ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι οργανικές θέσεις των Πρωτοδικών που συστήθηκαν με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α/1991) κατανέμονται ως εξής:"
1.  
  Πρωτοδικείο Θηβών μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
2.  
  Πρωτοδικείο Χαλκίδας δύο (2) οργανικές θέσεις οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαπέντε (15)
3.  
  Πρωτοδικείο Λαμίας μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
4.  
  Πρωτοδικείο Κορίνθου μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12)
5.  
  Πρωτοδικείο Τρίπολης μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
6.  
  Πρωτοδικείο Κερκύρας δύο (2) οργανικές θέσεις, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10)
7.  
  Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
8.  
  Πρωτοδικείο Ιωαννίνων μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
9.  
  Πρωτοδικείο Βόλου μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατέσσερις (14)
10.  
  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) οργανικές θέσεις οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννενήντα δύο (92)
11.  
  Πρωτοδικείο Κατερίνης μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
12.  
  Πρωτοδικείο Λασιθίου μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
13.  
  Πρωτοδικείο Σύρου μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ. 2 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35Α).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α). β) Τη γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου με αριθμό 55/19.12.1995 ύστερα και από προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα εφετεία της χώρας. γ) Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα πρόκειται να προκαλέσει δαπάνη 12.500.000 δραχμών για το οικονομικό έτος 1996 και 9.500.000 για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στο φορέα 17 - 210 και με ΚΑΕ 0711. δ) Τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 296/1996. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-30 Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία