Προσαρμογή του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσαρμογή"
1.  
  1) Προσαρμόζεται το Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής στις διατάξεις του Ν. 2083/92 άρθρο 17, το οποίο φέρει εφεξής τον τίτλο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 2) Το Ινστιτούτο συνδέεται με τον τομέα Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής, Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3) Το Ινστιτούτο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  1) Σκοπός του Ινστιτούτου είναι: α) Η διεξαγωγή και προώθηση της έρευνας στους βασικούς άξονες του τομέα Ψυχικής Υγιεινής (βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό) σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με ανάλογης δραστηριότητας φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. β) Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και ιατρικών πληροφοριών σε θέματα του αντικειμένου του προς το κράτος, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι. Σχολές ή τμήματά τους, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις οργανώσεις των ιατρών και των φορέων εν γένει ιατρικής δραστηριότητας. γ) Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ψυχική υγιεινή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προοπτικές λειτουργούντων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών. 2)Για την εκπλήρωση του σκοπού το Ινστιτούτο: α) Καταρτίζει και εκτελεί, προτείνει ή αποδέχεται ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται στους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερομένων του Ινστιτούτου. β) Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια και γενικά αναπτύσσει οποιαδήποτε επιμορφωτική ή άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. γ) Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματα τους, ημεδαπά ή αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, με Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και ιδιώτες που κατέχουν αρχειακό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του Ινστιτούτου. δ) Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων στους τομείς δρατηριότητάς του, καλύπτοντας, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ινστιτούτου μέρος ή το σύνολο της δαπάνης μετεκπαίδευσης. ε) Εκδίδει βιβλία, ερευνητικές εργασίες, εκπαιδευτικά βοηθήματα, και λοιπά έντυπα καθώς και δημοσιεύματα για την προβολή του Ινστιτούτου και στ) Συγκεντρώνει τις πηγές, συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού και προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Άρθρο 3 "Τομείς Ερευνητικών Προγραμμάτων"
1.  
  Το Ε.Π.Ι. Ψυχικής Υγιεινής αναπτύσσει τους ακόλουθους τομείς ερευνητικών προγραμμάτων: - Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Ψυχοφαρμακολογίας - Ψυχοενδροκρινολογίας - Πειραματικής Νευροφυσιολογίας - Νευροχημείας - Νευροψυχοβιολογίας και αναπτυξιακής νευροβιολογίας - Ψυχοφυσιολογίας και πειραματικής ψυχολογίας - Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας - Ψυχοπαθολογίας - Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων - Αγωγής Υγείας - Ψυχοθεραπειών.
Άρθρο 4 "1) Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του όρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/1993 από: α) Το διοικητικό συμβούλιο β) Το διευθυντή γ) Τον αναπληρωτή διευθυντή."
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
 1. Για το διευθυντή 70% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης, ή προκειμένου για ομότιμο Καθηγητή το 70% των πάσης φύσεως αποδοχών του Καθηγητή Πανεπιστημίου
 2. Ως προς τα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης και τη θητεία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Για τον αναπληρωτή διευθυντή το 90% των αποδοχών του διευθυντή του Ινστιτούτου
 4. Ομοίως ο διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον αναπληρωτή διευθυντή ή σε υπαλλήλους του Ινστιτούτου. 7)Το ύψος των αποδοχών του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή οι θέσεις των οποίων είναι πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του παρόντος ορίζεται ως εξής:.
 5. Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου:
 6. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του.
 7. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:.
 8. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 9. Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού και
 10. Καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 4).
 11. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο
  • Διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του. ιιι) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. iν) Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων. ν) Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους. νi) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ. νii) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. νiii) Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. ix) Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης. χ) Εκδίδει τις πράξεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου. xi) Προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου. χii) Υπογράφει τα έγγραφα του Ινστιτούτου. xiii) Μετέχει στη διενέργεια προγραμμάτων του Ινστιτούτου με ιδιαίτερη σύμβαση. 5) α) Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ερευνητής του Ινστιτούτου, που διορίζεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες υπηρεσιών"
1.  
  1) Το Ινστιτούτο διαρθρώνεται ως εξής: α) Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων. β) Οικονομική Υπηρεσία. γ) Υπηρεσία προσωπικού - Γραμματεία. 2) Οι αρμοδιότητες που ασκεί κάθε μία από τις υπηρεσιακές αυτές μονάδες είναι οι εξής: α) Η Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων παρέχει κάθε υποστήριξη για την κατάρτιση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, για την εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών, μελετών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικής προστασίας, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία για την σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων. Μεριμνά για την έκδοση δημοσιεύσεων βιβλίων, εντύπων και λοιπών ενημερωτικού υλικού του Ινστιτούτου και τη συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση του αρχείου. β) Η Οικονομική Υπηρεσία μεριμνά για την κατάρτιση -έγκριση και εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού για την έγκριση του Απολογισμού, ισολογισμού καθώς και για την παρακολούθηση και εκτέλεση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ινστιτούτου. Τηρεί τους λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων. Επιμελείται για τη συμφωνία των λογαριασμών των Τραπεζών. Μεριμνά για την υποβολή των φορολογικών κ.λπ. σχετικών δηλώσεων. Τηρεί το Λογιστικό Αρχείο. Ελέγχει τις δαπάνες για την πληρότητα των δικαιολογητικών και την ύπαρξη πίστωσης στον Προϋπολογισμό. Διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, μεριμνά για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου, για τον προγραμματισμό του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικού και την προμήθεια αυτού καθώς και κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. γ) Η Υπηρεσία Προσωπικού - Γραμματεία χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού του Ινστιτούτου, τηρεί το σχετικό μητρώο, τους πειθαρχικούς φακέλλους και μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ινστιτούτου στο εσωτερικό και εξωτερικό. Τηρεί το πρωτόκολλο και τη σφραγίδα, μεριμνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου, τη δακτυλογράφηση και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, την διοικητική εξυπηρέτηση του Δ.Σ. και του Διευθυντή, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με το Ινστιτούτο, φροντίζει για την πυρασφάλεια, τη φύλαξη, την καθαριότητα και την καλή λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου. 3) Η εσωτερική διάρθρωση σε επιμέρους μονάδες των υπηρεσιών του Ινστιτούτου καθορίζεται με τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας.
Άρθρο 6 "Προσωπικό"
1.  
  1) Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. 2) Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου και διακρίνεται σε επιστημονικό, ειδικό τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
Άρθρο 7 "Επιστημονικό Προσωπικό"
1.  
  1) Το Επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από: ι) Ερευνητές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών θέσεις τέσσερις (4). ιι) Ερευνητές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή επιστήμονες εκτός Α.Ε.Ι. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θέσεις τρεις (3). ιιι) Επισκέπτες εμπειρογνώμονες και Επιστημονικούς Συνεργάτες Ερευνητές που μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. θέση μία (1). iν) Επιστημονικούς βοηθούς που είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θέσεις τρεις (3). ν) Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών θέση μία (1). Το επιστημονικό προσωπικό συμβάλλει στη βασική έρευνα για τη δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης και παρέχει συνδρομή για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Μετέχει στη διενέργεια προγραμμάτων του Ινστιτούτου με ιδιαίτερη σύμβαση.
Άρθρο 8 "Λοιπό προσωπικό"
1.  
  1) Το λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε: α) Τεχνολόγους εφαρμογών β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες γ) Διοικητικό προσωπικό δ) Βοηθητικό προσωπικό 2) Τα καθήκοντα του προσωπικού αναφέρονται στην εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, την υποστήριξη της έρευνας και την στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 3) Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη των θέσεων. Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του διευθυντή και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού ορίζεται σε δέκα (10) και κατανέμεται ως εξής: Δύο (2) θέσεις Τεχνολόγων Εφαρμογών, δύο (2) θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, τέσσερις (4) θέσεις διοικητικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού. 4)Προσόντα πρόσληψης ορίζονται: α) Για τους τεχνολόγους εφαρμογών: Τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία των Τ.Ε.Ι. ή ισότιμα της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. β) Για τους ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες: Τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. γ) Για το διοικητικό προσωπικό: (ι) Για το προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.): Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμο προς τα πιο πάνω πτυχία σχολών της αλλοδαπής, (ιι) Για το προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για την πρόσληψη του προσωπικού των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. συνεκτιμώνται τα κατά περίπτωση οριζόμενα με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου πρόσθετα προσόντα (όπως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση, ή εμπειρία σε συναφή θέματα με το βασικό τίτλο σπουδών, η άριστη ή επαρκής γνώση της Αγγλικής ή άλλης από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλης ξένης γλώσσας που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση), (ιιι) Για το προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): απολυτήριο γενικού λυκείου ή εξεταξίου γυμνασίου ή απολυτήριο τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου. Ειδικότερα οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς, πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα, ή άλλη από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλη ξένη γλώσσα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. δ) Για το βοηθητικό προσωπικό: Απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή δημοτικού ή ειδικότητα ή εμπειρία που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση. 5) Την επιλογή του προσωπικού πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι. 6) Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Για την κάλυψη έκτακτων ή παροδικών αναγκών είναι δυνατή με απόφαση του διευθυντή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου μέχρι έξι (6) μηνών, πέραν του αριθμού των θέσεων που προβλέπονται, στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 9
1.  
  Πόροι - Πηγές χρηματοδότησης 1) Πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας του προσωπικού του. β) Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. γ) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων. δ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών και ιδιωτών) ή την διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Ινστιτούτο. ε) Τόκοι από καταθέσεις. στ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ινστιτούτου, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και ζ) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα. 2) Πηγές Χρηματοδότησης είναι: α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ποσό δρχ. 5.000.000 ετησίως, στα λειτουργικά έξοδα του Ινστιτούτου. β) Η Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), με παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εργαστηριακών χώρων, γραφείων, επιστημονικού εξοπλισμού και κάλυψη παγίων αναγκών που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 20%. γ) Ποσοστό 10% καλύπτεται από τους τόκους των καταθέσεων. δ) Το μεγαλύτερο ποσοστό, των λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου, καλύπτεται από την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση των Ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.
Άρθρο 10 "Κόστος λειτουργίας"
1.  
  1) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου εκτιμάται στο ποσό των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (85.000.000). α) Αποδοχές τακτικού προσωπικού 45.000.000 δρχ β) Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 15.000.000 δρχ γ) Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή 2.000.000 δρχ δ) Μετακινήσεις 5.000.000 δρχ ε) Πάγιες λειτουργικές ανάγκες 10.000.000 δρχ στ) Αναλώσιμα 5.000.000 δρχ ζ) Απρόβλεπτα 3.000.000 δρχ Σύνολο85.000.000 δρχ 2)Το κόστος της αναγκαίας υποδομής, εκτιμάται στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων δραχμών (70.000.000 δρχ.). α) Εξοπλισμός δικτύου πληροφορικής 15.000.000 δρχ. β) Συστήματα μελέτης της γνωσιακής λειτουργίας του ανθρώπου 15.000.000 δρχ. γ) Εξοπλισμός Εργαστηρίου (Μονάδας) Πειραματικής Νευροφυσιολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας 20.000.000 δρχ. δ) Συστήματα ανάκτησης - επεξεργασίας πειραματικών στοιχείων 10.000.000 δρχ. ε) Συμπληρωματικά λειτουργούντα όργανα Νευροφυσιολογίας 10.000.000 δρχ. Σύνολο70.000.000 δρχ.
Άρθρο 11 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  1) Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας και η ανάληψη και διάθεσή τους γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Ινστιτούτου. 2) Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαχειριστική περίοδος του Ινστιτούτου μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του. 3) Ο ετήσιος ισολογισμός του Ινστιτούτου καταρτίζεται με την λήξη του οικον. έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικον. έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. 4) Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο ορίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992 (Α 120). Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου, την έκθεση ελέγχου του στο Δ.Σ. και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπ. Οικονομικών. 5)Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
Άρθρο 12 "Χρόνος λειτουργίας"
1.  
  Το Ινστιτούτου θα λειτουργήσει τουλάχιστον για είκοσι (20) έτη, από τη δημοσίευση του παρόντος μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα συνέχισης της λειτουργίας του
Άρθρο 13 "Χώροι - Εγκαταστάσεις"
1.  
  Το Ινστιτούτο, στεγάζεται και λειτουργεί μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης, σε χώρους της Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καθώς και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ενοικιαζόμενους χώρους
Άρθρο 14 "Βιβλία - Στοιχεία"
1.  
  1) Το Ινστιτούτου τηρεί υποχρεωτικώς τα εξής βιβλία και στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του ινστιτούτου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. δ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από το διευθυντή του Ινστιτούτου ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού. 2)Το Ινστιτούτο, εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, τηρεί και όποια άλλα κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 3) Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 15 "Διάλυση του Ινστιτούτου"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο προβαίνει στην εκκαθάριση
Άρθρο 16
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μεταβατικές διατάξεις 1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τη θέση του διευθυντή καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο ήδη υπηρετών διευθυντής, ο οποίος ασκεί την όλη διοίκηση του Ινστιτούτου μέχρι την συγκρότηση του Δ.Σ. και την επιλογή από τη Σύγκλητο του διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή και για διάστημα μέχρι δέκα οκτώ (18) μηνών. 2) Το πάσης φύσεως προσωπικό που έχει προσληφθεί στο Ινστιτούτο και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. σε αντίστοιχες ισάριθμες θέσεις των άρθρων 7 και 8. Όσοι δεν έχουν τα προσόντα των άρθρων 7 και 8 ή για οποιοδήποτε λόγο δεν ενταχθούν, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.
Άρθρο 17
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 16 του Π.Δ. 268/1989 (ΦΕΚ 128Α) και η Υπουργική απόφαση Β1/742/1992 (ΦΕΚ 711 Β). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 109 τ.Α·).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 26η/19.7.95) και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 8η/16.5.95) για την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2083/92 του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β7/616/26.10.95) και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50, παρ. 3 του Ν. 1268/82, η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση - προσαρμογή Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΕΠΙ), σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: α. Ετησίως 85.000.000 δραχμές για το κόστος λειτουργίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται με το ποσό των 13.000.000 δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και θα βαρύνει τον φορέα 19-250 και ΚΑΕ 2529 και το υπόλοιπο ποσό των 72.000.000 δρχ. από τα έσοδα του Ινστιτούτου της παρ. 1 του άρθρου 9. β. 70.000.000 δρχ. για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με 14.000.000 δρχ. από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των εργαστηριακών χώρων, επιστημονικού εξοπλισμού κ.λ.π. της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ποσοστό συμμετοχής 20%) και το υπόλοιπο ποσό των 56.000.000 δρχ. από τα έσοδα του Ινστιτούτου της παρ. 1 του άρθρου 9.
 • Την αριθμ. 210/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Β1/742 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Β1_742 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/268 1989
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία