Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι κάτωθι Κλινικές και Εργαστήρια: α. Κλινική με τον τίτλο «Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική», η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής και της γυναικολογίας. Η κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρακολούθηση των εγκύων και την παροχή κάθε διαγνωστικής και θεραπευτικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, τη διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με οξέα και χρόνια γυναικολογικά νοσήματα. β. Ορθοπεδική Κλινική η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Ορθοπεδικής. Η κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική και χειρουργική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος καθώς και την αντιμετώπιση των τραυματολογικών περιστατικών με κάθε πρόσφορη μέθοδο. γ. Κλινική Ανοσολογίας η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο αντικείμενο της ανοσολογίας. δ. Εργαστήριο πρόληψης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της πρόληψης των νόσων. ε. Εργαστήριο Δημογραφίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Δημογραφίας. στ. Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της επιδημιολογίας. Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη μέτρων και προτύπων για την αποτροπή εξάπλωσης των νόσων, τη μελέτη των κανόνων της χρονικής και τοπικής εμφάνισης των νόσων, μολυσματικών και μη, καθώς και το σχεδιασμό και την οργάνωση λήψης μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας του πληθυσμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. ζ. Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας. η. Εργαστήριο Αναίμακτων Διαγνωστικών Μεθόδων στην Καρδιολογία το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο αντικείμενο των αναίμακτων μεθόδων στην καρδιολογία. θ. Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα εφαρμογών της πληροφορικής στην υγεία, τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των αρχών και των βασικών εφαρμογών της πληροφορικής και την πρακτική εξοικίωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. ι. Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Αξιολόγησης των Υπηρεσιών Υγείας. ια. Εργαστήριο Αναίμακτης Αγγειολογικής Μελέτης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα των αγγειολογικών παθήσεων. Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη και θεραπεία ασθενών με αγγειολογικές παθήσεις, δηλαδή παθήσεις αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων και την προαγωγή της έρευνας σε κλινικό και πειραματικό επίπεδο για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων μεθόδων μελέτης και θεραπείας των αγγειολογικών παθήσεων. ιβ. Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου Πνευμόνων, Βρογχοσκοπήσεων και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Εντατικής θεραπείας και Πνευμονολογίας. ιγ. Εργαστήριο Λοιμώξεων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παθολογίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε Κλινική και Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική ή το Εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1. β. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική ή το Εργαστήριο. γ. Την ειδίκευση νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ. Την άσκηση περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο. ε. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε Κλινική και Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες, μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του Διοικητικού, Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο τοποθετείται στις Κλινικές και τα Εργαστήρια.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε Κλινική και Εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επιπλέον:.
 1. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή τους
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική ή το Εργαστήριο, για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινική ή το Εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής ή του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε Κλινικής ή Εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του νοσηλευτικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή του Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε Κλινικής ή εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53) από τα ιδρυόμενα με το άρθρο 1 του παρόντος εργαστήρια. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Νοσηλευτικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της κλινικής ή του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε Κλινική ή Εργαστήριο είναι τα εξής: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Αρχείο ασθενών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α- 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α- 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3του Ν. 2362/1995 (Α 247). δ) Του άρθρου 1 περίπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α- 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (συνεδριάσεις 21.1.95, 18.5.95 και 12.12.95).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 4.875.000 δρχ., η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον Προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Α.Ε. 4121 α7).
 • Τις αριθ. 679/1995 και 250/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996