ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/233

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά δεκαεννέα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (19.500.000.000) δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η από 1 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημοσίας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε. με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. κατά δεκαεννέα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (19.500.000.000) δραχμές με έκδοση τριών χιλιάδων εννεακοσίων (3.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1995 για τις ανάγκες, της ειδικής για το έργο του φυσικού αερίου θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠ, της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στον μόνο μέτοχο της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτή των δεκαεννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (19.500.000.000) δραχμών, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (134.585.000.000) δραχμών διηρημένο σε είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα επτά (26.917) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/75 καταστατικού «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους δεκαεννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (19.500.000.000) δραχμών σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1995 η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1995.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την αρ. 251/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,