ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Δύο (2) κενές θέσεις ΑΡ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 168/1988 (Α 76). Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Δύο (2) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 577/84 (Α 206). Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Τέσσερις (4) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΡ κατηγορίας (Π.Δ. 75/1988 (Α 33). β. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τέσσερις (4) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 75/1988 (Α 33). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87). β) Του άρθρου 1 παρ. β του Ν. 2188/94 (Α 18). γ) Του άρθρου 70 παρ. 12του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156). δ) Του άρθρου 19παρ. 2του Ν. 1735/87 (Α 195). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154). στ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α 247).
  • Την αριθμ. 13/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεώργιο Μωραΐτη» (Β 137).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου: α) Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 658/30.12.94). β) Του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 211/11.7.94). γ) Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδριάσεις: 431/17.5.94 και 459/21.3.95). 4.Τα έγγραφα Β1/17/30.1.95, Β1/690/15.12.94, Β1/375/1.7.94 και Β1/45α/19.2.90 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 3.500.000 δρχ. περίπου η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 19-250 ομάδα ΚΑΕ 0200).
  • Τη 627/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία