(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για τον δημόσια τομέα με την επιφύλαξη των ακολούθως ρυθμίσεων: α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις β) του άρθρου 29Α του Ν 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154). Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 5 Αυγούστου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(8) Αύξηση του ανωτάτου ορίου των στεγαστικών δανείων των Ασφαλιστικών Ταμείων και Δημοσίων Οργανισμών προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους τους. (Συνεδρίαση 578/4.7.96, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την ΠΔ/ΤΕ 542/12/3.6.94. β) το Β/109/621/6.3.96 (ΑΠ 15711) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποίο ζητείται η αύξηση του ανωτάτου ορίου χορήγησης στεγαστικών δανείων, προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Ασφαλιστικών Ταμείων και Δημοσίων Οργανισμών, αποφάσισε: να καταργήσει την απόφαση ΕΝΠΘ 542/12/3/6/94 και να καθορίσει σε δραχμές δύο εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (δρχ. 2.500.000) το ανώτατο όριο των στεγαστικών δανείων των Ασφαλιστικών Ταμείων και Δημοσίων Οργανισμών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους τους που συνομολογούνται από 1.8.96 και εφεξής. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
 1. Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και ισολογισμού του Κέντρου παραμένει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Στην αρμοδιότητα του ιδίου Υπουργού παραμένει επίσης και ο καθορισμός των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών του Κέντρου.
 3. Η σύνταξη των σχετικών δικογράφων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενώπιον όλων των δικαστηρίων και η εξώδικη προστασία και επιμέλεια αυτών
 4. Η παροχή νομικής υποστήριξης στις κάθε είδους πράξεις που εκδίδονται από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 5. Η κατά περίπτωση, μετά από εντολή του Πρύτανη, νομική κάλυψη των μελών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των καθηκόντων τους
 6. Η ερμηνεία και η παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων
2.  
  Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 149/94 «Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομοίωσή του.
 1. αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του ειδ. φορέα 19-220 κατά 80.000 δρχ. με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδ. φορέα 19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρήσης 1996 και.
 2. αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του ειδ. φορέα 085 (Υ.Π.Δ.) της Νομαρχίας Ηρακλείου κατά 2.120.000 δρχ. με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδ. φορέα 19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.
 3. Ε.Π.Θ. χρήσης 1996 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2013715/27.2.96 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
4.  
  Την 254/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
5.  
  Το υπ αριθμ. 315/1996 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία συγκροτείται από: Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ανήκουν: Η μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση παντός θέματος που αναφέρεται στο επάγγελμα και στη βιοτεχνία, την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. Η γνωμοδότηση επί σχεδίων Νόμων Π. Διαταγμάτων κ.λπ. που αφορούν τις τάξεις των επαγγελματιών - βιοτεχνών και γενικά την οικονομία της Χώρας. Η υπόδειξη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση της Βιοτεχνικής παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της. Η συγκέντρωση στοιχείων για τις ανάγκες των επαγγελματιών - βιοτεχνών μελών του και η υποβολή προτάσεων και αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές. - Η έρευνα των διαφόρων επαγγελματικών και βιοτεχνικών προβλημάτων, καθώς και η εισήγηση για τη θέσπιση κινήτρων ανάπτυξης. Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου, ως γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου και για την ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας. Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, ως και σε εμπορικές αποστολές. - Η ανάπτυξη της επικοινωνίας των επαγγελματιών - βιοτεχνών μελών και των Οργανώσεών τους, με το Επιμελητήριο, η συγκέντρωση θέσεων και απόψεων προερχομένων από την πείρα τους, η αξιολόγηση και ο εμπλουτισμός αυτών και η υποβολή σχετικών απόψεων -προτάσεων αρμοδίως. Η έρευνα και γνωμοδότηση για παροχή βιοτεχνικών δανείων. Η παρακολούθηση κάθε ζητήματος που αναφέρεται στο εξαγωγικό εμπόριο της Χώρας, καθώς και η ενημέρωση των εξαγωγέων - βιοτεχνών, επί των ισχυουσών διατάξεων. - Η τήρηση ειδικού μητρώου εξαγωγέων - βιοτεχνών και εξαγομένων προϊόντων κατά είδος, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση καταλόγου των σπουδαιοτέρων κατασκευαζομένων στην Ελλάδα βιοτεχνικών προϊόντων. - Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών επαγγελματικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης και μελετών αγοράς. - Η τήρηση του μητρώου των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. Η τακτική παρακολούθηση της ίδρυσης, μεταβολής και διάλυσης των πάσης φύσεως επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας του Επιμελητηρίου. Η θεώρηση για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των καταστατικών ή τροποποιήσεων καταστατικών ΑΕ ως και συμφωνητικών σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιριών και ΕΠΕ. Η χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου φυσικών προσώπων που δηλώνουν έναρξη δραστηριότητας. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και τήρηση ειδικού μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση ειδικού Μητρώου αυτών. Η μέριμνα για την εκκαθάριση ή αναθεώρηση του Μητρώου επωνυμιών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών κατά τις κείμενες διατάξεις. - Η επιμέλεια διενέργειας αυτοψιών για την εγγραφή νέων επιχειρήσεων στα μητρώα του Επιμελητηρίου. Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού -Οικονομικού ανήκουν: Η μέριμνα για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για την σύνθεση και τις μεταβολές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων. - Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. -Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών, οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους, με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λπ.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα αυτού του γραφείου ανήκουν: - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας.
2.  
  Την πρόταση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ( συνεδριάσεις 429/23.5.91, 9/497/17.1.1996, 498/31.1.1996).
3.  
  Την αριθμ. 13/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Μωραΐτη» (Β 137).
4.  
  Τις αριθμ. 622/1995 και 125/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:. Για το οικονομικό έτος 1996 προκαλείται δαπάνη ποσού 6.000.000 δρχ. περίπου που θα αντιμετωπισθεί από τον ειδικό φορέα 19.250 και ΚΑΕ 5173.
Άρθρο 3 "Γραφείο Νομικού Συμβούλου 1.Τα καθήκοντα του Νομικού Συμβούλου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανατίθενται σε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Γενική [...]"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Θέσεις δύο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Θέση μία (1) Ειδικότητα Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Θέσεις τρείς (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Θέση μία (1) Μία θέση προσωρινή εισπράκτορα με τις διατάξεις του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87).
2.  
  Ο Νομικός Σύμβουλος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος από μέλος της Νομικής Επιτροπής, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής
3.  
  Η θητεία του Νομικού Συμβούλου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
4.  
  Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, προεδρεύει της Νομικής Επιτροπής, διευθύνει το Δικαστικό Γραφείο και κατανέμει τις υποθέσεις στα μέλη της Νομικής Επιτροπής. Διαβιβάζει τα έγγραφα που εκφράζουν γνώμη, απόφαση, πρόταση ή εισήγηση της Νομικής Επιτροπής γνωστοποιώντας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου και τη δική του γνώμη. Παρέχει οδηγίες στα μέλη του Δικαστικού Γραφείου κατά τη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων του. Εκφράζει γνώμη για την ανανέωση της θητείας των μελών του Δικαστικού Γραφείου.
Άρθρο 4 "Νομική Επιτροπή"
1.  
  Η Νομική Επιτροπή αποτελείται από το Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προεδρεύει και τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
2.  
  Η θητεία των μελών της Νομικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
3.  
  Τα μέλη της Νομικής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή
4.  
  Για νομικά θέματα, τα οποία κρίνει ο Νομικός Σύμβουλος ιδιαίτερα σημαντικά, συγκαλείται η Ολομέλεια της Νομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση της Νομικής Επιτροπής είναι δυνατό να προσκαλούνται και τα μέλη του Δικαστικού Γραφείου με δικαίωμα λόγου όχι όμως και ψήφου. Την Ολομέλεια της Νομικής Επιτροπής μπορεί να συγκαλέσει και ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 5 "Δικαστικό Γραφείο"
1.  
  Η νομική εξυπηρέτηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες, γίνεται από το Δικαστικό Γραφείο. Το ίδιο Γραφείο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των επιδιδομένων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων και δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως.
2.  
  Για τη στελέχωση του Δικαστικού Γραφείου συνιστώνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δύο (2) θέσεις δικηγόρων, η πλήρωση των οποίων γίνεται κατά την κρίση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστημίου. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι δικηγόρος παρ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κομοτηνής. Η πρόσληψη των δικηγόρων γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με σχέση έμμισθης εντολής και η αμοιβή τους καθορίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τις αμοιβές των δικηγόρων. ΟΙ διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (Α 147) εφαρμόζονται αναλόγως για την πρόσληψη των δικηγόρων. Η θητεία των δικηγόρων είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
3.  
  Οι δικηγόροι συνεργάζονται με το Νομικό Σύμβουλο για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων και εκπροσωπούντο Πανεπιστήμιο ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, μετά από έγγραφη γενική εντολή του Πρύτανη που επέχει θέση πληρεξουσίου. Με εντολή του Πρύτανη και μετά από γνώμη του Νομικού Συμβούλου και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να ανατεθούν δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις του Πανεπιστημίου και σε δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο.
4.  
  Οι δικηγόροι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να βρίσκονται στη διάθεση του Πανεπιστημίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του, καθώς και κατά τις ειθισμένες για τους δικηγόρους ώρες εργασίας και έχουν εφαρμογή και σ αυτούς οι διατάξεις του κώδικα των δικηγόρων
Άρθρο 6 "Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και Κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. [...]"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία μπορεί να ζητά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, τις Σχολές, τα Τμήματα και τα κάθε είδους παραρτήματα (Ν.Π.Ι.Δ. αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στοιχεία ή πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.
2.  
  Τα ζητούμενα στοιχεία ή πληροφορίες παρέχονται το ταχύτερο δυνατό
3.  
  Την αριθμ. 564/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 7 "Διατύπωση ερωτημάτων και απαντήσεων"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί προτείνει ή εισηγείται μόνο μετά από γραπτά ερωτήματα των οργάνων διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ή και των Προϊσταμένων των διοικητικών υπηρεσιών, κατόπιν εντολής του Πρύτανη
2.  
  Αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις ή εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας περιέχουν όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν από όλους όσους ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα και είναι πάντοτε έγγραφες
Άρθρο 8 "Κανονισμός λειτουργίας Με κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Σύγκλιτο, ρυθμίζονται τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού [...]"
1.  
  Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις β) του άρθρου 29Α του Ν 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154).
2.  
  Την από 16.1.96 γνώμη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Λέσβου.
3.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.150.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικον. έτος και 3.260.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομοίωσή του.
 1. αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του ειδ. φορέα 19-220 κατά 80.000 δρχ. με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδ. φορέα 19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρήσης 1996 και.
 2. αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του ειδ. φορέα 085 (Υ.Π.Δ.) της Νομαρχίας Λέσβου κατά 2.070.000 δρχ. με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδ. φορέα 19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.
 3. Ε.Π.Θ. χρήσης 1996 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2013715/27.2.96 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
4.  
  Την 255/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Ατου Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) και προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης από την σύσταση νέων θέσεων.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παράγρ. 1 και 36 παράγρ. 15του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Το άρθρο 1 παράρ. 1 εδαφ. α (2) του Π.Δ. 343/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. στο Υπουργείο Εμπορίου» (ΦΕΚ 135 Α) το άρθρο 3 παράγρ. 2 εδ. β (7) του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185 Α).
 • Το Π.Δ. 27/96 (19/Α/1.2.1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α 201).
 • Την αριθμ. ΚΥΑ 289/96 (ΦΕΚ 92/Β/14.2.96 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».
 • Την αριθμ. 13/6.3.96 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» ΦΕΚ 137/Β/-6.3.1996).
 • Τις αριθμ. 4/5.10.92 και 1/19.2.96 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
 • Τις αριθμ. 543/95 και 346/96 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης καιΑποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/12 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/2013715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2013715 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου. 1990/343 1990
Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». 1994/149 1994
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία