Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Πιερίας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων. β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού. γ. Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: Α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ανήκουν: - Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφερείας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου. - Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και τη βιομηχανία. - Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικών πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέας ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας. - Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσσομένων. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε εμπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. - Καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λ.π. - Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν: -Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου και των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. - Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για τη φύλαξη και τον καθαρισμό της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λ.π.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. - Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν: - Η τήρηση των μητρώων των μελών του επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωση υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους, ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέσεις τρεις (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις μία (1) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικ. Πληροφορικής θέσεις μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις πέντε (5) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις μία (1) ειδικότητας χειρισμού Η/Υ Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων θέσεις μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις μία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις μια (1) Μια (1) θέση ΥΕ Καθαρίστριας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ιδρύθηκε με τον Ν. 1882/90 άρθρο 44 και την ΚΥΑ αριθ. ΔΙΔΑΔ Φ. 12/86/2651/27.7.90 (Β 495).
Άρθρο 4
1.  
  Προσωπικό με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1943/91. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: Μια (1) θέση Οικονομολόγου ειδικού σε θέματα Βιομηχανίας ή εμπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Έρευνας Αγοράς (ΜΑRΚΕΤΙΝG).
Άρθρο 5 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου προσωπικού και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81/Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92).
Άρθρο 6
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Πιερίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού της Κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Κατηγορίας ΤΕ ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Των Τμημάτων:
 1. Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
 2. Διοικητικού - Οικονομικού του εν λόγω Επιμελητηρίου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και εν ελλείψει του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 7 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πιερίας, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται η «Κ.Υ.Α. 45795/7812/7.5.73 (ΦΕΚ 799/73 τ.Β) «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πιερίας και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα ρυθμιζόμενα από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) της τάξεως των 15.850.632 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Πιερίας, που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 211, 232, 259, 3341 και 3359.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Την αριθ. 161/1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας.
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. Κ.Υ.Α. 289/96 (ΦΕΚ 92/Β/14.2.96) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 (ΦΕΚ 137/Β/96) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεωργίου Μωραΐτη».
 • Τις αριθ. 496/95 και 268/96 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-30 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/171
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1973/45795/7812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/45795_7812 1973
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία