Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάκριση και αποστολή των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε."
1.  
  (Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) είναι υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και της οποίας προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρου 28 Ν 1558/1985). Το Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Δ.Ο.Ε. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και οι καθ ύλην αρμοδιότητές του ασκούνται από την κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες αυτού, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 4 παρ. 6 Ν.2343/1995).
2.  
  Αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 2343/1995, είναι:.
 1. Ο προληπτικός έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ο εντοπισμός φορολογητέας ύλης των υποχρέων και των τεκμηρίων προσδιορισμού αυτής και γενικά η δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και η διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα της φορολογικής νομοθεσίας
 2. Η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων, απατών, παραβάσεων και παράνομων πράξεων, σε αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που τελέστηκαν, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα
 3. Η πρόληψη, δίωξη και καταστολή άλλων παραβάσεων (όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών, ψυχοτρόπων ουσιών και αρχαιοτήτων, η λαθραλιεία, η λαθραμμοληψία, η παράνομη χρησιμοποίηση ειδών που τελούν υπό ειδικό τελωνειακό καθεστώς, η παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και της ιχθυοπαραγωγής, η παράβαση των διατάξεων του Ν.2331/1995 (Α 173), περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), οι οποίες, όπως και αυτές των περιπτώσεων α και β, έχουν ανατεθεί με διάφορες διατάξεις και ασκούνται μέχρι τώρα από τις παρακάτω διωκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:
 4. (1).
 5. Υπηρεσία Ελέγχου και Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) και τα παραρτήματα αυτής. (2).
 6. Ειδικές Υπηρεσίες Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.) και τα παραρτήματα αυτών καθώς και τα Πλοία Δίωξης Λαθρεμπορίου (ΠΔΛ). (3).
 7. Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος και (4).
 8. Διευθύνσεις Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.).
 9. Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ αυτών, φυσικών ή νομικών προσώπων
 10. Η δυνατότητα παροχής συνδρομής στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Ιδιαίτερα, αποστολή της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι ο επιτελικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, για την πρόληψη και την αποκάλυψη του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, ο συντονισμός της δράσης και η άσκηση εποπτείας στις περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., για τον προληπτικό έλεγχο και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και κοινοτικής νομοθεσίας, τον εντοπισμό της φορολογητέας ύλης και των υποχρέων, την πρόληψη και την πάταξη κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος.
4.  
  Το οικονομικό έγκλημα συνίσταται κυρίως στις παρακάτω πράξεις: α). Στη φοροδιαφυγή, που διαπράττεται στην παραγωγή, στη διακίνηση και στην εμπορία των αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών και σε κάθε δραστηριότητα των φυσικών ή των νομικών προσώπων, από την οποία προκύπει εισόδημα. β). Στο λαθρεμπόριο και στην παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών, των ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και των αρχαιοτήτων. γ). Σε παραβάσεις και παράνομες πράξεις κατά του εθνικού νομίσματος και της δημόσιας περιουσίας των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων, του αιγιαλού και της παραλίας. δ). Σε απάτες, παραβάσεις και παράνομες πράξεις, που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Εθνικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Η κεντρική υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται ως εξής: α). Γραφείο Ειδικού Γραμματέα β). Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης γ). Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
2.  
  Το Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, επικουρεί τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του
3.  
  Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας, ορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης."
1.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α). Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης β). Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Φοροδιαφυγής γ). Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου δ). Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων ε). Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού.
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α). Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης. Μέριμνα για τη συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων και πληροφοριών, κατά γεωγραφικό χώρο και τομείς με σημαντική δραστηριότητα, στους οποίους εκδηλώνεται το οικονομικό έγκλημα. Με τα πορίσματα των μελετών και τις σχετικές οδηγίες, εφοδιάζονται οι υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβοήθηση του έργου τους. Φροντίδα για τη δημιουργία, την ορθή τήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία ενός κοινού για όλες τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος, ταχείας, διαρκούς, ασφαλούς και ενταντικής ανταλλαγής, διαχείρισης και διαβίβασης πληροφοριών και υποστήριξης του ελέγχου από το στελεχιακό δυναμικό του Σ.Δ.Ο.Ε., σε οποιοδήποτε χώρο και σημείο ελέγχου, σταθερό ή κινητό. Μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των άλλων πληροφοριακών συστημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε., είτε αυτά δημιουργούνται, είτε περιέρχονται σ αυτό λόγω της κατάργησης των υφισταμένων διωκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης των καταχωρήσεων, που θα γίνονται από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε., ώστε να μην επιδέχονται αλλοιώσεις στη συνέχεια. Δημιουργία, κοινού για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μητρώου παραβατών και παρακολούθηση της ορθής και ανελλιπούς τήρησής του, η οποία θα γίνεται από αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα. Εκτύπωση κάθε μέρα και τήρηση καταστάσεων των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Σε συνεργασία με το Γραφείο Ελέγχου Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995, φροντίζει για την αποκωδικοποίηση συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, που έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση που θα κριθεί σκόπιμο από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τον έλεγχο. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, των άλλων Υπουργείων, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών και Επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πιστωτικά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιμελητήρια και άλλες υπηρεσίες της Ελλάδας, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς, σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων και συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και μεταβίβασης πληροφοριών, σχετικών με την αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε (Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Φοροδιαφυγής Καθορισμός των προτεραιοτήτων και των γενικών κατευθύνσεων, καθώς και συντονισμός της προληπτικής και κατασταλτικής δράσης των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε, για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, της απάτης σε βάρος των πόρων του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες του Ν .2331/1995 (Α 173) και των άλλων μορφών του οικονομικού εγκλήματος. Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενημέρωση με αυτά των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., παρακολούθηση της υλοποίησής τους και φροντίδα για τον εμπλουτισμό ή την ανανέωσή τους. Σχεδιασμός του τρόπου διενέργειας των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και καθορισμός κανόνων, μεθόδων, διαδικασιών και τρόπων επαλήθευσης των ελέγχων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διενέργειά τους. Υποστήριξη των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., στη χρήση των πληροφοριών, των μεθόδων και των επιχειρησιακών σχεδίων και την άντληση από αυτούς εμπειριών και απόψεων, για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των παραπάνω σχεδίων (ανατροφοδότηση). Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Τμήματος και κωδικοποίηση των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος, παρακολούθηση των επικρατουσών κάθε φορά τάσεων και των δικτύων της φοροδιαφυγής και γενικά της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ανάλυση των κινδύνων και ενημέρωση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. για τα παραπάνω θέματα. Παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών και των τυχόν προβλημάτων καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των υφισταμένων κάθε φορά εκκρεμών υποθέσεων και μέριμνα για την άρση των κωλυμάτων στην περαίωσή τους. Εποπτεία της λειτουργίας του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη δράση τους. Εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, για τα λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. Συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την επεξεργασία σχεδίων ή προτύπων, κατά είδος και κλάδο των ελεγχόμενων περιπτώσεων, για την υποβοήθηση του έργου των οργάνων ελέγχου. Μέριμνα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων για την επεξεργασία σχεδίων και τρόπων προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος και ιδιαίτερα όσων αναφέρονται στο Π.Δ. 89/91 (Α 39) και στα άρθρα 1 έως και 4 αυτού. γ). Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τους τρόπους και τις μεθόδους που διαπράττεται το λαθρεμπόριο και σύνταξη οδηγιών προς τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβοήθηση του έργου τους. Σύνταξη οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής με το λαθρεμπόριο εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής και έλεγχος της εφαρμογής τους. Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, ενημέρωση με αυτά των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., παρακολούθηση της υλοποίησής τους και φροντίδα για τον εμπλουτισμό ή την ανανέωσή τους. Το τμήμα στρέφει κυρίως το ενδιαφέρον του: α. Στους τομείς του εισαγωγικού, εξαγωγικού και ενδοκοινοτικού εμπορίου και την αντιμετώπιση φαινομένων υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.
 1. Στη διακίνηση των πετρελαιοειδών, του καπνού, του χρυσού, των οινοπνευματωδών και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
 2. Στην προστασία από την απάτη κατά των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε συνεργασία με το (α) Τμήμα της Διεύθυνσης, εκτιμάται η ανάγκη ανάλυσης των κινδύνων και εκπόνησης ειδικών σχεδίων και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 3. Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων.
 4. Επεξεργασία ειδικών μεθόδων, για τον εντοπισμό των τρόπων, των μέσων και των προσώπων που διακινούν ναρκωτικές ή πρόδρομες ουσίες.
 5. Εφοδιασμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. με τις αναγκαίες πληροφορίες, συντονισμός της δράσης τους στον τομέα των ναρκωτικών και μέριμνα για τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού τους για τις μεθόδους διακίνησης, τους τρόπους και τα μέσα πάταξής τους.
 6. Παρακολούθηση και ενημέρωση για τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στα μέσα εντοπισμού των ναρκωτικών ουσιών.
 7. Εισήγηση για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. με σύγχρονα μέσα και εποπτεία για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.
 8. Συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες, που έχουν ως αντικείμενο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
 9. Μέριμνα για την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών σε θέματα ελέγχου διακίνησης των ναρκωτικών και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών στη διενέργεια των ελέγχων.
 10. Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με την παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών.
 11. Συντονισμός της επιχειρησιακής δράσης των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα όπλων και συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, για το συντονισμό στα παραπάνω θέματα, των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και των Τελωνείων, όπου και όταν απαιτείται.
 12. Συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτελεσματικότερη κοινή δράση, σχετικά με την παράνομη διακίνηση όπλων.
 13. Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού Συντονισμός των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και συνεργασία με τις οικείες Γενικές Διευθύνσεις και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όταν απαιτείται κοινή δράση, για την υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων και δίωξης σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.
 14. Μέριμνα για τη λήψη αποφάσεων, για την επέκταση της δραστηριότητας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και πέρα από τη χωρική τους αρμοδιότητα.
 15. Φροντίδα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, επέκταση και διαρκή εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των συστημάτων κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, σημάτων επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών και σύνταξη των προδιαγραφών προμήθειας του υλικού και διάθεση του τηλεπικοινωνιακού υλικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. Μέριμνα για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών και των δικτύων (SSΒ, UΗF/VΗF).
 16. Ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε., μπορεί να συγκαλεί Επιχειρησιακό Συμβούλιο για το χειρισμό επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας ή μείζονος σημασίας θεμάτων.
 17. Του Επιχειρησιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Υπουργός ή ο Ειδικός Γραμματέας, κατά περίπτωση και συμμετέχουν σ αυτό ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε., οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο Προϊστάμενος του παρόντος τμήματος.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμοιβαίας Συνδρομής και Επανελέγχου β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης γ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Μέσων Δίωξης
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμοιβαίας Συνδρομής και Επανελέγχου.
 2. Εισήγηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 2343/1995.
 3. Τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και μέριμνα τήρησης βοηθητικού μητρώου (φακέλου) με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. Εισήγηση για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., σε συνεργασία με τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπ.
 4. Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).
 5. Χειρισμός των θεμάτων του Ν. 1264/1982 (Α 79) για το προσωπικό των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. Τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτού, εφόσον για τα θέματα αυτά δεν εξυπηρετείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Τήρηση του γενικού αρχείου της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και μέριμνα για την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλήλους, των διαφόρων διατάξεων και εγκυκλίων.
 7. Μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες διευθύνσεις, για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό, των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας όλων των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., της προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων δίωξης και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού του Σ.Δ.Ο.Ε. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και των εκπροσώπων των κοινωνικών ομάδων για τη δραστηριότητα του Σ.Δ.Ο.Ε. Συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπ.
 8. Οικονομικών και τις άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες αρχές, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τις παραπάνω υπηρεσίες, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση, την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, την εναρμόνιση διαδικασιών και ενεργειών και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. Μελέτη των υποθέσεων που αποστέλλονται από άλλες Ελληνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υπηρεσίες, αρχές ή όργανα, για περαιτέρω ενέργειες.
 9. Ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών, για παραβάσεις που διαπιστώνουν τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. και ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.
 10. Μέριμνα για την εκπροσώπηση ή τη συμμετοχή σε επιτροπές ή όργανα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που προβλέπονται από την Ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία, καθώς και για τη συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια και αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε αντικείμενα της αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε. Μέριμνα για την κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. εγκυκλίων, νομοθεσίας, άρθρων, μελετών και λοιπών ενημερωτικών δελτίων και στοιχείων, που αφορούν τα αντικείμενα του Σ.Δ.Ο.Ε. Προγραμματισμός και σχεδιασμός επανελέγχων από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, επί υποθέσεων που ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. και μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης για την έκδοση των οικείων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995.
 11. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και έκδοση αποφάσεων, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, για τη διενέργεια επανελέγχων από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, επί επανελεγμένων υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.
 12. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Συνεργασία με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών και με τους Νομικούς Συμβούλους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. που κατέχουν τις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995, για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε. Παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και μέριμνα, σε συνεργασία με το Ν.Σ.Κ., για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπροσώπους του δημοσίου και για την αποτελεσματική υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 13. Συγκέντρωση και μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται και αξιοποίησή τους για τη δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 14. Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Μέσων Δίωξης Ενημέρωση για τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης της δίωξης και εισήγηση για τον εφοδιασμό του ΣΔΟΕ με τα πλέον σύγχρονα.
 15. Καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ σε μέσα δίωξης, μετά από αξιολόγηση των σχετικών προτάσεών τους.
 16. Μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. στη χρήση των μέσων δίωξης και συνεργασία με τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για την εκπαίδευση αυτού.
 17. Φροντίδα για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων δίωξης και του εξοπλισμού υποστήριξής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
 18. Επιμέλεια για την έγκαιρη διενέργεια των διαγωνισμών επισκευής και συντήρησης των μέσων δίωξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 19. Προγραμματισμός της σωστής κατανομής των μέσων δίωξης μεταξύ των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και εποπτεία για τη διαρκή ετοιμότητά τους και την πλήρη αξιοποίησή τους.
 20. Μέριμνα για την ενίσχυση των περιφερειακών διεθύνσεων με μέσα δίωξης, πέρα από αυτά που κάθε διεύθυνση διαθέτει, όταν ζητηθεί από τον προϊστάμενο αυτής, για τις ανάγκες αντιμετώπισης εκτάκτων και ειδικών περιπτώσεων δίωξης· Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, χρήσιμων για την αποτελεσματικότερη δράση των Πλοίων Δίωξης, μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται, εκπόνηση οδηγιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των λαθρεμπορικών πράξεων και λοιπών παραβάσεων, τήρηση αρχείου παρακολούθησης θαλαμηγών και λοιπών σκαφών αναψυχής, ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές, καθώς και με τις καθ ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες ή υπηρεσίες άλλων Κρατών ή Διεθνών Οργανισμών, εκπόνηση σχεδίων ενεργοποίησης και καθοδήγησης οποιουδήποτε Πλοίου Δίωξης στην εκτέλεση επιχειρήσεων καταστολής του λαθρεμπορίου και λοιπών παραβάσεων με τακτικές και έκτακτες περιπολίες.
Άρθρο 5 "Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε."
1.  
  Σε κάθε μία από τις Περιφέρειες, στις οποίες διαιρείται η χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.1622/1986 και του Π.Δ. 51/1987 που εκδόθηκε για την υλοποίηση του, συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε., που φέρει το όνομα της οικείας Περιφέρειας, ως εξής:.
 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νησιών η) Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας θ) Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ι) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου ια) Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου ιβ) Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ιγ.
 5. Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης.
2.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., πλην της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, εκτείνεται στα όρια της αντίστοιχης με τον τίτλο αυτής διοικητικής περιφέρειας.
3.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 7του Ν. 2343/1995 (Α 2), είναι δυνατόν να διευρύνεται ή να περιορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε. της παραγράφου 2.
5.  
  Οι έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., ορίζονται ως εξής:.
 1. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς (παρ. 1 περιπτ. α του άρθρου 1 του Ν. 2240/1994 - Α 153).
 2. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλονίκη.
 3. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κομοτηνή.
 4. Ένα τμήμα Δράσης της Διεύθυνσης αυτής λειτουργεί με έδρα την Καβάλα και το Τμήμα Ναρκωτικών, όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
 5. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη.
 6. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου τα Ιωάννινα.
 7. Ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων της Διεύθυνσης αυτής, λειτουργούν με έδρα την Ηγουμενίτσα.
 8. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας, η Λάρισα.
 9. Ένα τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων αυτής, λειτουργούν με έδρα το Βόλο.
 10. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ιονίων Νησιών, η Κέρκυρα.
 11. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα.
 12. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Στερεάς Ελλάδας, η Λαμία.
 13. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Πελοποννήσου, η Τρίπολη.
 14. Ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων αυτής λειτουργούν με έδρα την Καλαμάτα.
 15. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Βορείου Αιγαίου, η Μυτιλήνη.
 16. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Νοτίου Αιγαίου, η Ρόδος.
 17. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Κρήτης, το Ηράκλειο.
6.  
  Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 6 "Διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας."
1.  
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, διαρθρώνονται στις πιο κάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα:
 1. Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 2. Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων
 3. Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών
2.  
  Οι Υποδιευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου, διαβρώνονται στα πιο κάτω τμήματα, ως εξής:
 1. Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος:
 2. Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης • Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Ερευνών • Τμήματα Δράσης β)· ( Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων Υ) Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικού και Μέσων Δίωξης Τμήμα Δικαστικού και Διαδικασιών
3.  
  Τα Τμήματα Δράσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής ορίζονται σε δεκαπέντε (15) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας σε δέκα (10)
Άρθρο 7 "Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων του προηγούμενου άρθρου, ως εξής: Α. Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος"
1.  
  Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Έλεγχος και δίωξη κάθε παράβασης στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και προδρόμων ουσιών. Έλεγχος και έρευνα, στο πλαίσιο του Ν. 2331/1995 για τη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά, σε συνεργασία με την οικεία επιτροπή, που συστήθηκε με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Μέριμνα για την στελέχωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό. Εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και των συστάσεων των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόληψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής. Αξιολόγηση των διαπιστώσεων των ελέγχων και του υλικού που συγκεντρώνεται, για περαιτέρω έρευνες. Εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου ΜΑRΙΝFΟ. Συνεργασία με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτελεσματικότερη κοινή δράση, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Εποπτεία της προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και αποστολή εγγράφων και γραμματειακή υποστήριξη γενικά της Διεύθυνσης. Παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και εισήγηση στην αρμόδια κεντρική διεύθυνση, για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό Εξόδων, των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού. Οργάνωση και λειτουργία αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, τακτική απογραφή και τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτού, καθώς και διάθεσή του στους χρήστες. Μέριμνα για τη συντήρηση και την επισκευή των χερσαίων μέσων δίωξης, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, λιπαντικά και με άλλα απαραίτητα εφόδια και παρακολούθηση της κίνησης τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Επιμέλεια για τη στέγαση και τη φύλαξη των αυτοκινήτων, των μοτοσυκλετών και των λοιπών μέσων δίωξης. Εφοδιασμός των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Έκδοση διαταγών πορείας των χερσαίων μέσων δίωξης της Διεύθυνσης.
2.  
  Τμήμα Δικαστικού και Διαδικασιών Επεξεργασία των εκθέσεων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών παραβάσεων, για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Άσκηση γενικά των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον Α.Ν. 389/1936 (Α 557). Έλεγχος των υποθέσεων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δίωξη των παραβατών, κατά τα οριζόμενα από το Ν. 2331/1995 (Α 173). Έκδοση οδηγιών περιπολίας των θαλασσίων μέσων δίωξης και επιμέλεια για τη διαρκή ετοιμότητά τους. Εισήγηση στο Τμήμα Διοικητικού και Μέσων Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, για τον εφοδιασμό με τα αναγκαία θαλάσσια μέσα δίωξης, μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπό εξοπλισμό αυτών και άλλα εφόδια. Γ. Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Δ. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών Συγκέντρωση επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων από τα συστήματα πληροφορικής. Παροχή πληροφοριών και στοιχείων στο Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για την άσκηση του έργου του. Ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για τα παραπάνω θέματα και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων. Μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη του οικονομικού εγκλήματος, έκδοση οδηγιών προς τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβατών και τον περιορισμό των παραβάσεων. Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αρχείου και ανταλλαγής πληροφοριών του Σ.Δ.Ο.Ε., του μητρώου παραβατών και τροφοδότηση του αρχείου με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Διεξαγωγή ανταπόκρισης με όλους τους σταθμούς ασύρματης επικοινωνίας των μέσων δίωξης της Διεύθυνσης, καθώς και με τους σταθμούς των άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και των συνοριακών και λοιπών τελωνειακών αρχών. Μετάδοση και λήψη σημάτων, κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση αυτών όταν απαιτείται και μέριμνα για τη διασφάλιση των κρυπτογραφικών συστημάτων, κωδίκων, κλειδών και εμπιστευτικών βιβλίων. Τήρηση της ασφάλειας και του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό επικοινωνιών. Επιμέλεια της διάθεσης του τηλεπικοινωνιακού υλικού στους χρήστες.
3.  
  Τμήματα Δράσης Άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.2343/1995, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες που εκπονούνται από την κεντρική υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε Β. Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπολοίπων περιφερειακών διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε."
1.  
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός από τη Διεύθυνση Αττικής και τη Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι δραστηριότητες τους, ως εξής:.
 1. Τμήματα Ελέγχων και Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος Κάθε περιφερειακή διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα ελέγχων και δίωξης, με τις ίδιες καθ ύλην αρμοδιότητες το καθένα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφο Α του παρόντος
 2. Τμήμα Ναρκωτικών, Όπλων και θαλάσσιων Ελέγχων Το Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφο Β του παρόντος.
 3. Υ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Το Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφο Π του παρόντος.
 4. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών Το Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφο Δ του παρόντος
 5. Γραφείο Δικαστικού Το Γραφείο Δικαστικού λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο και υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφο Γ2 του παρόντος
Άρθρο 9
1.  
  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (παρ. 9 άρθρ. 4 του ν. 2343/1995) 5. Α. Κεντρική Υπηρεσία____________________________ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ.
 1. Μηχανικών - 33 - - 33
 2. Κυβερνητών Α - 33 - - 33
 3. Μηχανικών Β - 97 - - 97
 4. Κυβερνητών Β - 124 - - 124
 5. Τηλεπικοινωνιακών - 38 - - 38
 6. Ηλεκτρονικών - 4 - - 4 ΣΥΝΟΛΟ - 329 - - 329
2.  
  Εφοριακών 14 5 5 - 24 Στην ειδικότητα Μηχανικών Α, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου ΤΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, ειδικότητας Μηχανικών και του προσωρινού κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών. Στην ειδικότητα Κυβερνητών Α, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου ΤΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, ειδικότητας Κυβερνητών. Στην ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου ΤΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών. Στην ειδικότητα Μηχανικών Β, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, ειδικότητας Ναυτομηχανικών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προαγωγικά διπλώματα Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μηχανικού Α ή Β ή Γ τάξης, καθώς και οι υπάλληλοι του καταργούμενου προσωρινού Κλάδου ΤΕ Ναυτομηχανικών. Στην ειδικότητα Κυβερνητών Β, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, ειδικοτήτων Ναυκλήρων και Ναυτών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προαγωγικά διπλώματα Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Πλοιάρχου Α ή Β ή Γ τάξης, καθώς και οι υπάλληλοι των καταργούμενων προσωρινών Κλάδων ΤΕ Ναυκλήρων και ΤΕ Ναυτών. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείων, που δεν κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης, κατά τ ανωτέρω οριζόμενα, παραμένουν σε προσωρινό κλάδο με την ίδια ονομασία του κλάδου που ανήκουν και δεσμεύουν ισάριθμες θέσεις του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης, των ειδικοτήτων Μηχανικών Β και Κυβερνητών Β.
3.  
  Πληροφορικής. Έιδικότητας Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) 1 1. Για την ειδικότητα Μηχανικών Α: Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα Μηχανικού Α ή Β ή Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και δεκαετής εμπειρία. β). Για την ειδικότητα Κυβερνητών Α: Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα Πλοιάρχου Α ή Β ή Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και δεκαετής εμπειρία. γ). Για την ειδικότητα Μηχανικών Β: Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα Μηχανικού Α ή Β ή Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και τριετής εμπειρία. δ). Για την ειδικότητα Κυβερνητών Β: Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα Πλοιάρχου Α ή Β ή Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και τριετής εμπειρία. ε). Για την ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών: Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α ή Β τάξης Εμπορικού Ναυτικού και τριετής εμπειρία. στ). Για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον First Certificate (Lοwer) και τριετής εμπειρία.
4.  
  Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) 2 1 3
5.  
  Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης, Ειδικότητας: Ειδικότητας Οδηγών - 2 - 2
 1. Μηχανικών Α - 1 - . 1.
 2. Κυβερνητών Α - 1 - - 1
 3. Μηχανικών Β - 1 - - 1
 4. Κυβερνητών Β - 1 - - 1
 5. Τηλεπικοινωνιακών - - 2 - 2
 6. Ηλεκτρονικών - - - - 6.
 7. Προσωπικού Η/Υ:
 8. Ειδικότητας χειριστών μέσων εισαγωγής στοιχείων 2 2.
6.  
  Δακτυλογράφων - - - - 7. Επιμελητών - - - 1 1.
7.  
  Επιμελητών - - - 4 4 Ειδικότητας Οδηγών . 2 2.
8.  
  Δακτυλογράφων - - 2 - 2 Προσωπικό Καθαριότητας - - - 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 11 9 14 2 36.
 1. Εκτός από τις θέσεις του προσωπικού των περιπτώσεων α έως και ιγ της παρούσας, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. κατανέμονται και οι παρακάτω θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ.
9.  
  Επιμελητών - - - 2 2
 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
10.  
  Φυλάκων Νυκτοφυλάκων - - - - 11. Προσωπικό Καθαριότητας - - - 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 27 12 17 3 64 Β. Περιφερειακές Διευθύνσεις.
 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
Άρθρο 10 "Προϊστάμενοι 1 Των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, των Κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών. Από την ίδια κατηγορία και κλάδους επιλέγονται και οι αναπληρωτές προϊ [...]"
2.  
  Των Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών. Του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού και του Τμήματος Συντονισμού και Υποστήριξης Μέσων Δίωξης των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης.
3.  
  Των Τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων. Των Τμημάτων Θαλασσίων Ελέγχων και των Τμημάτων Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων των Περιφερειακών Διευθύνσεων, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης.
4.  
  Των Γραφείων Δικαστικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών
Άρθρο 11
1.  
  Η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε., γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν το βαθμό, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπει ο Ν. 2190/1994 εφ όσον επιπλέον διαθέτουν πραγματική υπηρεσία στον κλάδο τους: α). Δεκαπέντε (15) χρόνια, για να επιλεγούν προϊστάμενοι διευθύνσεων αναπληρωτές προϊστάμενοι διευθύνσεων και προϊστάμενοι υποδιευθύνσεων. β). Δέκα (10) χρόνια, για να επιλεγούν προϊστάμενοι τμημάτων. γ). Οκτώ (8) χρόνια, για να επιλεγούν προϊστάμενοι γραφείων. 2.Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι με τα παραπάνω χρόνια υπηρεσίας, ως Προϊστάμενοι επιλέγονται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο τους.
3.  
  Για την επιλογή των Προϊσταμένων της παραγράφου 1, συνεκτιμάται και η επιτυχής θητεία σε ελεγκτικά καθήκοντα ή άλλα παρεμφερή με τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος
4.  
  Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., από υπαλλήλους των κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών απαιτείται να έχουν πραγματική υπηρεσία τρία (3) χρόνια στους κλάδους των οργανικών θέσεων που καλύπτουν. Για τους υπαλλήλους των παραπάνω κλάδων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας δύο (2) μηνών τουλάχιστον σε αντικείμενα του Σ.Δ.Ο.Ε., δεν απαιτείται η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και συνεκτιμώνται τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλλου.
5.  
  Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης των Προϊσταμένων και των αναπληρωτών προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2190/1994, της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Ν.2343/1995και του παρόντος Διατάγματος.
6.  
  Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης των λοιπών υπαλλήλων, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τους αντίστοιχους κλάδους και το παρόν διάταγμα
Άρθρο 12
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α) και τα παραρτήματα αυτής, οι Ειδικές Υπηρεσίες Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε) και τα παραρτήματα αυτών, καθώς και το Τμήμα Λοιπών Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, παύουν να λειτουργούν. Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία αυτών καταργούνται ενώ οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε.
2.  
  Τα Τμήματα: α) Δίωξης Λαθρεμπορίου και Λοιπών Παραβάσεων, β) Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων, και γ) Πληροφοριών CΙS SCΕΝΤ της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, από τη δημοσίευση του παρόντος, ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις που χειρίζονται και επιλαμβάνονται τα Τελωνεία
3.  
  Οι Διευθύνσεις Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, εκτός εκείνων που αφορούν στον τομέα δίωξη, οι οποίες περιέρχονται στο Σ.Δ.Ο.Ε. από την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2343/1995, ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η παύση λειτουργίας των υπηρεσιών της παραγράφου 1, πλην των Τμημάτων Λοιπών Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων και Τηλεπικοινωνιών της Ε.Υ.Τ.Ε. Αττικής, τα οποία παύουν να λειτουργούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.(Τις διατάξεις του άρθρου 4 του και ιδίως των παραγ. 5 και 9α του Ν.2343/1995 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Α24).
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α43).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137), όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α 154).
 • Την αρ. 13/6.3.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεωργίου Μωραΐτη (Β 137).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 288/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-24 Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε..
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/168
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/51 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/89 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 1998/2656 1998
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 218/1996 (Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -Σ.Δ.Ο.Ε.). 1997/152 1997
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. 2002/8 2002