ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/198

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σύσταση - σκοπός 1.Η σύσταση ιδρύματος από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου και Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2218/1994. 2.Τα ιδρύματα της προηγούμενης παραγράφου υπηρετούν κυρίως σκοπούς κοινωνικούς, πρόνοιας, ανάπτυξης, πνευματικούς και πολιτιστικούς. Υπάγονται στην εποπτεία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων που τα συνιστούν. Άρθρο 2 Όργανα διοίκησης Τα ιδρύματα διοικούνται από τα εξής όργανα: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Την Εκτελεστική Επιτροπή. γ) Τον Πρόεδρο. Άρθρο 3 1.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη, τα οποία εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος, να έχουν επαγγελματική ή κοινωνική δράση συναφή προς το σκοπό του ιδρύματος και σχετικές με αυτόν γνώσεις. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. 3.Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ίδρυμα, εφόσον σ αυτό απασχολούνται άνω των είκοσι (20) ατόμων. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Γι’αυτό το σκοπό η γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα σε δεκαπέντε ημέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του νομάρχη προς το διοικητικό συμβούλιο. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος ή τυχόν ενιαίος σύλλογος, τη γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο νομάρχης. Άρθρο 4 1.Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες, εάν στο πρόσωπό τους συντρέχει κάποιος από τους λόγους που συνεπιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση νομάρχη ή μέλους του νομαρχιακού συμβουλίου από το αξίωμα του. Κώλυμα που δημιουργείται μετά την εκλογή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. 2.Όταν γίνεται παραπομπή του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου για κακούργημα, με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, καθώς και όταν γίνεται παραπομπή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγρ. 9 του νόμου 2218/1994, με αμετάκλητο βούλευμα, ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας οφείλει να θέσει τον εγκαλούμενο σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Άρθρο 5 1.Δωρητές στα ιδρύματα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων που έχουν τυχόν επιφυλάξει το δικαίωμα να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στη διοίκησή του ή στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2.Ο δωρητής, ο οποίος με την πράξη δωρεάς, έχει επιφυλάξει υπέρ του εαυτού του το δικαίωμα να συμμετέχει στη διοίκηση του ιδρύματος, αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτοδικαίως και καλείται στις συνεδριάσεις του από τον πρόεδρο, όπως καλούνται τα άλλα μέλη του συμβουλίου, και συμμετέχει σ αυτές με δικαίωμα ψήφου. Αν ο δωρητής - μέλος του συμβουλίου δεν προσκληθεί η συνεδρίαση είναι άκυρη. Εάν ο αναφερόμενος στα ανωτέρω εδάφια δωρητής ή ο αντιπρόσωπός του δεν κατοικεί στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος, οφείλει να δηλώσει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος τη διεύθυνση της κατοικίας του και να ορίσει, με την ίδια δήλωση, στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αντίκλητο στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο κατάστημα του ιδρύματος. 3.Ο δωρητής που έχει επιφυλάξει υπέρ του εαυτού του το δικαίωμα να συμμετέχει απλώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου αυτοπροσώπως, καλείται στις συνεδριάσεις του από τον πρόεδρο του συμβουλίου, όπως καλούνται όλα τα μέλη του συμβουλίου και συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων εκφράζοντας τη γνώμη του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αν ο δωρητής δεν προσκληθεί η συνεδρίαση είναι άκυρη. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους δωρητές αυτής της παραγράφου. 4.Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και όταν σε διάταξη τελευταίας βουλήσεως, με την οποία αφήνεται περιουσία σε ίδρυμα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος έχουν επιφυλαχθεί ανάλογα δικαιώματα υπέρ των εκτελεστών της διαθήκης ή άλλων προσώπων. Άρθρο 6 Εκλογή και θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Αναπλήρωση - Αντικατάσταση 1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο μέσα σ ένα μήνα από την εγκατάσταση των αρχών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, για όλη τη νομαρχιακή περίοδο και η θητεία τους λήγει, σε κάθε περίπτωση, με την εγκατάσταση των νέων μελών. 2.Αν ύστερα από δυο διαδοχικές ψηφοφορίες κανένας δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (σχετική πλειοψηφία). Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο προεδρεύων ενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση. 3.Αν δεν επιτευχθεί εκλογή όλων των μελών για οποιοδήποτε λόγο, ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε πέντε μέρες και εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. 4.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και στην ανωτέρω εκλογή. 5.Πριν από την εγκατάστασή τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δίνουν εμπρός στο νομάρχη τον όρκο που δίνουν τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό ορκωμοσίας. 6.Οι θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου, καλύπτονται με μέλη που εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα μέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. 7.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για αποχρώντα λόγο, σχετικό με τη λειτουργία του ιδρύματος, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του. 8.Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Το ποσόν της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση είναι ίσο με το ποσόν της αντίστοιχης αποζημίωσης του προέδρου και των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου καθορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων κατά μήνα για τις οποίες καταβάλλεται η αποζημίωση, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλονται για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης (αντίτιμο εισιτηρίου η χιλιομετρική αποζημίωση) τα οποία καθορίζονται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Άρθρο 7 Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την εκλογή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το νομαρχιακό συμβούλιο ορίζει ένα από τα εκλεγέντα μέλη ως πρόεδρο και ένα ως αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι και πρόεδρος του ιδρύματος. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο. Άρθρο 8 1.Σε κάθε ίδρυμα λειτουργεί τριμελής εκτελεστική επιτροπή. Αυτή αποτελείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία. Η θητεία της εκτελεστικής επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. 2.Η εκλογή γίνεται μόλις το διοικητικό συμβούλιο καταρτιστεί σε σώμα και συνεδριάσει. Εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο αναπληρώνει οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη όταν αυτό κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει. Άρθρο 9 1.Το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρός του έχουν ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος τις αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου και του νομάρχη αντιστοίχως. 2.Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες. 1)Προετοιμάζει τις υποθέσεις αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου. 2)Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού, επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο. 3)Αποφασίζει για τη διάθεση των γραμμένων στον προϋπολογισμό του ιδρύματος πιστώσεων. 4)Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. 5)Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και για την άσκηση ένδικων μέσων. 6)Αποφασίζει για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 7)Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο. 3.Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στην εκτελεστική επιτροπή, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: 1)Τον κανονισμό των εργασιών του και των εργασιών της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και τον οργανισμό υπηρεσιών του ιδρύματος. 2)Τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του ιδρύματος. 3)Την απαλλοτρίωση ακινήτων. 4)Το πρόγραμμα εκτελέσεων έργων και προμηθειών. 5)Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του ιδρύματος. 4.Ο πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στο γενικό διευθυντή, που τυχόν προβλέπεται από τον οργανισμό του ιδρύματος ή σε άλλο στέλεχος του προσωπικού του ιδρύματος. Άρθρο 10 1.Τα θέματα τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτουμένη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των πράξεων και αποφάσεών του, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το νομαρχιακό συμβούλιο και τις νομαρχιακές επιτροπές αντίστοιχα. 2 Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. 3.Ο Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καθώς και ο κανονισμός εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Κανονισμός Εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ιδρυμάτων καταρτίζονται και ψηφίζονται από τα διοικητικά συμβούλια. 4.Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο ή κληροδοσιών, τη συνομολόγηση δανείων, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων, απαιτείται και γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου. Το νομαρχιακό συμβούλιο οφείλει να αποστείλει τη γνωμοδότηση στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα σε είκοσι (20) μέρες αφότου περιήλθε σ αυτό η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η αρνητική γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 5.Για την τριμελή εκτελεστική επιτροπή απαιτείται η παρουσία όλων προκειμένου να συνεδριάσει και λάβει αποφάσεις. 6.Για τον έλεγχο των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου, και της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 13 παράγρ. 15, 27 και 34 του Ν. 2307/1995 και το άρθρο 19 παρ. 6α, β του Ν. 2344/1995. Άρθρο 11 Πόροι Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως: α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος. β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα. δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία του. Άρθρο 12 1.Οι διατάξεις που ισχύουν για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και αφορούν την οικονομική διοίκηση, το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον έλεγχο αυτών, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία εφαρμόζονται και στα ιδρύματα. 2.Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 τα ιδρύματα που διέπονται από τους νόμους «περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις αυτών των νόμων, εφόσον δεν τροποποιούνται από αυτό το Διάταγμα. Άρθρο 13 Μελέτες, έργα, Προμήθειες Τα ιδρύματα καταρτίζουν κάθε είδους μελέτες εκτελούν έργα και πραγματοποιούν τις κάθε είδους προμήθειές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την κατάρτιση μελετών, την εκτέλεση έργων και την προμήθεια πραγμάτων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Άρθρο 14 Προσωπικό - Οργάνωση Οι διατάξεις που ισχύουν για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα και αφορούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθώς και στους λοιπούς κανονισμούς αυτών και στο προσωπικό αυτών εφαρμόζονται αναλόγως και στα ιδρύματα τω νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων. Άρθρο 15 1.Τα ιδρύματα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων καταργούνται με τον ίδιο τρόπο που συνιστώνται και η περιουσία τους περιέχεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα που τα έχει συστήσει. 2.Τις ιδιωτικές περιουσίες που περιέχονται στο ίδρυμα με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή το νομαρχιακό διαμέρισμα ειδικά και αποκλειστικά για τον τοπικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άρθρο 16 1.Η σύσταση των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 2218/1994. 2.Τα ιδρύματα της προηγούμενης παραγράφου υπηρετούν, κυρίως σκοπούς κοινωνικούς, πρόνοιας, ανάπτυξης, πνευματικούς και πολιτιστικούς. Υπάγονται στην εποπτεία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων αντίστοιχα. Άρθρο 17 Όργανα διοίκησης Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοικούνται από τα εξής όργανα: α) Το διοικητικό συμβούλιο. β) Την εκτελεστική επιτροπή. Αυτή μπορεί να συνιστάται σε νομικά πρόσωπα με μεγάλη δραστηριότητα, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η σύστασή της από το όργανο το οποίο συνιστά το νομικό πρόσωπο. γ) Τον Πρόεδρο. Άρθρο 18 1.Το διοικητικό συμβούλιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αποτελείται από πέντε έως επτά μέλη, τα οποία εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος και να έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του νομικού προσώπου. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Άρθρο 19 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 παράγραφος 1, 13, 14 και 15 παράγραφος 1, του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Νόμου 2218/1994 «Ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (Α, 90) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Νόμου 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α, 153) και τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 27 του Νόμου 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α, 113).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 201/1995).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
  • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή των προϋπολογισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  • Την 203/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας. 2004/165 2004
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 2005/252 2005
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού ΤαμείουΘεσσαλονίκης. 2009/116 2009