ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/239

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1997. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 4
1.  
  Οι πόροι του Ταμείου απαρτίζονται από:
 1. Δραχμές εξήντα (60) για κάθε επίδοση πάσης φύσεως, αντικειμένου, μορφής, τύπου και ονομασίας δικογράφου ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των ατελών επιδόσεων
 2. Δραχμές πενήντα (50) για κάθε φύλλο αντιγράφου ως και για κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση
 3. Δραχμές εκατόν είκοσι (120) για κάθε συντασσόμενη έκθεση, πρόγραμμα ή επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού, εγκατάσταση, αποβολή, έξωση, προσωποκράτηση, κήρυξη και οποιοδήποτε διαμαρτυρικό, οι οποίες καταβάλλονται από τον ενεργούντα τις πράξεις αυτές ασφαλισμένο και βαρύνουν αυτόν»
 • Την 272/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Την Αναλογιστική Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Αναλογιστικών μελετών της Γ. Γ.Κ.Α. τον Οκτώβριο του 1993 καθώς και την από 30.4.94 Οικονομική της Έκθεση.
 • Την αριθμ. 80010/12.2.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (91 Β/13.2.96).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/1992 (Α 75).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 26 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Το γεγονός ότι με το παρόν Π. Δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη που να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά ούτε και τον προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών που διατυπώθηκε κατά την 2/8.2.96 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 93η/27.3.1996 συνεδρίασή του της ΚΗ περιόδου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-01 Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2005/112 2005