Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. -Τ.Ε.Α.Μ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).
Άρθρο 2
1.  
  Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευομένου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
2.  
  Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του γίνεται χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
3.  
  Μετά τη συγχώνευση η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του συγχωνευομένου Ταμείου διέπεται από τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
4.  
  Κατ εξαίρεση εξακολουθούν ισχύουσες οι ειδικές διατάξεις συνταξιοδοτήσεως ασφαλισμένων νέων περιοχών του άρθρου 6 του Π.Δ. 816/1979 (Α 237) και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 1880/1990 (Α 90).
Άρθρο 3
1.  
  Από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργανικές θέσεις, μόνιμες, ιδιωτικού δικαίου και με έμμισθη εντολή μεταφέρονται, με το υπηρετούν προσωπικό και προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις του ΙΚΑ, οι εξής: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις εβδομήντα (70). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις εξήντα (60). Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέση μία (1) και δύο (2) προσωρινές του Ν. 1586/86 (Α, 37). Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπείας, θέση μία (1) προσωρινή του Ν. 1586/86 (Α, 37). Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις έξι (6). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις διακόσιες τριάντα τέσσερις (234), και πέντε (5) προσωρινές του Ν. 1759/88 (Α, 50). Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων -Στενογράφων, θέσεις πέντε (5). Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις τέσσερις (4). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δέκα οκτώ (18) και δύο (2) προσωρινές του Ν. 1759/88 (Α, 50). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, θέσεις δύο (2) και μία προσωρινή του Ν. 1476/1984 (Α, 136). Κλάδος ΥΕ Εργατών, θέση μία (1). ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τρεις (3) προσωρινές θέσεις καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ν. 1759/1988 (Α, 50). Είκοσι (20) θέσεις καθαριστριών ωρομισθίων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου με τρίωρη απασχόληση ημερησίως. Μία (1) θέση προσθέτου αστυνομικού. Τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την από 24.11.95 Αναλογιστική Μελέτη της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.213/1992 (Α, 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Α, 201).
 • Την αριθμ. 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη (ΦΕΚ 137/Β).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 80010/12.2.96 άρθρο 3 (Β, 91).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, που έχει ληφθεί κατά η συνεδρίαση του 3336/9.2.95.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει ληφθεί κατά την 86η/18.12.95 συνεδρίασή του της ΚΗ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ κατά το πρώτο πλήρες έτος από την συγχώνευση της τάξεως των 8 δισ. δρχ., η οποία θα καλυφθεί από την περιουσία του συγχωνευομένου Ταμείου.
 • Την 231/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 997/1979 (Α 287), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθ. 56 του Ν. 1140/1981 (Α, 68) και με την παρ. 3 του άρθ. 76 του Ν. 2084/1992 (Α, 165) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθ. 8 του Ν. 2335/95 (Α 185) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
 • Τις διατάξεις του αρθ. 6 του Ν. 1358/1983 (Α, 64).
 • Τη Β1/21/19/1820/5.7.1983 Υπουργική Απόφαση (Β 433).
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 1735/1987 (Α, 195).
 • Τη διάταξη του άρθ. 27 του Ν. 2081/1992 (Α, 154).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/Β1/21/19/1820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/Β1_21_19_1820 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1262 (ΦΕΚ Α΄ 70) και 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34) για την ανταγωνιστικότητα της ναυπήηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας και άλλες διατάξεις. 1990/1880 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/816 1979
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995