ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-01-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Διάρθρωση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαρθρώνεται σε Γραφεία και Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από τέσσερα τμήματα ως εξής: α) Γραφεία: 1) Γραφείο Υποστήριξης Προέδρου/Επιτροπής, Δημοσίων Σ [...]"
1.  
  Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου υλικού
2.  
  Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, τα οποία αφορούν αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Γραμματείας της και η επιμέλεια εκδηλώσεων και εκδόσεων. 3)Η παροχή συνδρομής στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. 4)Η παροχή συνδρομής στα Γραφεία και Τμήματα της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 5)Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για την διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα. 6) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και στον Πρόεδρο της Βουλής.
7.  
  Η συμμετοχή στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
 1. Αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων.
 2. Στο Γραφείο Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων ανήκουν:
 3. 1)Η παρακολούθηση των υποθέσεων ανταγωνισμού που γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα άρθρα 85 και 86 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κανονισμό 4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, τα άρθρα 65 και 66 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και τους σχετικούς κανονισμούς. 2)Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, των οδηγιών, συστάσεων και ανακοινώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3)Η συμμετοχή στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας.
 4. 4) Η συγκέντρωση και ταξινόμηση της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού και των αποφάσεων του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Γραφείων και Τμημάτων της Γραμματείας. 5)Η συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και των ομάδων που λειτουργούν στα πλαίσια αυτής και στις εργασίες της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της «Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη» (UΝCΤΑD). 6)Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 5. 7) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και στον Πρόεδρο της Βουλής. 8)Η συμμετοχή στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 6. Αρμοδιότητες του Α Τμήματος Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων.
 7. Το Α- Τμήμα Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων είναι αρμόδιο για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών και τον κλάδο Υπηρεσιών.
 8. Στο Α- Τμήμα Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων ανήκουν:
 9. 1) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, η διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών για τη διαπίστωση παραβάσεων των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού, η εισήγηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και η σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 10. 2) Ο έλεγχος των καταγγελιών για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, των γνωστοποιήσεων, των αιτήσεων εξαιρέσεως και των αιτήσεων αρνητικής πιστοποίησης, η διενέργεια σχετικών ερευνών και η σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 11. 3) Η σύνταξη εισηγήσεων για την εξαίρεση συμπράξεων κατά κατηγορίες ή προσδιορισμού κατηγοριών και ειδών συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου. 4)Η παραπομπή των ποινικών παραβάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 5)Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αποφάσεων των δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και η βεβαίωση των προστίμων. 6)Η τήρηση του προσωρινού και οριστικού Μητρώου Συμπράξεων. 7)Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 12. 8) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και στον Πρόεδρο της Βουλής. 9)Η συμμετοχή στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 13. Αρμοδιότητες του Β Τμήματος Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων.
 14. Το Β Τμήμα Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων είναι αρμόδιο για τον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων.
 15. Στο Β Τμήμα Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων ανήκουν:
 16. 1) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, η διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών για τη διαπίστωση παραβάσεων των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού, η εισήγηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και η σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 17. 2) Ο έλεγχος των καταγγελιών για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, των γνωστοποιήσεων, των αιτήσεων εξαιρέσεως και των αιτήσεων αρνητικής πιστοποίησης, η διενέργεια σχετικών ερευνών και η σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 18. 3) Η σύνταξη εισηγήσεων για την εξαίρεση συμπράξεων κατά κατηγορίες ή προσδιορισμού κατηγοριών και ειδών συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου. 4)Η παραπομπή των ποινικών παραβάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 5)Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αποφάσεων των δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η βεβαίωση των προστίμων. 6)Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 19. 7) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και στον Πρόεδρο της Βουλής. 8)Η συμμετοχή στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 20. Τμήμα Ελέγχου Συγκεντρώσεων.
 21. Στο Τμήμα Ελέγχου Συγκεντρώσεων ανήκουν:
 22. 1)Η διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών για τη διαπίστωση παραβάσεων των υποχρεώσεων από τις ισχύουσες διατάξεις για τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεις και η σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 23. 2) Η διενέργεια ελέγχων των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που υπόκεινται σε προηγούμενη γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και η σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 3)Η παραπομπή των ποινικών παραβάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 4)Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αποφάσεων των δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η βεβαίωση των προστίμων. 5)Η τήρηση του οριστικού Μητρώου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων και του προσωρινού και οριστικού Μητρώου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων που υπόκεινται σε προηγούμενη γνωστοποίηση. 6)Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 24. 7) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και στον Πρόεδρο της Βουλής. 8)Η συμμετοχή στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 25. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης· Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ανήκουν:
 26. 1) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η τήρηση πρακτικών.
 27. 2) Η μέριμνα για την κοινοποίηση και επίδοση κλήσεων προς συζήτηση, αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3)Η μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την παραλαβή και τήρηση πλήρους σειράς ΦΕΚ.
 28. 4) Η γραμματειακή υποστήριξη των άλλων Γραφείων και Τμημάτων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η μηχανογραφική εξυπηρέτηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Γραμματείας. 5)Η οργάνωση και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου πρωτοτύπων και εξερχομένων εγγράφων. 6)Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων, εγγράφων και δικαιολογητικών και η βεβαίωση νου γνησίου της υπογραφής.
 29. 7) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας.
 30. 8) Ο χειρισμός των θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική λειτουργία της Επιτροπή Ανταγωνισμού και της Γραμματείας της και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εκκαθάριση των αποδοχών του Προέδρου και των υπαλλήλων στην αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αναπληρωτών τους, στη μέριμνα για τις λειτουργικές δαπάνες της (προμήθεια και διαχείριση υλικού, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της. 9)Η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Γραμματείας. 10)Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. 11)Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και στον Πρόεδρο της Βουλής.
Άρθρο 2
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με την κατωτέρω ανάλυση: α) Μία (1) θέση Διευθυντή με πενταετή θητεία. β) Τριανταμία θέσεις (31) μονίμου προσωπικού που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής: 1) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός - θέσεις 25. 2)Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός - θέσεις 4. 3)Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - θέσεις 2. γ) Επτά (7) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως εξής: 1) Έξι (6) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με ειδίκευση σε θέματα ανταγωνισμού. 2)Μία (1) θέση δημοσιογράφου. δ) Μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
Άρθρο 3 "Προσόντα Διορισμού/Πρόσληψης Προσωπικού"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στις θέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 ορίζονται ως εξής: α) για τη θέση του Διευθυντή της Γραμματείας 1) πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπού Πανεπιστημίου, 2) μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα ανταγωνισμού ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα ανταγωνισμού και γ) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. β) για τις θέσεις μονίμου προσωπικού τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84Α), όπως αυτό ισχύει. γ) για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50Α) και του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994. δ) για τη θέση του δημοσιογράφου τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50Α) και του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994. ε) για τη θέση του δικηγόρου άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι"
1.  
  1)Στη Διεύθυνση της Γραμματείας προΐσταται ο Διευθυντής με θητεία. 2) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. 3) Στο Γραφείο Υποστήριξης Προέδρου Επιτροπής, Δημοσίων Σχέσεων και Νομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ - Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ - Διοικητικού -Λογιστικού. 4) Στο γραφείο Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2296/ 21.2.95 (Φ.Ε.Κ. 43 Α) «Τροποποίηση του Ν. 703/77 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 α του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137 Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154 Α) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων κ.λ.π.».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού: α) Για το τρέχον έτος απαιτείται ποσό 169.000.000 που αφορά: (1) Δαπάνη ποσού δρχ. 145.000.000 περίπου ετησίως για μισθοδοσία των 40 υπαλλήλων. (2)Δρχ. 10.000.000 για την καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής (ΚΑΕ 0515). (3) Δρχ. 14.000.000 για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΚΑΕ 0713, 0731, 0871, 1111, 1112, 1121, 1122, 1141, 5311). Η μισθοδοσία καλύπτεται από τον Ειδικό Φορέα 37/610 της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού», για το ποσό των δρχ. 75.000.000 και για το υπόλοιπο ποσό δρχ. 70.000.000 από το Φορέα 37/110 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου εφόσον οι υπάλληλοι είναι του Υπουργείου Εμπορίου. β) Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη: (1) Δαπάνη ποσού δρχ. 170.000.000 περίπου ετησίως για μισθοδοσία των 40 υπαλλήλων (ΚΑΕ 0200-0300). , (2) Δρχ. 19.000.000 για την υποβολή αποδοχών και αποζημίωσης στο Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής (ΚΑΕ 0515). (3) Δρχ. 54.000.000 για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΚΑΕ 0500, 0700, 0800, 1000, 5300). Η μισθοδοσία καλύπτεται από τον Ειδικό φορέα 37/610 της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού» και από τον Κωδικό φορέα 37/110 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Οι παραπάνω δαπάνες θα καλυφθούν από τις κατ έτος εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου.
 • Την υπ αριθ. ΥΠ.150/95 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 860/τ.Β/17.10.95) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χαράλαμπου Καστανίδη».
 • Τις 533 και 664/95 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-01-18 Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/150 1995
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/4064 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4064 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». 1995/2296 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία