ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξαίρεση φορέα από τις διατάξεις του Ν. 2286/95

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εξαιρείται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) το Κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. «Οικονομική και Κοινωνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Κ.Ε.». Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
  • 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
  • Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Την απόφαση 289/14.2.96 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης» Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92/Β/14.2.96).
  • «Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμ. 179/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-04 Εξαίρεση φορέα από τις διατάξεις του Ν. 2286/95
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία