ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/201

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 24 του Π.Δ/τος 598/1976 (ΦΕΚ 218 Α), περί «Εγκρίσεως Κανονισμού, λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Πρόνοιας και Ασθένειας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Π.Δ. 598/1976 (ΦΕΚ 218 Α), προστίθενται περιπτώσεις ε και στ αναριθμουμένων των ήδη με τα αυτά στοιχεία περιπτώσεων σε ζ και η.
 1. Η τακτική μηνιαία εισφορά των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης σε ποσοστό 6%, υπολογιζόμενο επί του 30πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη
 2. Η τακτική μηνιαία εισφορά των υπαλλήλων του Ταμείου σε ποσοστό 8,65%, επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και του επιδόματος αδείας, η οποία βαρύνει κατά 2,55% τους υπαλλήλους και 6,10% τον εργοδότη»
2.  
  Η καταβολή των εισφορών των υπαγομένων στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΤΑΙΣΥΤ προσώπων αρχίζει από 6.9.1995. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, θα καθοριστεί ο τρόπος καταβολής των αναδρομικών εισφορών των ασφαλισμένων. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201 Α) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας.
 • Τις διατάξεις της αρ. 80010/12.2.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 91 Β).
 • Τη γνώμη του ΣΚΑ που διατυπώθηκε κατά την 85η/29.11.95 συνεδρίαση, της ΚΗ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι με το παρόν Π.Δ/γμα δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ΤΑΙΣΥΤ, λόγω των εσόδων που θα έχει ο κλάδος ασθένειας από τις καταβαλόμενες εισφορές των υπαγόμενων στην ασφάλιση του Ταμείου, προσώπων.
 • Την αριθμ. 270/11.6.1996 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. με πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων,