ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/219

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του αριθ. 290/95 Προεδρικού Διατάγματος «Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    α. Η περίοδος α, του εδαφίου Β, της παραγράφου 2, του άρθρου 1, του Π.Δ. 290/95 τροποποιείται ως ακολούθως: α. Την σύναψη οριστικής σύμβασης μισθώσεως για γήπεδο επιφανείας 110.000 τ. μέτρων ευρισκομένου στην περιοχή Βάλτος, του Δήμου Θέρμης του Ν. Θεσσαλονίκης, ανήκοντος στην ιδιοκτησία του Δήμου Θέρμης». β. η περίοδος β, της παραγράφου 2, του άρθρου 3,του Π.Δ. 290/95 τροποποιείται ως ακολούθως «β. Η έναρξη των εργασιών του ξενοδοχείου - συνεδριακού κέντρου πρέπει να γίνει μετά τη λήψη της οικοδομικής αδείας και πάντως μέχρι 31.12.1996, η δε ολοκλήρωση του έργου εντός τριάντα (30) μηνών από την έναρξη των εργασιών .
Άρθρο 2
1.  
    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 290/95 (163/Α).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. του Ν.Δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α/10.11.1953), β. του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
  • Τις από 28.12.1995 και 19.3.1996 αιτήσεις της εταιρείας «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» για τροποποίηση του Π.Δ. 290/95.
  • Την από 4.4.1996 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/53. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
Έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.». 1995/290 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία