ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστώνται τα ακόλουθα Αυτοτελή Τμήματα: α. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών. Άρθρο 2 Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 381/1989 προστίθενται ο περιπτώσεις (κ) και (κα) που έχουν ως εξής: (κ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (κα) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών. Άρθρο 3 Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμοδιότητες Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί τις αρμοδιότητες που ανάγονται στα ακόλουθα θέματα: α. Συντονίζει σε επίπεδο διοίκησης και εξασφαλίζει τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις του ΚΠΣ. β. Διαμορφώνει προτάσεις για την υλοποίηση του ΚΠΣ και για διαρθρωτικές παρεμβάσεις κατά την εφαρμογή του. γ. Παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων από λειτουργική, οικονομική και διοικητική άποψη. δ. Εισηγείται και συντονίζει τις διαδικασίες σχεδιασμού εξειδίκευσης προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων για έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών προγραμμάτων. ε. Καταρτίζει τις υπουργικές αποφάσεις και τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης των προς ένταξη έργων καθώς και τις αποφάσεις συγκρότησης συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος και τις κοινοποιεί στη Δ/νση Οργάνωσης. στ. Παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο όλων των προγραμμάτων και εισηγείται σχετικά μέτρα και διαδικασίες. ζ. Φροντίζει για τη σύνταξη χρηματοδοτικών πινάκων και εκθέσεων προόδου όλων των προγραμμάτων καθώς και για την κατάρτιση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης. η. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και υποστηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων. θ. Ασκεί οποιαδήποτε άλλη σχετική αρμοδιότητα ανατεθεί στο τμήμα μετά από απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης. Άρθρο 4 Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών Αρμοδιότητες Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών ασκεί τις αρμοδιότητες που ανάγονται στα ακόλουθα θέματα: Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκαιρη εκταμίευση των λογαριασμών από τις πηγές τους. Καταρτίζει τις απαραίτητες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις για την υλοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης. Μεριμνά για τη σύσταση και τη λειτουργία των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών, κατευθύνει και εποπτεύει τη λειτουργία τους. Άρθρο 5 1.Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Μηχανικών, ή ΠΕ3 Χημικών - Γεωλόγων, ή ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων ή ΠΕ6 Διοικητικών -Οικονομικών. 2.Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Διοικητικών - Οικονομικών. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματα.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 5 του άρθρου 24 και του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» το οποίο προστέθηκε στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α). β. Της παραγράφου 15 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α).
  • Την αριθ. 13/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β).
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 224.000 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ της κατηγορίας 0.200.
  • Την υπ αριθ. 192/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία