Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην έδρα κάθε Διοικητικής Περιφέρειας, όπως αυτή ορίζεται με τα εκδιδόμενα βάσει του άρθρου 61 του Ν. 1622/1986 Προεδρικά Διατάγματα, συνιστάται υπηρεσία με τίτλο «Οικονομική Επιθεώρηση», ο οποίος συμπληρώνεται με την ονομασία της οικείας Περιφέρειας.
2.  
  Οι οικονομικές Επιθεωρήσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης
3.  
  Η κατά τόπο και καθ ύλην αρμοδιότητα, η διάρθρωση και η στελέχωση των Οικονομικών Επιθεωρήσεων ορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 2
1.  
  Η Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις, ως εξής:
 1. Υποδιεύθυνση Αθηνών
 2. Υποδιεύθυνση Πειραιά
 3. Υποδιεύθυνση Ανατολικής Αττικής
 4. Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής
2.  
  Η Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας, διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, ως εξής:
 1. Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης
 2. Υποδιεύθυνση Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας
3.  
  Οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και οι Υποδιευθύνσεις των Οικονομικών Επιθεωρήσεων των προηγουμένων παραγράφων, διαρθρώνονται σε τρείς (3) τομείς ως εξής:
 1. Τομέας Επιθεώρησης Υπηρεσιών
 2. Τομέας Επιθεώρησης Διαχείρησης Εθνικών Κληροδοτημάτων
 3. Τομέας Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο.
4.  
  Οι τομείς της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν κύκλο αρμοδιοτήτων της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης ή Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και όχι οργανικές μονάδες αυτών
5.  
  Σε κάθε Οικονομική Επιθεώρηση λειτουργεί Τμήμα Γραμματείας
6.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε οικονομικής Επιθεώρησης εκτείνεται στα όρια της οικείας περιφέρειας. Κάθε Υποδιεύθυνση των παραγράφων 1 και 2 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης, μέσα στα όρια της αντίστοιχης Νομαρχίας πλην της Υποδιεύθυνσης υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία τις ασκεί στα όρια των Νομαρχιών Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιθεωρήσεων υπάγεται: Α) Τομέας Επιθεώρησης Υπηρεσιών:
 1. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, επί των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σχολαζουσών κληρονομιών και παραγραφόμενων υπέρ του δημοσίου τραπεζικών καταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων. (Α.Ν. 2039/1939 - ΦΕΚ 455 Α, Β.Δ. 18.9.1947 - ΦΕΚ 223 Α, Ν.Δ. 1195/1942-ΦΕΚ 80 Α).
 2. Η έκδοση ειδικών οδηγιών και διαταγών προς τα παραπάνω ελεγχόμενα πρόσωπα, για τον τρόπο της ακριβούς συμμόρφωσής τους, προς τις επιβαλλόμενες, από καταστατικές πράξεις, νόμους διατάγματα, οργανισμούς και λοιπές διατάξεις υποχρεώσεις αυτών
 3. Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανακρίσεων, ερευνών, σε υποθέσεις που αφορούν στην εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφομένων υπέρ του δημοσίου καταθέσεων σε Τράπεζες και άλλες αξίες και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, δωρεών, διοικητές ή διαχειριστές ή υπαλλήλους κοινωφελών ιδρυμάτων ή κοινωφελών περιουσιών γενικά, διαχειριστές χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται χωρίς εντολή οποιαδήποτε περιουσία των παραπάνω περιπτώσεων)
 4. Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων για καταγγελόμενα ή διαπιστούμενα αδικήματα που διαπράττονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών
 5. Γ) Τομέας Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ Η διενέργεια ελέγχων και ερευνών που αφορούν:
 6. α) Στην οικονομική κατάσταση και στη διαχείριση των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών που λειτουργούν αποκεντρωμένα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, είτε ως ειδικός Λογαριασμός, είτε υπό ιδία διοίκηση, είτε με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., των Ειδικών Τμημάτων, των Επιχειρήσεων του Δημοσίου που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων με τις οποίες το Δημόσιο συνδέεται με σύμβαση και για το μέρος που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως των ιδρυμάτων, σχολών, συλλόγων και σωματείων, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 7. Στην οικονομική λειτουργία των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και του δημοσίου τομέα γενικά (άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και της παραγράφου 6 του άρθρου 4του Ν. 1943/1991), εκτός των τραπεζών.
 8. Στη διαχείρηση παγίων προκαταβολών δημοσίων υπολόγων.
 9. Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των Γενικών Διευθυντών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 2343/95.
 10. Ο επανέλεγχος υποθέσεων των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους όπως κάθε φορά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Β) Τομέας Επιθεώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων:.
2.  
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι που τους ανατίθενται καθήκοντα Οικονομικών Επιθεωρητών έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις ευθύνες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ αυτήν
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4εδάφ. β περ. β του Ν. 2343/1995 (Α 211), είναι δυνατόν να διευρύνεται ή να περιορίζεται η κατά τόπον και καθ ύλην αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιθεωρήσεων ή των Υποδιευθύνσεών τους, όπου προβλέπονται.
Άρθρο 4
1.  
  Των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και των Υποδιευθύνσεων αυτών, καθώς και των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Υπηρεσιών, Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Ν.Π. & Δ.Ε.Κ.Ο. και Προσωπικού Επιθεώρησης και των Τμημάτων τους, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.
2.  
  Υπεύθυνοι των τομέων κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης ή Υποδιεύθυνσης αυτών, ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές της οικείας Επιθεώρησης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Οικονομικής Επιθεώρησης
3.  
  Του Τμήματος Γραμματείας κάθε οικονομικής Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας από τους κλάδους Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών
4.  
  Στις θέσεις Προϊσταμένων των παρ. 1 και 2 μπορούν να επιλέγονται και υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995.
Άρθρο 5
1.  
  Οικονομικών Επιθεωρητών κατά κλάδο προέλευσης:
 1. Από τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών εκατόν σαράντα (140) θέσεις, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικότητας Κτηματικών
 2. Από τον κλάδο ΠΕ Τελωνειακών πενήντα πέντε (55) θέσεις
 3. 1 _ - - ||
 4. Από τον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών σαράντα (40) θέσεις
 5. Από τον κλάδο ΠΕ Χημικών δύο (2) θέσεις
 6. Από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών δύο (2) θέσεις
 7. Από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής δύο (2) θέσεις
2.  
  Εφοριακών 1 - 1 - 2 Οι κατά τα ανωτέρω κενές θέσεις που προκύπτουν από τον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης κατανέμονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους Νομούς της οικείας Περιφέρειας.
3.  
  Για τη στελέχωση των Οικονομικών Επιθεωρήσεων του παρόντος προβλέπονται οι πιο κάτω θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Τελωνειακών 1 - 1 - 2 - 2 |.
 1. Για την Οικονομική Επιθεώρηση Περιφέρειας Αττικής:
 2. ΚΛΑΔΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΤΕΔΕ ΥΕ
4.  
  Δακτυλογράφων - - 1 ι 1
 1. Του Κλάδου Εφοριακών:
 2. Ανατολ.
 3. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτ.
 4. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου.
 5. Του Κλάδου Τελωνειακών:
 6. Ανατολ.
 7. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου.
5.  
  Δακτυλογράφων - - 5 ι 5 | ΕιδικότηταςΟδηγών - - 1 . - 1.
6.  
  Προσ/κό Καθαριότητας - - - - 7. Ειδικότητας Οδηγών - 1
7.  
  Επιμελητών - - - 1 1
8.  
  Προσ/κό Καθαριότητας - Ι - 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 78 0 9 2 89 | Ι
 1. Για την Οικονομική Επιθεώρηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΚΛΑΔΟΙ& ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ι
Άρθρο 6 "Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής"
1.  
  Άσκηση καθηκόντωνΠροϊσταμένου Για κάθε έτος σε θέση Προϊσταμένου: α) Γεν.Διεύθυνσης β) Διεύθυνσης γ) Τμήματος δ) Αυτοτελούςή Τοπικού Γραφείου 5 3 2 1 20.
 1. Δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών, σε κλάδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 του παρόντος
 2. Συνολικό χρόνο υπηρεσίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου της επιλογής έτους, που να μην υπερβαίνει τα είκοσι οκτώ (28) έτη.
 3. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται ο αναγνωρισμένος χρόνος κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
 4. Το παραπάνω όριο προσαυξάνεται κατά πέντε έτη για τους Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης.
 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι περιορισμοί της παρούσης περίπτωσης β, δεν ισχύουν για τους υποψήφιους, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, υπηρετούν σε υπηρεσίες Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και έχουν από 1.1.1989 και μετά, συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων επιθεωρητή τρία (3) έτη τουλάχιστον.
 6. Να μην έχουν τιμωρηθεί για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα καθ όλη τη διάρκειά της, μέχρι της υποβολής της αίτησης, υπηρεσίας τους, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη
 7. Να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του αθροίσματος των ανώτατων ορίων συντελεστών, για το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος
 8. Να μην έχουν μεταταγεί υποχρεωτικά από τον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995.
2.  
  Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή επί διετία τουλάχιστον 2 2
 1. Η υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή τουλάχιστον για δύο χρόνια
 3. Η σφαιρική γνώση των αντικειμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που στελεχώνονται από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, η οποία αποδεικνύεται από τις εκθέσεις αξιολόγησης και λοιπά στοιχεία του μητρώου
 4. Η συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων επί θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συμμετοχή σε Υπηρεσιακά ή Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εκπρόσωποι του Υπουργού Οικονομικών
 5. Η βαθμολογία των τριών τελευταίων εκθέσεων αξιολόγησής τους
 6. Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή διδακτορικού διπλώματος σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και οργάνωσης και για τις περιπτώσεις των κλάδων μηχανικών, χημικών και πληφορικής στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους
 7. Η επιτυχής περάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)
 8. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)
 9. Η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και πληροφορικής
 10. Η συμμετοχή ως εκπαιδευτών, σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το Υπουργείο Οικονομικών
 11. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου για άλλες γλώσσες.
 12. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών σχολών του εξωτερικού, αρκεί ο τίτλος σπουδών, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον διετούς φοίτησης και αποδεικνύεται η παραμονή τους στο εξωτερικό, για ίσο χρονικό διάστημα.
3.  
  Σφαιρική γνώση αντικειμένου Για κάθε γνωστικό αντικείμενο 1-5 Το πενταπλάσιο του αριθμού των γνωστικών αντικειμένων όπως ορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
4.  
  Οι συντελεστές βαρύτητας του κριτηρίου υπηρεσίας σε θέσεις Προϊσταμένου οργανικής μονάδας ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης και μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος ορίζονται σε: 4 και 2,5 αντίστοιχα, για κάθε έτος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις
5.  
  Εκθέσεις αξιολόγησης α) Για κάθε αξιολογική κρίση με βαθμό Αή 9-10 ή άριστα β) Για κάθε αξιολογική κρίση με βαθμό Βή 6-8 ή πολύ καλά 1 0,5 Το σύνολο των συντελεστώνγια κάθε κριτήριο με την ανώτατη βαθμολογία και για τις τρεις εκθέσεις Για χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου μικρότερου του έτους υπολογίζονται τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες άσκησης των καθηκόντων Προϊσταμένου σε κάθε βαθμίδα διοίκησης. Χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.  
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της σφαιρικής γνώσης αντικειμένου των υποψηφίων, ως γνωστικά αντικείμενα λογίζονται τα εξής: Ι. Κατά κλάδο προέλευσης:.
 1. Από τον κλάδο Εφοριακών
  • Άμεση Φορολογία (Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Ακίνητης Περιουσίας, Αυτόματου υπερτιμήματος)
  • Έμμεση Φορολογία (Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και Ειδικές Φορολογίες)
  • Φορολογικός Έλεγχος κάθε μορφής και Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
  • Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - ΚΕΔΕ (είσπραξη, διοικητική εκτέλεση, πτωχευτικά, συμβιβασμοί και συναφή θέματα)
  • Έλεγχος υποθέσεων, χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έλεγχο διαχειρίσεων ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και διαχειρίσεως Εθνικών Κληροδοτημάτων. αστ) Διοίκηση και διαχείριση δημόσιας περιουσίας και εθνικών Κληροδοτημάτων.
  • Β) Από τον κλάδο των Τελωνειακών:.
  • Δασμολόγιο και Τελωνειακά Οικονομικά Συστήματα - Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
  • Τελωνειακές Διαδικασίες και ΚΕΔΕ - Έλεγχος Τελωνειακών Αρχών
  • Δίωξη λαθρεμπορίου, ναρκωτικών και άλλων Οικονομικών Εγκλημάτων αρμοδιότητας Τελωνείων
 2. Από τον Κλάδο Δημοσιονομικών:
  • Έλεγχος υποθέσεων, χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έλεγχο διαχειρίσεων ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και διαχειρίσεως Εθνικών Κληροδοτημάτων
  • Κατάρτιση και έλεγχος τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση διαθεσίμων του δημοσίου, δημοσίου χρέους και τίτλων του δημοσίου
  • Μισθολόγιο και νομοθεσία συντάξεων του δημοσίου
 3. Από τον Κλάδο Χημικών:
  • Ποιότητα ζωής (τρόφιμα, υλικά συσκευασίας, περιβάλλον, ρυπαντές τροφίμων και υδάτων)
  • Πετροχημικά, βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες
  • Οινόπνευμα, οινοπνευματώδη ποτά και συναφή με αυτά θέματα
 4. Από τον Κλάδο Πληροφορικής:
  • Ανάπτυξη συστημάτων
  • Εφαρμογές συστημάτων
 5. Από τον Κλάδο Μηχανικών:
 6. στα) Τοπογραφία. στβ) Χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες. στγ) Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων. στδ) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής έργων.
 7. ΙΙ.
 8. Ανεξαρτήτως κλάδου προέλευσης, η διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
7.  
  Για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού, δεν προσμετράται στο άθροισμα των ανωτάτων ορίων συντελεστών το ανώτατο όριο συντελεστών του κριτηρίου της αποφοίτησης από τη ΣΕΥΥΟ α) άνωτων έξι (6) μηνών: β) δύο(2) έωςέξι(6)μηνών: γ) από ένα μέχρι δύο(2) μήνες: δ) μέχριένα μήνα 8 5 3 2 20
8.  
  Αποφοίτηση από ΕΣΔΔ:5
9.  
  Επιμόρφωση Επαγγελματική κατάρτιση Για κάθεπρόγραμμα διάρκειας: α) μέχριένα (1)μήνα β) άνωτου μηνός 2 3 10
10.  
  Συμμετοχή ως εκπαιδευτής: Ανά πέντε (5)εκπαιδευτικές ώρες 2 10
11.  
  Ι Γνώση ξένης γλώσσας5
Άρθρο 7
1.  
  Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι Ειδικές Επιθεωρήσεις Τελωνείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ., και οι Επιθεωρήσεις Τελωνείων, παύουν να λειτουργούν και οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία αυτών καταργούνται.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α), και του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2343/1995 ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και η λήξη λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Της παρ. 1 του άρθρου 52 και 39 του Ν. 2218/1994, «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α) και των άρθρων 3,4 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153Α).
 • Του άρθρου 16 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α).
 • Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 154Α).
 • Του άρθρου 2 και 3 του Ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α).
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών», Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 278/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-22 Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/166
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939