Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (Α 138) και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος, είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο Πρόεδρος της διευρυμένης Ν.Α., ο Νομάρχης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η Νομαρχιακή Επιτροπή και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των Ν.Α., όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3 "Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α.
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α.
2.  
  Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2218/94, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:.
 1. αποφασίζει στις αντιρρήσεις του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ Α 223).
 2. αποφασίζει για την τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94.
 3. την έγκριση σύναψης σύμβασης για συμπληρωματικές εργασίες
 4. την έγκριση για χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις
 5. αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών (άρθρο 58 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 609/85).
 6. αποφασίζει στις ενστάσεις για την έκπτωση του αναδόχου (άρθρο 47 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 49 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85).
 7. Για την άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων απαιτείται εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. που ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στο συγκεκριμένο έργο.
3.  
  Για τα έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διευρυμένης Ν.Α. όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν είναι:.
 1. Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης, (γ), τα αντίστοιχα όργανα της παρ. 1 του άρθρου αυτού της τεχνικής υπηρεσίας του νομαρχιακού διαμερίσματος, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της διευρυμένης Ν.Α.
 2. Τεχνικό Συμβούλιο είναι αυτό που γνωμοδοτεί σε θέματα της υπηρεσίας αυτής και
 3. Ο Πρόεδρος της διευρυμένης Ν.Α. που ασκεί, εκ των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
4.  
  Στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων της Ν.Α. Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική τους Υπηρεσία και εφόσον δεν υπάρχει, το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται από τα όργανα που προσδιορίζονται με τις οργανωτικές διατάξεις των παραπάνω φορέων ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α.
Άρθρο 4
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο για έργα και μελέτες που εκτελούνται από τους φορείς του παρόντος διατάγματος καθώς και από φορείς του Π.Δ. 171 /87 (Α 84), είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της κάθε Ν.Α.
2.  
  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από:
 1. Το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατασκευής έργων της Ν.Α.
 2. Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της Περιφειριακής Διοίκησης του νομού
 3. Τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Ν.Α. και όπου δεν υπάρχει, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας.
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τα μέλη του που είναι εγκατεστημένα στην έδρα του Νομού και δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων
 5. Έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) όταν συζητούνται θέματα της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Τα ανωτέρω μέλη με στοιχεία α, β και γ, αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το μέλος με στοιχείο ε που εκπροσωπεί το Νομαρχιακό συμβούλιο της Ν.Α. ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης και το μέλος που εκπροσωπεί την ΤΕΔΚ υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. της αντίστοιχης Τοπικής Ένωσης.
4.  
  Με την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται ως Πρόεδρος ένα από τα μέλη με στοιχεία α, β και γ της ανωτέρω παρ. 2 με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο Γραμματέας αυτού με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας της Ν.Α.
5.  
  Η θητεία των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ορίζεται διετής. Ειδικά η θητεία του πρώτου Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1997.
6.  
  Κατά τα λοιπά, οι αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τα θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 5
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος εγκρίνονται από το Νομάρχη μετά από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ, μετά από πρόταση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής
Άρθρο 6 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις ειδικών διεθνών διαγωνισμών για έργα και μελέτες του παρόντος Διατάγματος εγκρίνονται με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. και γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 7
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 όπως αυτό ισχύει και αφορούν έργα της Ν.Α. και των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεών της αποφασίζουν:.
 1. για έργα αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού μέχρι 100.000.000 δρχ. ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 2. για έργα αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού από 100.000.001 μέχρι και 500.000.000 δρχ. ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και αν δεν υπάρχει μετά από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 3. για έργα μεταλύτερου προϋπολογισμού ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
2.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας που αφορούν έργα των λοιπών φορέων του παρόντος Διατάγματος και μέχρι αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού 500.000.000 δρχ. αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου που ορίζεται στην ανωτέρω παραγρ. 1 β και για έργα μεγαλύτερου αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου που ορίζεται στην ανωτέρω παραγρ. 1γ.
3.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται ανάλογα με την αρμοδιότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, στο Νομάρχη ή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.
Άρθρο 8 "Έργα άλλων φορέων"
1.  
  Όπου σε προγενέστερες διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 για αποφαινόμενα όργανα άλλων φορέων του δημόσιου φορέα, αναφέρεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, εφεξής νοείται ως αρμόδια η αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία της Ν.Α. και όπου αναφέρεται το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων νοείται ως αρμόδιο το Τεχνικό Συμβούλιο που συνιστάται με το άρθρο 4 το παρόντος. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στα έργα των φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, και στα οποία εξακολουθεί να ισχύει το Β. Δ/γμα της 30.6/6.7.1954 (Α/146), σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 1418/1984.
Άρθρο 9 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 19 παρ. 3 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1996 (Α 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτοπροστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 258/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/171 1987
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996