ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε ένα από τα γραφεία Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σε κάθε ένα από τα Γραφεία του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, καθώς και των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Η πρόσληψη του προσωπικού, η διάρκεια της σύμβασης, η λύση της σύμβασης κ.λπ. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 2224/1994. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2150/93 «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 98 Α).
  • Τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.» (ΦΕΚ 197 Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081Ι1992 (ΦΕΚ 154 Α).
  • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ 201 Α).
  • Την αριθ. 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β).
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη 5. ετήσια σε βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων δραχμών και θα αντληθεί από τον ΚΑΕ 214.
  • Την αριθ. 469/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία