Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση, Επωνυμία, Χαρακτήρας, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός
Άρθρο 1 "Σύσταση, Επωνυμία"
1.  
  Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. Για την επικοινωνία της με την αλλοδαπή, η Εταιρία χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΤΕCΗΝΟLΟGΥ ΡΑRΚ ΟF ΑΤΤΙΚΑ «LΕUΚΙΡΡΟS».
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε συνδυασμό με την διαχείριση και ανάπτυξη των τεχνολογικών και λοιπών διευκολύνσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» το οποίο είναι εγκατεστημένο στους χώρους του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
2.  
  Ειδικότερα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της ως εξής:
 1. Διαχειρίζεται γενικά τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, την υποδομή και τον εξοπλισμό του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» προς όφελος των εγκατεστημένων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και επιδιώκει την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να εγκατασταθούν στο τεχνολογικό πάρκο
 2. Αναλαμβάνει, με τα μέσα που διαθέτει το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» τη διερεύνηση και αντιμετώπιση τεχνολογικών οργανωτικών και εμπορικών προβλημάτων που απασχολούν επιχειρήσεις που παράγουν ή που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία
 3. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και της επίδειξης νέων τεχνολογιών
 4. Αναλαμβάνει την προώθηση και μεταφορά υψηλής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής και γενικότερα στην ελληνική βιομηχανία
 5. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων, ή σε εξέλιξη ευρισκομένων, ερευνητικών έργων βιομηχανικού ενδιαφέροντος και παρέχει τη γνώμη της για τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 6. Παρέχει τη συνδρομή και την υποστήριξή της στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, την προώθηση καινοτομιών και νέων συναφών με την βιομηχανική πρακτική μεθόδων, την απόκτηση σήματος του Πάρκου της Ιnternatiοnal Αssοciatiοn οf Science Ρarks (ΙΑSΡ) και άλλων διεθνών ενώσεων τεχνολογικών πάρκων για τις εγκατεστημένες ή συνδεδεμένες με το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» επιχειρήσεις
 7. Ενθαρρύνει με εκδηλώσεις και άλλα πρόσφορα μέσα τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή νέων προϊόντων έρευνας και προηγμένης τεχνολογίας
 8. Συμβάλλει στη δημιουργία ευμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των φορέων έρευνας και τεχνολογίας και των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, με τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας και χρηματοδότησης από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς και εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
 9. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται την πρόσβαση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σε βιβλιοθήκες και τράπεζες
 10. Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων υπολογιστών. ία.
 11. Διαχέει, προβάλλει και διαδίδει προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες για τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και προοπτικές, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων, την έκδοση εντύπων, βιβλίων, την παραγωγή ταινιών και βιντεοταινιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου.
 12. Παρέχει υπηρεσίες για τη τεχνολογική μόρφωση, επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις βιομηχανίες
 13. Προωθεί τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή συναφή ιδρύματα, με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., νοσοκομεία ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Διεθνείς οργανισμούς και τη Διεθνή Ένωση Τεχνολογικών Πάρκων.
 14. Ιδρύει ή συμμετέχει γενικώς σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή φορέα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα με παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή εξωτερικό και προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς της
3.  
  Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της με αμοιβή, κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή συνδεδεμένες με το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ», οι δε σκοποί και μέσα για την επίτευξή τους δεν ασκούνται προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού αυτών των επιχειρήσεων
4.  
  Ρητά αναφέρεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια στα πλαίσια του σκοπού της όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής Αττικής και γραφεία αυτής τα κτίρια που θα παραχωρηθούν για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας, με τη διαδικασία του κατωτέρω άρθρου 28, από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
2.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Περιφέρεια Αττικής ή εκτός αυτής και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών
Άρθρο 4
1.  
  Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ολοκλήρωση της νόμιμης σύστασής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εκείνου μέσα στο οποίο συμπληρώνεται η τεσσαρακονταετία
2.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος λειτουργίας της Εταιρίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟ Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000). Αυτό το κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 1, του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
2.  
  Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22, να αυξάνει οποτεδήποτε το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών χωρίς περιορισμό ως προς το ποσόν. Για την αύξηση αυτή του κεφαλαίου εκδίδεται Π.Δ. τροποποιητικό του παρόντος.
Άρθρο 7
1.  
  Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές μπορεί να μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε τράπεζες, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Το δικαίωμα μεταβίβασης έχουν όλοι οι μέτοχοι. Τα αυτά ισχύουν και για την ανάληψη νέων μετοχών.
2.  
  Οι μέτοχοι δεν δύνανται να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές, αντί οποιουδήποτε τιμήματος εάν δεν ενημερώσουν προηγουμένως εγγράφως τους άλλους μετόχους. Η πώληση ή μεταβίβαση εισάγεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εάν η πράξη δεν εγκριθεί από το Γενική Συνέλευση ακυρώνεται και οι μετοχές επιστρέφονται στον προηγούμενο μέτοχο. Αν δεν εισαχθεί προς συζήτηση από το Δ.Σ., το θέμα θεωρείται ότι εισήχθηκε αυτοδικαίως στη Γενική Συνέλευση και συζητείται χωρίς εγγραφή στην ημερήσια διάταξη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κοινοποιείται 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση, με φροντίδα του αιτούντος σε όλους του μετόχους.
3.  
  Κάθε έγγραφο για καταχώρηση της γενόμενης μεταβιβάσεως μετοχών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάσαντος, στην οποία θα μνημονεύεται το καταβληθέν τίμημα και οι λοιποί όροι της απόκτησης αυτών
4.  
  Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρία εκδίδει νέο τίτλο.
5.  
  Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, καθώς επίσης την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά γι αυτό τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν φέρουν μερισματαποδείξεις και αναγράφουν στο σώμα τους αυτούσιο το κείμενο του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Η υπογραφή του Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά γι αυτό τον σκοπό με απόφαση του Δ.Σ. μνημονευόμενη προ της υπογραφής, τίθεται ιδιόχειρα. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μετά την έκδοσή τους.
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περιπτώσεις συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από έναν και μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ αυτήν. Η μετοχή δεν παρέχει δικαίωμα στα κέρδη της Εταιρίας ούτε στο επιπλέον της ονομαστικής αξίας αυτής προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης αυτής.
2.  
  Η Εταιρία δεν διανέμει κέρδη στους μετόχους αλλά τα διαθέτει για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά για την προώθηση των σκοπών της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όργανα Διοίκησης
Άρθρο 9
1.  
  Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη, που πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και πείρα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρίας. Τα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και από ένα μέλος ορίζουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Τεχνολογικό Πάρκο κατά τη στιγμή δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση, αντίστοιχα. Εάν οι επιχειρήσεις δεν ορίσουν συλλογικά ένα μέλος, την εκλογή αυτή πραγματοποιεί η Γενική Συνέλευση.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την πλήρη συγκρότησή του συνεδρία, εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως με την παρουσία τουλάχιστον 5 μελών του ή νομίμως και ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων αντιπροσώπων αυτών. Αναγκαία είναι πάντοτε η αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού Αντιπροέδρου.
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία λειτουργίας της Εταιρίας.
4.  
  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
5.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται κάθε τέσσερα έτη. Η τετραετής περίοδος λήγει για όλα τα μέλη συγχρόνως, έστω και αν μερικά, για οποιονδήποτε λόγο, έχουν εκλεγεί ή οριστεί μέσα στην τετραετία.
6.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση όμοια με εκείνη που όρισε το οπωσδήποτε εκλιπόν μέλος.
7.  
  Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες ή για πέντε (5) διαδοχικές συνεδριάσεις αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ισοδυναμεί με παραίτησή του και θεωρείται ότι αυτή έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Δ.Σ. θα αποφασίσει για το αδικαιολόγητο της απουσίας του συμβούλου.
8.  
  Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Δ.Σ. και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 10
1.  
  Το Δ.Σ. ορίζει τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, ο οποίος μετέχει στο Δ.Σ. και, εφόσον δεν είναι μέλος του, δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται μεταξύ ατόμων που έχουν γνώσεις και πείρα για θέματα τεχνολογικής καινοτομίας, μεταφοράς και διάδοσης της τεχνολογίας, διαχείρισης των τεχνολογικών πάρκων και συναφή. Ως Γενικός Διευθυντής είναι δυνατόν να διοριστεί και ερευνητής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.
Άρθρο 11
1.  
  Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίων, διοικητικών αρχών και παντός άλλου τρίτου, δια του Προέδρου του Δ.Σ., ενεργούντος εντός του πλαισίου των αποφάσεων του Δ.Σ. ή των σκοπών και κατά τα συμφέροντα της εταιρίας.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, δύναται όμως να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την ενέργεια συγκεκριμένων και ειδικώς προσδιοριζομένων, με ειδικό πληρεξούσιο, πράξεων εκπροσώπησης της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. ευθύνεται ως οι σχετικές ενέργειες να έγιναν απ αυτό το ίδιο. Η κατά νόμον ευθύνη του πληρεξουσίου παραμένει αναλλοίωτη.
Άρθρο 12
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει τούτο απαραίτητο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους
2.  
  Ύστερα από αίτηση δύο συμβούλων ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλεί το Δ.Σ. ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης.
3.  
  Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο άλλο Σύμβουλο. Ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
4.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν οπωσδήποτε το πρόσωπο μέλους λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5.  
  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με μορφή πρακτικών σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν και όπως παρέστησαν στη συνεδρίαση.
6.  
  Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να ψηφίσει (εκτός αν τον αφορά το συζητούμενο θέμα) και να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.
Άρθρο 13
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας
2.  
  Διορίζει και παύει το προσωπικό της και εκδίδει κανονισμό για τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού
3.  
  Συνομολογεί και υπογράφει όλες ανεξαιρέτως τις συμβάσεις της Εταιρείας και αποφασίζει και ενεργεί κατά το νόμο επί παντός δικαιώματος της Εταιρείας ή για κάθε υποχρέωση αυτής
4.  
  Κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων
5.  
  Δέχεται, επάγει, αντεπάγει όρκους. Τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, δίνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
6.  
  Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού
7.  
  Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας
8.  
  Παρέχει το δικαίωμα άσκησης αρμοδιοτήτων του, που αναφέρονται σε ορισμένους τομείς διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, σε επιτροπές από μέλη του, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και στελέχη της εταιρείας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη του Δ.Σ. για τις σχετικές ενέργειες, πράξεις ή συμβάσεις, παραμένει ακέραια ως για τις ίδιες αυτού πράξεις, παράλληλα με την κατά νόμο ευθύνη των πληρεξουσίων.
9.  
  Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους ισολογισμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη.
10.  
  Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού. 11 Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις.
12.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της Εταιρείας ως Γραμματέα του. Η κατά το παρόν άρθρον απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 14
1.  
  Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. με ειδική απόφαση της.
2.  
  Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
Άρθρο 15
1.  
  Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
2.  
  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 16
1.  
  Η Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.
2.  
  Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού,.
 1. Εκλογή των μελών του Δ.Σ., γ. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ. Διάθεση ετήσιων κερδών,.
 2. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, περίπτωση δ, του άρθρου 31 του παρόντος Π.Δ., διάλυση της Εταιρείας,.
 3. Διορισμό εκκαθαριστών,
 4. Εκλογή ελεγκτών,
 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από γεννηθείσα ευθύνη τους για αποζημίωση της Εταιρείας,.
 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές
Άρθρο 17 "Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γ.Σ. των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από της λήξης της χρήσης αυτής. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γ.Σ. των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.
2.  
  Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλεί έγκαιρα τη Γ.Σ. των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Π.Δ. και τον Νόμο περιπτώσεις.
3.  
  Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
Άρθρο 18
1.  
  Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες μ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της χρονολογία, στις οποίες υπολογίζονται και οι κατά νόμον αργίες.
2.  
  Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σε δυο από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, και που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούν ευρύτερα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες.
3.  
  Η κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γ.Σ. και τις όμοιες μ αυτή, ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
Άρθρο 19
1.  
  Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σ αυτήν, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Αττική, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της Γ.Σ.
2.  
  Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
3.  
  Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
4.  
  Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ. μόνο με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας.
Άρθρο 20 "Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων"
1.  
  Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
Άρθρο 21
1.  
  Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2.  
  Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές στη Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγραμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλοιώς αυτές είναι απαράδεκτες.
Άρθρο 22
1.  
  Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ πλέον μιας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
2.  
  Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπουμένων μετοχών.
3.  
  Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεις αυτής, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 13, 23 παράγραφος 2, 27 31 και 34 του παρόντος Π.Δ., η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για την εκτέλεση της απόφασης της Γ.Σ. εκδίδεται Π.Δ. τροποποιητικό του παρόντος.
4.  
  Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό (1 /2) του συνόλου των μετοχών.
Άρθρο 23
1.  
  Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 9, του παρόντος Π.Δ. ή και αν αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους Συμβούλους- Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2.  
  Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γ.Σ. προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα.
Άρθρο 24 "Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά"
1.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 18 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του ή και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.
2.  
  Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικό σαφή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του παρόντος Π.Δ.
3.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.
4.  
  Αν στη Γ.Σ. παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ.
Άρθρο 25 "Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ισολογισμού και λογαριασμού χρήσεως) η Γ.Σ. αποφασίζει σε ειδική μυστική ψηφοφορία, για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 26 "Τακτικός έλεγχος"
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με το Νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που, με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86.
Άρθρο 27 "Δικαιώματα μειοψηφίας Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από [...]"
2.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναλάβει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
3.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. ή τους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρείας, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
4.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δώσει σ αυτούς κατά τη Γ.Σ. ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΔΟΜΟ Ετήσιοι λογαριασμοί - Διάθεση κερδών
Άρθρο 29
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη τακτική Γ.Σ. συνέρχεται σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. εγκρίνει τις συνταγμένες και υπογραμμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός) «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα) και τις υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:.
 1. Τον Γενικό Διευθυντή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ Εγκατάσταση της Εταιρείας
Άρθρο 28
1.  
  Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» παραχωρεί στην Εταιρεία με σύμβαση προς χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος παραχώρησης της χρήσης σε τρίτους, δυο κτίρια τα οποία σχεδιάστηκαν και προορίζονται για τη στέγαση του τεχνολογικού πάρκου Αττικής: το με αριθμό 1, εμβαδού 320 τ.μ. και το με αριθμό 2 εμβαδού 1760 τ.μ., τα οποία είναι κτισμένα εντός της οικοπεδικής έκτασης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και των εντός αυτών υπάρχοντα υλικό και λειτουργικό εξοπλισμό, το σύνολο των υπηρεσιών καθώς και το εργαζόμενο προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται εντός των κτιρίων αυτών. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι δεκαπενταετής, δυνάμενη να ανανεώνεται.
2.  
  Η πιο πάνω σύμβαση θα συναφθεί ανάμεσα στα διοικητικά συμβούλια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και της Εταιρείας μέσα σε εξήντα ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η σύμβαση καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες της παραχώρησης καθώς και τους όρους και τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.
 1. Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.
 2. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ., οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών.
3.  
  Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των ελεγκτών, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86).
4.  
  Επί της Εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), εξαιρουμένων εκείνων που προϋποθέτουν διανομή κερδών.
Άρθρο 30 "Κέρδη της Εταιρείας"
1.  
  Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά διατίθενται για: α. σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β. σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, γ. αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και δ. οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γ.Σ., στο πλαίσιο των σκοπών της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 31
1.  
  Η Εταιρεία λύεται:
 1. με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της,
 2. με απόφαση της Γ.Σ.,.
 3. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και
 4. με ανάκληση του παρόντος Π.Δ. εξαιτίας αδυναμίας ικανοποίησης των σκοπών της.
 5. Στην ανάκληση ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προβαίνει ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αφού ακουστεί η γνώμη της Γ.Σ. των μετόχων που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. για το σκοπό αυτό.
2.  
  Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της
Άρθρο 32 "Απώλεια κεφαλαίου"
1.  
  Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γ.Σ. για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση που το ενεργητικό, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της, είναι μικρότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Άρθρο 33
1.  
  Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ακούν όλες εκείνες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που είναι αναγκαίες και επαρκείς για την επίτευξη του σκοπού της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιοριστούν από τη Γ.Σ., προς τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών που δημοσιεύεται με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/20 (άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86), συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
2.  
  Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γ.Σ. και οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 7α του Ν. 2190/20 Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Σε περίπτωση λύσης της ανώνυμης εταιρείας εξαιτίας ανάκλησης του παρόντος Π.Δ., οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.
3.  
  Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4.  
  Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5.  
  Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
6.  
  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το προϊόν αυτής κατά το ποσό που υπερβαίνει το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μεταβιβάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το δε καταβλημένο κεφάλαιο επιστρέφεται στους μετόχους στην ονομαστική αξία των μετοχών τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΑΤΟ Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 34
1.  
  Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Π.Δ. αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) καλύπτεται ως εξής:.
 1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει ενενήντα εξ (96) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία,.
 2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» αναλαμβάνει εκατόν δέκα τέσσερεις (114) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία.
 3. Η Εμπορική Τράπεζα αναλαμβάνει τριάντα (30) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία.
 4. Η Ιονική Τράπεζα αναλαμβάνει τριάντα (30) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία.
 5. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει τριάντα (30) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία.
2.  
  Το Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλει μέσα σε τέσσερις μήνες (4) από τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το οικείο μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσομένου πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλλει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στην αρμόδια εποπτεύουσα την Εταιρεία αυτήν αρχή.
Άρθρο 35
1.  
  Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Π.Δ., οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλόγως στην παρούσα Εταιρεία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5 του Ν. 1514/85 και από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.
2.  
  Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για διαπραχθείσες ατασθαλίες,ο ΥπουργόςΑνάπτυξης ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να ζητήσει απ ευθείας από τους δύο ελεγκτές της Εταιρείας την ενέργεια εκτάκτου ελέγχου και την υποβολή σχετικής έκθεσής τους μέσα σε οριζόμενη απ αυτόν προθεσμία
Άρθρο 36
1.  
  Το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτείται από:.
 1. Τον Εμμ.
 2. Φλωράτο Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής, με αναπληρωτή τον Δρ.
 3. Ι. Μπάρτζη, ερευνητή, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,.
 4. Τον Δ. Νιάρχο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών, με αναπληρωτή τον Κ. Παλαιό, Διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,.
 5. Τον Δρ Κ. Παπαδημητρίου, συνεργάτη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, με αναπληρωτή τον Αγαπητό Μπιζά, υπάλληλο της εν λόγω Γραμματείας.
 6. Τον Δημ.
 7. Λούβαρη, εκπρόσωπο της Εμπορικής Τράπεζας, με αναπληρωτή τον Σερ.
 8. Σκοπλάκη, της ίδιας Τράπεζας.
 9. Τον Δίον.
 10. Χ. Μπριστογιάννη, εκπρόσωπο της Ιονικής Τράπεζας, με αναπληρωτή τον Χρυσ.
 11. Ι. Γουναρίδη της Ίδιας Τράπεζας,.
 12. Τον καθηγ.
 13. Δημ.
 14. Κουρεμένο του Ε.Μ.Π., με αναπληρωτή του το καθηγ.
 15. Σιμ.
 16. Σιμόπουλο, του ΕΜΠ,.
 17. Τον Α. Νασιόπουλο, της Εταιρείας Μ&Σ Χουρδάκης, με αναπληρωματικό τον Α. Δογάνη, της ΤΕRRΑ ΕΠΕ, από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στο Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος,.
2.  
  Το προσωρινό Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γ.Σ. που πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών του προσωρινού Δ.Σ., η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, το Δ.Σ. νόμιμα λειτουργεί εφόσον ο αριθμός των υπαρχόντων μελών του δεν υπολείπεται των τεσσάρων (4).
Άρθρο 37 "Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης"
1.  
  Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους σύστασης της Εταιρείας ορίζονται δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Άρθρο 38
1.  
  Το παρόν Προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13 τεύχος Α).
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 23 και της παραγρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137, τεύχος Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δοθέντος ότι η προκαλούμενη από τη σύσταση της εταιρείας αρχική δαπάνη ύψους 24.000.000 δρχ. βαρύνει το διαρθρωτικό πρόγραμμα «Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ», κατά τα επόμενα δε έτη οι δαπάνες της εταιρείας θα καλύπτονται από τα κέρδη της. 9 Ιουλίου 1996
 • Την με αριθμό 474/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/409 1986
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010