τριάντα ημέρες που προηγούνται της αποστολής, ε) εάν εισάγονται: - προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στη στήλη «άλλα οπληφόρα» του καταλόγου της απόφασης 79/542/ΕΟΚ όπως ισχύει - ανταποκρίνονται σε ειδικούς όρους υγειονομικού ελέγχου που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., που λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ στ) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται από την εξής βεβαίωση: «Βεβαίωση Ο υπογράφων (επίσημος κτηνίατρος) βεβαιώνω ότι το μηρυκαστικό/το χοιροειδές (α), που δεν καλύπτεται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ: α) ανήκει στο είδος...................... β) δεν παρουσίασε, κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο, γ) προέρχεται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση/επίσημα απαλλαγμένη ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση / από εκμετάλλευση που δεν υφίσταται περιορισμούς σχετικά με την πανώλη των χοίρων (α) ή από εκμετάλλευση στην οποία υποβλήθηκε, με αρνητικό αποτέλεσμα, στις δοκιμασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 σημεία β) και δ) αντίστοιχα της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ». (α) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη 2.αν πρόκειται για μηρυκαστικά : 1)προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και επίσημα απαλλαγμένη ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 125/1986 (Α43) ή το προεδρικό διάταγμα 35/1995 (Α31) και πληρούν, όσον αφορά τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου, τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα βοοειδή στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημεία γ), δ), στ), ζ) και η) του προεδρικού διατάγματος 125/1986 (Α43) ή στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α 31), 2)εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο σημείο α), προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα βρουκέλλωσης και φυματίωσης κατά τις 42 ήμερες που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων και στην οποία τα μηρυκαστικά υποβλήθηκαν, κατά τις τριάντα ημέρες πριν από την αποστολή, με αρνητικό αποτέλεσμα: - σε δοκιμασία για τη διαπίστωση της αντίδρασης κατά της φυματίωσης και, - σε δοκιμασία για τη διαπίστωση της απουσίας αντισωμάτων κατά της βρουκέλλωσης. 3.αν πρόκειται για χοιροειδή : 1)δεν προέρχονται από ζώνη για την οποία ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω της ύπαρξης αφρικανικής πανώλους των χοίρων κατ εφαρμογή του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 125/1986 (Α43), 2)προέρχονται από εκμετάλλευση που δεν υφίσταται κανένα περιορισμό που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 707/1982 (Α 150) λόγω της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 3)προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από βρουκέλλωση, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 125/1986 (Α43) και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται για τους χοίρους στο προεδρικό διάταγμα 125/1986 (Α 43), 4)εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο σημείο γ), έχουν υποβληθεί, κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της αποστολής τους και με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμασία που αποδεικνύει την απουσία αντισωμάτων κατά της βρουκέλλωσης. Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Επιτρέπεται το εμπόριο των πτηνών που δεν περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα 211/1992 (Α 100), μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 1) γενικά: α) προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαγνωσθεί η γρίππη των πτηνών κατά τις 30 ημέρες, που προηγούνται της αποστολής, β) προέρχονται από εκμετάλλευση ή ζώνη για την οποία δεν ισχύουν περιορισμοί λόγω μέτρων καταπολέμησης της ψευδοπανώλους, γ) έχουν παραμείνει, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 τρίτη περίπτωση του μέρους Δ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) εάν έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σε απομόνωση στην εκμετάλλευση, στην οποία έχουν τοποθετηθεί μετά την είσοδο στο έδαφος της χώρας. 2) εξάλλου, αν πρόκειται για ψιττακοειδή : α) δεν προέρχονται από εκμετάλλευση ή δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκμετάλλευσης στην οποία έχουν διαγνωσθεί κρούσματα ψιττάκωσης (Chlamida psittaci). Η απαγόρευση, η οποία υπολογίζεται από το τελευταίο διαπιστωμένο κρούσμα της ασθένειας και από τη θεραπευτική αγωγή υπό κτηνιατρικό έλεγχο, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε., πρέπει να διαρκεί 2 τουλάχιστον μήνες, β) φέρουν αναγνωριστικά σήματα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 σημείο γ) του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179). γ) συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο το οποίο θεωρείται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή την εμπορική επιχείρηση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έχει εγγράφως αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα. Άρθρο Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Επιτρέπεται το εμπόριο μελισσών (Αpis melifera) μόνον εφόσον: α) προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω εμφάνισης κρουσμάτων αμερικανικής σηψιγονίας. Η απαγόρευση, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία του τελευταίου διαπιστωμένου κρούσματος και από την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι κυψέλες που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων ελέγχθηκαν από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή και όλες οι μολυσμένες κυψέλες κάηκαν ή υποβλήθηκαν σε θεραπευτική αγωγή και ελέγχθηκαν από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή με ικανοποιητικά αποτελέσματα, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 30 ημέρες. Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις μέλισσες ή ισοδύναμες απαιτήσεις είναι δυνατόν να εφαρμόζονται και στους βόμβους μετά από απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του οποίου η βεβαίωση πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για να βεβαιώσει την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο σημείο α). Άρθρο 9 (άρθρο 9 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1. Επιτρέπεται το εμπόριο μόνον των λαγόμορφων που ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις : α) δεν προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει εμφανιστεί λύσσα ή τεκμαίρεται ότι έχει εμφανιστεί λύσσα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ή δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα τέτοιας εκμετάλλευσης, β) προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα μυξωμάτωσης, γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται με την ακόλουθη δήλωση : «Ο υπογράφων........................βεβαιώνω ότι η παραπάνω παρτίδα τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και ότι τα ζώα δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την εξέταση.». Η βεβαίωση αυτή πρέπει να χορηγείται από τον επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έχει εγγράφως αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα, για τα βιομηχανικά εκτροφεία η βεβαίωση χορηγείται από τον επίσημο κτηνίατρο. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας πληροφορεί την Ε.Ε. ότι επιτρέπεται στη χώρα το εμπόριο λαγομόρφων υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 2.Για τις αποστολές προς την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτείται υγειονομικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι τηρείται η απαίτηση της παραγράφου 1 σημείο α). Άρθρο 10 (άρθρο 10 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1.Απαγορεύεται το εμπόριο νυφιτσών, ικτίδων και αλεπούδων, που προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει εμφανιστεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εμφανιστεί λύσσα κατά την διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών ή έχουν έλθει σε επαφή με ζώα μιας τέτοιας εκμετάλλευσης, στο μέτρο που δεν υπόκεινται σε πρόγραμμα συστηματικού εμβολιασμού. 2.Για να επιτρέπεται το εμπόριο γάτων και σκύλων, εκτός από το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πρέπει να πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: 1)αν πρόκειται για ζώα άνω των τριών μηνών : - να μην παρουσιάζουν την ημέρα της αποστολής από την εκμετάλλευση κανένα σύμπτωμα ασθένειας και ιδίως ασθένειας μεταδοτικής, - να έχουν υποστεί δερμοστιξία (τατουάζ) ή να διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης «micrο-puce» σύμφωνα με λεπτομέρειες που καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε., που λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ - να έχουν, μετά την ηλικία των 3 μηνών, εμβολιασθεί κατά της λύσσας, με αναμνηστικό εμβολιασμό ετήσιο ή με συχνότητα που επιτρέπεται για το εμβόλιο αυτό από το κράτος μέλος αποστολής, με ένεση αδρανοποιημένου εμβολίου, τουλάχιστον μιας διεθνούς αντιγονικής μονάδας (πρότυπο ΠΟΥ) η οποία μετράται σύμφωνα με τη δοκιμασία δραστικότητας με τη μέθοδο που περιγράφεται στην ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, η οποία καθορίζεται στην απόφαση 94/275/ΕΟΚ (Ε.Ε. L. 117 της 7.5.1994 σελ. 41). Ο εμβολιασμός πρέπει να βεβαιώνεται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έχει εγγράφως αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να αναφέρει το όνομα του εμβολίου και τον αριθμό της παρτίδας (ει δυνατόν αυτοκόλλητη ετικέτα): - αν πρόκειται για σκύλους, να έχουν εμβολιασθεί κατά της ασθένειας του Carre, - να συνοδεύονται από ατομικό διαβατήριο που επιτρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς το ζώο και στο οποίο καταχωρούνται οι ημερομηνίες εμβολιασμού και/ή πιστοποιητικό σύμφωνο προς το πρότυπο του παραρτήματος Ε, μαζί με την ακόλουθη βεβαίωση που θα συμπληρώσει επίσημος κτηνίατρος ή ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει εγγράφως αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα : «Ο υπογράφων.................βεβαιώνω, ότι οι γάτοι/σκύλοι που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παρ. 2 σημείο α) και β) και παρ.3 σημείο β) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (α) και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κατά τους τελευταίους έξι μήνες δεν διαπιστώθηκε καμμία περίπτωση λύσσας. 1)Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 3)αν πρόκειται για ζώα κάτω των τριών μηνών : - να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σημείου α) πρώτη και πέμπτη περίπτωση, - να μην προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο περιοριστικών μέτρων των κινήσεων των ζώων για υγειονομικούς λόγους, - να έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση καταγωγής και να έχουν διατηρηθεί εν αιχμαλωσία από τη γέννησή τους. 3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και από την 1η Ιουλίου 1994, η εμπορία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γάτων υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 1)κατά γενικό κανόνα, οι γάτες και οι σκύλοι πρέπει: i) να προέρχονται από εγγεγραμμένη εκμετάλλευση, της οποίας η εγγραφή πρέπει να αναστέλλεται από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή όταν παύουν να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4, ii) να μην παρουσιάζουν, κατά την ημέρα αποστολής τους από την προαναφερόμενη εκμετάλλευση, κανένα σύμπτωμα μεταδοτικής ασθένειας, iii) να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα αναγνώρισης σύμφωνα με λεπτομέρειες που καθορίζονται στην απόφαση 94/274/ΕΟΚ της Επιτροπής (Ε.Ε.L 117), iν) να έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση και να έχουν διατηρηθεί εν αιχμαλωσία από τη γέννησή τους, χωρίς να έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα που μπορούν να προσβληθούν από λύσσα, ν) αν πρόκειται για σκύλους, να έχουν εμβολιασθεί κατά της νόσου του Carre, νi) να μεταφέρονται με μεταφορικό μέσο εγκεκριμένο προς τον σκοπό αυτό από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, νii) να συνοδεύονται από ατομικό βιβλιάριο εμβολιασμού το οποίο επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση της ταυτότητας και της προέλευσης του ζώου και στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες εμβολιασμού, καθώς και από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα της απόφασης 94/273/ΕΟΚ της Επιτροπής (Ε.Ε.L.117) και το οποίο συμπληρώνεται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έχει εγγράφως αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή. 2)επιπλέον πρέπει: i) είτε να έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας μετά την ηλικία των τριών μηνών και τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αποστολή με αδρανοποιημένο εμβόλιο τουλάχιστον μιας διεθνούς αντιγονικής μονάδας (πρότυπο ΠΟΥ), η οποία μετράται με τη δοκιμασία δραστικότητας με τη μέθοδο που περιγράφεται από την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία και η οποία έχει αναγνωρισθεί με την απόφαση 94/275/ΕΟΚ με αναμνηστικό εμβολιασμό ετήσιο ή με συχνότητα που επιτρέπεται για το εμβόλιο αυτό από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ο εμβολιασμός πρέπει να βεβαιώνεται από έναν επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να αναφέρει το όνομα του εμβολίου και τον αριθμό της παρτίδας (ει δυνατόν αυτοκόλλητη ετικέτα). Επιπλέον, να έχουν υποβληθεί, μετά από εμβολιασμό, σε ορρολογική δοκιμασία που αποδεικνύει τίτλο προστατευτικών αντισωματων τουλάχιστον 0,5ΔΜ. Η ορρολογική αυτή δοκιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΟΥ. Εάν η δοκιμασία αυτή εκτελείται μετά τον αρχικό εμβολιασμό, πρέπει να εκτελείται μεταξύ του πρώτου και του τρίτου μήνα που ακολουθεί τον εν λόγω εμβολιασμό. ii) είτε, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του σημείου i), να μεταφέρονται, υπό έλεγχο, σε σταθμό απομόνωσης εγκεκριμένο από το κράτος μέλος προορισμού για να υποβληθούν σε εξάμηνη απομόνωση. 4.Οι δαπάνες εφαρμογής της ορρολογικής δοκιμασίας βαρύνουν τους εισαγωγείς. Άρθρο Άρθρο 11 (άρθρο 11 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1.Επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται κατεφαρμογή των άρθρων 21 και 23 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, το εμπόριο μόνον του σπέρματος των ωαρίων και των εμβρύων που ανταποκρίνονται στους όρους των παραγράφων 2,3 και 4. 2.Με την επιφύλαξη των τυχόν κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται για την εγγραφή των ιπποειδών σε γενεαλογικά βιβλία για ορισμένες φυλές, το σπέρμα αιγοπροβάτων και ιπποειδών πρέπει: - να έχει συλλεχθεί και υποστεί επεξεργασία εν όψει της τεχνητής σπερματέγχυσης σε σταθμό ή κέντρο εγκεκριμένο από υγειονομική άποψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Δ ή, αν πρόκειται για αιγοπρόβατα κατά παρέκκλιση των προηγούμενων, σε εκμετάλλευση που πληροί τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α 31), να έχει συλλεχθεί από ζώα που ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Δ (εισδοχή και συνήθης έλεγχος των ζώων), - να έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Δ, - να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους προς τη χώρα ή άλλο κράτος μέλος από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που καθορίζεται στις αποφάσεις 95/307/ΕΚ (ΕΕ.L 185) και 95/388/ΕΚ (ΕΕ. L.234) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3.Για να εγκριθεί από υγειονομική άποψη ένας σταθμός ή κέντρο συλλογής σπέρματος αιγοπροβάτων και ιπποειδών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 2-7 του προεδρικού διατάγματος 316/1990 (Α 130) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179). 4.Τα ωάρια και τα έμβρυα των αιγοπροβάτων, των χοίρων και των ιπποειδών πρέπει: - να έχουν συλλεχθεί από ομάδα συλλογής εγκεκριμένη από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της χώρας και να έχουν υποστεί επεξεργασία σε κατάλληλο εργαστήριο, και από δότριες που ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου ΙV του παραρτήματος Δ, - να έχουν υποστεί επεξεργασία και να έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Δ, - να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους προς τη χώρα ή άλλο κράτος μέλος, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καθορίζεται στις αποφάσεις 95/294/ΕΚ (Ε.Ε.L. 182), 95/388/ΕΚ (Ε.Ε.L. 234) και 95/483/ΕΚ (Ε.Ε.L. 275). Το σπέρμα που χρησιμοποιείται για τη σπερματέγχυση των δοτριών πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 για τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή και προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 218/1992 (Α 115) για τους χοίρους. 5.Για να εγκριθούν από υγειονομική άποψη οι ομάδες συλλογής ωαρίων και εμβρύων προβάτων, χοίρων και ιπποειδών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 παρ.2-7 του προεδρικού διατάγματος 312/1991 (Α 109) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 παρ.1 του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179). Άρθρο 12 1.Οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο μέρος Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των διενεργητέων ελέγχων και τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται σε αυτούς, στα ζώα και στο σπέρμα, στα ωάρια και στα έμβρυα, τα οποία αφορά το παρόν διάταγμα και τα οποία συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό. Τα άλλα ζώα πρέπει να προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που υπόκεινται, όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στην καταγωγή και στον προορισμό, στις αρχές του παρόντος. 2.Το άρθρο 24 του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζεται στα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα τα οποία αφορά το παρόν. 3.Για εμπορικούς σκοπούς, οι διατάξεις του άρθρου 26 του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α179) επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που κατέχουν μονίμως ή περιστασιακά, ζώα όπως αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 7,9 και 10 του παρόντος. 4.Η γνωστοποίηση του τόπου προορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του μέρους Β του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) για τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα τα οποία, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, γίνεται μέσω του συστήματος ΑΝΙΜΟ. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση των διατάξεων αυτού ή αμφιβολιών ως προς την υγεία των ζώων ή την ποιότητα του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διενεργεί όλους τους ελέγχους που κρίνει κατάλληλους. 6.Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν αντιστοιχούν προς την πραγματική κατάσταση των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή ότι τα αναγνωριστικά σήματα των ζώων ή η επισήμανση του σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων δεν συμφωνούν προς το παρόν διάταγμα ή, ότι τα ζώα ή τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπεται σε αυτό, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.248/1914 (ΑΊ10) όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο πρώτο του ν.4085/1961 (Α 110). Άρθρο 13 1.Για το εμπόριο ζώων που ανήκουν σε είδη ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, στην περίπτωση που το κράτος μέλος προορισμού έχει τις εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15, καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων των ζώων αυτών, από και προς οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα, εγκεκριμένα σύμφωνα με το παράρτημα Γ, απαιτείται μεταφορικό έγγραφο σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε. Στο έγγραφο αυτό, που θα συμπληρώνεται από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τον οργανισμό, το ινστιτούτο ή το κέντρο καταγωγής, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα ζώα, τα ωάρια, το σπέρμα ή τα έμβρυα προέρχονται από οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο εγκεκριμένο σύμφωνα με το παράρτημα Γ. Το έγγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύει τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα κατά τη μεταφορά τους. 2. 1)Ένας οργανισμός, ινστιτούτο ή κέντρο, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως εγκεκριμένος, όσον αφορά τις ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Γ. 2)Μετά την παραλαβή του φακέλου με τον οποίο ζητείται η έγκριση ή η ανανέωση της έγκρισης, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή τον εξετάζει με βάση τα στοιχεία που περιέχει και, ενδεχομένως, με βάση τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων. 3)Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ανακαλεί την έγκριση σύμφωνα με το παράρτημα Γ παράγραφος 3. 4)Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οργανισμών, ινστιτούτων και κέντρων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου αυτού, αποστέλλεται από τις νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία με τη σειρά της, κοινοποιεί αυτόν στην Επιτροπή της Ε.Ε. Άρθρο 14 (άρθρο 14 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται είτε άμεσα είτε με τη μεσολάβηση των εκτροφέων, προαιρετικό ή υποχρεωτικό πρόγραμμα καταπολέμησης ή επιτήρησης μιας ασθένειας του παραρτήματος Β, το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας στην Επιτροπή της Ε.Ε. προς έγκριση. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως: - την κατάσταση της ασθένειας στο έδαφος της χώρας, - τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινοποίησης της ασθένειας, - τους λόγους που δικαιολογούν το πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της ασθένειας και των πλεονεκτημάτων του προγράμματος όσον αφορά τη σχέση κόστους / οφελών, - τη γεωγραφική ζώνη στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, - τους διαφόρους χαρακτηρισμούς των εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε είδος για την εισαγωγή του στην εκτροφή καθώς και τις μεθόδους δοκιμασίας, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού συμμετοχής των εκτροφέων στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης ή επιτήρησης, - τις συνέπειες της απώλειας του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, - τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αν διαπιστωθούν θετικά αποτελέσματα κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, - την ίση μεταχείριση του εμπορίου που πραγματοποιείται στο έδαφος της χώρας και του ενδοκοινοτικού εμπορίου. 2.Μετά την έγκρισή τους, τα προγράμματα τίθενται σε εφαρμογή. 3.Τα προγράμματα που υποβάλλονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 πρώτο εδάφιο. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να τροποποιούνται οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 15 -τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στη χώρα, - τα αποτελέσματα των δοκιμασιών παρακολούθησης οι οποίες βασίζονται σε ορρολογική, μικροβιολογική, παθολογική ή επιδημιολογική έρευνα, - από πότε πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η ασθένεια αυτή στις αρμόδιες αρχές, - τη διάρκεια κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση, ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση αυτή, εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά το εμπόριο οι κείμενες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την διατήρηση του υγειονομικού χαρακτηρισμού. 3.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε μεταβολή των όρων και συνθηκών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα Άρθρο 16 (άρθρο 16 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που καλύπτονται από το παρόν διάταγμα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ. Άρθρο Άρθρο 17 (άρθρο 17 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1.Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 16, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. 2.Επιτρέπεται να εισάγονται μόνο ζώα και σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που αναφέρονται στο άρθρο 11 και ανταποκρίνονται στις εξής απαιτήσεις: 1)προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή της Ε.Ε., 2)συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνο με υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε.. 3.Μέχρι την κατάρτιση του καταλόγου της παραγράφου 2 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την επιθεώρηση στις τρίτες χώρες, με την υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής της Ε.Ε. Άρθρο 18 (άρθρο 18 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1. Επιτρέπεται η εισαγωγή των ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων που αναφέρονται στο παρόν, μόνο εφόσον: - συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδει ο επίσημος κτηνίατρος, - ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των μερών Γ και Δ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179), - υποβλήθηκαν, πριν από τη φόρτωσή τους προς το έδαφος της χώρας, σε έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι όροι μεταφοράς που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 52/1995 (Α 39), ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό σε νερό και τροφή, - απομονώθηκαν, όσον αφορά τα ζώα που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10, πριν την εισαγωγή τους στη χώρα, 2, Μέχρις ότου καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτη χώρα για την οποία οι απαιτήσεις αυτές δεν έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι ευνοϊκότερες από τους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ. Άρθρο 19 (άρθρο 20 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Οι κανόνες και αρχές που προβλέπονται στο μέρος Γ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη συνέχεια που πρέπει να δίδεται στους ελέγχους που διενεργούνται στη χώρα καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων και αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και μέχρις ότου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. που προβλέπονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι κανόνες ελέγχου του άρθρου 61 του μέρους Δ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Κοινές και τελικές διατάξεις Άρθρο 20 (άρθρο 24 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) 1. Κατά την εισαγωγή στο έδαφος της χώρας, ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ωδικών και διακοσμητικών πτηνών) και του σπέρματος, των ωαρίων και εμβρύων που αναφέρονται στο παρόν και έχουν διέλθει από το έδαφος τρίτης χώρας, απαιτείται η προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού που πιστοποιεί την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος. 2. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα κράτη μέλη περί των οριζομένων στην παράγραφο 1. Άρθρο 21 Συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 11 /1995 (Α 5) Στο προεδρικό διάταγμα 11/1995 (Α5) παρεμβάλλεται άρθρο 36α που έχει ως εξής : «Άρθρο 36α (άρθρο 17 της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) 1.Επιτρέπονται οι εισαγωγές κρέατος κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων από τρίτες χώρες, υπό υγειονομικούς όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με αυτούς που προβλέπονται στο παρόν. 2.Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 περίπτωση β) του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α 179) και επιπλέον: i) το νωπό κρέας κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να φέρει τη σήμανση καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 959/1981 (Α241) και εφόσον είναι τεμαχισμένο ή αποστεωμένο, πρέπει να έχει υποστεί κατεργασία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση β) του ιδίου διατάγματος, ii) το κρέας που προέρχεται από είδη ευπαθή στην τριχινίαση, υπόκειται σε εξέταση με βιομηχανική αποσύνθεση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του προεδρικού διατάγματος 599/1985 (Α 223).». Άρθρο 22 (άρθρο 27 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Εφόσον η χώρα με ένα άλλο κράτος μέλος εφαρμόζει εναλλακτικό καθεστώς ελέγχου, που παρέχει εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν για τις κινήσεις των ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων στα οποία αναφέρεται το παρόν, μπορεί να εφαρμόζεται αμοιβαίως, παρέκκλιση από το άρθρο 6 παρ. 1 σημείο στ), το άρθρο 8 σημείο β) και το άρθρο 11 παρ. 1 σημείο δ) του παρόντος. Άρθρο 23 (Παραρτήματα οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την 95/176/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής) Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ως ακολούθως : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (α) Ασθένειες Ευπρόσβλητα είδη - Ψευδοπανώλης των πτηνών, Πτηνά γρίππη των πτηνών Ψιττάκωση Ψιττακοειδή Αμερικανική σηψιγονία Μέλισσες Αφθώδης πυρετός Μηρυκαστικά Βρουκέλλωση (Βrucella ssp.) Φυματίωση Κλασσική πανώλης των χοίρων Χοιροειδή Αφρικανική πανώλης των χοίρων Αφθώδης πυρετός Λύσσα (β) Όλα τα ευπρόσβλητα είδη (α) Με την επιφύλαξη των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της κοινής Υπουργικής Απόφασης 329364/22.3.1994 (Β 223). (β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης του Συμβουλίου 89/455/ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ικτίδες Ιογενής εντερίτις Ασθένεια των Αλεούτων Νήσων Μέλισσες Ευρωπαϊκή Σηψιγονία Βαρροϊκή ακαρίαση και ακαρίαση Πίθηκοι και αιλουροειδή Φυματίωση Μηρυκαστικά Φυματίωση Λαγόμορφα Μυξωμάτωση Μολυσματικές και αιμορραγικές ασθένειες Σύνδρομο Ο Ηara ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.Για να εγκριθεί επίσημα, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος, ένας οργανισμός, ένα ινστιτούτο ή ένα κέντρο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 σημείο γ): 1)πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο και διαχωρισμένο από το περιβάλλον του, 2)πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από γεωργικές εγκαταστάσεις των οποίων η υγειονομική κατάσταση μπορεί να απειληθεί από την παρουσία του εγκεκριμένου οργανισμού, ινστιτούτου ή κέντρου, 3)πρέπει να έχει τεθεί υπό την ευθύνη ενός κτηνιάτρου (1), ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία των ζώων τα οποία πρέπει να συλληφθούν, να περιοριστούν ή να εγκλωβιστούν ανά πάσα στιγμή, 4)πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο απομόνωσης, 5)πρέπει να διαθέτει ένα ή περισσότερα κατάλληλα νεκροτομεία, 6)πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τις ασθένειες του Παραρτήματος Α και, όσον αφορά τις ασθένειες για τις οποίες υπάρχει στην ενδιαφερόμενη χώρα πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 14, από τις ασθένειες του παραρτήματος Β, 7)πρέπει να τηρεί μητρώα με τα εξής στοιχεία : - τον αριθμό και την ηλικία των ζώων από κάθε είδος που υπάρχουν στην εκμετάλλευση, - τον αριθμό των ζώων που εισάγονται στην εκμετάλλευση ή που εξάγονται από αυτήν, καθώς και στοιχεία για τη μεταφορά και την κατάσταση υγείας των ζώων, - τις διαπιστώσεις που γίνονται κατά την απομόνωση, -τα αποτελέσματα της περιοδικής εξέτασης των περιττωμάτων, - τα αποτελέσματα των αναλύσεων αίματος ή οποιασδήποτε άλλης διαγνωστικής μεθόδου, - τα κρούσματα ασθενειών και την τυχόν σχετική θεραπευτική αγωγή, - τα αποτελέσματα της νεκροτομής όλων των ζώων που αποθνήσουν στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των θνησιγενών ζώων, 8)πρέπει να διαθέτει μέσα για την κατάλληλη εξάλειψη των πτωμάτων ζώων τα οποία απέθαναν κατόπιν ασθένειας, 9)πρέπει να ελέγχεται από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος πρέπει να διενεργεί δύο τουλάχιστον υγειονομικούς ελέγχους κάθε χρόνο. Ο υγειονομικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον : - επιθεώρηση όλων των ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - αντιπροσωπευτική δειγματοληψία από τα είδη που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες των Παραρτημάτων Α και Β (2) ή ανίχνευση των ασθενειών αυτών με άλλες μεθόδους. Η ανάλυση των δειγμάτων πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο ελέγχει την παρουσία των παθογόνων παραγόντων των ασθενειών που αναφέρονται για κάθε είδος στο Παράρτημα Α. Η δειγματοληψία μπορεί να διενεργείται καθόλο το έτος. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τους υγειονομικούς ελέγχους πρέπει να είναι αρνητικά όσον αφορά τους προαναφερόμενους παθογόνους παράγοντες, - εξέταση των μητρώων που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά. 10)εάν διατηρεί ζώα που προορίζονται για εργαστηριακά πειράματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 160/1991 (Α64). 2.Η έγκριση διατηρείται εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 1)τα ζώα που εισάγονται πρέπει να προέρχονται από άλλον εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο, 2)τα ζώα που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 125/1986 (Α43) εάν διατηρούνται σε εγκεκριμένο κέντρο, ινστιτούτο ή οργανισμό, μπορούν να εξέλθουν από αυτό μόνον κατόπιν επίσημου ελέγχου, 3)στον οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο πρέπει να διενεργείται υγειονομικός έλεγχος, δύο φορές το χρόνο, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 σημείο θ) του παρόντος παραρτήματος, 4)τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των λαμβανομένων δειγμάτων πρέπει να είναι αρνητικά όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες των ασθενειών των Παραρτημάτων Α και Β (2), 5)κάθε ύποπτος θάνατος ή η εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου συμπτώματος που δημιουργεί υπόνοιες ότι τα ζώα έχουν προσβληθεί από μία ή περισσότερες από τις ασθένειες των Παραρτημάτων Α και Β (2) πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. 3.Η έγκριση αναστέλλεται, επαναχορηγείται ή ανακαλείται υπό τους ακόλουθους όρους : 1)σε περίπτωση υποβολής δήλωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 σημείο δ) του παρόντος παραρτήματος, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή αναστέλλει προσωρινά την έγκριση του εγκεκριμένου κέντρου, οργανισμού ή ινστιτούτου, 2)ένα δείγμα που λαμβάνεται από το ύποπτο ζώο αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο το οποίο ελέγχει την παρουσία των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα πορίσματα της ανάλυσης κοινοποιούνται αμέσως στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, 3)όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή πληροφορείται ότι υπάρχουν υπόνοιες για την εμφάνιση μιας ασθένειας των παραρτημάτων Α και Β (2) ενεργεί, όσον αφορά την εργαστηριακή ανάλυση, την επιζωοτιολογική εξέταση, την καταπολέμηση της ασθένειας και την ανάκληση της έγκρισης, σαν να είχε όντως εκδηλωθεί η ασθένεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που διέπουν, στον τομέα αυτόν, την καταπολέμηση των ασθενειών και το εμπόριο των ζώων, 4)όταν τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι αρνητικά όσον αφορά τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή αποκαθιστά την έγκριση, 5)ο οργανισμός, το ινστιτούτο ή το κέντρο εγκρίνεται εκ νέου μόνον εάν, μετά την εξάλειψη των εστιών μόλυνσης, πληρούνται εκ νέου οι όροι της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήματος, εκτός από τον όρο του σημείου στ), 6)η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ενημερώνει την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας η οποία ακολούθως ενημερώνει την Επιτροπή για την αναστολή, την επαναχορήγηση ή την ανάκληση της έγκρισης. (1) Υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση των απαιτήσεων του υγειονομικού ελέγχου του παρόντος διατάγματος. (2) Εφόσον κάποια από τις ασθένειες αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στο οικείο κράτος μέλος . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι. Όροι έγκρισης των κέντρων συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: 1. να τίθενται υπό την εποπτεία του «κτηνιάτρου του κέντρου» 2. να διαθέτουν τουλάχιστον : α) εγκαταστάσεις για τα ζώα οι οποίες να κλειδώνουν και, εάν χρειάζεται, για τα ιπποειδή, να υπάρχει χώρος άσκησης πρέπει να υπάρχουν πραγματικά χωρίσματα από τις εγκαταστάσεις συλλογής, τις αίθουσες επεξεργασίας και αποθήκευσης, β) εγκαταστάσεις απομόνωσης οι οποίες δεν έχουν άμεση επικοινωνία με τα συνήθη καταλύματα για τα ζώα γ) οι εγκαταστάσεις συλλογής σπέρματος που περιλαμβάνουν χωριστή αίθουσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή αποστείρωση του εξοπλισμού, δ) αίθουσα επεξεργασίας σπέρματος χωριστή από τις εγκαταστάσεις συλλογής η οποία δεν χρειάζεται απαραιτήτως να βρίσκεται στον ίδιο τόπο, ε) αίθουσα αποθήκευσης σπέρματος η οποία δεν χρειάζεται απαραιτήτως να βρίσκεται στον ίδιο τόπο. 3. να κατασκευάζονται ή να απομονώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τα ζώα τα οποία βρίσκονται εκτός κέντρων, 4. να κατασκευάζονται έτσι ώστε ολόκληρο το κέντρο, εκτός των γραφείων, και στην περίπτωση των ιπποειδών του χώρου άσκησης, να μπορεί εύκολα να καθαρισθεί και να απολυμανθεί. ΙΙ. Όροι εποπτείας των κέντρων συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: 1. να εποπτεύονται έτσι ώστε να περιέχουν μόνο ζώα των ειδών των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα. Εν τούτοις, μπορεί να επιτραπεί να υπάρχουν και άλλα κατοικίδια ζώα, αρκεί να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης των ειδών εκείνων των οποίων το σπέρμα πρόκειται να συλλεγεί και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το κτηνιατρικό κέντρο. Εάν, στην περίπτωση των ιπποειδών, το κέντρο συλλογής μοιράζεται τις εγκαταστάσεις με άλλο κέντρο ή υπηρεσία τεχνητής γονιμοποίησης, τότε οι φορβάδες, οι δοκιμαστικοί επιβήτορες και οι επιβήτορες για φυσική οχεία γίνονται δεκτοί αρκεί να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος Α σημεία 1,2,3 και 4 του Παραρτήματος Δ. 2. να παρακολουθούνται για να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνεται: - τα είδη, η φυλή, η ημερομηνία γέννησης και ο προσδιορισμός της ταυτότητας κάθε ζώου που βρίσκεται στο κέντρο, - οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων που εισέρχονται ή αποχωρούν από το κέντρο, - το ιατρικό ιστορικό και όλες οι διαγνωστικές δοκιμασίες και τα αποτελέσματά τους, αγωγές και εμβολιασμοί που διενεργήθηκαν στα ζώα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο, - η ημερομηνία συλλογής και επεξεργασίας του σπέρματος, - ο προορισμός του σπέρματος, - η αποθήκευση του σπέρματος. 3. πρέπει να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο κατά την διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην περίπτωση ζώων με εποχιακή αναπαραγωγή και δύο φορές το χρόνο στην περίπτωση μη εποχιακής αναπαραγωγής προκειμένου να εξεταστούν και να εξακριβωθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες έγκρισης και εποπτείας. 4. να ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες που έχουν άδεια σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου. 5. να απασχολούν έμπειρο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα στις τεχνικές απολύμανσης και υγιεινής ώστε να προλαμβάνεται η εξάπλωση νόσων. 6. να παρακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι: κανένα από τα ζώα που βρίσκονται στο κέντρο δεν χρησιμοποιείται για φυσική οχεία τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την πρώτη συλλογή σπέρματος και κατά την περίοδο συλλογής, - η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση του σπέρματος πραγματοποιείται μόνο σε χώρους που έχουν προβλεφθεί ειδικά γι αυτό το σκοπό, - όλα τα εργαλεία που έρχονται σε επαφή με το σπέρμα ή το ζωοδότη κατά τη συλλογή ή επεξεργασία, να έχουν απολυμανθεί κατάλληλα ή να έχουν αποστειρωθεί πριν από τη χρήση ή να είναι καινούργια, μιας χρήσεως και να πετιούνται αμέσως μετά τη χρήση, Εάν, στην περίπτωση ιπποειδών, το κέντρο συλλογής συστεγάζεται με κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης ή κέντρο οχείας πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ εργαλείων και του εξοπλισμού για τη τεχνητή γονιμοποίηση ή τη φυσική οχεία και των εργαλείων και του εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με ζώα δότες ή άλλα ζώα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο συλλογής και με το σπέρμα. - τα προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως είναι τα διαλυτικά, πρόσθετα ή αραιωτικά, τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τα οποία έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία, η οποία να επιτρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος αυτός, χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του σπέρματος, στη περίπτωση του κατεψυγμένου ή παγωμένου σπέρματος χρησιμοποιούνται κρυογόνοι παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, - κάθε δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή μεταφορά σπέρματος είτε απολυμαίνεται είτε αποστειρώνεται με τον κατάλληλο τρόπο πριν χρησιμοποιηθεί ή είναι καινούργιο, μιας χρήσεως και πετιέται αμέσως μετά τη χρήση, 7. εξασφαλίζεται ότι κάθε δόση σπέρματος ταυτοποιείται κατά τρόπο ανεξίτηλο ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το κράτος μέλος καταγωγής, η ημερομηνία συλλογής, το είδος, η φυλή, η ταυτότητα του ζώου δότη και το όνομα ή/και ο αριθμός του εγκεκριμένου κέντρου το οποίο συνέλεξε το σπέρμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Απαιτήσεις σχετικά με την αποδοχή των αρρένων δοτών Α. ΕΠΙΒΗΤΟΡΕΣ:Δύνανται να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σπέρματος μόνο οι επιβήτορες οι οποίοι πληρούν κατά τρόπο που ικανοποιεί τον κτηνίατρο του κέντρου, τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη συλλογή σπέρματος : 1. δεν πρέπει να παρουσιάζουν συμπτώματα λοιμώδους ή μεταδοτικής νόσου κατά τη στιγμή της εισαγωγής και την ημέρα συλλογής του σπέρματος, 2. πρέπει να προέρχονται από την επικράτεια ή, στην περίπτωση της περιφερειακής διαίρεσης, από τμήμα επικράτειας κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και από εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική εποπτεία και σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 528/1991 (Α204), 3. πρέπει να έχουν διατηρηθεί επί 30 ημέρες πριν από τη συλλογή σπέρματος σε εκμεταλλεύσεις όπου δεν υπάρχουν ιπποειδή τα οποία να παρουσίασαν οποιοδήποτε κλινικό σύμπτωμα ιογενούς αρτηρίτιδος των ίππων κατά την εν λόγω περίοδο, 4. πρέπει να έχουν μείνει επί 60 ημέρες προ της συλλογής σπέρματος σε εκμεταλλεύσεις όπου δεν υπήρχαν ιπποειδή που να παρουσίασαν κλινικό σύμπτωμα της μεταδοτικής μητρίτιδας των ιπποειδών κατά την εν λόγω περίοδο, 5. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία επί 30 ημέρες προ της πρώτης συλλογής σπέρματος και κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής, 6. πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιμασίες, οι οποίες διεξάγονται και πιστοποιούνται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 7 : i) δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε άγαρ (Cοggins test) για λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών με αρνητικό αποτέλεσμα, ii) οροεξουδετέρωση για ιογενή αρτηρίτιδα των ίππων, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα σε διάλυμα ορού 1 προς 4 ή δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ιογενή αρτηρίτιδα των ίππων που διεξάγεται με αρνητικό αποτέλεσμα σε κλάσμα του συνολικού σπέρματος του επιβήτορα δότη, iii) δοκιμασία για μεταδοτική μητρίτδα των ίππων που διεξάγεται δύο φορές σε διάστημα επτά ημερών με απομόνωση Τaylοrella equigenitalis το προσπερματικό υγρό ή δείγμα σπέρματος και από επίχρισμα που λαμβάνεται τουλάχιστον από το ουρηθρικό βοθρίο συμπεριλαμβανομένου του ουρηθραίου εγκολπώματος και από το πέος, συμπεριλαμβανομένου του εγκολπώματος της βαλάνου, με αρνητικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. 7. πρέπει να έχει υποβληθεί σε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα δοκιμασιών: i) στην περίπτωση που το σπέρμα συλλέγεται για να διατεθεί στο εμπόριο, φρέσκο ή εψυγμένο και: - ο επιβήτωρ δότης βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο συλλογής κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης συλλογής σπέρματος και κατά την περίοδο συλλογής και κανένα από τα ιπποειδή του κέντρου συλλογής δεν έχει έλθει σε απευθείας επαφή με ιπποειδή υγείας χαμηλότερου επιπέδου, οι δοκιμασίες που απαιτούνται στην παράγραφο 6 σημεία i), ii) και iii) διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της ανωτέρω περιόδου παραμονής και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος κατά την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής, - ο επιβήτωρ δότης δεν βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο συλλογής ή/και άλλα ιπποειδή του κέντρου συλλογής έρχονται σε άμεση επαφή με ιπποειδή χαμηλότερου υγειονομικού επιπέδου οι δοκιμασίες που απαιτούνται στην παράγραφο 6 σημεία i),ii) και iii) διεξάγονται εντός 14 ημερών προ της πρώτης συλλογής σπέρματος και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος κατά την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής. Επιπλέον, η δοκιμασία που απαιτείται στην παράγραφο 6 σημείο i) πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 120 ημέρες κατά την περίοδο συλλογής σπέρματος. Η δοκιμασία που απαιτείται στην παράγραφο 6 σημείο ii) πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ 30 ημέρες πριν από κάθε συλλογή σπέρματος, εκτός εάν επιβεβαιωθεί με δοκιμασία απομόνωσης του ιού που πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως, ότι ο οροθετικός επιβήτορας δεν είναι απαλλαγμένος από την ιογενή αρτηρίτιδα των ίππων, ii) στην περίπτωση που το σπέρμα συλλέγεται για να διατεθεί στο εμπόριο κατεψυγμένο, πρέπει να εφαρμόζονται τα προγράμματα δοκιμασιών που περιγράφονται στην παράγραφο 7 σημείο i) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ή εναλλακτικά, οι δοκιμασίες που απαιτούνται στην παράγραφο 6 σημεία i), ii) και iii) πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των 30 ημερών υποχρεωτικής περιόδου διατήρησης του σπέρματος και σε διάστημα όχι μικρότερο των 14 ημερών από τη συλλογή του σπέρματος ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής του επιβήτορα. Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 1. Για τη συλλογή σπέρματος προορίζονται μόνο τα αιγοπρόβατα από κέντρα, σταθμούς ή εκμεταλλεύσεις τα οποία κατά την κρίση του επίσημου κτηνιάτρου, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) είναι υγιή κατά τη στιγμή της συλλογής, β) ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4,5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α31). Εξάλλου, τα ζώα δότες θα υφίστανται, με αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της συλλογής: - δοκιμασία για την ανίχνευση της βρουκέλλωσης (brucella meli tensis) σύμφωνα με το παράρτημα Γ του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α31), - δοκιμασία για την ανίχνευση της μεταδοτικής επιδιδυμίτιδας των κριών (brucella ονis) σύμφωνα με το παράρτημα Δ του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α31), - δοκιμασία απομόνωσης του ιού για την bοrder disease, γ) έχουν υποστεί κατάλληλες δοκιμασίες ή ελέγχους που εγγυώνται την τήρηση των απαιτήσεων των σημείων α) και β) ανωτέρω. 2. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να πραγματοποιούνται από εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. Γ. Εάν κάποια από τις δοκιμασίες που αναφέρονται στα τμήματα Α ή Β είναι θετική, το ζώο πρέπει να απομονωθεί και το σπέρμα του που έχει συλλεχθεί από αυτό μετά την τελευταία αρνητική δοκιμασία δεν πρέπει να διατεθεί στο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει για το σπέρμα που έχει συλλεχθεί από τα άλλα ζώα τα οποία είναι ευπρόσβλητα από τη νόσο αυτή, στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συλλογής, από την ημερομηνία από την οποία έχει διεξαχθεί η θετική δοκιμασία. Μέχρι να αποκατασταθεί η υγειονομική κατάσταση στο κέντρο δεν πρέπει να διενεργούνται εμπορικές συναλλαγές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ, ΤΑ ΩΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ Το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα πρέπει να έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και διατηρηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές : α) το πλύσιμο των ωαρίων και των εμβρύων ακόμα και στην περίπτωση των ιπποειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Εν αναμονή της θέσπισης αυτών των προϋποθέσεων, εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα. Η διαφανής ζώνη των ωαρίων και των εμβρύων πρέπει να παραμένει άθικτη πριν και μετά το πλύσιμο. Μπορούν να πλένονται ταυτοχρόνως μόνο ωάρια και έμβρυα από τον ίδιο δωρητή. Μετά το πλύσιμο, η διαφανής ζώνη κάθε ωαρίου και εμβρύου πρέπει να εξετάζεται σε ολόκληρη την επιφάνειά της, υπό μεγέθυνση τουλάχιστον 50 φορών και να βεβαιώνεται ότι είναι άθικτη και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε προσκολλημένο υλικό. β) τα μέσα και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία (εξέταση, πλύσιμο και επεξεργασία), τη διατήρηση και τη κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων πρέπει να είναι αποστειρωμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες μεθόδους και να παραμένουν αποστειρωμένα. Πρέπει να προστίθενται αντιβιοτικά στα μέσα συλλογής, πλυσίματος και διατήρησης για τα ωάρια και τα έμβρυα και στα αραιωτικά για τα σπέρματα. Εάν είναι ανάγκη, μπορούν να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, γ) όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία, διατήρηση ή κατάψυξη του σπέρματος ωαρίων και εμβρύων πρέπει είτε να έχουν απολυμανθεί είτε να έχουν αποστειρωθεί καταλλήλως προ της χρήσης ή να είναι καινούργια μιας χρήσεως και να πετιώνται μετά τη χρήση, δ) μπορεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, να προβλεφθούν πρόσθετες δοκιμασίες, ιδίως όσον αφορά τα υγρά συλλογής και πλύσης έτσι ώστε να εξακριβώνεται ότι δεν υπάρχουν παθογόνοι οργανισμοί, ε) ωάρια και έμβρυα, τα οποία υποβλήθηκαν επιτυχώς στην εξέταση που προβλέπεται στο στοιχείο α) και το σπέρμα θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστειρωμένους περιέκτες, οι οποίοι έχουν δεόντως επισημανθεί, περιλαμβάνουν μόνον προϊόντα από ένα δότη, αρσενικό ή θηλυκό, και έχουν σφραγιστεί αμέσως. Η επισήμανση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον η χώρα καταγωγής, η ημερομηνία συλλογής, το είδος, το γένος, η ταυτότητα του ζώου δότη και το όνομα ή και ο αριθμός του κέντρου/ομάδας συλλογής μπορεί να προσδιορισθεί. στ) το κατεψυγμένο σπέρμα, ωάρια και έμβρυα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία υγρού αζώτου που δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μόλυνσης του προϊόντος, ζ) το κατεψυγμένο σπέρμα, ωάρια και έμβρυα πρέπει να έχουν αποθηκευθεί υπό εγκεκριμένους όρους επί 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την αποστολή, η) το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα πρέπει να μεταφέρονται σε δοχεία τα οποία είτε έχουν καθαρισθεί, είτε απολυμανθεί ή αποστειρωθεί όπως ορίζεται, προ της χρήσεως ή είναι καινούργια, μιας χρήσης και πετιούνται αμέσως μετά τη χρήση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΘΗΛΕΙΣ ΔΟΤΕΣ Θήλεις δότες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή εμβρύων ή ωαρίων μόνο εάν κατά τη κρίση του επίσημου κτηνιάτρου πληρούν (καθώς και οι αγέλες από τις οποίες προέρχονται) τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών που αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων αναπαραγωγής και απόδοσης για τα αντίστοιχα είδη. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/1986 (Α 43) εφαρμόζονται για τα χοιροειδή και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 35/1995 (Α 31) εφαρμόζονται για τα αιγοπρόβατα. Επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 528/1991 (Α 204), τα ιπποειδή πρέπει να έχουν μείνει επί 60 ημέρες πριν από τη συλλογή ωαρίων και εμβρύων σε εκμεταλλεύσεις όπου δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα της μεταδοτικής μητρίτιδας των ιπποειδών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φυσική αναπαραγωγή επί 30 ημέρες πριν από τη συλλογή ωαρίων και εμβρύων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Αποστολέας (ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (α) 2. Κράτος μέλος καταγωγής 3. Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση) 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. Διεύθυνση: - της εκμετάλλευσης καταγωγής του επίσημα εγκεκριμένου οργανισμού, ινστιτούτου ή κέντρου καταγωγής(β) - της εκμετάλλευσης ή της εμπορικής επιχείρησης ή του επίσημα εγκεκριμένου οργανισμού ινστιτούτου ή κέντρου προορισμού (β) 6. Τόπος φόρτωσης 7. Μεταφορικό μέσο 8. Είδος 9. Αριθμός ζώων/κυψελών/ή παρτίδα βασιλισσών (με συνοδούς) (β) 10. Αναγνωριστικά στοιχεία της παρτίδας 11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ (γ) (Τόπος), (ημερομηνία) Υπογραφή Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία) Ιδιότητα: (α) Για κάθε παρτίδα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό, και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τελικό προορισμό, η δε διάρκεια ισχύος του πρέπει να είναι δέκα ημέρες. (β) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. (γ) Συμπληρώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 11 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ εντός των 24 ωρών πριν από την φόρτωση των ζώων Άρθρο 24 (άρθρο 29 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 1994 Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η εφαρμογή και η δημοσίευση του παρόντος
  • Τις διατάξεις : α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70). β) του άρθρου 20 παρ.1 του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 (Α 47). γ) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την Α.Π. 279972/5.2.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Αλέξανδρο Μπαλτά και Απόστολο Φωτιάδη» (Β 95).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις με αριθμό 658/1995 και 100/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/279972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/279972 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις. 2003/3170 2003
Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. 2012/4039 2012
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). 2008/33 2008
Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του[...]" 2015/19 2015