Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Κανονισμός διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ που ενεκρίθη με την Υπουργική Απόφαση Ε4/Φ.34 οικ.4279/1971 (ΦΕΚ 678 Β) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ.Α.34/3126/1972 (ΦΕΚ 499 Β), Υ.Α.ΓΦ/34/146/1974 (ΦΕΚ 6 Β), Υ.Α.34/2471/1975 (ΦΕΚ 758 Β), τα Π.Δ. 232/1983 (ΦΕΚ 85 Α), Π.Δ. 77/1992 (ΦΕΚ 37 Α), Π.Δ. 277/1992 (ΦΕΚ 144 Α) και τα αρθ. 1 και 2 Ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α), αρθ. 18 παρ. 2 Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α) και αρθ. 78 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) συμπληρώνεται ως εξής: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.
Άρθρο 12 "β Διάρθρωση"
1.  
  Η αναπλήρωση Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει: Η συγκέντρωση στοιχείων από αρμόδιες Υπηρεσίες (Αγρονομεία, Αστυνομικές Αρχές, Πρόεδρο Κοινότητας κ.λπ.), σχετικά με την απασχόληση των ατόμων εκείνων που ζητούν την ασφάλιση στον ΟΓΑ. Η εισήγηση και σύνταξη σχεδίων εγκριτικών - απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Η απογραφή των υποχρέων για καταβολή εισφοράς και η εγγραφή τους στους σχετικούς Πίνακες Υποχρέων ασφαλιστικής εισφοράς. Η παρακολούθηση και η πραγματοποίηση των μεταβολών των ασφαλισμένων, η τήρηση και η ενημέρωση των υποχρέων ασφαλιστικής εισφοράς. Η έκδοση και η χορήγηση ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Η σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο, που εξετάζει τις αιτήσεις αντιρρήσεων προσώπων για την υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση και την εγγραφή τους ή μη στους Πίνακες υποχρέων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, αφού συμπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι με τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα και δικαιολογητικά και η κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, ή θανάτου, η μέριμνα για τη συγκέντρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, επιδομάτων παραπληγίας - τετραπληγίας, τυφλότητας και απολύτου αναπηρίας, η μέριμνα για την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού της ανικανότητάς τους ως και για τη συγκέντρωση των ελλιπόντων δικαιοληγητικών, η άσκηση ενώπιον των αρμοδίων Β/θμίων Υγειονομικών Επιτροπών προσφυγών κατ αποφάσεων των Α/βαθμιων Υγειονομικών Επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστα άτομα, η μέριμνα για τη συγκέντρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων. Η αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία των ασκουμένων ενστάσεων κατ αποφάσεων πρωτοβαθμίων οργάνων με τους οικείους φακέλους, η παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών και η εισήγηση για την άσκηση εφέσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοδικείων. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Η μέριμνα για την εγγραφή των νέων συνταξιούχων στο οικείο Μητρώο και η αποστολή στους Δήμους και Κοινότητες καταστάσεων συνταξιούχων οι οποίες εκδίδονται με βάση το τηρούμενο Μητρώο. Η τήρηση του αρχείου συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Η διενέργεια, μετά από αίτηση των συνταξιούχων, μετεγγραφής αυτών, στα Μητρώα άλλου Δήμου ή Κοινότητας. Η διενέργεια της αναστολής ή της διακοπής της συνταξιοδοτήσεως, η διενέργεια των πάσης φύσεως μεταβολών, του ποσού των συντάξεων και η μέριμνα για τη σχετική ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων. Η καταβολή των εξόδων κηδείας συνταξιούχων στους κατά Νόμο δικαιούμενους και η καταβολή στους κληρονόμους των αποθανόντων συνταξιούχων των οφειλομένων σ αυτούς συντάξεων. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας και βοηθήματος τοκετού) στις ασφαλισμένες του ΟΓΑ.
 1. Πέντε (5), του Κλάδου Διοίκησης
 2. Ένας (1) του Κλάδου Ιατρών και Οδοντιάτρων
 3. Ένας (1) του Κλάδου Φαρμακοποιών
 4. Έξι (6) του Κλάδου Διοικητικού Προσωπικού Β Κατηγορίας
 5. Ένας (1) του Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού
2.  
  Η τοποθέτηση όλων των υπαλλήλων στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, διαφυλάσσομένων των διατάξεων περί μεταθέσεων του Κανονισμού κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει: Η παροχή πληροφοριών προς θεραπευτήρια, ασφαλισμένους κλπ., σχετικά με την περί ΟΓΑ Νομοθεσία, όσον αφορά την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Η εκκαθάριση και απόδοση των δαπανών νοσηλείας σε μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, καθώς και των πάσης φύσεως δαπανών και παροχών που προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων Υγείας των Νομαρχιών, καθώς και ο έλεγχος των προσφερομένων υπηρεσιών περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Η σύναψη συμβάσεων με φαρμακεία, η παραλαβή των μηνιαίων λογαριασμών τους και η εισήγηση για τη χορήγηση σ αυτά αντίστοιχης προκαταβολής. Ο έλεγχος των συνταγών και η εκκαθάριση των λογαριασμών των φαρμακείων, η αρχειοθέτηση συνταγών και των συναφών στοιχείων, η απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων από το εξωτερικό, καθώς και η απόδοση της δαπάνης φαρμάκων στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ. Η θεώρηση των συνταγών που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητού του ΟΓΑ και η επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του θεσμού της Φαρμακευτικής Περίθαλψης. Ο έλεγχος των φαρμακείων και γενικά η παρακολούθηση της σωστής Φαρμακευτικής περίθαλψης.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 8 του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 232/1983 (ΦΕΚ 85/Α), καταργείται. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει: Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση επιδομάτων, η μέριμνα για τη συγκέντρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και η έκδοση πράξεων περί χορηγήσεως ή μη επιδόματος. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη χορήγηση από τον ΟΓΑ επιδομάτων. Η κατάρτιση Μητρώου επιδοματούχων και η ενημέρωσή του με τυχόν μεταβολές. Η τήρηση του αρχείου των πράξεων χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων. Η αναστολή, ή διακοπή της καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, η μεταβολή του ποσού τους, η αλλαγή του τόπου πληρωμής τους, καθώς και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η έκδοση των αιτουμένων βεβαιώσεων περί επιδοτήσεως ή μη από τον ΟΓΑ. Η μέριμνα για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Η διεξαγωγή κάθε αλληλογραφίας που δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων. Η ενημέρωση του προσωπικού επί των εκδιδομένων εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγών και η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Περιφερειακού Υποκαταστήματος. Η τήρηση απλού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Η φροντίδα για την εκτύπωση, πολυγράφηση και φωτοαντιγράφηση εγγράφων και λοιπών υπηρεσιακών στοιχείων και η φροντίδα για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία όλων των μέσων και εγκαταστάσεων που διαθέτει ή χρησιμοποιεί το Περιφερειακό Υποκατάστημα για την εύρυθμη λειτουργία του. Η διαχείριση και πληρωμή των μικροδαπανών προς κάλυψη των αμέσων αναγκών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος. Η μέριμνα για την προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών μέσων και αγαθών ή υπηρεσιών που είναι αναγκαία για το περιφερειακό Υποκατάστημα, η διαχείριση, η διακίνηση και παρακολούθηση αυτών. Η τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων για την παρακολούθηση της διακίνησης των υλικών. Η φροντίδα για τη συντήρηση των υλικών. Η τακτική ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Οργανισμού περί των υπαρχόντων υλικών και της καταλληλότητάς τους. Η φροντίδα για την τάξη, την ασφάλεια και την τήρηση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται το Περιφερειακό Υποκατάστημα.
4.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Οικογενειακών Επιδομάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Διοίκησης με βαθμό τουλάχιστον Α5 ή του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων Β με βαθμό τουλάχιστον Β1
5.  
  Οι παραπάνω τοποθετήσεις των προϊσταμένων γίνονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ενώ η κατανομή του λοιπού προσωπικού, με απόφαση του Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος
Άρθρο 12α
1.  
  Οι με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4169/1961 ιδρυόμενες περιφερειακές μονάδες διακρίνονται σε Περιφερειακά Υποκαταστήματα στις έδρες των διοικητικών περιφερειών της Χώρας και Τοπικά Υποκαταστήματα σε μικρότερες περιοχές.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθ. 9 του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50/Α). β. των άρθρων 16 και 19 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α). γ. των άρθρων 2 του Ν. 799/1978 (ΦΕΚ 117/Α) και 7 του Ν. 826/1978 (ΦΕΚ 194/Α). δ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92). ε. του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α).
 • Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Το Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την 80010/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 91/Β/13.2.96),
 • Την αρ. 13/6.3.96 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μοραΐτη».
 • Την 145/31,7,95 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του ΟΓΑ.
 • Την 237/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/Ε4/Φ.34ΟΙΚ.4279 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/Ε4_Φ_34ΟΙΚ_4279 1971
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/34/3126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/34_3126 1972
ΑΠΟΦΑΣΗ 1974/ΓΦ/34/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/ΓΦ_34_146 1974
ΑΠΟΦΑΣΗ 1975/34/2471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/34_2471 1975
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010 1996
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1978/799 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/799 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/826 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/826 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1745 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/232 1983
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 1992/277 1992
Σύσταση Μονάδων Εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ, ΠΙΚΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΛΠ και ΟΓΑ. 1992/77 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995