Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από τις εταιρείες ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρινομένη Επένδυση. Νομική Μορφή Εισαγομένων Κεφαλαίων"
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 εισαγωγή κεφαλαίων, εκ μέρους των εταιρειών ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ, ποσού εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ΕCU 180.000.000) και Γερμανικών Μάρκων δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (2.560.000.000 DΜ) για τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» (εφεξής αποκαλουμένη η εταιρεία) και την δανειοδότηση αυτής με σκοπό τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη της φάσεως ΤΙ του Αεροδρομίου Σπάτων όπως περιγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο της Σύμβασης Αναπτύξεως του Αεροδρομίου και στα εγχειρίδια αυτού επί του ακινήτου όπως αυτό διαγραμμίζεται πράσινο στο τμήμα 1 του παραρτήματος 1 της συμβάσεως.
2.  
  Τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 1, ποσά, θα αποτελέσουν:
 1. Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια (ΕCU135.000.000) ως συμμετοχή των εταιρειών ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR.
 2. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ κατάποσοστό 45%συνολικά στοΜετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και κατά τα παρακάτω ειδικότερα ποσά:
 3. ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR.
 4. ΗΕLFΜΑΝΝ,, 80,28% -ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, 11,11% - Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ, 8,33% FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ 0,28%.
 5. Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες σαράντα πέντε εκατομμύρια (ΕCU45.000.000) δανειακά κεφάλαια για την κάλυψη του δευτερεύοντος χρέους της αναληφθείσας υποχρέωσης της επενδύσεως κατά τα αυτά ως ανωτέρω ποσοστά συμμετοχής.
 6. Γερμανικά Μάρκα δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (2.560.000.000 DΜ) δανειακά κεφάλαια παρασχεθησόμενα στην εταιρεία από τις παρακάτω πηγές:
 7. Ι. Γερμανικά Μάρκα ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.950.000.000 DΜ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 8. ΙΙ.
 9. Γερμανικά Μάρκα εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000 DΜ) από ξένες εμπορικές τράπεζες.
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει στο Ελληνικό Δημόσιο ότι οποιοδήποτε κτίριο κατασκευή ή εγκατάσταση είναι ευλόγως αναγκαία για το έργο και δεν δύναται να κατασκευαστεί επί του ακινήτου που αναφέρεται, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου τότε θα το κατασκευάζει σε τμήμα της ζώνης περιορισμένης ανάπτυξης, που διαγραμμίζεται κόκκινη στο τμήμα 1 του παραρτήματος 14 της συμβάσεως, που συνορεύει με το ακίνητο, εκτός εάν η εταιρεία δύναται να αποδείξει ότι δεν θα έπρεπε να συνορεύει.
Άρθρο 2 "Μορφή υπό την οποία θα εισαχθούν τα κεφάλαια"
1.  
  Τα μέχρι του ορίου του προηγούμενου άρθρου κεφάλαια εξωτερικού, θα εισαχθούν εξ ολοκλήρου σε αυτούσιο συνάλλαγμα
2.  
  Η εισαγωγή και ο χρόνος εισαγωγής συναλλάγματος πιστοποιείται από την Τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή
Άρθρο 3 "Χρόνος εισαγωγής των κεφαλαίων, έναρξης εργασιών και πραγματοποίησης της επενδύσεως"
1.  
  Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 κεφάλαια εξωτερικού θα εισαχθούν στην Ελλάδα στο χρονικό διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου 1995 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.
2.  
  Η κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 επένδυση θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται και να ολοκληρωθεί ως ακολούθως:.
 1. Χρόνος Έναρξης Εργασιών:
 2. Όπως ορίζεται στη Σύμβαση Αναπτύξεως Αεροδρομίου (Άρθρο 6.6. της Συμβάσεως).
 3. Χρόνος Αποπερατώσεως Εργασιών:
 4. Μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών
Άρθρο 4
1.  
  Επιστροφή καιεξυπηρέτηση τωνΚεφαλαίων Εξωτερικού. Εγκρίνεται η βάση του άρθρου 16 του Ν.Δ. 2687/1953 και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα της ελευθερίας κινήσεως των κεφαλαίων και της ελευθερίας των τρεχουσών συναλλαγών:.
 1. Η ελεύθερη εξυπηρέτηση των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 1α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων Μετοχικών Κεφαλαίων με κέρδη.
 2. Η κατά τα ανωτέρω εξυπηρέτηση των Μετοχικών Κεφαλαίων θα αρχίσει μετά πάροδο ενός έτους από της ενάρξεως λειτουργίας του αεροδρομίου η οποία θα πιστοποιηθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και πάντως όχι ενωρίτερα του έτους από τις εξ ολοκλήρου εισαγωγής των μετοχικών κεφαλαίων.
 3. Επιστροφή και εξυπηρέτηση των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 1α, β του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων δανειακών κεφαλαίων με τόκους σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις.
 4. Η επιστροφή των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 1α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων Μετοχικών Κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί ελεύθερα μετά την διάλυση της εταιρείας η οποία θα γίνει κατά την εκπνοή και/ή λήξη της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου.
2.  
  Εγγυημένα Ελάχιστα Όρια Συναλλαγματικής Εξυπηρετήσεως. Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2687/1953 (σε περίπτωση επιβολής εκ νέου συναλλαγματικών περιορισμών).
 1. Την επιστροφή των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 1α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων Μετοχικών Κεφαλαίων σε ετήσιες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν το 10 τοις εκατό (10%) των εισαχθέντων ή εισαχθησομένων Μετοχικών Κεφαλαίων.
 2. Η κατά τα ανωτέρω επιστροφή των Μετοχικών Κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί μετά την διάλυση της εταιρείας η οποία θα γίνει κατά την εκπνοή και/ή λήξη της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου.
 3. Την εξυπηρέτηση των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 2α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων Μετοχικών Κεφαλαίων με κέρδη μέχρι του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως κατά ανώτατο όριο εκ των αναλογούντων στο εισαχθέν από το εξωτερικό Μετοχικό Κεφάλαιο και εφόσον υπάρχουν κέρδη.
 4. Η κατά τα ανωτέρω εξυπηρέτηση των εισαχθέντων Μετοχικών Κεφαλαίων με κέρδη, θα αρχίσει μετά πάροδο ενός (1) έτους από της ενάρξεως λειτουργίας του Αεροδρομίου η οποία θα πιστοποιηθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 8του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και πάντως όχι νωρίτερα του έτους από της εξολοκλήρου εισαγωγής των Μετοχικών Κεφαλαίων.
 5. Την επιστροφή των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 2β και γ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων δανειακών κεφαλαίων σε ετήσιες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των εισαχθέντων ή εισαχθησομένων δανειακών κεφαλαίων.
 6. Η κατά τα ανωτέρω επιστροφή των δανειακών κεφαλαίων θα αρχίσει μετά πάροδο ενός (1) έτους από της έναρξης λειτουργίας του Αεροδρομίου, η οποία θα πιστοποιηθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και πάντως όχι νωρίτερα του έτους από της εξ ολοκλήρου εισαγωγής των δανειακών κεφαλαίων.
 7. Την εξυπηρέτηση των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 2β και γ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων δανειακών κεφαλαίων με τόκους προς επιτόκιο μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως κατά ανώτατο όριο.
 8. Οι τόκοι θα λογίζονται από της εισαγωγής των κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος και θα υπολογίζονται επί του εναπομένοντος εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των εν λόγω δανείων.
 9. Η κατά τα ανωτέρω εξυπηρέτηση των δανειακών κεφαλαίων με τόκους θα αρχίσει μετά πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, η οποία θα πιστοποιηθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και πάντως όχι νωρίτερα του έτους από της εξ ολοκλήρου εισαγωγής των δανειακών κεφαλαίων. 3.0ι μετοχές που αντιπροσωπεύουν κεφάλαια εισαχθέντα ή εισαχθησόμενα από το εξωτερικό βάσει του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, καθώς και οι μερισματα αποδείξεις αυτών δύνανται να εξάγονται στο εξωτερικό, ελεύθερα.
 10. Για την ευχερέστερη εφαρμογή της παραγράφου αυτής, η εταιρεία υποχρεούται να επιθέτει επί του σώματος των εν λόγω μετοχών διακριτικό γνώρισμα, ότι το αντιπροσωπευόμενο κεφάλαιο έχει εισαχθεί από το εξωτερικό.
Άρθρο 5 "Ι. Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2687/1953: α. Την παγιοποίηση για μία (1) δεκαετία του ισχύοντος κατά την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας προσαρμοζομένου σε περίπτωση μειώσεως στα [...]"
2.  
  Εγκρίνουμε βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/1953:.
 1. Για Συμβάσεις ενεχύρου ή για πράξεις υποθήκης προς ασφάλεια των εισαγομένων κεφαλαίων εγκρίνονται τα ακόλουθα:
 2. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (500.000 δρχ.).
 3. Τα δικαιώματα των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων για την καταχώρηση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών (150.000 δρχ.).
 4. Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από την εταιρεία, η εξόφλησή τους και η πληρωμή τόκων επ αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά από φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ανεξάρτητα εάν οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί στην Ελλάδα ή άλλως.
 5. Οποιοιδήποτε τόκοι, επί των εν λόγω δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από αλλοδαπές τράπεζες ή αλλοδαπούς οργανισμούς που δεν τηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 3843/58, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου εισοδήματος ανεξαρτήτως του εάν υφίσταται ή όχι διμερής Σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση που παρέχει το δάνειο ή την πίστωση.
 6. Η εξειδικευμένη κατασκευαστική σύμβαση του παραρτήματος 14 της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου θεωρείται ότι αφορά Δημόσια Τεχνικά Έργα μόνο για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 25.8.2 της Συμβάσεως Αναπτύξεως Αεροδρομίου.
 7. Οι επιδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που λαμβάνονται από την εταιρεία, ή οποιαδήποτε ποσά διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται στην εταιρεία από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου δεν θα αποτελούν φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας
 8. Εγκρίνεται στην εταιρεία να επιδιώκει χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 22.1 (Χρηματοδότηση της Εταιρείας Αεροδρομίου), 22.2 (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), 22.3 (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου.
 9. Εγκρίνεται όπως η εταιρεία συνάπτει Ασφαλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου
 10. Υπό την προϋπόθεση τηρήσεως του άρθρου 27 της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου οι διατάξεις του άρθρου 28 της Συμβάσεως Ανάπτυξης του Αεροδρομίου έχουν εφαρμογή μόνο επί της εταιρείας και επί του Ελληνικού Δημοσίου
 11. Η εταιρεία θα δικαιούται:
 12. Ι. Να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα θεωρεί κατάλληλο για τη λειτουργία της, να καταθέτει και αναλαμβάνει από αυτούς συνάλλαγμα και γενικώς να το διαθέτει άνευ ουδενός περιορισμού, κατά τη βούληση της.
 13. ΙΙ.
 14. Να αγοράζει και πωλεί συνάλλαγμα στην Ελλάδα μέσω οποιασδήποτε τραπέζης εξουσιοδοτημένης για πράξεις επί συναλλάγματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, προς οιοδήποτε πρόσωπο και όπως κρίνει για τις ανάγκες της επιχειρήσεώς της.
 15. ΙΙΙ.
 16. Να διατηρεί το κεφάλαιό της και/ή να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και τα λοιπά φορολογικά της στοιχεία σε δραχμές και σε ξένο κατά την κρίση της νόμισμα.
 17. Το άρθρο 8 του Ν. 2338/1995 (περιβαλλοντικοί όροι) και το άρθρο 29 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (περιβάλλον) θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται από κοινού.
 18. Την υποκατάσταση και θέση σε ειδική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συμβάσεως Αναπτύξεως Αεροδρομίου σε όση έκταση αυτό δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 της Συμβάσεως
3.  
  Εγκρίνουμε βάσει του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2687/1953 τα ακόλουθα:.
 1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εξαιρούνται πάσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
 2. Δεν επιτρέπεται η επίταξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ειμή μόνον, κατά το Σύνταγμα για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση εμπολέμου καταστάσεως και εφόσον διαρκεί αυτή
4.  
  Εγκρίνουμε, την βάσει του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2687/1953 χρησιμοποίηση παρά της εταιρείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του Αεροδρομίου, αλλοδαπών (εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε ανώτερες θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει:.
 1. Το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτού και
 2. Το τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των απασχολουμένων για τα τρία (3) έτη από της ενάρξεως λειτουργίας αυτού.
 3. Κατά την ως άνω περίοδο της λειτουργίας του Αεροδρομίου η εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους ανωτέρω αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 4. Η ανωτέρω έγκριση δεν αφορά τα μέλη των οικογενειών των αλλοδαπών υπαλλήλων που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία.
 5. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει υπευθύνως στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων) σε ετήσια βάση, κατάσταση εμφαίνουσα το απασχολούμενο αλλοδαπό προσωπικό με πλήρη στοιχεία ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τον συνολικό αριθμό των υπ αυτής απασχολουμένων υπαλλήλων.
5.  
  Η χορηγούμενη με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έγκριση είναι ανέκκλητη ως προς τους όρους αυτής και αποτελεί την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους έναντι των εισαγόντων τα κεφάλαια εξωτερικού ότι αυτά υπόκεινται εφεξής αμετάβλητα στο υπό του Ν.Δ. 2687/1953 θεσπιζόμενο καθεστώς. Μεταβολή των όρων τούτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως των εισαγόντων τα κεφάλαια εξωτερικού.
6.  
  Τα ανωτέρω χορηγούμενα προνόμια ισχύουν εφόσον δεν παραβλάπτουν τις Διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από Διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Κανονισμούς
Άρθρο 6
1.  
  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής πωλήσεως της επιχειρήσεως ή των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με Κεφάλαια Εξωτερικού, επιτρέπεται η επιστροφή των Κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις της Εταιρείας Η εταιρεία υποχρεούται:"
1.  
  Να εισαγάγει το 100% των κεφαλαίων εξωτερικού για την υλοποίηση του εγκρινόμενου έργου. Σε περίπτωση μη εισαγωγής των κεφαλαίων εξωτερικού ή χρησιμοποιήσεώς των για σκοπό διάφορο του εγκριθέντος έργου, τότε η χορηγούμενη με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έγκριση θεωρείται ως ουδέποτε χορηγηθείσα και τα κεφάλαια εξωτερικού στερούνται της προστασίας και των προνομίων του Ν.Δ. 2687/53.
2.  
  Μετά την εισαγωγή και δραχμοποίηση οποιουδήποτε ποσού συναλλάγματος, που αντιστοιχεί στα εγκριθέντα προς εισαγωγή κεφάλαια για την πραγματοποίηση του εγκεκριμένου έργου, να υποβάλλει στο ΥΠΕΘΟ την ακυρωτική πράξη των βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος οιασδήποτε νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα Εμπορικής Τράπεζας, εμφαίνουσα και το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή του συναλλάγματος
3.  
  Στην περίπτωση που διατηρεί σε Τράπεζες λογαριασμούς σε συνάλλαγμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τη διενέργεια πληρωμών πάσης φύσεως για την πραγματοποίηση της επενδύσεως, να προσκομίζει στο ΥΠΕΘΟ, βεβαίωση της Τράπεζας εμφαίνουσα την κατάθεση των ποσών του συναλλάγματος, καθώς και το σκοπό της κατάθεσης αυτής. Επίσης να προσκομίζει και θεωρημένο απόσπασμα των βιβλίων αυτής από το οποίο να φαίνεται η σχετική εγγραφή πιστοποίησης της κατάθεσης των σχετικών ποσών.
4.  
  Να καταθέσει στο ΥΠΕΘΟ επικυρωμένα αντίγραφα των δανειακών της συμβάσεων των αναφερόμενων στα εγκεκριμένα δανειακά κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης
5.  
  Να ειδοποιεί εγγράφως το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της εγκαταστάσεως των εισαγομένων ή εγχώριας προελεύσεως μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, προκειμένου να διαπιστώνεται εντός της ανωτέρω περιόδου το καινουργές αυτών. Τα μηχανήματα, εξοπλισμός κ.λπ. που θα εισαχθούν από το εξωτερικό πρέπει κατά την εισαγωγή τους να συνοδεύονται οπωσδήποτε από τα σχετικά τιμολόγια των κατασκευαστικών οίκων, καθώς και από βεβαίωση των ιδίων οίκων ότι τα εν λόγω μηχανήματα κ.λπ. είναι καινούργια.
Άρθρο 8 "Έλεγχος - Πιστοποίηση της επενδύσεως"
1.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να αναγγείλει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με σχετική δήλωσή της και το εν λόγω Υπουργείο πρέπει εντός ενενήντα (90) ημερών από της καταθέσεως σ αυτό της σχετικής δηλώσεως της εταιρείας να ολοκληρώσει τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει την συμμόρφωση της εταιρείας με τους όρους της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου και να συντάξει σχετική έκθεση την οποία και θα γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η πιο πάνω έκθεση θα πιστοποιεί την τήρηση παρά της εταιρείας των όρων της Συμβάσεως Αναπτύξεως Αεροδρομίου και την ολοκλήρωση της επενδύσεως που αναφέρεται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Η έκθεση θα προσδιορίζει το ακριβές εισαχθέν ποσόν σε κεφάλαια εξωτερικού για την ολοκλήρωση της επενδύσεως. Τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού του εισαχθέντος συναλλάγματος, εφόσον βέβαια αυτά συμπίπτουν με τα στοιχεία εισαγωγής συναλλάγματος, βάσει των ακυρωμένων βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος από οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Εμπορική Τράπεζα. Σε περίπτωση διαφωνίας της εταιρείας προς το περιεχόμενο της εκθέσεως, η οποία διαφωνία πρέπει να γνωστοποιείται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως στην εταιρεία, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τα προς πιστοποίηση θέματα σε τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτείται με απόφασή του και θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΟ και έναν εκπρόσωπο της εταιρείας που θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο παρ αυτού οριζόμενος. Η επιτροπή αποφαίνεται για θέματα που της παραπέμπονται εντός μηνός. Η απόφαση της επιτροπής δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία, η οποία και δικαιούται να προσφύγει αν δεν αποδέχεται την απόφαση στην προβλεπόμενη στο άρθρο 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διαιτησία.
2.  
  Μόλις διαπιστωθεί η πραγματοποίηση της εγκριθείσης επενδύσεως, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του θα προσδιορίσει το εισαχθέν ποσό σε ξένο συνάλλαγμα και θα δώσει οδηγίες στην Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέτει το απαιτούμενο συνάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, την εξαγωγή κερδών, την εξαγωγή τόκων κ.λπ., σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 9 "Άδεια Λειτουργίας Αεροδρομίου"
1.  
  Εγκρίνεται η έκδοση αδείας λειτουργίας αεροδρομίου, υπό του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το παράρτημα 7 της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του Αεροδρομίου, υπό τη ρητή επιφύλαξη των διατάξεων της Συμβάσεως Αναπτύξεως του Αεροδρομίου και των παραρτημάτων της, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αεροδρομίου και κυρίως αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 8.4,8.6.1,9.1.1,9.1.3, 10.3,11.4 και 17 αυτής.
Άρθρο 10 "Επίλυση διαφορών"
1.  
  Οι διαφορέςπου θαανακύψουν μεταξύτου Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» σχετικές με την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του παρόντος θα λύνονται αποκλειστικά με διαιτησία από τρεις διαιτητές κατά τη διαδικασία που ακολουθεί
2.  
  Ο αιτών την διαιτησία με αίτηση του που θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται προς τον αντισυμβαλλόμενο (προκειμένου δε περί του Δημοσίου η αίτηση περί διαιτησίας θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), πρέπει να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο διαφοράς και να διορίζει τον διαιτητή του. Ο προσκαλούμενος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία (15) δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω αιτήσεως διαιτησίας να διορίζει τον διαιτητή του και να κοινοποιήσει προς εκείνον που ζητεί την διαιτησία τον διορισμό. Όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή το δεύτερο διαιτητή διορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση του επισπεύδοντος τη διαιτησία.
3.  
  Οι διαιτητές υποχρεούνται μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την κοινοποίηση του διορισμού του δεύτερου διαιτητή να εκλέγουν με κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Όταν δεν συμφωνήσουν οι διαιτητές για το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή ή περάσει άπρακτη η προθεσμία για την επιλογή του, τρίτος διαιτητής θα είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση άρνησης, ή κωλύματος του ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4.  
  Οι διαιτητές δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις ισχύουσες δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, ορίζουν αυτοί την διαιτητική διαδικασία, ιδία δικαιούνται να λαμβάνουν υπόψη κάθε κατά την κρίση τους αποδεικτικό στοιχείο, να εξετάζουν μάρτυρες, οποιοδήποτε και να είναι το αντικείμενο της διαφοράς, να ενεργούν αυτοψία, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη και να λαμβάνουν γενικά κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκρίνιση της υποθέσεως και ανεύρεση της αλήθειας. Οι διαιτητές αποφασίζουν σύμφωνα με το ίσο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τις αρχές της καλής πίστης καθώς και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
5.  
  Οι τρεις διαιτητές εξαιρούνται αν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον στην υπό κρίση διαφορά. Περί της εξαιρέσεως αποφασίζουν οι ίδιοι οι διαιτητές.
6.  
  Σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματος ενός των διαιτητών να αποδεχθεί ή να εξακολουθήσει τη διαιτησία ή σε περίπτωση εξαιρέσεώς του, αυτός αντικαθίσταται, εάν μεν πρόκειται περί διαιτητού που ορίσθηκε από διάδικο μέρος από το ίδιο μέσα σε (10) δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτό της άρνησης ή του κωλύματος ή της εξαιρέσεως διαιτητή, άλλως αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο διαιτητής διορίζεται μετά από αίτηση του άλλου διαδίκου μέρους από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εάν δε πρόκειται περί τρίτου διαιτητή αυτός αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από τη γνωστοποίηση στους διαιτητές της άρνησης, του κωλύματος ή της εξαιρέσεως.
7.  
  Οι διαιτητές οφείλουν να εκδόσουν την απόφαση τους μέσα σε προθεσμία (60) εξήντα ημερών από τη δικάσιμο που όρισε ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί είτε από τους διαιτητές είτε με έγγραφη συμφωνία των μερών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 η προθεσμία για έκδοση της διαιτητικής απόφασης διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου από την αντικατάσταση του διαιτητή που κωλύεται, αρνείται ή εξαιρέθηκε.
8.  
  Οι διαιτητές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Την διαιτητική απόφαση υπογράφει ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
9.  
  Οι διαιτητές με την απόφαση τους ορίζουν κατά την κρίση τους τα έξοδα της διαιτησίας και την αποζημίωσή τους καθώς και τον υπόχρεο για την καταβολή τους, μπορούν δε και να διατάξουν τον επιμερισμό τους
10.  
  Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται η περιγραφή τύπου εκτελέσεως ή κάποια άλλη διατύπωση και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο μέσο και ούτε χωρεί κατ αυτής αγωγή ακυρώσεως ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων ή ανακοπή
Άρθρο 11 "Τελική Διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α/10.11.1953). β. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985). γ. Του Π.Δ. 96/1993 (ΦΕΚ 42/Α/23.3.1993). δ. Την 31 Ιουλίου 1995 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφενός και αφετέρου των εταιρειών: ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG,. Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου) η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202/14.9.1995).
 • Τις από 21.9.1995, 4.10.1995, 17.10.1995 και 19.12.1995 αιτήσεις των εταιρειών ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ.
 • Τις από 17.5.1996, 20.5.1996, 21.5.1996, 22.5.1996 και 31.5.1996 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953.
 • Το αριθ. 56255/3734/31.5.1996 έγγραφο του ΥΠΕΘΟ με το οποίο κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής.
 • Την από 6 Ιουνίου 1996 επιστολή των ανωτέρω εταιρειών περί αποδοχής των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής του Ν.Δ. 2687/1953 και επανεξετάσεως ορισμένων αιτημάτων.
 • Την από 10 Ιουνίου 1996 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953.
 • Το με αριθ. 56416/3912/11.6.1996 έγγραφο του ΥΠΕΘΟ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η από 10 Ιουνίου 1996 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953. Μετά την πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3843 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3843 1958
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. 1993/96 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία