ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/254

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων α) 951/80 «Περί συγχωνεύσεως του Ιδρύματος «Οίκος Κολυμπίων Ρόδου» μετά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου» μετονομαζομένου εφ εξής εις «θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» Οίκος Κολυμπίων (ΦΕΚ 240/Α/1980), β) 14/1986 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου, Οίκος Κολυμπίων» (ΦΕΚ 6/Α/1986).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 951/80 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1» Μετονομασία Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου -Οίκος Κολυμπίων» μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου» με έδρα τη Ρόδο. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Άρθρο 2 Τα άρθρα 1 και 2 και οι στίχοι 1,2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 14/86 αντικαθίστανται και συγχωνεύονται σε ένα άρθρο το 1, ως εξής: «Άρθρο 1» Σκοπός Σκοπός του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου είναι: 1.Η παροχή υπηρεσιών Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, εσωτερικά ή εξωτερικά, από όλα τα διαμερίσματα της Χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Φυσικής Αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού μπορεί να λειτουργεί Ξενώνας Αποκατάστασης, δυναμικότητας 100 ατόμων, για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάσταση τους. 2.Η παροχή υπηρεσιών για τη διημέρευση και την ημερήσια φροντίδα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της προηγουμένης παραγράφου. 3.Η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους. 4.Η υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 1)Για την έρευνα θεμάτων που αφορούν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 2)Για την ενημέρωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και μη, πάνω σε θέματα αγωγής υγείας, τεχνολογικών βοηθημάτων. 3)Για την προεπαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 4)Για τη λειτουργία προστατευμένων Εργαστηρίων. 5)Για τη λειτουργία κινητών μονάδων Αποθεραπείας -Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης. 6)Για την κατ οίκον περίθαλψη των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες και την ένταξή τους στην Κοινότητα. Άρθρο 3 Μεταβατική Διάταξη Με την μετατροπή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου «Οίκος Κολυμπίων» σε Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου, το υπηρετούν προσωπικό του εξακολουθεί να υπηρετεί στο μετονομαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεώς του από την υπηρεσία, διεπόμενο από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της ως άνω μεταβολής. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής αποκατάστασης Ρόδου εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 14/86. Στον Υφυπουργό Υγείας Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 1 του Νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 3 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158/Α/1992).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ.43/Α/1992).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1588/1985 όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992).
  • Την αριθ. 13/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β).
  • Την με αριθμό ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.1996 Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (ΦΕΚ 59/Β/1996).
  • Την με αριθμό 9/24.10.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου «Οίκος Κολυμπίων».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό 185/96 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας, Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία