Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Π.Δ/τος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος L 319/12.12.94 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας)"
1.  
  Το παρόν εφαρμόζεται στους ναυτικούς, που αναφέρονται στο παρόν Π.Δ/γμα οι οποίοι εργάζονται σε θαλασσοπλοούντα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία με εξαίρεση: - τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά του πολεμικού ναυτικού ή άλλα πλοία των οποίων την κυριότητα ή διαχείριση έχει το κράτος και τα οποία απασχολούνται μόνο σε κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, - τα αλιευτικά σκάφη, - τις θαλαμηγούς αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης.
Άρθρο 3 "("
1.  
  οποίοι μετέχουν σε φυλακές γέφυρας ή μηχανής και οι υπεύθυνοι για τη χρήση των σωσίβιων λέμβων και σχεδίων, οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 θα εκπαιδεύονται τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης SΤCW, που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 1314/1983 (Α2) και κατέχουν πιστοποιητικά όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 3 της Οδηγίας)"
1.  
  Ως Πιστοποιητικό νοείται κάθε έγγραφο ανεξαρτήτως ονομασίας το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και το οποίο αναγνωρίζει στον κάτοχο του το δικαίωμα να εργάζεται σε Ελληνικά πλοία σε θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας
Άρθρο 5 "("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ/τος νοούνται ως: α) «πλοίαρχος» το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου. β) «αξιωματικός» το μέλος του πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου, το οποίο κατέχει δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι ναυτολογημένοι σε αντίστοιχες θέσεις σε θαλασσοπλοούν πλοίο. γ) «αξιωματικός καταστρώματος» ο έχων τα απαιτούμενα προσόντα αξιωματικός του κλάδου καταστρώματος. δ) «υποπλοίαρχος» ο αξιωματικός καταστρώματος ο οποίος, σε βαθμό, ακολουθεί τον πλοίαρχο και στον οποίο ανατίθεται η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητας του πλοιάρχου. ε) «αξιωματικός μηχανής» ο έχων τα απαιτούμενα προσόντα αξιωματικός για τον κλάδο μηχανής. στ) «πρώτος μηχανικός» ο ιεραρχικά ανώτερος αξιωματικός μηχανής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανικής πρόωση του πλοίου. ζ) «δεύτερος μηχανικός» ο αξιωματικός μηχανής ο οποίος ακολουθεί, σε βαθμό, τον πρώτο μηχανικό και στον οποίο περιέρχεται η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητος του πρώτου μηχανικού. η) «δόκιμος μηχανής» πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να γίνει αξιωματικός μηχανής. θ) «χειριστής ραδιοτηλεπικοινωνιών» το πρόσωπο που κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μητρώων και τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών. ι) «κατώτερος ναυτικός» κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου, εκτός από τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς. ια) «υπεύθυνος για τη χρήση των σωσιβίων λέμβων και σχεδίων» κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις Σχολές Σωστικών- Πυροσβεστικών Μέσων. ιβ) «θαλασσοπλοούν πλοίο» πλοίο, εκτός εκείνων που απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή εντός ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα. ιγ) «πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους» το πλοίο που είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του, περιλαμβανόμενων και των πλοίων των νηολογημένων στο Εurοs, αφότου το νηολόγιο αυτό εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλοία τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ αυτό τον ορισμό εξομοιώνονται προς πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας. ιδ) «παράκτιοι πλόες» οι πλόες που προσδιορίζονται ως παράκτιοι από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. ιε) «προωστήρια ισχύς» η ισχύς σε κιλοβάτ ή η αντίστοιχή της σε ιπποδύναμη η οποία αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας του πλοίου ή σε άλλο επίσημο έγγραφό του. ιστ) «δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. ιζ) «δεξαμενόπλοιο χημικών» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα υγρών χημικών τα οποία αναφέρονται στον «Κώδικα για τη ναυπήγηση και τον εξαρτισμό πλοίων που μεταφέρουν χύμα επικίνδυνα χημικά» όπως ίσχυε διεθνώς την 22.11.94 ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η Οδηγία 94/58/ΕΚ. ιη) «δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα υγροποιημένων αερίων τα οποία αναφέρονται στον «Κώδικα για τη ναυπήγηση και τον εξαρτισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο αέρια χύμα» όπως Ίσχυε διεθνώς την 22.11.94 ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η Οδηγία 94/58/ΕΚ. ιθ) «κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών» οι αναθεωρημένοι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις κινητές υπηρεσίες. κ) «επιβατηγό πλοίο» το θαλασσοπλοούν πλοίο το οποίο μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών. κα) «αλιευτικό σκάφος» το σκάφος το χρησιμοποιούμενο για την αλιεία ιχθύων, φαλαινών, φωκών ή άλλων οργανισμών της θάλασσας. κβ) «σύμβαση SΤCW» η διεθνής σύμβαση του ΙΜΟ του 1978 «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και εκτέλεσης φυλακών των ναυτικών», όπως ισχύει την 22.11.94 ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η Οδηγία 94/58/ΕΚ, που κυρώθηκε με τον Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2Α).
Άρθρο 6 "(Άρθρο 5 της Οδηγίας)"
1.  
  Η Εκπαίδευση η οποία απαιτείται κατά το άρθρο 3 καλύπτει τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται από τη Σύμβαση SΤCW και ιδίως τη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 7 "(Άρθρο 6 της Οδηγίας)"
1.  
  Σε περιστάσεις εξαιρετικής ανάγκης, αν δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, χορηγείται κατ εξαίρεση άδεια που επιτρέπει σε συγκεκριμένο ναυτικό να υπηρετήσει σε συγκεκριμένο πλοίο, για ορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες με ειδικότητα, άλλη από εκείνη του χειριστή ραδιοτηλεπικοινωνιών, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η κατ εξαίρεση άδεια, έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης κατά τρόπο ασφαλή. Πάντως, κατ εξαίρεση άδειες ναυτολόγησης δεν χορηγούνται σε πλοίαρχο ή πρώτο μηχανικό, εκτός περιστάσεων ανωτέρας βίας, αλλά και τότε μόνο, για την ελάχιστη δυνατή χρονική περίοδο.
2.  
  Κάθε κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης. Αν για την πλήρωση της κατώτερης θέσης δεν απαιτείται πιστοποιητικό, η κατ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε πρόσωπο του οποίου τα προσόντα και η πείρα είναι, σαφώς ισοδύναμα με τις απαιτήσεις για την κάλυψη της θέσης, με την προϋπόθεση ότι, αν το πρόσωπο αυτό δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό, θα υποχρεωθεί να υποβληθεί σε εξέταση θεωρούμενη ότι αποδεικνύει ότι τέτοια κατ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί χωρίς κίνδυνο. Επιπλέον οι Λιμενικές Αρχές θα εξασφαλίζουν ότι η θέση για την οποία πρόκειται, θα πληρωθεί από κάτοχο κατάλληλου πιστοποιητικού το ταχύτερο δυνατό.
Άρθρο 8
1.  
  Η εκπαίδευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος παρέχεται από τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
2.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οργανώνει ή εποπτεύει τις εξετάσεις όταν απαιτούνται και εξασφαλίζει ότι όλοι οι εξεταστές έχουν τα κατάλληλα προσόντα
3.  
  Η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, οι Λιμενικές Αρχές και οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας απονέμουν πιστοποιητικά ικανότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους
4.  
  Η κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ/τος χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Π.Δ. 455/1983 (Α 171).
Άρθρο 9
1.  
  Όλα τα πλοία τα οποία φέρουν σημαία κράτους μέλους και όλα τα επιβατηγά πλοία τα οποία αρχίζουν ή και τερματίζουν το ταξίδι τους σε λιμένα κράτους μέλους πρέπει να διαθέτουν στους χώρους εργασίας και ενδιαίτησης ανά πάσα στιγμή, μέσα για αποτελεσματική προφορική επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του πληρώματος του πλοίου, σχετικά με την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη λήψη και κατανόηση μηνυμάτων και οδηγιών σύμφωνα με τον κανονισμό Συναγερμού και Γυμνασίων στα Εμπορικά πλοία, που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 363/1984 (Α 125), όπως ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόμενα, ανάλογα με την κατηγορία τους από την ισχύουσα κάθε φορά Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (Π.Δ. 474/91 - Α 175) ή με τον Κανονισμό Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 362/84 (Α 124), όπως ισχύει κάθε φορά, τηλεπικοινωνιακά μέσα για την επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και των Ελληνικών αρχών σε κοινή γλώσσα εργασίας.
2.  
  Οι Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ελέγχουν αν σε όλα τα επιβατηγά πλοία, το προσωπικό που στους πίνακες διαίρεσης πληρώματος έχει οριστεί να παρέχει τη συνδρομή τους στους επιβάτες, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για τον σκοπό αυτό, λαμβανομένου υπόψη ενός κατάλληλου και επαρκούς συνδυασμού οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω κριτήρια. Δηλαδή:.
 1. Γνώση της ή των γλωσσών που αντιστοιχούν στις προεξάρχουες εθνικότητες μεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθους ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή
 2. Ικανότητα χρησιμοποίησης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για τις βασικές οδηγίες ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν ο επιβάτης και το συγκεκριμένο μέλος του πληρώματος ομιλούν κοινή γλώσσα
 3. Επικοινωνία σε κατάσταση ανάγκης με άλλο τρόπο εφόσον η λεκτική επικοινωνία είναι πρακτικά ανεφάρμοστη η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται με επίδειξη ή χειρονομίες ή επισήμανση των θέσεων αναγραφής των οδηγιών, των σημείων συνάθροισης, των σωστικών συσκευών ή των διαδρομών εκκένωσης
 4. Παροχή πλήρων οδηγιών ασφαλείας στους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα ή τις μητρικές τους γλώσσες
 5. Τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να μεταδίδονται ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή των γυμνασίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Συναγερμού και Γυμνασίων στα εμπορικά πλοία, που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 363/84 (Α 125), όπως ισχύει κάθε φορά, ώστε να παρέχεται αποφασιστικής σημασίας καθοδήγηση στους επιβάτες και να διευκολύνονται τα μέλη του πληρώματος κατά την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.
3.  
  Επί των δεξαμενοπλοίων πετρελαιοφόρων, των δεξαμενοπλοίων χημικών και των δεξαμενοπλοίων υγραεριοφόρων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι ναυτικοί είναι ικανοί να επικοινωνούν σε μια ή περισσότερες μεταξύ τους, κοινές γλώσσες εργασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόμενα ανάλογα με την κατηγορία τους από την ισχύουσα κάθε φορά Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα Κανονισμό Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 362/84 (Α 124), όπως ισχύει κάθε φορά, τηλεπικοινωνιακά μέσα για την επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και των Ελληνικών αρχών σε κοινή γλώσσα εργασίας.
4.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΔ 187/73 - Α 261, Ν. 1045/80 - Α 95) αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών που εκδίδονται σε εκτέλεση του κεφαλαίου Δ του ΝΔ 187/73 και των άρθρων 9 και 12 του Ν. 1045/80. Οι ως άνω αρχές όταν διενεργούν επιθεώρηση πλοίου με την ιδιότητα του κράτους μέλους ελέγχουν εάν πλοία που φέρουν σημαία κράτους το οποίον δεν είναι κράτος μέλος, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
1.  
  Η μεταξύ των κρατών μελών αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 και των οποίων κάτοχοι είναι ναυτικοί υπήκοοι κρατών μελών υπόκεινται στις διατάξεις των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ (ΕΕL/9/89) και 92/51/ΕΟΚ (ΕΕL/209/92)
2.  
  Η μεταξύ των κρατών μελών αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 και των οποίων κάτοχοι είναι ναυτικοί μη υπήκοοι κρατών μελών υπόκεινται επίσης στις διατάξεις των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ
3.  
  Στους ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4 είναι δυνατόν να επιτραπεί θα εργαστούν σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση του τύπου του πιστοποιητικού τους μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται κατωτέρω:
 1. Ένα σύνολο κριτηρίων για την αναγνώριση τύπου πιστοποιητικών που εκδίδουν ιδρύματα ή διοικητικές αρχές όπως αυτές θα καθοριστούν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 (α) της Οδηγίας 94/58/ΕΟΚ (ΕΕL 319/28).
 2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας θα ανακοινώνει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα κράτη μέλη ποιους τύπους πιστοποιητικών αναγνωρίζεται ή πρόκειται να αναγνωρίσει κατ εφαρμογή των κριτηρίων του εδαφίου (α)
 3. Εάν, εντός περιόδου τριών μηνών μετά την ανακοίνωση αυτή, κάποιο κράτος μέλος ή η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγείρουν ένσταση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (α), το ζήτημα υποβάλλεται από την Επιτροπή προς εξέταση κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 της Οδηγίας 94/58/ΕΟΚ.
 4. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του προαναφερόμενου άρθρου της Οδηγίας.
4.  
  Στους ναυτικούς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών που προβλέπει το άρθρο 4 αλλά εργάζονται σε πλοίο το οποίο φέρει την Ελληνική σημαία να επιτρέπεται να συνεχίσουν να εργάζονται στα πλοία αυτά έως δύο έτη μετά τον καθορισμό των κοινών κριτηρίων τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 3 εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου. Μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι είτε κάτοχοι πιστοποιητικού προβλεπόμενο στο άρθρο 3 ή πιστοποιητικού αναγνωρισμένου σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11 "("
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί ως αρμόδιες για τον έλεγχο των πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια του μνημονίου των Παρισίων κατά την διενέργεια ελέγχου των πλοίων με ξένη σημαία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πλοία που φέρουν σημαία τρίτης χώρας η οποία δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση SΤCW ή τα οποία έχουν πλοίαρχο, αξιωματικούς και κατώτερους ναυτικούς με πιστοποιητικά που δεν έχουν αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 να υποβάλλονται, κατά προτεραιότητα, σε επιθεώρηση για να ελέγχεται κατά πόσον η επαγγελματική εκπαίδευση και ικανότητα των πληρωμάτων τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύμβασης SΤCW και στο άρθρο 9 του παρόντος
Άρθρο 12 "("
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί ως αρμόδιες για τον έλεγχο των πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια του μνημονίου των Παρισίων κατά τη διενέργεια ελέγχου των πλοίων με ξένη σημαία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο Χ της Σύμβασης S.Τ.C.W. τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και την κράτηση του πλοίου, εάν διαπιστωθεί, κατά την διάρκεια επιθεώρησης, ότι τα πληρώματα δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν την επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους έχουν ανατεθεί όσον αφορά την ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης.
Άρθρο 13
1.  
  Το παρόν Π.Δ/γμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 76 και 77 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261).
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 (Α 34) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α101).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 324/21.3.1996.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προσετέθει με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 190/25.4.96 μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1928/94/58/ΕΟΚΕΕL319 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/94_58_ΕΟΚΕΕL319 1928
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/455 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/362 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/363 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991