ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/221

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 370/94 Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Α. 210)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
2.  
  Το Δ.Σ. του Κέντρου είναι δεκαπενταμελές (15) και αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρος
 2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
 3. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας
 5. Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).
 6. Ανά έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).
 7. Έναν υπάλληλο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 8. Έναν υπάλληλο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 9. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 3 του Π.Δ. 370/94 προστίθεται περίπτωση (στ) η οποία έχει ως εξής: στ) Από επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ως Εθνική συμμετοχή προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις». (Α. 112).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α. 154) με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85 (Α. 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 60.000.000 δρχ. περίπου, για το οικονομικό έτος 1996 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη σε βάρος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την αρ. 276/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,