ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/224

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1996 σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από μη δη [...]"
1.  
  Ξυλεία ειδικών χρήσεων :1.1 Μεταλλείων, ορυχείων κ.·λπ. :. 1.1. Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω: ¦.
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 17.540 2.456 3.595 3) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 15.790 2.211·- 3.253.
 2. Μέσης διαμέτρου 6 εκ. μέχρι12εκ. κ.μ. 11.400 1.596 2.193.
 3. Οβελοί - Πάσσαλοι τεμ. 290 29 57 1.4.
 4. Καπνόβεργες χιλ. 15.790 2.211 3.089 1.5.
 5. Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 7.890 1.105 . 1.263 1.6.
 6. Πλακόραβδοι ΚGR 10 1 2 ΙV.
 7. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ i.
 8. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 9. Λοιπών πλατυφύλλων εκτός των της παρ. 3 κ.μ. 12.630 1.768 2.703.
 10. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι. 11 εκ.
2.  
  Καύσιμη ύλη:
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 8.760 1.226 1.755.
 2. Δαδί ΚGR 10 1 3
 3. Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου κ.μ. 7.020 983 1.403.
 4. Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 5. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 5.260 736 1.017.
3.  
  Κατράμι (ξυλόπισσα) ΚGR 20 3 4 3.1. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: α) Δρυός, Πτελέας κ.μ. 18.420 2.579 4.648 3.2. Μέσης διαυμέτρου 25 εκ. και κάτω: α) Δρυός, Πτελέας κ.μ. 11.400 1.596 3.070 3.3. Μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω: α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου κ.μ. 18.420 2.579 4.560 1 2 | 3 4 5 6 3.4 Μέσης δίαμέτρου 25 εκ. και κάτω :.
 1. Καρυδιάς κ.μ. 29.820 4.175 7.368.
 2. Λούπων καρυδιάς κ.μ. 38.600 5.404 12.633.
 3. Λουπών δρυός, πτελέας κ.μ. 22.800 3.192 6.228.
 4. Πυξού κ.μ. 17.540 2.456 3.947.
4.  
  Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας ΚGR 10 1 2
5.  
  Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι), μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια ΚGR 10 1 2 ΔΕΗ (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΔΕΗ) κ.μ. 22.800 3.192 6.211.
6.  
  Στρογγύλια : 6.1 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω :.
 1. Δρυός, Πτελέας χ.κ.μ. 10.540 1.476 2.280.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 11.400 1.596 2.280 6.2 Μέσης διαμέτρου 25.
  • και κάτω :
 3. Οξυάς χ.κ.μ. 6.670 934 1.315.
 4. Λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.μ. 6.130 858 1.228.
7.  
  Άνθη φιλύρας ΚGR 1.130 124 225 1 2 3 ! 5 6.
 1. Οξυάς χ.κ.μ. 7.890 1.105 1.581.
 2. Καστανιάς χ-κ.μ. 11.400 1.596 2.280.
 3. Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 7.890 :. 1.105 1.581.
8.  
  Κώνοι χλωροί:
 1. Κουκουναριάς ΚGR 10 1 3
 2. Λεύκης από τεχνητές φυτείες χ.κ.μ. 3.520 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των άρθρ. 177 και 179 του Ν.Δ. 86/69 616.
 3. Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 2.810 393 472.
9.  
  Καυσόξυλα :
 1. Οξυάς τόνν. 7.890 789 1.370.
 2. Καστανιάς, πλατάνου,λεύκης τόνν. 5.770 577 1.063.
 3. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων τόνν. 9.120 912 1.553.
10.  
  Ξυλάνθρακες : »¦
 1. Οξυάς ΚGR 50 5 12
 2. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων ΚGR 60 6 13 11 Ανθρακες σιδηρουργίας ΙΙΙ.
 3. ΚΩΝΟΦΟΡΑΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΚGR 40 4 8.
11.  
  Φυτά αγριελιάς:
 1. προς μεταφύτευση τεμ. 76 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του άρθρ / 179 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/69, • β) προς εμπορία τεμ. 76 11 16.
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων: α) Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη τεμ. 2.104 295 407.
 1. Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 1.297 • 182 276.
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί:
 1. Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόνν. 6.496 715 1.105.
 2. Αρκουδοπούρναρου τόνν. 24.368 2.680 i 6.010.
 3. Λοιπών ειδών (ιξός κ.λ.π.) τόνν. 13.810 1.519 3.655.
14.  
  Ρητίνη ΚGR 48 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του άρθρ. 175 του Ν.Δ. 86/69 1.
15.  
  Λειχήνες και βρύα ΚGR 40 4 8
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λ.π.) ΚGR 10 1 3 Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α 7). β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την αριθ. 20/21.11.1995 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 249/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-30 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1996.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία