ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται σ όλη την Ελληνική Επικράτεια η αλιεία και πώληση αστακών των ειδών ΡΑLΙΝURUS ΕLΕΡΗΑS (κοινός αστακός) και ΗΟΜΑRUS GΑΜΜΑRUS (αστακοκαραβίδα) κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους
2.  
  Απαγορεύεται παντελώς η αλιεία των ειδών της προηγουμένης παραγράφου, βάρους ανά τεμάχιο μικρότερου των τετρακοσίων είκοσι (420) γραμμαρίων, καθώς και η πώλησή τους με ανοχή βάρους δέκα τοις εκατό (10%)
3.  
  Απαγορεύεται η αλιεία, εμπορία και πώληση αυγομένων ατόμων των ειδών της παρ. 1. Σε περίπτωση που αλιευθούν τέτοια άτομα επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωσή τους στη θάλασσα ακόμη κι αν η αλίευση δεν έλαβε χώρα κατά την περίοδο της αλιευτικής απαγόρευσης.
4.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το από 26-4/1.6.1955 Β.Δ «περί απαγορεύσεως αλιείας και πωλήσεως αστακών» (Α 137). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1987 «για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την 279972/5.2.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Αλέξανδρο Μπαλτά και Απόστολο Φωτιάδη» (Β 95).
 • Την 289/14.2.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» (Β 92).
 • Την 186/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 318/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-01 Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/279972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/279972 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/2081 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/26-4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/26-4 1955
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία