ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/197

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα αντιστοιχεί σε τόσες μηνιαίες αποδοχές όσα και τα έτη ασφάλισης τα οποία για τον υπολογισμό του βοηθήματος δεν δύναται να υπερβαίνουν τα 35 Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μέσος όρος των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την έξοδό του από την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας Για τον προσδιορισμό των αποδοχών αυτών, υπολογίζονται - ο βασικός μισθός που έχει ο υπάλληλος (μισθολογικό κλιμάκιο) - το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του - η Α.Τ.Α. ή τυχόν προσαυξήσεις αντ αυτής, το επίδομα εξομάλυνσης και - το ειδικό επίδομα του άρθρου 41 του Ν. 2065/92 (Α 113) (18.000 δρχ.) προσαυξημένου του αθροίσματος των πιο πάνω αποδοχών με ποσοστό 20%. 5 Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση το τριακονταπενταπλάσιο (35) του αθροίσματος του πρώτου Μισθολογικού Κλιμακίου, όπως αυτό καθορίζεται από το Ν. 1505/84 (Α 194), του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του ποσού ή ποσοστού Α.Τ.Α., του επιδόματος εξομάλυνσης και του ειδικού επιδόματος του άρθρου 41 του Ν. 2065/92, κατά την έξοδο του ασφαλισμένου από την υπηρεσία Όλο το πιο πάνω άθροισμα προσαυξάνεται με ποσοστό 20% .
2.  
  Η περίπτωση α της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ιδίου καταστατικού, τροποποιείται ως εξής: 1 Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της περ. α της παραγρ. 1 σε ποσοστό 5% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, του μηνός υποβολής της αίτησης αναγνώρισης υπολογιζομένων και των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας Από την εισφορά αυτή και μέχρι 10 έτη με ποσοστό 3% βαρύνει τον εργοδότη και 2% τον ασφαλισμένο, ενώ για χρόνο αναγνώρισης πέραν των 10 ετών, βαρύνεται ο ασφαλισμένος με το σύνολο της εισφοράς αυτής (5%) .
Άρθρο 2 "Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της"
1.  
  Κυβερνήσεως, εκτός της παραγρ. 2 του άρθρου πρώτου η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 86η/18.12.1995 συνεδρίαση της ΚΗ περιόδου και την 97η/29.5.1996 συνεδρίαση της Κθ περιόδου.
 • Την αριθ. 80010/12.2.1996 (91 Β/13.2.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την Αναλογιστική Μελέτη που συνέταξαν οι Βασ. Βενετάκης και Μαν. Βαλαβάνης, το Νοέμβριο του 1993.
 • Την Συμπληρωματική Αναλογιστική Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ, το Μάϊο του 1996.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ που διατυπώθηκε κατά την 30ή/5.9.1995 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι με το παρόν Π.Δ/γμα προκαλείται δαπάνη η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 25.000.000.
 • Τις υπ αριθ. 141/1996 και 264/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4047/1960 (Α 99).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/1981 (Α 68).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/1982 (Α 100).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010/12.2.1996(91Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010_12_2_1996(91Β 1996
ΝΟΜΟΣ 1960/4047 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4047 1960
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997